Jeremiah - యిర్మియా 18 | View All

1. యెహోవా యొద్దనుండి యిర్మీయాకు ప్రత్యక్షమైన వాక్కు

2. నీవు లేచి కుమ్మరి యింటికి పొమ్ము, అక్కడ నా మాటలు నీకు తెలియజేతును.

3. నేను కుమ్మరి యింటికి వెళ్లగా వాడు తన సారెమీద పని చేయుచుండెను.

4. కుమ్మరి జిగటమంటితో చేయుచున్న కుండ వాని చేతిలో విడిపోగా ఆ జిగటమన్ను మరల తీసికొని కుమ్మరి తనకు యుక్తమైనట్టుగా దానితో మరియొక కుండ చేసెను.

5. అంతట యెహోవా వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమై యీలాగు సెలవిచ్చెను

6. ఇశ్రాయేలువారలారా, ఈ కుమ్మరి మంటికి చేసినట్లు నేను మీకు చేయలేనా? యిదే యెహోవా వాక్కుజిగటమన్ను కుమ్మరిచేతిలొ ఉన్నట్టుగా ఇశ్రాయేలువారలారా, మీరు నా చేతిలో ఉన్నారు.
రోమీయులకు 9:21

7. దాని పెల్లగింతుననియు, విరుగగొట్టుదుననియు, నశింపజేయుదుననియు ఏదోయొక జనమును గూర్చి గాని రాజ్యమునుగూర్చి గాని నేను చెప్పి యుండగా

8. ఏ జనమునుగూర్చి నేను చెప్పితినో ఆ జనము చెడుతనము చేయుట మానినయెడల నేను వారికి చేయనుద్దేశించిన కీడునుగూర్చి సంతాపపడుదును.

9. మరియు కట్టెదననియు, నాటెదననియు ఒక జనమును గూర్చి గాని రాజ్యమునుగూర్చి గాని నేను చెప్పి యుండగా

10. ఆ జనము నా మాట వినకుండ నా దృష్టికి కీడుచేసినయెడల దానికి చేయదలచిన మేలునుగూర్చి నేను సంతాపపడుదును.

11. కాబట్టి నీవు వెళ్లి యూదావారితోను యెరూషలేము నివాసులతోను ఇట్లనుము యెహోవా సెలవిచ్చినమాట ఏదనగా మీమీదికి తెచ్చుటకై నేను కీడును కల్పించుచున్నాను, మీకు విరోధముగా ఒక యోచన చేయుచున్నాను, మీరందరు మీ మీ దుష్టమార్గములను విడిచి మీ మార్గములను మీ క్రియలను చక్కపరచుకొనుడి.

12. అందుకు వారునీ మాట నిష్‌ ప్రయోజనము; మేము మా ఆలోచనల చొప్పున నడుచు కొందుము, మేమందరము మా మూర్ఖ హృదయము చొప్పున ప్రవర్తించుదుము అని యందురు.

13. కావున యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు అన్యజనులను అడిగి తెలిసికొనుడి; ఇట్టి క్రియలు జరుగుట వారిలో ఎవడైన వినెనా? ఇశ్రాయేలు కన్యక బహు ఘోరమైన కార్యము చేసియున్నది.

14. లెబానోను పొలము లోని బండమీద హిమముండుట మానునా? దూరము నుండి పారుచున్న చల్లని జలములు పారకమానునా?

15. అయితే నా ప్రజలు నన్ను మరిచియున్నారు, మాయకు ధూపము వేయుచున్నారు, మెరకచేయబడని దారిలో తాము నడువవలెనని పురాతన మార్గములైన త్రోవలలో తమ్మును తాము తొట్రిల్ల చేసికొనుచున్నారు.

16. వారు ఎల్లప్పుడును అపహాస్యాస్పదముగా నుండుటకై తమ దేశమును పాడుగా చేసికొనియున్నారు, దాని మార్గమున నడుచు ప్రతివాడును ఆశ్చర్యపడి తల ఊచును.

17. తూర్పు గాలి చెదరగొట్టునట్లు వారి శత్రువులయెదుట నిలువ కుండ వారిని నేను చెదరగొట్టెదను; వారి ఆపద్దినమందు వారికి విముఖుడనై వారిని చూడకపోదును.

18. అప్పుడు జనులు యిర్మీయా విషయమై యుక్తిగల యోచన చేతము రండి, యాజకుడు ధర్మశాస్త్రము విని పించక మానడు, జ్ఞాని యోచనలేకుండ నుండడు, ప్రవక్త వాక్యము చెప్పక మానడు, వాని మాటలలో దేనిని విన కుండ మాటలతో వాని కొట్టుదము రండి అని చెప్పు కొనుచుండిరి.

19. యెహోవా, నా మొఱ్ఱ నాలకించుము, నాతో వాదించువారి మాటను వినుము.

20. వారు నా ప్రాణము తీయవలెనని గుంట త్రవ్వియున్నారు; చేసిన మేలునకు ప్రతిగా కీడు చేయవలెనా? వారికి మేలు కలుగవలెనని వారిమీదనుండి నీ కోపము తప్పించుటకై నీ సన్నిధిని నిలిచి నేను వారిపక్షముగా మాటలాడిన సంగతి జ్ఞాపకము చేసికొనుము.

21. వారి కుమారులను క్షామమునకు అప్ప గింపుము, ఖడ్గబలమునకు వారిని అప్పగింపుము, వారి భార్యలు పిల్లలు లేనివారై విధవ రాండ్రగుదురు గాక, వారి పురుషులు మరణహతులగుదురు గాక, వారి ¸యవ నులు యుద్ధములో ఖడ్గముచేత హతులగుదురు గాక.

22. నన్ను పట్టుకొనుటకు వారు గొయ్యి త్రవ్విరి, నా కాళ్లకు ఉరులనొగ్గిరి; వారిమీదికి నీవు ఆకస్మికముగా దండును రప్పించుటవలన వారి యిండ్లలోనుండి కేకలు వినబడును గాక.

23. యెహోవా, నాకు మరణము రావలెనని వారు నా మీద చేసిన ఆలోచన అంతయు నీకు తెలిసేయున్నది, వారి దోషమునకు ప్రాయశ్చిత్తము కలుగనియ్యకుము, నీ సన్నిధినుండి వారి పాపమును తుడిచివేయకుము; వారు నీ సన్నిధిని తొట్రిల్లుదురు గాక, నీకు కోపము పుట్టు కాలమున వారికి తగినపని చేయుము.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Jeremiah - యిర్మియా 18 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

తన జీవులపై దేవుని శక్తి కుమ్మరిచే సూచించబడుతుంది. (1-10) 
కుమ్మరి నైపుణ్యాన్ని యిర్మీయా చూస్తున్నప్పుడు, అతని మనస్సులో రెండు లోతైన సత్యాలు అకస్మాత్తుగా ప్రకాశిస్తాయి. మొదటి సత్యం ఏమిటంటే, దేవుడు తన ఇష్టానుసారం రాజ్యాలను మరియు దేశాలను రూపొందించడానికి మరియు మలచడానికి అత్యున్నత అధికారం మరియు శక్తిని కలిగి ఉన్నాడు. అతను తగినట్లుగా మన విధిని నిర్దేశించే అధికారాన్ని కలిగి ఉన్నాడు మరియు ఈ దైవిక సార్వభౌమత్వాన్ని సవాలు చేయడం అహేతుకం, అలాగే మట్టి కుమ్మరితో పోరాడడం అసంబద్ధం.
ఏది ఏమైనప్పటికీ, దేవుడు నిలకడగా న్యాయం మరియు దయాదాక్షిణ్యాల పరిధిలో పనిచేస్తాడని గుర్తించడం చాలా అవసరం. దేవుడు మనపై తీర్పులు విధించినప్పుడు, అది మన అతిక్రమణలకు ప్రతిస్పందిస్తూ ఉంటుంది. అయినప్పటికీ, నిజమైన పశ్చాత్తాపం మరియు పాపం యొక్క మార్గం నుండి వైదొలగడం అనేది వ్యక్తులకు మరియు మొత్తం సమాజానికి శిక్ష యొక్క రాబోయే పరిణామాలను నివారించగలదని అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఇది కుటుంబాలు మరియు దేశాలకు కూడా వర్తిస్తుంది, ఎందుకంటే వారు కూడా హృదయపూర్వక మార్పిడి ద్వారా హాని నుండి తప్పించుకోవచ్చు.

యూదులు పశ్చాత్తాపపడమని ఉద్బోధించారు మరియు తీర్పులు ముందే చెప్పబడ్డాయి. (11-17) 
నిజమైన స్వాతంత్ర్యం కోసం వారి కోరికలలో మునిగిపోవడాన్ని పాపులు తరచుగా పొరబడతారు, అయినప్పటికీ ఒకరి స్వంత అభిరుచులకు బానిసలుగా ఉండటం నిజానికి, బానిసత్వం యొక్క అత్యంత భయంకరమైన రూపం. ఈ వ్యక్తులు విగ్రహారాధనకు అనుకూలంగా దేవుని పట్ల తమ భక్తిని విడిచిపెట్టారు. ప్రజలు దాహంతో ఉన్నప్పుడు మరియు శీతలీకరణ, పునరుజ్జీవన ప్రవాహాలను చూసినప్పుడు, వారు సహజంగా వాటి నుండి త్రాగుతారు. అటువంటి విషయాలలో, వ్యక్తులు సాధారణంగా అనిశ్చితిపై నిశ్చయతను ఎంచుకుంటారు. అయినప్పటికీ, ఇశ్రాయేలీయులు దైవిక చట్టం ద్వారా స్థాపించబడిన కాలానుగుణమైన మార్గాల నుండి బయలుదేరారు. వారు తమ భద్రతకు భరోసానిచ్చే చక్కగా గుర్తించబడిన రహదారిపై నడవకూడదని ఎంచుకున్నారు, బదులుగా విగ్రహారాధన మరియు అధర్మంతో కూడిన ద్రోహమైన మార్గాన్ని అనుసరించారు. ఈ నిర్ణయం వారి భూమిని బంజరు భూమిగా మరియు వారి జీవితాలను దుర్భరంగా మార్చింది.
మన పరీక్షల సమయంలో దేవుని అనుగ్రహం మనపై ఉంటే కష్టాలను సహించవచ్చు. అయినప్పటికీ, అతను అసంతృప్తి చెంది, అతని సహాయాన్ని నిలిపివేస్తే, మనం పూర్తిగా రద్దు చేయబడతాము. లెక్కలేనన్ని వ్యక్తులు ప్రభువును మరియు అతని మెస్సీయను మరచిపోతారు, వారి స్వంత మార్గాలను అనుసరించడానికి స్థాపించబడిన మార్గాల నుండి తప్పిపోతారు. అయితే తీర్పు రోజున వారు ఏమి చేస్తారు?

ప్రవక్త దేవునికి విజ్ఞప్తి చేస్తాడు. (18-23)
ప్రవక్త పశ్చాత్తాప సందేశాన్ని అందించినప్పుడు, ప్రజలు, పిలుపును వినకుండా, అతనికి వ్యతిరేకంగా పథకాలు వేశారు. పాపులు దైవిక మధ్యవర్తితో ఎలా ప్రవర్తిస్తారో ఇది ప్రతిబింబిస్తుంది, ముఖ్యంగా అతనిని కొత్తగా సిలువవేయడం మరియు భూమిపై అతని గురించి చెడుగా మాట్లాడటం, అతని రక్తం స్వర్గంలో వారి కోసం వేడుకుంటున్నప్పుడు కూడా. అయినప్పటికీ, ప్రవక్త వారికి తన కర్తవ్యాన్ని నమ్మకంగా నెరవేర్చాడు, అదే సమర్పణ కష్ట సమయాల్లో మనకు ఓదార్పునిస్తుంది.Shortcut Links
యిర్మియా - Jeremiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |