Jeremiah - యిర్మియా 12 | View All

1. యెహోవా, నేను నీతో వాదించునప్పుడు నీవు నీతిమంతుడవుగా కనబడుదువు; అయినను న్యాయము విధించుటనుగూర్చి నేను నీతో మాటలాడుదును; దుష్టులు తమ మార్గములలో వర్ధిల్లనేల? మహా విశ్వాసఘాతకులు సుఖింపనేల?

2. నీవు వారిని నాటుచున్నావు, వారు వేరు తన్నుచున్నారు, వారు ఎదిగి ఫలముల నిచ్చుచున్నారు; వారి నోటికి నీవు సమీపముగా ఉన్నావు గాని వారి అంతరింద్రియములకు దూరముగా ఉన్నావు.

3. యెహోవా, నీవు నన్నెరిగియున్నావు; నన్ను చూచు చున్నావు; నా హృదయము నీ పట్ల ఎట్లున్నది నీవు శోధించుచున్నావు; వధకు ఏర్పడిన గొఱ్ఱెలనువలె వారిని హతముచేయుము, వధదినమునకు వారిని ప్రతిష్ఠించుము.
యాకోబు 5:5

4. భూమి యెన్నాళ్లు దుఃఖింపవలెను? దేశమంతటిలోని గడ్డి ఎన్నాళ్లు ఎండిపోవలెను? అతడు మన అంతము చూడడని దుష్టులు చెప్పుకొనుచుండగా దేశములో నివసించువారి చెడుతనమువలన జంతువులును పక్షులును సమసిపోవు చున్నవి.

5. నీవు పాదచారులతో పరుగెత్తగా వారు నిన్ను అలయగొట్టిరి గదా? నీవు రౌతులతో ఏలాగు పోరాడుదువు? నెమ్మదిగల స్థలమున నీవు క్షేమముగా ఉన్నావుగదా? యొర్దాను ప్రవాహముగా వచ్చునప్పుడు నీవేమి చేయుదువు?

6. నీ సహోదరులు సహితము నీ తండ్రి ఇంటివారు సహితము నీకు ద్రోహము చేయుచున్నారు; నీ వెంబడి గేలిచేయుదురు, వారు నీతో దయగా మాటలాడుచున్నను నీవు వారిని నమ్మకూడదు.

7. నా మందిరమును నేను విడిచియున్నాను, నా స్వాస్థ్య మును విసర్జించియున్నాను; నా ప్రాణప్రియురాలిని ఆమె శత్రువులచేతికి అప్పగించియున్నాను.
మత్తయి 23:38, లూకా 13:35, ప్రకటన గ్రంథం 20:9

8. నా స్వాస్థ్యము నాకు అడవిలోని సింహమువంటిదాయెను; ఆమె నామీద గర్జించుచున్నది గనుక నేను ఆమెకు విరోధినైతిని.

9. నా స్వాస్థ్యము నాకు పొడల పొడల క్రూరపక్షి ఆయెనా? క్రూరపక్షులు దానిచుట్టు కూడుచున్నవా? రండి అడవిజంతువులన్నిటిని పోగు చేయుడి; మింగివేయుటకై అవి రావలెను.

10. కాపరులనేకులు నా ద్రాక్షతోటలను చెరిపివేసియున్నారు, నా సొత్తును త్రొక్కివేసియున్నారు; నాకిష్టమైన పొలమును పాడుగాను ఎడారిగాను చేసియున్నారు.

11. వారు దాని పాడు చేయగా అది పాడై నన్ను చూచి దుఃఖించుచున్నది; దానిగూర్చి చింతించువాడొకడును లేడు గనుక దేశమంతయు పాడాయెను.

12. పాడుచేయువారు అరణ్య మందలి చెట్లులేని మెట్టలన్నిటిమీదికి వచ్చుచున్నారు; దేశముయొక్క యీ కొననుండి ఆ కొనవరకు యెహోవా ఖడ్గము తిరుగుచు హతము చేయుచున్నది; శరీరులకు క్షేమ మేమియు లేదు.

13. జనులు గోధుమలు చల్లి ముండ్లపంట కోయుదురు; వారు అలసట పడుచున్నారు గాని ప్రయోజనము లేకపోయెను; యెహోవా కోపాగ్నివలన కోతకు పంటలేక మీరు సిగ్గుపడుదురు.

14. నేను నాజనులైన ఇశ్రాయేలునకు స్వాధీనపరచిన స్వాస్థ్యము నాక్రమించుకొను దుష్టులగు నా పొరుగు వారినిగూర్చి యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడునేను వారి దేశములోనుండి వారిని పెల్లగింతును; మరియు వారి మధ్యనుండి యూదావారిని పెల్లగింతును.

15. వారిని పెల్లగించిన తరువాత నేను మరల వారియెడల జాలిపడు దును; ఒక్కొకని తన స్వాస్థ్యమునకును ఒక్కొకని తన దేశమునకును వారిని రప్పింతును.
అపో. కార్యములు 15:16

16. బయలుతోడని ప్రమాణము చేయుట వారు నా ప్రజలకు నేర్పినట్లుగా యెహోవా జీవము తోడని నా నామమునుబట్టి ప్రమాణము చేయుటకై తాము నా ప్రజలమార్గములను జాగ్రత్తగా నేర్చుకొనిన యెడల వారు నా ప్రజలమధ్య వర్ధిల్లుదురు.

17. అయితే వారు నా మాట విననొల్లని యెడల నేను ఆ జనమును వేరుతో పెల్లగించి బొత్తిగా నాశనము చేతును; ఇదే యెహోవా వాక్కు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Jeremiah - యిర్మియా 12 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

యిర్మీయా దుష్టుల శ్రేయస్సు గురించి ఫిర్యాదు చేశాడు. (1-6) 
"దేవుని యొక్క దైవిక ప్రణాళికకు సంబంధించి అనిశ్చితి యొక్క లోతుల్లో మనల్ని మనం కనుగొన్నప్పుడు, మనం అతని స్వాభావిక మంచితనంపై స్థిరమైన నమ్మకాన్ని కలిగి ఉండాలి, ఆయన తన సృష్టిలో దేనికీ అన్యాయం చేయలేదని భరోసా ఇవ్వాలి. అతని చర్యలను అర్థం చేసుకోవడంలో సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నప్పుడు, మనపై లేదా మరికొందరు, మనం శాశ్వతమైన సత్యాలలో మనల్ని మనం నిలబెట్టుకోవాలి: ప్రభువు న్యాయవంతుడు, మనం నిమగ్నమైన దేవునికి మన హృదయాల యొక్క నిజమైన స్వభావాన్ని తెలుసు, కపటత్వం యొక్క మోసం మరియు నిజాయితీ యొక్క స్వచ్ఛత మధ్య తేడా ఉంటుంది.
దైవిక తీర్పులు దుష్టులను వేరు చేయడానికి, వాటిని వధకు సిద్ధంగా ఉన్న గొర్రెలుగా పరిగణిస్తూ, వాటిని వాటి పచ్చిక బయళ్ల నుండి తొలగించడానికి ఒక సాధనం. ఒకప్పుడు సారవంతమైన ఈ భూమి దాని నివాసుల దుష్టత్వం కారణంగా నిర్జనమైపోయింది. ప్రభువు ప్రవక్తను మందలించాడు, యూదా పాలకుల నుండి అతను ఎదురుచూడాల్సిన సవాళ్లతో పోల్చితే అనాతోత్ ప్రజల నుండి వచ్చిన వ్యతిరేకత క్షీణించిందని గుర్తు చేశాడు.
చెడు వ్యాప్తిపై మన దుఃఖం తరచుగా అది మనపై విధించే పరీక్షలపై నిరాశతో కలిసిపోతుంది. మన విశేష యుగంలో మరియు మన చిన్న చిన్న కష్టాల మధ్య, గత యుగాల సాధువుల వలె అదే బాధలను భరించమని మనం పిలిచినట్లయితే మనం ఎలా ప్రవర్తిస్తామో మనం ఆలోచించాలి."

దేశంపై రాబోయే భారీ తీర్పులు. (7-13) 
దేవుని ప్రజలు ఒకప్పుడు ఆయన హృదయంలో ఎంతో విలువైనవారు, ఆయన దృష్టిలో విలువైనవారు. అయినప్పటికీ, వారు తమ శత్రువుల చేతుల్లో పడేలా ఆయన చాలా దూరం వెళ్ళారు. మతం మరియు లౌకిక ప్రపంచం యొక్క అయోమయ సమ్మేళనాన్ని ప్రదర్శిస్తూ, దాని అన్ని ఖాళీ పోకడలు, ముసుగులు మరియు అవినీతితో మచ్చలున్న పక్షులను పోలిన అనేక చర్చిలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ ఎన్నుకోబడిన వ్యక్తులు మచ్చలున్న పక్షిలా ఉండే విచిత్రమైన కళ్ళజోడులా ఉన్నారు, కానీ వారి స్వంత మూర్ఖపు చర్యలే వారిని అలా మార్చాయి. భూమి మరియు ఆకాశంలోని జీవులు కూడా వాటిని వేటాడేందుకు పిలిపించబడ్డాయి. భూమి మొత్తం శిథిలావస్థలో మిగిలిపోతుంది, అయినప్పటికీ వారిపై తీర్పులు వచ్చే వరకు హెచ్చరిక పట్టించుకోలేదు. దేవుని చేయి ఎత్తబడినప్పుడు, మరియు ప్రజలు చూడటానికి నిరాకరించినప్పుడు, వారు దాని బరువును అనుభవించవలసి వస్తుంది. ప్రభువు ఉగ్రత దినమున వెండి బంగారము ఏ ఆశ్రయమును అందించవు. నిజమైన పశ్చాత్తాపం మరియు సంబంధిత పనులు లేకుండా, కష్టాల నుండి తప్పించుకోవడానికి పాపులు చేసే ప్రయత్నాలు గందరగోళం మరియు గందరగోళానికి దారితీస్తాయి.

వారికి మరియు చుట్టూ ఉన్న దేశాలకు కూడా దైవిక దయ. (14-17)
దేవుడు తన ప్రజలకు వారి భక్తిహీనమైన పొరుగువారితో వివాదాలలో వాదిస్తాడు. అయినప్పటికీ, ఆ దేశాలు నిజమైన మతాన్ని స్వీకరించిన తర్వాత ఆయన వారిపై తన దయను విస్తరింపజేస్తాడు. ఇది అన్యజనుల సంపూర్ణత చేర్చబడినప్పుడు భవిష్యత్తు యొక్క ప్రవచనంగా కనిపిస్తుంది. దేవుని ప్రజల విధిని పంచుకోవాలనుకునేవారు మరియు చివరికి వారితో తాము కలిసి ఉండాలని కోరుకునే వారు వారి ఆచారాలను అధ్యయనం చేయాలి మరియు వారి అడుగుజాడల్లో అనుసరించాలి.Shortcut Links
యిర్మియా - Jeremiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |