Matthew - మత్తయి సువార్త 13 | View All

1. ఆ దినమందు యేసు ఇంటనుండి వెళ్లి సముద్రతీరమున కూర్చుండెను.

2. బహు జనసమూహములు తన యొద్దకు కూడివచ్చినందున ఆయన దోనెయెక్కి కూర్చుండెను. ఆ జనులందరు దరిని నిలిచియుండగా

3. ఆయన వారిని చూచి చాల సంగతులను ఉపమాన రీతిగా చెప్పెను. ఎట్లనగా ఇదిగో విత్తువాడు విత్తుటకు బయలు వెళ్లెను.

4. వాడు విత్తుచుండగా కొన్ని విత్తనములు త్రోవప్రక్కను పడెను; పక్షులు వచ్చివాటిని మింగివేసెను

5. కొన్ని చాల మన్నులేని రాతినేలను పడెను; అక్కడ మన్ను లోతుగా ఉండనందున అవి వెంటనే మొలిచెను గాని

6. సూర్యుడు ఉదయించినప్పుడు అవి మాడి వేరులేనందున ఎండిపోయెను.

7. కొన్ని ముండ్లపొదలలో పడెను; ముండ్లపొదలు ఎదిగి

8. కొన్ని మంచి నేలను పడి, ఒకటి నూరంతలుగాను, ఒకటి అరువదంతలుగాను, ఒకటి ముప్ప దంతలుగాను ఫలించెను.

9. చెవులుగలవాడు వినునుగాక అని చెప్పెను.

10. తరువాత శిష్యులు వచ్చినీవు ఉపమానరీతిగా ఎందుకు వారితో మాటలాడుచున్నావని ఆయనను అడుగగా, ఆయన వారితో ఇట్లనెను

11. పరలోక రాజ్యమర్మములు ఎరుగుట మీకు అనుగ్రహింపబడియున్నది గాని వారికి అనుగ్రహింప బడలేదు.

12. కలిగినవానికే యియ్యబడును, వానికి సమృద్ధి కలుగును; లేనివానికి కలిగినదియు వానియొద్దనుండి తీసి వేయబడును. మరియువారు చూచుచుండియు చూడరు, వినుచుండియు వినకయు గ్రహింపకయు నున్నారు.

13. ఇందు నిమిత్తము నేను ఉపమానరీతిగా వారికి బోధించు చున్నాను. ఈ ప్రజలు కన్నులార చూచి, చెవులారా విని, హృదయముతో గ్రహించి

14. మనస్సు త్రిప్పుకొని నావలన స్వస్థత పొందకుండునట్లు వారి హృదయము క్రొవ్వినది, వారి చెవులు వినుటకు మందములైనవి, వారు తమ కన్నులు మూసికొనియున్నారు
యెషయా 6:9-10

15. గనుక మీరు వినుటమట్టుకు విందురుగాని గ్రహింపనే గ్రహంపరు, చూచుటమట్టుకు చూతురుగాని యెంత మాత్రమును తెలిసికొనరు అని యెషయా చెప్పిన ప్రవచనము వీరి విషయమై నెరవేరుచున్నది.
యెషయా 6:9-10

16. అయితే మీ కన్నులు చూచుచున్నవి గనుక అవి ధన్యములైనవి, మీ చెవులు వినుచున్నవి గనుక అవి ధన్యములైనవి.

17. అనేక ప్రవక్తలును నీతిమంతులును మీరు చూచువాటిని చూడగోరియు చూడక పోయిరి, మీరు వినువాటిని వినగోరియు వినకపోయిరని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను.

18. విత్తువాని గూర్చిన ఉపమాన భావము వినుడి.

19. ఎవడైనను రాజ్యమునుగూర్చిన వాక్యము వినియు గ్రహింపక యుండగా, దుష్టుడు వచ్చి వాని హృదయములో విత్తబడినదానిని యెత్తికొనిపోవును; త్రోవ ప్రక్కను విత్తబడినవాడు వీడే.

20. రాతినేలను విత్తబడినవాడు వాక్యము విని వెంటనే సంతోషముతో దాని నంగీకరించువాడు.

21. అయితే అతనిలో వేరు లేనందున అతడు కొంతకాలము నిలుచును గాని, వాక్యము నిమిత్తము శ్రమయైనను హింసయైనను కలుగగానే అభ్యంతర పడును.

22. ముండ్లపొదలలో విత్త బడినవాడు వాక్యము వినువాడే గాని ఐహికవిచారమును ధనమోహమును ఆ వాక్యమును అణచివేయును గనుక వాడు నిష్ఫలుడవును.

23. మంచినేలను విత్తబడినవాడు వాక్యము విని గ్రహించువాడు; అట్టివారు సఫలులై యొకడు నూరంతలుగాను ఒకడు అరువదంతలుగాను ఒకడు ముప్పదంతలుగాను ఫలించుననెను.

24. ఆయన మరియొక ఉపమానము వారితో చెప్పెను, ఏమనగాపరలోకరాజ్యము, తన పొలములో మంచి విత్తనము విత్తిన యొక మనుష్యుని పోలియున్నది.

25. మనుష్యులు నిద్రించుచుండగా, అతని శత్రువు వచ్చి గోధుమల మధ్యను గురుగులు విత్తిపోయెను.

26. మొలకలు పెరిగి గింజపట్టినప్పుడు గురుగులు కూడ అగపడెను.

27. అప్పుడు ఇంటి యజమానుని దాసులు అతనియొద్దకు వచ్చి అయ్యా, నీవు నీ పొలములో మంచి విత్తనము విత్తితివి గదా, అందులో గురుగు లెక్కడనుండి వచ్చినవని అడిగిరి.

28. ఇది శత్రువు చేసిన పని అని అతడు వారితో చెప్పగా, ఆ దాసులు మేము వెళ్లి వాటిని పెరికి కూర్చుట నీకిష్టమా? అని అతనిని అడిగిరి.

29. అందుకతడు వద్దు; గురుగులను పెరుకుచుండగా, వాటితోకూడ ఒకవేళ గోధుమలను పెల్లగింతురు.

30. కోతకాలమువరకు రెంటినికలిసి యెదుగ నియ్యుడి; కోతకాలమందు గురుగులను ముందుగాకూర్చి వాటిని కాల్చివేయుటకు కట్టలు కట్టి, గోధుమలను నా కొట్టులో చేర్చి పెట్టుడని కోతగాండ్రతో చెప్పుదుననెను.

31. ఆయన మరియొక ఉపమానము వారితో చెప్పెను పరలోకరాజ్యము, ఒకడు తీసికొని తన పొలములో విత్తిన ఆవగింజను పోలియున్నది.

32. అది విత్తనములన్నిటిలో చిన్నదేగాని పెరిగినప్పుడు కూర మొక్కలన్నిటిలో పెద్దదై ఆకాశపక్షులు వచ్చి దాని కొమ్మలయందు నివసించు నంత చెట్టగును.
కీర్తనల గ్రంథము 104:12, యెహెఙ్కేలు 17:22-23, యెహెఙ్కేలు 31:6, దానియేలు 4:12

33. ఆయన మరియొక ఉపమానము వారితో చెప్పెను పరలోకరాజ్యము, ఒక స్త్రీ తీసికొని పిండి అంతయు పులిసి పొంగువరకు మూడు కుంచముల పిండిలో దాచి పెట్టిన పుల్లని పిండిని పోలియున్నది.

34. నేను నా నోరు తెరచి ఉపమానరీతిగా బోధించెదను, లోకము పుట్టినది మొదలుకొని మరుగుచేయబడిన సంగతులను తెలియజెప్పెదను

35. అని ప్రవక్త చెప్పినమాట నెరవేరునట్లు యేసు ఈ సంగతులనన్నిటిని జనసమూహములకు ఉపమానరీతిగా బోధిం చెను; ఉపమానము లేక వారికేమియు బోధింపలేదు.
కీర్తనల గ్రంథము 78:2

36. అప్పుడాయన జనసమూహములను పంపివేసి, యింటి లోనికి వెళ్లగా ఆయన శిష్యులాయనయొద్దకు వచ్చిపొలము లోని గురుగులను గూర్చిన ఉపమానభావము మాకు తెలియజెప్పుమనిరి.

37. అందుకాయన ఇట్లనెను మంచి విత్తనము విత్తువాడు మనుష్యకుమారుడు;

38. పొలము లోకము; మంచి విత్తనములు రాజ్యసంబంధులు; గురుగులు దుష్టుని సంబంధులు;

39. వాటిని విత్తిన శత్రువు అపవాది; కోత యుగసమాప్తి; కోతకోయువారు దేవదూతలు.

40. గురుగులు ఏలాగు కూర్చబడి అగ్నిలో కాల్చివేయబడునో ఆలాగే యుగ సమాప్తియందు జరుగును.

41. మనుష్యకుమారుడు తన దూతలను పంపును; వారాయన రాజ్యములోనుండి ఆటంకములగు సకలమైనవాటిని దుర్నీతిపరులను సమకూర్చి అగ్నిగుండములో పడవేయుదురు.
జెఫన్యా 1:3

42. అక్కడ ఏడ్పును పండ్లుకొరుకుటయును ఉండును.
దానియేలు 3:6

43. అప్పుడు నీతిమంతులు తమ తండ్రి రాజ్యములో సూర్యునివలె తేజరిల్లుదురు. చెవులుగలవాడు వినునుగాక.
దానియేలు 12:3

44. పరలోకరాజ్యము, పొలములో దాచబడిన ధనమును పోలియున్నది. ఒక మనుష్యుడు దాని కనుగొని దాచి పెట్టి, అది దొరికిన సంతోషముతో వెళ్లి, తనకు కలిగిన దంతయు అమ్మి ఆ పొలమును కొనును.
సామెతలు 2:4

45. మరియు పరలోకరాజ్యము, మంచి ముత్యములను కొన వెదకుచున్న వర్తకుని పోలియున్నది.

46. అతడు అమూల్యమైన యొక ముత్యమును కనుగొని, పోయి తనకు కలిగిన దంతయు అమ్మి దాని కొనును.

47. మరియు పరలోకరాజ్యము, సముద్రములో వేయబడి నానావిధములైన చేపలను పట్టిన వలను పోలియున్నది.

48. అది నిండినప్పుడు దానిని దరికి లాగి, కూర్చుండి, మంచి వాటిని గంపలలో చేర్చి చెడ్డవాటిని బయట పారవేయు దురు.

49. ఆలాగే యుగసమాప్తియందు జరుగును. దేవదూతలు వచ్చి నీతిమంతులలోనుండి దుష్టులను వేరుపరచి,

50. వీరిని అగ్ని గుండములో పడవేయుదురు. అక్కడ ఏడ్పును పండ్లుకొరుకుటయును ఉండును.
దానియేలు 3:6

51. వీటినన్నిటిని మీరు గ్రహించితిరా అని వారిని అడుగగా వారుగ్రహించితి మనిరి.

52. ఆయన అందువలన పరలోకరాజ్యములో శిష్యుడుగాచేరిన ప్రతిశాస్త్రియు తన ధననిధిలోనుండి క్రొత్త పదార్థములను పాత పదార్థములను వెలుపలికి తెచ్చు ఇంటి యజమానుని పోలియున్నాడని వారితో చెప్పెను.

53. యేసు ఈ ఉపమానములు చెప్పి చాలించిన తరువాత, ఆయన అక్కడ నుండి వెళ్లి స్వదేశమునకు వచ్చి, సమాజ మందిరములలో వారికి బోధించుచుండెను.

54. అందువలన వారాశ్చర్యపడి ఈ జ్ఞానమును ఈ అద్భుతములును ఇతని కెక్కడనుండి వచ్చినవి?
యెషయా 52:14

55. ఇతడు వడ్లవాని కుమారుడు కాడా? ఇతని తల్లిపేరు మరియ కాదా? యాకోబు యోసేపు సీమోను యూదాయనువారు ఇతని సోదరులు కారా?

56. ఇతని సోదరీమణులందరు మనతోనే యున్నారు కారా? ఇతనికి ఈ కార్యములన్నియు ఎక్కడనుండి వచ్చెనని చెప్పుకొని ఆయన విషయమై అభ్యంతరపడిరి.

57. అయితే యేసుప్రవక్త తన దేశము లోను తన ఇంటను తప్ప, మరి ఎక్కడనైనను ఘనహీనుడు కాడని వారితో చెప్పెను.

58. వారి అవిశ్వాసమునుబట్టి ఆయన అక్కడ అనేకమైన అద్భుతములు చేయలేదు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Matthew - మత్తయి సువార్త 13 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

విత్తువాడు ఉపమానం. (1-23) 
గుంపు యొక్క ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి మాత్రమే కాకుండా, తన సందేశం ప్రజలకు స్పష్టంగా చేరేలా చేయడానికి కూడా యేసు పడవ ఎక్కేందుకు ఎంచుకున్నాడు. ఇది ఆరాధన విషయాలలో మనకు ఒక పాఠంగా ఉపయోగపడుతుంది - మనం బాహ్య పరిస్థితులలో గొప్పతనాన్ని కోరుకోకూడదు, కానీ దేవుడు తన ప్రావిడెన్స్‌లో అందించే వనరులను ఎక్కువగా ఉపయోగించుకోవాలి. క్రీస్తు ఉపమానాలను బోధనా పద్ధతిగా ఉపయోగించాడు. ఇది నేర్చుకోవాలనే ఆసక్తి ఉన్నవారికి దేవుని సందేశాన్ని మరింత అందుబాటులోకి తెచ్చింది, అయినప్పటికీ అజ్ఞానాన్ని ఎంచుకున్న వారికి ఇది మరింత సవాలుగా మరియు అస్పష్టంగా మారింది.
విత్తువాడు ఉపమానం ఈ బోధనా విధానానికి స్పష్టమైన ఉదాహరణ. ఈ ఉపమానంలో, విత్తనం దేవుని వాక్యాన్ని సూచిస్తుంది మరియు విత్తేవాడు మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును సూచిస్తాడు, అతను స్వయంగా లేదా అతని సేవకుల ద్వారా పదాన్ని విత్తాడు. సమూహానికి బోధించడం విత్తనాలు విత్తడం లాంటిది; అవి ఎక్కడ పాతుకుపోతాయో మనం ఊహించలేము. మన ప్రయత్నాలు ఉన్నప్పటికీ, కొన్ని హృదయాలు అర్థవంతమైన ఫలాలను ఇవ్వవు, మరికొన్ని మంచి నేలలా సమృద్ధిగా ఉత్పత్తి చేస్తాయి. ఈ సారూప్యత నాలుగు రకాల నేలల ద్వారా వివరించబడిన వ్యక్తుల యొక్క విభిన్న స్వభావానికి వర్తిస్తుంది.
అజాగ్రత్తగా మరియు ఉదాసీనంగా శ్రోతలు సాతాను ప్రభావానికి గురవుతారు, అతను ఆత్మలను దొంగిలించడమే కాకుండా ప్రసంగాలను కూడా దొంగిలించడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. మనం మాటను కాపాడుకోవడంలో విఫలమైతే ఆయన ఖచ్చితంగా మనల్ని దోచుకుంటాడు. కపటవాదులు, రాతి నేలను పోలి ఉంటారు, నిజమైన క్రైస్తవుల కంటే వారి వృత్తిలో మరింత ఉత్సాహంగా కనిపిస్తారు. చాలా మంది స్ఫూర్తిదాయకమైన ఉపన్యాసాలను వాటి నుండి ప్రయోజనం పొందకుండా ఆనందంగా వింటారు. వారు మోక్షం, విశ్వాసుల ఆశీర్వాదాలు మరియు స్వర్గపు ఆనందం గురించి వినవచ్చు, కానీ మనసు మార్చుకోకుండా, వారి స్వంత పాపపు నమ్మకం, రక్షకుని అవసరం లేదా పవిత్రత పట్ల ప్రశంసలు లేకుండా, వారు త్వరగా తప్పుడు హామీని ప్రకటిస్తారు. అయినప్పటికీ పరీక్షలు లేదా పాపం యొక్క ఎరను ఎదుర్కొన్నప్పుడు, వారు తమ విశ్వాసాన్ని విడిచిపెట్టడం లేదా మారువేషం వేయడం లేదా మరింత అనుకూలమైన నమ్మక వ్యవస్థ వైపు మొగ్గు చూపడం.
ప్రాపంచిక శ్రద్ధలు, ముళ్ళతో పోల్చబడినవి, పాపం యొక్క పురాతన పర్యవసానంగా ఉంటాయి, అంతరాలను అడ్డుకోవడానికి తగినవి కానీ వాటితో విస్తృతంగా వ్యవహరించే వారికి ద్రోహం. వారు వలలు, బాధలు మరియు గీతలు, చివరికి వినియోగించబడతారు. దేవుని వాక్యం నుండి ప్రయోజనం పొందే మన సామర్థ్యానికి ప్రాపంచిక ఆందోళనలు గణనీయంగా ఆటంకం కలిగిస్తాయి. ఐశ్వర్యం యొక్క మోసం చాలా హాని చేస్తుంది, కానీ మనం వాటిపై నమ్మకం ఉంచితే అవి మనల్ని మోసం చేస్తాయి. అలాంటి సందర్భాలలో, వారు మంచి విత్తనాన్ని ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తారు. మంచి నేల యొక్క ప్రత్యేక లక్షణం దాని ఫలవంతమైనది, ఇది నిజ క్రైస్తవులను వేషధారుల నుండి వేరు చేస్తుంది. ఈ మంచి నేలలో రాళ్లు లేదా ముళ్ళు లేవని క్రీస్తు చెప్పలేదు, కానీ దాని ఫలవంతానికి ఆటంకాలు లేకుండా ఉన్నాయి. అన్నీ ఒకేలా లేనప్పటికీ, సాధ్యమైనంత ఎక్కువ ఫలాలను అందించడానికి మనం ప్రయత్నించాలి.
దేవుని మాట వినడం అనేది మన వినికిడి జ్ఞానానికి ఒక గొప్ప అన్వయం. కాబట్టి, మనం ఎలాంటి శ్రోతలమో తెలుసుకోవడానికి మనల్ని మనం పరీక్షించుకోవాలి.

టేర్స్ యొక్క ఉపమానం. (24-30; 36-43) 
ఈ ఉపమానంలో, సువార్త చర్చి యొక్క ప్రస్తుత మరియు భవిష్యత్తు స్థితి యొక్క వర్ణనను మనం చూస్తాము. ఇది చర్చి పట్ల క్రీస్తు యొక్క శ్రద్ధ, దాని పట్ల దెయ్యం యొక్క శత్రుత్వం, ఈ ప్రపంచంలో మంచి మరియు చెడు రెండింటి సహజీవనం మరియు మరణానంతర జీవితంలో ఈ మూలకాలను చివరికి వేరుచేయడాన్ని వివరిస్తుంది. ఇది పాపం వైపు పడిపోయిన మానవత్వం యొక్క వంపుని నొక్కి చెబుతుంది, శత్రువు అసమ్మతిని విత్తినప్పుడు, అది వృద్ధి చెందుతుంది మరియు హాని కలిగిస్తుంది. దానికి విరుద్ధంగా, మంచి సూత్రాలు ప్రవేశపెట్టబడినప్పుడు, వాటికి నిరంతరం శ్రద్ధ, పోషణ మరియు రక్షణ అవసరం.
సేవకులు, అవాంఛనీయ మూలకాల ఉనికిని చూసి కలవరపడి, వారి యజమానిని ఒక ప్రశ్నతో సంప్రదించారు: "అయ్యా, మీరు మీ పొలంలో మంచి విత్తనాలు విత్తలేదా?" సమాధానం నిస్సందేహంగా అవును. చర్చిలో ఏవైనా లోపాలు క్రీస్తుకు ఆపాదించబడకూడదు. కఠోరమైన అతిక్రమణదారులను మరియు సువార్తను బహిరంగంగా వ్యతిరేకించే వారిని విశ్వాసుల సహవాసం నుండి తొలగించడం చాలా అవసరం అయితే, మానవ వివేచనకు పరిపూర్ణమైన విభజనను సాధించడం దాదాపు అసాధ్యం. వ్యతిరేకించే వారిని వెంటనే నరికివేయకూడదు; బదులుగా, వారు ఓర్పు మరియు వినయంతో విద్యావంతులను చేయాలి.
ఈ లోకంలో నీతిమంతులు మరియు దుర్మార్గులు సహజీవనం చేసినప్పటికీ, ప్రత్యేకించి గణన యొక్క గొప్ప రోజున వారు నిస్సందేహంగా గుర్తించబడే సమయం వస్తుంది. ఇక్కడ, భూమిపై, వాటి మధ్య తేడాను గుర్తించడం సవాలుగా ఉంటుంది. కావున రాబోయే పర్యవసానాలను తెలుసుకొని అధర్మాలకు పాల్పడటం మానుకుందాం.
మరణం తరువాత, విశ్వాసులు వారి స్వంత అవగాహనలో అద్భుతంగా ప్రకాశిస్తారు మరియు గొప్ప రోజున, వారు మొత్తం ప్రపంచం ముందు ప్రకాశిస్తారు. వారి ప్రకాశం ఒక ప్రతిబింబం, అన్ని కాంతి మూలం నుండి దాని ప్రకాశాన్ని పొందింది. వారి పవిత్రీకరణ పరిపూర్ణమవుతుంది, మరియు వారి సమర్థన అందరికీ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. మనం ఈ అదృష్ట సమూహంలో ఒకరిగా ఉండేందుకు కృషి చేద్దాం.

ఆవాలు-విత్తనం మరియు పులియబెట్టిన ఉపమానాలు. (31-35) 
విత్తిన విత్తనం యొక్క ఉపమానం యొక్క సారాంశం ఏమిటంటే, సువార్త యొక్క ప్రారంభ దశలు నిరాడంబరంగా కనిపించవచ్చు, కానీ దాని అంతిమ ప్రభావం గణనీయంగా ఉంటుంది. ఇది వ్యక్తిలోని దయ యొక్క పురోగతిని, మనలోని దేవుని రాజ్యం యొక్క అభివృద్ధిని ప్రతిబింబిస్తుంది. నిజమైన దయ ఒక ఆత్మలో నివసిస్తుంటే, అది వెంటనే స్పష్టంగా కనిపించకపోయినప్పటికీ, అది యథార్థంగా పెరుగుతుంది; అది చివరికి వర్ధిల్లుతుంది, శక్తివంతంగా మరియు ప్రయోజనకరంగా మారుతుంది.
సువార్త యొక్క ప్రకటన దానిని స్వీకరించిన వారి హృదయాలలో పులిసిన మాదిరిగానే పనిచేస్తుంది. పులిసిన పిండి నిశ్చయంగా పనిచేసినట్లే, క్రమంగా దేవుని వాక్యం కూడా పనిచేస్తుంది. ఇది తరచుగా బాహ్య సంకేతాలు లేకుండా నిశ్శబ్దంగా పనిచేస్తుంది రోమీయులకు 6:13. ఈ ఉపమానాలు క్రమంగా పురోగతిని అంచనా వేయడానికి మనకు బోధిస్తాయి. కాబట్టి, మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకోవడం విలువైనదే: మనం దయతో మరియు సద్గుణ సూత్రాలు మరియు అలవాట్లను అనుసరించడంలో ముందుకు సాగుతున్నామా?

దాచిన నిధి, గొప్ప విలువైన ముత్యం, సముద్రంలో విసిరిన వల మరియు గృహస్థుని యొక్క ఉపమానాలు. (44-52) 
ఇక్కడ నాలుగు ఉపమానాలు ఉన్నాయి:
1. ఫీల్డ్‌లో దాచిన నిధి యొక్క ఉపమానం:
    చాలా మంది ప్రజలు సువార్త విలువను తక్కువగా అంచనా వేస్తారు ఎందుకంటే వారు దాని ఉపరితలం మాత్రమే చూస్తారు. అయితే, క్రీస్తును మరియు నిత్యజీవాన్ని కనుగొనే ఉద్దేశ్యంతో లేఖనాలను లోతుగా పరిశోధించే వారు యోహాను 5:39లో పేర్కొన్నట్లు సువార్తలో అపరిమితమైన నిధిని కనుగొంటారు. దాన్ని తమ సొంతం చేసుకోవడానికి ఎంతటి త్యాగానికైనా సిద్ధపడతారు. మోక్షాన్ని కొనలేనప్పటికీ, దాని సాధనలో చాలా లొంగిపోవాలి.
2. ది పేరబుల్ ఆఫ్ ది పెర్ల్ ఆఫ్ గ్రేట్ ప్రైస్:
    ప్రజలు తరచుగా సంపద, గౌరవం లేదా జ్ఞానం వంటి వివిధ సాధనలతో నిమగ్నమై ఉంటారు. దురదృష్టవశాత్తు, చాలామంది తమ ఆనందాన్ని వెంబడించడంలో నకిలీ ముత్యాల కోసం స్థిరపడతారు. యేసు క్రీస్తు గొప్ప ధర యొక్క అంతిమ ముత్యం; అతనిని కలిగి ఉండటం ఆనందాన్ని భరించడానికి సరిపోతుంది. బంగారాన్ని కొనుగోలు చేయడం చాలా ఎక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్నది కావచ్చు, కానీ గొప్ప ధర కలిగిన ముత్యం ఏ త్యాగానికైనా విలువైనదే. పశ్చాత్తాపపడిన పాపాత్ముడు క్రీస్తును దయగల రక్షకునిగా గుర్తించినప్పుడు, మిగతావన్నీ దాని విలువను కోల్పోతాయి.
3. ఫిషింగ్ నెట్ యొక్క ఉపమానం:
    ప్రపంచాన్ని విస్తారమైన సముద్రంతో పోల్చారు, ప్రజలతో, వారి సహజ స్థితిలో, చేపలను పోలి ఉంటుంది. సువార్త ప్రకటించడమంటే దేవుడు ఎన్నుకున్న వారిని కూడగట్టేందుకు ఈ సముద్రంలో వల వేయడంతో సమానం. కపటవాదులు మరియు నిజమైన క్రైస్తవులు ఇద్దరూ వేరు చేయబడతారు మరియు దూరంగా ఉన్నవారికి ఇది ఒక దయనీయమైన విధి.
4. నమ్మకమైన మంత్రి యొక్క ఉపమానం:
    జ్ఞానవంతుడు మరియు నమ్మకమైన సువార్త పరిచారకుడు సువార్త బోధలలో బాగా ప్రావీణ్యం కలవాడు మరియు వాటిని అందించగల సామర్థ్యం ఉన్న లేఖకుడితో పోల్చబడ్డాడు. క్రీస్తు తన అతిథులకు గొప్ప విందును అందించే బాధ్యతగల హోస్ట్‌గా ఈ మంత్రిని చిత్రీకరిస్తాడు, గత అనుభవాలు మరియు కొత్త పరిశీలనల నుండి అనేక రకాల అంతర్దృష్టులను అందిస్తాడు. మనకు సరైన స్థలం క్రీస్తు పాదాల వద్ద ఉంది, ఇక్కడ మనం నిరంతరంగా కాలానుగుణ పాఠాలు మరియు కొత్తగా వెల్లడించిన సత్యాలు రెండింటినీ నేర్చుకుంటాము.

యేసు మళ్లీ నజరేతులో తిరస్కరించబడ్డాడు. (53-58)
గతంలో తనను తిరస్కరించిన వారికి క్రీస్తు తన ఆహ్వానాన్ని పునరుద్ఘాటించాడు. ‘ఈ వడ్రంగి కొడుకు కాదా’ అని విమర్శిస్తున్నారు. నిజమే, అతను వడ్రంగి కొడుకుగా పిలువబడ్డాడు మరియు గౌరవప్రదమైన వ్యాపారి యొక్క బిడ్డగా ఉండటానికి అవమానం లేదు. నిజానికి, అతను వారి స్వంత వ్యక్తి కాబట్టి వారు అతనికి మరింత గౌరవం చూపించవలసి ఉంటుంది, కానీ బదులుగా, వారు అతనిని చిన్నచూపు చూశారు. ఆ స్థలంలో, వారి విశ్వాసం లేకపోవడం వల్ల అతను కొన్ని అద్భుత కార్యాలు చేశాడు. క్రీస్తు ఆశీర్వాదాలను పొందేందుకు అవిశ్వాసం ప్రధాన అడ్డంకిగా నిలుస్తుంది. మనలను దేవునితో సమాధానపరచిన రక్షకునిగా ఆయన పట్ల మన భక్తిలో స్థిరంగా నిలుద్దాము.Shortcut Links
మత్తయి - Matthew : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |