Corinthians I - 1 కొరింథీయులకు 2 | View All

1. సహోదరులారా, నేను మీయొద్దకు వచ్చినప్పుడు వాక్చాతుర్యముతో గాని జ్ఞానాతిశయముతో గాని దేవుని మర్మమును మీకు ప్రకటించుచు వచ్చినవాడనుకాను.

2. నేను, యేసుక్రీస్తును అనగా, సిలువవేయబడిన యేసుక్రీస్తును తప్ప, మరిదేనిని మీమధ్య నెరుగకుందునని నిశ్చ యించుకొంటిని.

3. మరియు బలహీనతతోను భయముతోను ఎంతో వణకుతోను మీయొద్ద నుంటిని.

4. మీ విశ్వాసము మనుష్యుల జ్ఞానమును ఆధారము చేసికొనక, దేవుని శక్తిని ఆధారము చేసికొని యుండవలెనని,

5. నేను మాటలాడినను సువార్త ప్రకటించినను, జ్ఞానయుక్తమైన తియ్యని మాటలను వినియోగింపక, పరిశుద్ధాత్మయు దేవుని శక్తియు కనుపరచు దృష్టాంతములనే వినియోగించితిని.

6. పరిపూర్ణులైనవారి మధ్య జ్ఞానమును బోధించుచున్నాము, అది యీ లోక జ్ఞానము కాదు, నిరర్థకులై పోవుచున్న యీ లోకాధికారుల జ్ఞానమును కాదుగాని

7. దేవుని జ్ఞానము మర్మమైనట్టుగా బోధించుచున్నాము; ఈ జ్ఞానము మరుగైయుండెను. జగదుత్పత్తికి ముందుగానే దీనిని దేవుడు మన మహిమ నిమిత్తము నియమించెను.

8. అది లోకాధికారులలో ఎవనికిని తెలియదు; అది వారికి తెలిసి యుండినయెడల మహిమాస్వరూపియగు ప్రభువును సిలువ వేయక పోయియుందురు.
కీర్తనల గ్రంథము 24:7-10

9. ఇందును గూర్చిదేవుడు తన్ను ప్రేమించువారికొరకు ఏవి సిద్ధపరచెనో అవి కంటికి కనబడలేదు, చెవికి వినబడలేదు, మనుష్య హృదయమునకు గోచరముకాలేదు అని వ్రాయబడియున్నది.
యెషయా 52:15, యెషయా 64:4

10. మనకైతే దేవుడు వాటిని తన ఆత్మవలన బయలుపరచి యున్నాడు; ఆ ఆత్మ అన్నిటిని, దేవుని మర్మములను కూడ పరిశోధించుచున్నాడు.

11. ఒక మనుష్యుని సంగతులు అతనిలోనున్న మనుష్యాత్మకే గాని మనుష్యులలో మరి ఎవనికి తెలియును? ఆలాగే దేవుని సంగతులు దేవుని ఆత్మకే గాని మరి ఎవనికిని తెలియవు.
సామెతలు 20:27

12. దేవునివలన మనకు దయచేయబడినవాటిని తెలిసికొనుటకై మనము లౌకికాత్మను కాక దేవుని యొద్దనుండి వచ్చు ఆత్మను పొందియున్నాము.

13. మనుష్యజ్ఞానము నేర్పుమాటలతో గాక ఆత్మ సంబంధమైన సంగతులను ఆత్మ సంబంధమైన సంగతులతో సరిచూచుచు, ఆత్మ నేర్పు మాటలతో వీటిని గూర్చియే మేము బోధించుచున్నాము.

14. ప్రకృతి సంబంధియైన మనుష్యుడు దేవుని ఆత్మ విషయ ములను అంగీకరింపడు, అవి అతనికి వెఱ్ఱితనముగా ఉన్నవి, అవి ఆత్మానుభవముచేతనే వివేచింపదగును గనుక అతడు వాటిని గ్రహింపజాలడు.

15. ఆత్మసంబంధియైనవాడు అన్ని టిని వివేచించును గాని అతడెవనిచేతనైనను వివేచింప బడడు.

16. ప్రభువు మనస్సును ఎరిగి ఆయనకు బోధింపగలవాడెవడు? మనమైతే క్రీస్తు మనస్సు కలిగినవారము.
యెషయా 40:13Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Corinthians I - 1 కొరింథీయులకు 2 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

శిలువ వేయబడిన క్రీస్తును అపొస్తలుడు బోధించిన సరళమైన విధానం. (1-5) 
క్రీస్తు, తన వ్యక్తిత్వం, పాత్రలు మరియు బాధలను ఆవరించి, సువార్త యొక్క సారాంశం మరియు ప్రధానమైనది. అతను సువార్త పరిచారకుడి బోధలో ప్రధాన దృష్టిగా ఉండాలి. అయితే, క్రీస్తుపై ఈ ఉద్ఘాటన, దేవుడు వెల్లడించిన సత్యం మరియు సంకల్పం యొక్క ఇతర కోణాలను మినహాయించకూడదు. ఉదాహరణకు, అపొస్తలుడైన పౌలు దేవుని సలహా మొత్తాన్ని శ్రద్ధగా తెలియజేసాడు.
తమ స్వంత అసమర్థతలను లోతుగా భావించే నమ్మకమైన పరిచారకులు అనుభవించే భయాందోళనలను మరియు ఆందోళనను కొంతమంది మాత్రమే నిజంగా అర్థం చేసుకుంటారు. వారు తమ అసమర్థతతో పోరాడుతారు మరియు వారి స్వంత సామర్ధ్యాల కోసం ఆందోళనలను కలిగి ఉంటారు. క్రీస్తు శిలువపై మాత్రమే కేంద్రీకరించబడినప్పుడు, ఏదైనా విజయం సాధించాలంటే అది పూర్తిగా వాక్యం యొక్క దైవిక శక్తి నుండి వస్తుంది. ఈ విధానం వ్యక్తులను విశ్వాసం వైపు నడిపిస్తుంది, చివరికి వారి ఆత్మల మోక్షానికి దారి తీస్తుంది.

ఈ సిద్ధాంతంలో ఉన్న జ్ఞానం. (6-9) 
క్రీస్తు సిద్ధాంతాన్ని దైవికంగా అంగీకరించి, పరిశుద్ధాత్మచే ప్రకాశింపబడి, దానిని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన వారు, క్రీస్తు మరియు ఆయన సిలువ మరణాన్ని గురించిన సూటి వృత్తాంతాన్ని మాత్రమే కాకుండా, అంతర్లీనంగా అల్లిన దైవిక జ్ఞానం యొక్క లోతైన మరియు ప్రశంసనీయమైన నమూనాలను కూడా గ్రహిస్తారు. కొలొస్సయులకు 1:26లో ప్రస్తావించబడినట్లుగా, ఇది పరిశుద్ధులకు బట్టబయలు చేయబడిన రహస్యం, ఇది ఒకప్పుడు అన్యమత ప్రపంచం నుండి దాచబడిన ద్యోతకం. గతంలో, ఇది అస్పష్టమైన చిహ్నాలు మరియు సుదూర ప్రవచనాల ద్వారా మాత్రమే సూచించబడింది, కానీ ఇప్పుడు అది దేవుని ఆత్మ ద్వారా బహిర్గతం చేయబడింది మరియు స్పష్టం చేయబడింది.
యేసుక్రీస్తు మహిమ ప్రభువు అనే ఉన్నతమైన బిరుదును కలిగి ఉన్నాడు, ఇది ఏ ప్రాణికి అయినా చాలా గొప్పది. విముక్తి యొక్క ముఖ్యమైన పనిలో దేవుని జ్ఞానాన్ని గ్రహించినట్లయితే ప్రజలు అనేక చర్యలు తీసుకోకుండా ఉంటారు. దేవుడు తనను ప్రేమించి, తన రాక కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న వారి కోసం కొన్ని విషయాలను సిద్ధం చేశాడు-ఇంద్రియాలు గ్రహించలేనివి, ఏ బోధ కూడా మన చెవులకు వినిపించలేనివి, ఇంకా మన హృదయాల్లోకి చొచ్చుకుపోనివి. ఈ సత్యాలను లేఖనాల్లో అందించినట్లుగా, వాటిని మనకు బహిర్గతం చేయడానికి దేవుడు ఎంచుకున్నట్లుగా మనం అంగీకరించాలి.

ఇది పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా తప్ప సరిగా తెలియదు. (10-16)
2 పేతురు 1:21 లో సూచించిన విధంగా పవిత్ర గ్రంథాల యొక్క దైవిక అధికారం యొక్క ధృవీకరణగా దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా మనకు నిజమైన జ్ఞానాన్ని అందించాడు. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క దైవత్వాన్ని రుజువు చేయడానికి, అతను సర్వజ్ఞతను కలిగి ఉన్నాడని భావించండి, అన్ని విషయాలను గ్రహించి, దేవుని యొక్క లోతైన రహస్యాలను పరిశోధించండి. తండ్రి మరియు కుమారుని నుండి విడదీయరాని దేవుని పవిత్రాత్మ మాత్రమే దైవిక జ్ఞానం యొక్క లోతులను గ్రహించి, ఈ రహస్యాలను అతని చర్చికి బహిర్గతం చేయగలడు. ఇది నిజమైన దైవత్వం మరియు పవిత్రాత్మ యొక్క ప్రత్యేక వ్యక్తిత్వం రెండింటికీ స్పష్టమైన సాక్ష్యంగా పనిచేస్తుంది.
అపొస్తలులు ప్రాపంచిక సూత్రాలచే మార్గనిర్దేశం చేయబడలేదు కానీ దేవుని ఆత్మ నుండి ప్రత్యక్షతలను పొందారు మరియు అదే ఆత్మచే లోతుగా ప్రభావితమయ్యారు. వారు పరిశుద్ధాత్మచే బోధించబడిన సాదా మరియు సరళమైన భాషలో ఈ సత్యాలను తెలియజేసారు, ఇది ప్రభావితమైన వాగ్ధాటి లేదా మానవ జ్ఞానం యొక్క ఒప్పించే పదాల నుండి చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది. ప్రాపంచిక జ్ఞానవంతుడైన వ్యక్తిని సూచించే సహజ మనిషి, దేవుని ఆత్మ యొక్క విషయాలను స్వీకరించడు. భూసంబంధమైన తార్కికం యొక్క అహంకారం ప్రాథమికంగా ఆధ్యాత్మిక అవగాహనతో విభేదిస్తుంది, అలాగే ప్రాథమిక ఇంద్రియాలకు సంబంధించినది. పవిత్రమైన మనస్సు పవిత్రత యొక్క నిజమైన అందాన్ని గ్రహించినప్పటికీ, సాధారణ మరియు సహజమైన విషయాలను వివేచించే మరియు తీర్పు చెప్పే దాని సామర్థ్యం చెక్కుచెదరకుండా ఉంటుంది. దీనికి విరుద్ధంగా, శరీరానికి సంబంధించిన వ్యక్తి దైవిక జీవితం యొక్క సూత్రాలు, ఆనందాలు మరియు పనితీరుల నుండి దూరంగా ఉంటాడు. ఆధ్యాత్మిక వ్యక్తికి మాత్రమే దేవుని చిత్తం గురించిన జ్ఞానం ఇవ్వబడుతుంది.
పవిత్ర గ్రంథాల ద్వారా, క్రీస్తు యొక్క మనస్సు మరియు క్రీస్తులోని దేవుని మనస్సు మనకు పూర్తిగా బయలుపరచబడ్డాయి. క్రైస్తవులు క్రీస్తు మనస్సును ఆయన ఆత్మ ద్వారా వారికి బహిర్గతం చేసే అసాధారణమైన అధికారాన్ని అనుభవిస్తారు. వారు వారి హృదయాలలో ఆయన పవిత్రీకరణ ప్రభావాన్ని అనుభవిస్తారు, వారి జీవితాలలో మంచి ఫలాలను పొందుతారు.Shortcut Links
1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |