Exodus - నిర్గమకాండము 10 | View All

1. కాగా యెహోవా మోషేతో ఫరోయొద్దకు వెళ్లుము. నేనే యెహోవానని మీరు తెలిసికొనునట్లును, నేను చేయు సూచకక్రియలను ఐగుప్తీయుల యెదుట కనుపరచుటకు, నేను వారియెడల జరిగించిన వాటిని వారి యెదుట కలుగజేసిన సూచకక్రియలను

2. నీవు నీ కుమారునికి నీ కుమారుని కుమారునికి ప్రచురము చేయునట్లును, నేను అతని హృదయమును అతని సేవకుల హృదయములను కఠినపరచితిననెను.

3. కాబట్టి మోషే అహరోనులు ఫరో యొద్దకు వెళ్లి, అతనిని చూచి యీలాగు చెప్పిరి - హెబ్రీయుల దేవుడగు యెహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా - నీవు ఎన్నాళ్లవరకు నాకు లొంగనొల్లక యుందువు? నన్ను సేవించుటకు నా జనులను పోనిమ్ము.

4. నీవు నా జనులను పోనియ్య నొల్లనియెడల ఇదిగో రేపు నేను మిడతలను నీ ప్రాంతములలోనికి రప్పించెదను.

5. ఎవడును నేలను చూడలేనంతగా అవి దాని కప్పును, తప్పించుకొనిన శేషమును, అనగా వడగండ్లదెబ్బను తప్పించుకొని మిగిలిన దానిని అవి తినివేయును, పొలములో మొలిచిన ప్రతి చెట్టును తినును.

6. మరియు అవి నీ యిండ్లలోను నీ సేవకులందరి యిండ్లలోను ఐగుప్తీయులందరి యిండ్లలోను నిండిపోవును. నీ పితరులుగాని నీ పితామహులుగాని యీ దేశములో నుండిన నాటనుండి నేటివరకు అట్టి వాటిని చూడలేదని చెప్పి ఫరో యెదుట నుండి బయలు వెళ్లెను.

7. అప్పుడు ఫరో సేవకులు అతని చూచి - ఎన్నాళ్లవరకు వీడు మనకు ఉరిగా నుండును? తమ దేవుడైన యెహోవాను సేవించుటకు ఈ మనుష్యులను పోనిమ్ము; ఐగుప్తుదేశము నశించినదని నీకింకా తెలియదా అనిరి.

8. మోషే అహరోనులు ఫరోయొద్దకు మరల రప్పింపబడగా అతడు మీరు వెళ్లి మీ దేవుడైన యెహోవాను సేవించుడి; అందుకు ఎవరెవరు వెళ్లుదురని వారి నడిగెను.

9. అందుకు మోషే - మేము యెహోవాకు పండుగ ఆచరింపవలెను గనుక మా కుమారులను మా కుమార్తెలను మా మందలను మా పశువులను వెంటబెట్టుకొని మా పిన్న పెద్దలతోకూడ వెళ్లెదమనెను.

10. అందుకతడు - యెహోవా మీకు తోడై యుండునా? నేను మిమ్మును మీ పిల్లలను పోనిచ్చెదనా? ఇదిగో మీరు దురాలోచనగలవారు.

11. పురుషులైన మీరు మాత్రము వెళ్లి యెహోవాను సేవించుడి; మీరు కోరినది అదే గదా అని వారితో అనగా ఫరో సముఖమునుండి వారు వెళ్లగొట్టబడిరి.

12. అప్పుడు యెహోవా మోషేతో మిడతలు వచ్చునట్లు ఐగుప్తుదేశముమీద నీ చెయ్యి చాపుము; అవి ఐగుప్తుదేశము మీదకి వచ్చి యీ దేశపు పైరులన్నిటిని, అనగా వడగండ్లు పాడుచేయని వాటినన్నిటని తినివేయునని చెప్పెను.
ప్రకటన గ్రంథం 9:3

13. మోషే ఐగుప్తుదేశముమీద తన కఱ్ఱను చాపగా యెహోవా ఆ పగలంతయు ఆ రాత్రి అంతయు ఆ దేశముమీద తూర్పుగాలిని విసర జేసెను; ఉదయమందు ఆ తూర్పు గాలికి మిడతలు వచ్చెను.

14. ఆ మిడతలు ఐగుప్తు దేశమంతటి మీదికి వచ్చి ఐగుప్తు సమస్త ప్రాంతములలో నిలిచెను. అవి మిక్కిలి బాధకరమైనవి, అంతకు మునుపు అట్టి మిడతలు ఎప్పుడును ఉండలేదు. తరువాత అట్టివి ఉండబోవు. అవి నేలంతయు కప్పెను.

15. ఆ దేశమున చీకటికమ్మెను, ఆ దేశపు కూరగాయలన్నిటిని ఆ వడగండ్లు పాడుచేయని వృక్షఫలములన్నిటిని అవి తినివేసెను. ఐగుప్తు దేశమంతట చెట్లేగాని పొలముల కూరయే గాని పచ్చని దేదియు మిగిలియుండలేదు.
ప్రకటన గ్రంథం 9:3

16. కాబట్టి ఫరో మోషే అహరోనులను త్వరగా పిలిపించి నేను మీ దేవుడైన యెహోవాయెడలను మీ యెడలను పాపముచేసితిని.

17. మీరు దయచేసి, యీసారి మాత్రమే నా పాపము క్షమించి, నా మీదనుండి యీ చావు మాత్రము తొలగించుమని మీ దేవుడైన యెహోవాను వేడుకొనుడనగా

18. అతడు ఫరో యొద్దనుండి బయలువెళ్లి యెహోవాను వేడుకొనెను.

19. అప్పుడు యెహోవా గాలిని త్రిప్పి మహాబలమైన పడమటిగాలిని విసరజేయగా అది ఆ మిడతలను కొంచుపోయి ఎఱ్ఱసముద్రములో పడవేసెను. ఐగుప్తు సమస్త ప్రాంతములలో ఒక్క మిడతయైనను నిలవలేదు.

20. అయినను యెహోవా ఫరో హృదయమును కఠినపరచెను; అతడు ఇశ్రాయేలీయులను పోనియ్యడాయెను.

21. అందుకు యెహోవా మోషేతో - ఆకాశమువైపు నీ చెయ్యి చాపుము. ఐగుప్తుదేశముమీద చీకటి చేతికి తెలియునంత చిక్కని చీకటి కమ్ముననెను.

22. మోషే ఆకాశమువైపు తన చెయ్యి యెత్తినప్పుడు ఐగుప్తుదేశ మంతయు మూడు దినములు గాఢాంధకార మాయెను.
ప్రకటన గ్రంథం 16:10

23. మూడు దినములు ఒకని నొకడు కనుగొనలేదు, ఎవడును తానున్న చోటనుండి లేవలేక పోయెను; అయినను ఇశ్రాయేలీయులకందరికి వారి నివాసములలో వెలుగుండెను.

24. ఫరో మోషేను పిలిపించి - మీరు వెళ్లి యెహోవాను సేవించుడి. మీ మందలు మీ పశువులు మాత్రమే ఇక్కడ ఉండవలెను, మీ బిడ్డలు మీతో వెళ్లవచ్చుననగా

25. మోషే - మేము మా దేవుడైన యెహోవాకు అర్పింపవలసిన బలుల నిమిత్తమును హోమార్పణలనిమిత్తమును నీవు మాకు పశువులనియ్యవలెను.

26. మా పశువులును మాతోకూడ రావలెను. ఒక డెక్కయైనను విడువబడదు, మా దేవుడైన యెహోవాను సేవించుటకు వాటిలోనుండి తీసికొనవలెను. మేము దేనితో యెహోవాను సేవింపవలెనో అక్కడ చేరకమునుపు మాకు తెలియదనెను.

27. అయితే యెహోవా ఫరో హృదయమును కఠినపరపగా అతడు వారిని పోనియ్య నొల్లక యుండెను.

28. గనుక ఫరోనా యెదుటనుండి పొమ్ము భద్రము సుమీ; నా ముఖము ఇకను చూడవద్దు, నీవు నా ముఖమును చూచు దినమున మరణమవుదువని అతనితో చెప్పెను.
హెబ్రీయులకు 11:27

29. అందుకు మోషే - నీవన్నది సరి, నేనికను నీ ముఖము చూడననెను.
హెబ్రీయులకు 11:27Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Exodus - నిర్గమకాండము 10 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
మిడతల తెగులు బెదిరించింది, ఫరో తన సేవకులచే కదిలించాడు, ఇశ్రాయేలీయులను విడిచిపెట్టడానికి మొగ్గు చూపాడు. (1-11) 
ఈజిప్టులో సంభవించిన తెగుళ్లు పాపం చేయడం ఎంత చెడ్డదో ప్రజలకు చూపించే మార్గం. దేవునికి వ్యతిరేకంగా పోరాడవద్దని వారు హెచ్చరికగా ఉన్నారు. ఫరో తనను క్షమించమని చెప్పినప్పటికీ, అతను దానిని నిజంగా అర్థం చేసుకోలేదు. తర్వాత జరగబోయే చెడు విషయం మిడతల దండు. ఫారో సహాయకులు మోషేతో ఒప్పందం చేసుకోమని అతనిని ఒప్పించారు, కానీ అది నిజమైన ఒప్పందం కాదు. పురుషులు వెళ్లిపోవచ్చు, కానీ వారి పిల్లలు ఉండవలసిందని ఫరో చెప్పాడు. సాతాను ప్రజలను, ముఖ్యంగా పిల్లలను దేవుని సేవ చేయకుండా ఆపడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. చిన్నప్పటి నుండి పిల్లలు దేవుణ్ణి ప్రేమించడం అతనికి నిజంగా ఇష్టం ఉండదు. మన పిల్లలకు దేవుని గురించి బోధించకుండా ఏదో ఒక ఆటంకం కలిగితే, సాతాను మనల్ని మోసగించడానికి ప్రయత్నించడం వల్ల కావచ్చు. పిల్లలు చిన్నప్పటి నుండి దేవుణ్ణి అనుసరించాలని గుర్తుంచుకోవాలి, కానీ వారు చెడు ప్రవర్తనలో ఇరుక్కుపోయి దేవుని గురించి ఆలోచించకుండా ఉండాలని సాతాను కోరుకుంటాడు. సాతాను మన ఆరాధనలో భాగం కావాలని కోరుకుంటాడు, కానీ యేసు దానిని అంగీకరించడు. ఇశ్రాయేలీయులు తమ ప్రియమైన వారిని బందీలుగా పట్టుకుని వెళ్లిపోకుండా చేయడానికి ఫరో ఎలా ప్రయత్నించాడో అలాగే ఉంది. 

మిడతల ప్లేగు. (12-20) 
దేవుడు మోషేకు చేయి చాచమని చెప్పాడు, అప్పుడు మిడతల గుంపు వచ్చింది. వారు చాలా మంది ఉన్నారు, వారిని ఆపడం అసాధ్యం. దేవుడు ఎంత శక్తిమంతుడో దీన్నిబట్టి తెలుస్తుంది. మిడతలు తమ దారిలో ఉన్నవన్నీ తినేశాయి, ప్రజలు తినడానికి ఉద్దేశించిన మొక్కలను కూడా తినేశాయి. సులభంగా తీసివేయబడే వాటి గురించి చింతించకుండా, దేవునితో మనకున్న సంబంధం వంటి శాశ్వతమైన వాటి కోసం పని చేయడంపై మనం దృష్టి పెట్టాలి. మోషే మరియు అహరోనులను తన కొరకు ప్రార్థించమని కోరిన ఫరో అనే నాయకుడు ఉన్నాడు. కొందరు వ్యక్తులు కలత చెందినప్పుడు వారి కోసం ప్రార్థించమని ఇతరులను అడుగుతారు, కానీ వారు తమను తాము ప్రార్థించరు. వారు నిజంగా దేవుణ్ణి ప్రేమించడం లేదని లేదా ఆయనతో మాట్లాడటం ఆనందించరని ఇది చూపిస్తుంది. ఫరో మిడతల సమస్య పోవాలని మాత్రమే కోరుకున్నాడు, కానీ అతను తన చెడు ప్రవర్తనను మార్చుకోవాలని కోరుకోలేదు. దేవుడు కోరుకున్నది చేసే గాలి వల్ల మిడతలు వచ్చాయి. గాలి మనకు స్వేచ్ఛా స్ఫూర్తి లాంటిది, కానీ అది ఎల్లప్పుడూ దేవుని ప్రణాళికను అనుసరిస్తుంది. దేవుడు తన మార్గాలను మార్చుకోవడానికి ఫరోకు అవకాశం ఇవ్వడం ద్వారా అతను దయగలవాడని మరియు క్షమించేవాడని చూపించాడు. మనం నిజంగా పశ్చాత్తాపపడితే, దేవుడు మనపట్ల మరింత దయ చూపిస్తాడు. ఫరో వినలేదు మరియు అతని మొండి మార్గాలకు తిరిగి వెళ్ళాడు మరియు వారి మనస్సాక్షిని విస్మరించే వ్యక్తులు చివరికి వారి స్వార్థ కోరికలకు లొంగిపోతారు. 


దట్టమైన చీకటి యొక్క ప్లేగు. (21-29)
ఈజిప్టులో ప్లేగు ఆఫ్ డార్క్నెస్ అని పిలవబడే ఒక చెడ్డ విషయం జరిగింది. మీరు అనుభూతి చెందేంత చీకటిగా ఉంది మరియు అది మూడు పగళ్ళు మరియు ఆరు రాత్రులు కొనసాగింది. ఫాన్సీ ప్యాలెస్‌లు కూడా చెరసాలలా చీకటిగా ఉన్నాయి. ఇది ఫరోకు విషయాల గురించి ఆలోచించే అవకాశాన్ని ఇచ్చింది, కానీ అతను దానిని తెలివిగా ఉపయోగించలేదు. ఈ చీకటి చెడు విషయాలు జరిగినప్పుడు మరియు ప్రజలు మంచి వాటిని చూడలేరు లేదా ఇతరులకు మంచి పనులు చేయలేరు. సుఖం, మంచితనం వైపు వెళ్లలేక కూరుకుపోయినట్లుంది. చెడ్డ పనులు చేసినందుకు దేవుడు వారిని శిక్షించాడు కాబట్టి కొంతమంది పూర్తిగా చీకటిలో ఉన్నారు. వారి మనస్సులు చాలా గందరగోళంగా ఉన్నాయి, ఇది వారి చుట్టూ చీకటిని కలిగించింది, ఇది ఇంతకు ముందు ఉన్న చీకటి కంటే ఘోరంగా ఉంది. మనం తప్పు చేసినప్పుడు జరిగే చెడు విషయాలకు భయపడాలి. మూడు రోజుల చీకటి చాలా భయానకంగా ఉంటే, ఎప్పటికీ చీకటిలో ఉండటం ఎంత భయానకంగా ఉంటుందో ఊహించండి. మరోవైపు మంచిగా ఉన్న వారి ఇళ్లలో వెలుగులు నింపారు. మనకు మంచి జరుగుతుందని మనం అనుకోకూడదు, వాటి కోసం మనం ఎల్లప్పుడూ దేవునికి కృతజ్ఞతతో ఉండాలి. దేవుడు తన ప్రజలైన ఇశ్రాయేలీయులను చాలా ప్రేమిస్తాడు. ప్రపంచం చీకటిగా మరియు భయానకంగా ఉన్నప్పటికీ, ఇశ్రాయేలీయులుగా ఉండటం కాంతి మరియు మంచితనాన్ని తెస్తుంది. దేవుడు ఈజిప్షియన్ల కంటే ఇశ్రాయేలీయులకు అనుకూలంగా ఉండాలని ఎంచుకున్నప్పుడు, అది పెద్ద, అందమైన రాజభవనం కంటే చిన్న, పేద ఇంటిని ఎంచుకున్నట్లుగా ఉంది. శాపగ్రస్తుడైన చెడ్డవాని ఇంటికి, ఆశీర్వాదం పొందిన మంచివాడి ఇంటికి చాలా తేడా ఉంది. మోషే మరియు అహరోనులు తమ పిల్లలను తమతో తీసుకువెళ్లడానికి ఫరో అంగీకరించాడు, కాని వారు తమ జంతువులను తీసుకెళ్లడం అతనికి ఇష్టం లేదు. కొన్నిసార్లు చెడు పనులు చేసే వ్యక్తులు దేవునితో ఒప్పందం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు, కానీ వారు తమను తాము మోసగించుకుంటారు. దేవునితో విషయాలను సరిదిద్దడానికి నియమాలు సెట్ చేయబడ్డాయి మరియు ప్రజలు దాని గురించి వాదించినప్పటికీ మార్చలేరు. మనం కోరుకున్నది కాకుండా దేవుడు కోరుకున్నది చేయాలి. మనం దేవుణ్ణి సేవించడానికి మనకున్నదంతా ఇవ్వాలి, ఎందుకంటే ఆయన దానిని ఎలా ఉపయోగిస్తాడో మనకు తెలియదు. ఫరో మోషేతో మాట్లాడడం మానేశాడు, అతను ఇంతకు ముందు సహాయం కోరాడు. తమను తాము రక్షించుకోవడానికి చాలా శక్తి ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా చంపేస్తామని బెదిరించడం నిజంగా అర్థం. ప్రజలు నిజంగా మొండిగా ఉండి, దేవుడు చెప్పేది విననప్పుడు, వారు నిజంగా చెడ్డ పనులు చేయగలరు. ఈ కారణంగా, మోషే అడిగే వరకు తిరిగి రాలేదు. ప్రజలు దేవుని వాక్యాన్ని విస్మరించినప్పుడు, వారు నిజం కాని వాటిని విశ్వసించడం ప్రారంభించవచ్చు. 


Shortcut Links
నిర్గమకాండము - Exodus : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |