Daniel - దానియేలు 12 | View All

1. ఆ కాలమందు నీ జనుల పక్షమున నిలుచునట్టి మహా అధిపతియగు మిఖాయేలు వచ్చును. అప్పుడు నీ జనులు రాజ్యముగా కూడిన కాలము మొదలుకొని యీ కాలము వరకు ఎన్నటికిని కలుగనంత ఆపద కలుగును; అయితే నీ జనులలో గ్రంథమునందు దాఖలైనవారెవరో వారు తప్పించుకొందురు.
మత్తయి 24:21, మార్కు 13:19, ఫిలిప్పీయులకు 4:3, యూదా 1:9, ప్రకటన గ్రంథం 3:5, ప్రకటన గ్రంథం 7:14, ప్రకటన గ్రంథం 12:7, ప్రకటన గ్రంథం 13:8, ప్రకటన గ్రంథం 16:18, ప్రకటన గ్రంథం 17:8, ప్రకటన గ్రంథం 20:12-15, ప్రకటన గ్రంథం 21:27

2. మరియు సమాధులలో నిద్రించు అనేకులు మేలుకొనెదరు; కొందరు నిత్యజీవము అనుభ వించుటకును, కొందరు నిందపాలగుటకును నిత్యముగా హేయులగుటకును మేలుకొందురు.
మత్తయి 25:46, యోహాను 5:29, యోహాను 11:24, అపో. కార్యములు 24:15

3. బుద్ధిమంతులైతే ఆకాశమండలము లోని జ్యోతులను పోలినవారై ప్రకాశించెదరు. నీతిమార్గము ననుసరించి నడుచుకొనునట్లు ఎవరు అనేకులను త్రిప్పుదురో వారు నక్షత్రమువలె నిరంతరమును ప్రకాశించెదరు.
మత్తయి 13:43, ఎఫెసీయులకు 2:15

4. దానియేలూ, నీవు ఈ మాటలను మరుగుచేసి అంత్యకాలమువరకు ఈ గ్రంథమును ముద్రింపుము. చాలమంది నలుదిశల సంచరించి నందున తెలివి అధికమగును అని నాతో మాటలాడు గబ్రియేలను నతడు చెప్పెను.
ప్రకటన గ్రంథం 10:4, ప్రకటన గ్రంథం 22:10

5. దానియేలను నేను చూచుచుండగా మరియిద్దరు మనుష్యులు ఏటి అవతలి యొడ్డున ఒకడును ఏటి ఇవతలి యొడ్డువ ఒకడును నిలిచిరి.

6. ఆ యిద్దరిలో ఒకడు నార బట్టలు వేసికొన్నవాడై యేటినీళ్లపైన ఆడుచుండువాని చూచి ఈ యాశ్చర్యము ఎప్పుడు సమాప్తమగునని యడుగగా

7. నారబట్టలు వేసికొని యేటిపైన ఆడుచున్న ఆ మనుష్యుని మాటను నేను వింటిని; ఏమనగా, అతడు తన కుడిచేతిని ఎడమచేతిని ఆకాశమువైపుకెత్తి నిత్యజీవి యగు వాని నామమున ఒట్టుపెట్టుకొని, ఒకకాలము కాలములు అర్ధకాలము పరిశుద్ధజనముయొక్క బలమును కొట్టివేయుట ముగింపబడగా సకల సంగతులు సమాప్తము లగుననెను.
లూకా 21:24, ప్రకటన గ్రంథం 4:9, ప్రకటన గ్రంథం 10:5, ప్రకటన గ్రంథం 12:14

8. నేను వింటినిగాని గ్రహింపలేకపోతినినా యేలిన వాడా, వీటికి అంతమేమని నేనడుగగా

9. అతడు ఈ సంగతులు అంత్యకాలమువరకు మరుగుగా ఉండు నట్లు ముద్రింపబడినవి గనుక, దానియేలూ, నీవు ఊర కుండుమని చెప్పెను.
ప్రకటన గ్రంథం 10:4

10. అనేకులు తమ్మును శుద్ధిపరచుకొని ప్రకాశమానులును నిర్మలులును అగుదురు. దుష్టులు దుష్ట కార్యములు చేయుదురు గనుక ఏ దుష్టుడును ఈ సంగతులను గ్రహింపలేకపోవును గాని బుద్ధిమంతులు గ్రహించెదరు.

11. అనుదిన బలి నిలుపు చేయబడిన కాలము మొదలుకొని నాశనము కలుగజేయు హేయమైనదానిని నిలువ బెట్టువరకు వెయ్యిన్ని రెండువందల తొంబది దినము లగును.
మత్తయి 24:15, మార్కు 13:14

12. వెయ్యిన్ని మూడువందల ముప్పదియైదు దినములు తాళుకొని కనిపెట్టుకొనువాడు ధన్యుడు.
యాకోబు 5:11

13. నీవు అంత్యము వరకు నిలకడగా ఉండినయెడల విశ్రాంతి నొంది కాలాంత మందు నీ వంతులో నిలిచెదవు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Daniel - దానియేలు 12 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

సత్య గ్రంథాల దర్శనం యొక్క ముగింపు. (1-4) 
మైఖేల్ పేరు, అంటే "దేవుని వంటివాడు" అని అర్ధం, అతని పేరు "గ్రేట్ ప్రిన్స్" అనే బిరుదు అతనిని దైవిక రక్షకునిగా గుర్తిస్తుంది. క్రీస్తు పాత్రలో, అతను మన ప్రజల భారాన్ని త్యాగ నైవేద్యంగా తీసుకున్నాడు, వారి శాపాలను భుజాన వేసుకుని, వారిని మన మధ్య నుండి తొలగించాడు. అతను దైవిక దయ యొక్క సింహాసనం ముందు అలసిపోకుండా వారి కోసం మధ్యవర్తిత్వం చేస్తాడు. క్రీస్తు విరోధి యొక్క అంతిమ పతనాన్ని అనుసరించి, యేసు ప్రభువు చివరి రోజులలో భూమిపై తన స్థానాన్ని తీసుకుంటాడు, తన నమ్మకమైన అనుచరులందరికీ పూర్తి విమోచనను తెలియజేస్తాడు.
ఈ విశ్వాసులకు హింస నుండి విముక్తిని దేవుడు నిర్దేశించినప్పుడు, అది చనిపోయినవారి నుండి ఒక అద్భుతమైన మేల్కొలుపుతో సమానంగా ఉంటుంది. అతని సువార్త బోధ అనేక మంది వ్యక్తులను, యూదు మరియు అన్యుల వర్గాల నుండి, వారి జుడాయిక్ వారసత్వం యొక్క నీడలలో నిద్రాణమై, వారిని చీకటి నుండి మరియు విశ్వాసం యొక్క వెలుగులోకి తీసుకువస్తుంది.
చివరికి, దుమ్ములో నిద్రాణమైన ఒక సమూహం జీవం పోయబడుతుంది; కొందరు నిత్యజీవానికి ఎదుగుతారు, మరికొందరు తమ ఎంపికల అవమానాన్ని ఎదుర్కొంటారు. సాధువులందరికీ, ముఖ్యంగా భూసంబంధమైన విషయాలలో మాత్రమే కాకుండా వారి ఆత్మలు మరియు నిత్య విధికి సంబంధించిన విషయాలలో కూడా జ్ఞానాన్ని ప్రదర్శించిన వారికి అద్భుతమైన భవిష్యత్తు ఎదురుచూస్తోంది. చాలా మందిని ధర్మమార్గంలో నడిపించే వారు, పాపులను వారి తప్పిదాల నుండి దూరం చేసి, వారి ఆత్మల మోక్షానికి సహాయం చేసేవారు (యాకోబు 5:20లో పేర్కొన్నట్లు), వారు మార్గనిర్దేశం చేసేందుకు సహాయం చేసిన వ్యక్తుల వైభవంలో పాలుపంచుకుంటారు. స్వర్గపు మోక్షం, తద్వారా వారి స్వంత మహిమను పెద్దది చేస్తుంది.

ఈ సంఘటనల కొనసాగింపు సమయాలు. (5-13)
దేవదూతలలో ఒకరు ఈ ఆశ్చర్యకరమైన సంఘటనల ముగింపు వరకు వ్యవధి గురించి ఆరా తీస్తారు. ప్రతిస్పందనగా, ఒక గంభీరమైన సమాధానం ఇవ్వబడింది, అది ఒక నిర్దిష్ట కాలానికి ఉంటుందని పేర్కొంటూ-దానియేలు 12:7లో మరియు ప్రకటనలో పేర్కొన్నట్లుగా "ఒక సమయం, సమయాలు మరియు ఒకటిన్నర"గా సూచిస్తారు. ఈ కాలం 1260 ప్రవచనాత్మక రోజులు లేదా సంవత్సరాలను సూచిస్తుంది, ఇది పవిత్ర ప్రజల శక్తి చెల్లాచెదురుగా ఉన్న సమయం నుండి ప్రారంభమవుతుంది.
మొహమ్మద్ ప్రభావం పెరగడం మరియు పాపల్ అధికారం యొక్క ఆవిర్భావం చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్‌పై ద్వంద్వ దాడిని సూచిస్తూ అదే చారిత్రక సంధిలో సంభవించింది. అయితే, అంతిమ ఫలితం సానుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని వ్యతిరేక పాలకులు, రాజ్యాలు మరియు అధికారాలు పడగొట్టబడతాయి మరియు నీతి మరియు ప్రేమ అంతిమంగా ప్రబలంగా ఉంటాయి మరియు శాశ్వతంగా గౌరవించబడతాయి. నిర్ణీత ముగింపు, ఈ పరాకాష్ట, నిజానికి నెరవేరుతుంది.
ఈ ప్రవచనం నిజంగా విశేషమైనది, అనేక వైవిధ్యమైన సంఘటనలు మరియు అనేక వరుస యుగాలకు విస్తరించి, సాధారణ పునరుత్థానంలో కూడా ముగుస్తుంది. మరణంలో, తీర్పు సమయంలో మరియు శాశ్వతత్వం కోసం దానియేలు తన స్వంత ఆనందం యొక్క ఆశాజనకమైన నిరీక్షణలో ఓదార్పుని పొందుతాడు. ఈ లోకం నుండి మన నిష్క్రమణ గురించి ఆలోచించడం మనందరికీ ప్రయోజనకరం; అది అనివార్యమైన వాస్తవం. ఏది ఏమైనప్పటికీ, దేవుడు మనలను తదుపరి ప్రపంచానికి పిలిపించే వరకు మరియు మన కోసం తన ఉద్దేశ్యాన్ని పూర్తి చేసే వరకు మనం విడిచిపెట్టలేము అనే జ్ఞానంతో మనం ఓదార్పు పొందవచ్చు. "మీ పని పూర్తయింది, ఇప్పుడు మీ మార్గంలో వెళ్ళండి" అని ఆయన చెప్పినప్పుడు, ఇది మన సమయం అని మనం విశ్వసించవచ్చు, మన స్థానంలో ఇతరులు కొనసాగడానికి అవకాశం ఉంటుంది.
ఈ హామీ దానియేలు‌కు ఓదార్పునిస్తుంది, విశ్వాసులందరికీ ఉన్నట్లే, వారి ప్రస్తుత పరిస్థితులతో సంబంధం లేకుండా, వారి భూసంబంధమైన రోజుల ముగింపులో సంతోషకరమైన విధి వారికి ఎదురుచూస్తుందని వారికి భరోసా ఇస్తుంది. ఈ భవిష్యత్తును సురక్షితంగా ఉంచుకోవడం మన బాధ్యత, అలా చేయడం ద్వారా మనం మన ప్రస్తుత పరిస్థితులతో సంతృప్తి చెందవచ్చు మరియు దేవుని చిత్తాన్ని స్వీకరించవచ్చు. విశ్వాసులు అన్ని సమయాల్లో ఆనందాన్ని పొందుతారు, వర్తమానంలో విశ్వాసం ద్వారా దేవునిలో విశ్రాంతి తీసుకుంటారు మరియు భవిష్యత్తులో స్వర్గపు విశ్రాంతి కోసం ఎదురుచూస్తారు.Shortcut Links
దానియేలు - Daniel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |