Corinthians II - 2 కొరింథీయులకు 8 | View All

1. సహోదరులారా, మాసిదోనియ సంఘములకు అను గ్రహింపబడియున్న దేవుని కృపనుగూర్చి మీకు తెలియ జేయుచున్నాము.

2. ఏలాగనగా, వారు బహు శ్రమవలన పరీక్షింపబడగా, అత్యధికముగా సంతోషించిరి. మరియు వారు నిరుపేదలైనను వారి దాతృత్వము బహుగా విస్తరించెను.

3. ఈ కృపవిషయములోను, పరిశుద్ధులకొరకైన పరిచర్యలో పాలుపొందు విషయములోను, మనఃపూర్వకముగా మమ్మును వేడుకొనుచు,

4. వారు తమ సామర్థ్యము కొలదియే గాక సామర్థ్యముకంటె ఎక్కువగాను తమంతట తామే యిచ్చిరని మీకు సాక్ష్యమిచ్చుచున్నాను.

5. ఇదియుగాక మొదట ప్రభువునకును, దేవుని చిత్తమువలన మాకును, తమ్మును తామే అప్పగించుకొనిరి; యింతగా చేయుదురని మేమనుకొనలేదు.

6. కావున తీతు ఈ కృపను ఏలాగు పూర్వము మొదలుపెట్టెనో ఆలాగున దానిని మీలో సంపూర్ణము చేయుమని మేమతని వేడు కొంటిమి.

7. మీరు ప్రతివిషయములో, అనగా విశ్వాస మందును ఉపదేశమందును జ్ఞానమందును సమస్త జాగ్రత్త యందును మీకు మాయెడలనున్న ప్రేమయందును ఏలాగు అభివృద్ధిపొందుచున్నారో ఆలాగే మీరు ఈ కృపయందు కూడ అభివృద్ధిపొందునట్లు చూచుకొనుడి.

8. ఆజ్ఞాపూర్వకముగా మీతో చెప్పుటలేదు; ఇతరుల జాగ్రత్తను మీకు చూపుటచేత మీ ప్రేమ యెంత యథార్థమైనదో పరీక్షింపవలెనని చెప్పుచున్నాను.

9. మీరు మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృపను ఎరుగుదురుగదా? ఆయన ధన వంతుడై యుండియు మీరు తన దారిద్ర్యమువలన ధనవంతులు కావలెనని, మీ నిమిత్తము దరిద్రుడాయెను.

10. ఇందును గూర్చి నా తాత్పర్యము చెప్పుచున్నాను; సంవత్స రము క్రిందటనే యీ కార్యము చేయుట యందే గాక చేయ తలపెట్టుటయందు కూడ మొదటి వారై యుండిన మీకు మేలు

11. కావున తలపెట్టుటకు సిద్ధమైన మనస్సు మీలో ఏలాగు కలిగెనో, ఆలాగే మీ కలిమికొలది సంపూర్తియగునట్లు మీరు ఆ కార్యమును ఇప్పుడు నెర వేర్చుడి.

12. మొదట ఒకడు సిద్ధమైన మనస్సు కలిగియుంటే శక్తికి మించి కాదు గాని కలిమి కొలదియే యిచ్చినది ప్రీతికరమవును.
సామెతలు 3:27-28

13. ఇతరులకు తేలికగాను మీకు భారముగాను ఉండవలెనని ఇది చెప్పుటలేదు గాని

14. హెచ్చుగా కూర్చుకొనినవానికి ఎక్కువ మిగులలేదనియు తక్కువగా కూర్చుకొనినవానికి తక్కువ కాలేదనియువ్రాయబడిన ప్రకారము అందరికి సమానముగా ఉండు నిమిత్తము,

15. ప్రస్తుతమందు మీ సమృద్ధి వారి అక్కరకును మరియొకప్పుడు వారి సమృద్ధి మీ యక్కరకును సహాయమై యుండవలెనని ఈలాగు చెప్పుచున్నాను.
నిర్గమకాండము 16:18

16. మీ విషయమై నాకు కలిగిన యీ ఆసక్తినే తీతు హృదయములో పుట్టించిన దేవునికి స్తోత్రము.

17. అతడు నా హెచ్చరికను అంగీకరించెను గాని అతనికే విశేషాసక్తి కలిగినందున తన యిష్టముచొప్పుననే మీయొద్దకు బయలు దేరి వచ్చుచున్నాడు.

18. మరియు సువార్త విషయము సంఘములన్నిటిలో ప్రసిద్ధిచెందిన సహోదరుని అతనితో కూడ పంపుచున్నాము.

19. అంతేకాక మన ప్రభువునకు మహిమ కలుగు నిమిత్తమును మా సిద్ధమైన మనస్సు కనుపరచు నిమిత్తమును ఈ ఉపకారద్రవ్యము విషయమై పరిచారకులమైన మాతోకూడ అతడు ప్రయాణము చేయవలెనని సంఘములవారతని ఏర్పరచుకొనిరి. ¸

20. మరియు మేమింత విస్తారమైన ధర్మము విషయమై పరిచారకులమై యున్నాము గనుక దానినిగూర్చి మామీద ఎవడును తప్పు మోపకుండ మేము జాగ్రత్తగా చూచుకొనుచు అతనిని పంపుచున్నాము.

21. ఏలయనగా ప్రభువు దృష్టియందు మాత్రమే గాక మనుష్యుల దృష్టియందును యోగ్యమైన వాటిని గూర్చి శ్రద్ధగా ఆలోచించుకొనుచున్నాము.
సామెతలు 3:4

22. మరియు వారితోకూడ మేము మా సహోదరుని పంపుచున్నాము. చాల సంగతులలో అనేక పర్యాయములు అతనిని పరీక్షించి అతడు ఆసక్తిగల వాడనియు, ఇప్పుడును మీ యెడల అతనికి కలిగిన విశేషమైన నమ్మికవలన మరి యెక్కువైన ఆసక్తిగలవాడనియు తెలిసికొనియున్నాము.

23. తీతు ఎవడని యెవరైన అడిగినయెడల అతడు నా పాలివాడును మీ విషయములో నా జత పనివాడునై యున్నాడనియు; మన సహోదరులెవరని అడిగిన యెడల వారు సంఘముల దూతలును క్రీస్తు మహిమయునై యున్నారనియు నేను చెప్పుచున్నాను.

24. కాబట్టి మీ ప్రేమ యథార్థమైనదనియు మీ విషయమైన మా అతిశయము వ్యర్థముకాదనియు వారికి సంఘములయెదుట కనుపరచుడి.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Corinthians II - 2 కొరింథీయులకు 8 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

పేద సాధువుల కోసం దాతృత్వ విరాళాల గురించి అపొస్తలుడు వారికి గుర్తు చేస్తాడు. (1-6) 
దేవుని కృపను మనలోని మంచితనానికి పునాదిగా గుర్తించడం లేదా మనం సాధించడం చాలా అవసరం. ఎప్పుడైతే మనం సానుకూలంగా దోహదపడతామో లేదా పుణ్యకార్యాల్లో నిమగ్నమై ఉంటామో, అది దేవుని సమృద్ధిగా ఉన్న దయ మరియు అనుగ్రహానికి నిదర్శనం. ఇతరులకు సహాయం చేయడంలో ఉపకరించడం మరియు మంచి పనులలో చురుకుగా పాల్గొనడం దేవుడు ప్రసాదించిన అపారమైన అనుగ్రహానికి నిదర్శనం. మాసిడోనియన్ల మెచ్చుకోదగిన దాతృత్వం హైలైట్ చేయబడింది, ఎందుకంటే వారు తమ మద్దతును ఇష్టపూర్వకంగా అందించడమే కాకుండా, వారి బహుమతిని అంగీకరించమని పాల్‌ను హృదయపూర్వకంగా అభ్యర్థించారు.
సారాంశంలో, మనం వనరులను లేదా ప్రయత్నాలను దేవునికి అంకితం చేసినప్పుడు, మనం తప్పనిసరిగా ఆయనకు సంబంధించిన వాటిని తిరిగి ఇస్తున్నాము. అయితే, మన దాన ధర్మాలు నిజంగా అర్థవంతంగా మరియు ప్రయోజనకరంగా ఉండాలంటే, మనం ముందుగా దేవునికి మనలను సమర్పించుకోవాలి. నిజమైన మంచి పనులన్నిటినీ దేవుని కృపకు ఆపాదించడం ద్వారా, మనం ఆయనకు చెందిన యోగ్యమైన మహిమను గుర్తించడమే కాకుండా ఇతరులకు వారి బలం యొక్క నిజమైన మూలాన్ని గుర్తించేలా మార్గనిర్దేశం చేస్తాము.
గొప్ప ఆధ్యాత్మిక సంబంధం నుండి వెలువడే గాఢమైన ఆనందం వ్యక్తులను ప్రేమ మరియు శ్రమతో కూడిన చర్యలలో హృదయపూర్వకంగా పాల్గొనేలా ప్రేరేపిస్తుంది. ఒత్తిడి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మంచి పనుల్లో పాల్గొనే వారి ప్రవర్తనకు ఇది పూర్తి విరుద్ధంగా నిలుస్తుంది.

వారి బహుమతుల ద్వారా మరియు క్రీస్తు ప్రేమ మరియు దయ ద్వారా దీనిని అమలు చేస్తుంది. (7-9) 
విశ్వాసం పునాది మూలంగా పనిచేస్తుంది మరియు అది లేకుండా దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టడం అసాధ్యం హెబ్రీయులకు 11:6, విశ్వాసంలో ధనవంతులు ఇతర సద్గుణాలు మరియు మంచి పనులలో కూడా రాణిస్తారు. విశ్వాసం యొక్క ఈ సమృద్ధి సహజంగానే ప్రేమ చర్యల ద్వారా వ్యక్తమవుతుంది. అనర్గళంగా మాట్లాడేవారు ఎల్లప్పుడూ అత్యంత ప్రభావవంతమైన వ్యక్తులు కాకపోవచ్చు, అయితే కొరింథీయులు ధర్మాన్ని అర్థం చేసుకోవడం మరియు ఆచరించడం రెండింటిలోనూ తమ శ్రద్ధతో తమను తాము గుర్తించుకున్నారు.
అపొస్తలుడు వారి కచేరీలకు మరొక సద్గుణాన్ని జోడించమని వారిని ప్రోత్సహిస్తాడు: తక్కువ అదృష్టవంతుల పట్ల దాతృత్వం యొక్క మిగులు. క్రైస్తవ బాధ్యతలకు అత్యంత బలవంతపు ప్రేరణలు క్రీస్తు ద్వారా ఉదహరించబడిన దయ మరియు ప్రేమ నుండి ఉద్భవించాయి. అతని దైవిక సంపద మరియు శక్తి మరియు మహిమలో తండ్రితో సమానత్వం ఉన్నప్పటికీ, క్రీస్తు మానవ రూపాన్ని ధరించడమే కాకుండా పేదరికాన్ని ఇష్టపూర్వకంగా స్వీకరించాడు. అంతిమంగా, ఆత్మల విమోచన కోసం సిలువపై తన జీవితాన్ని త్యాగం చేసే స్థాయికి తనను తాను ఖాళీ చేసుకున్నాడు.
దైవిక సంపదల నుండి కడు పేదరికం వరకు దేవుడు చేసిన విశేషమైన ప్రయాణాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ, ఆయన త్యాగం ద్వారా మనకు అపారమైన ఆధ్యాత్మిక సంపదను అప్పగించారు. మన అంతిమ ఆనందం పూర్తిగా అతని మార్గదర్శకత్వం మరియు పారవేయడం లో ఉంది.

వారు ఈ మంచి పనికి చూపించిన సుముఖతతో. (10-15) 
నోబుల్ ఉద్దేశాలు మొగ్గలు మరియు పువ్వులతో పోల్చదగినవి-కంటికి ఆహ్లాదకరంగా ఉంటాయి మరియు ఫలవంతమైన ఫలితాల వాగ్దానాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఏది ఏమైనప్పటికీ, అసలు మంచి పనులు చేస్తే తప్ప వాటి ప్రాముఖ్యత పోతుంది. మెచ్చుకోదగిన ప్రారంభాలు సానుకూల ప్రారంభం అయితే, నిజమైన ప్రయోజనం స్థిరమైన పట్టుదల నుండి ఉద్భవించింది. వ్యక్తులు మంచితనాన్ని కోరుకున్నప్పుడు మరియు వారి సామర్థ్యాలలో, ఆ ఆకాంక్షలను చర్యలుగా అనువదించడానికి తీవ్రంగా ప్రయత్నించినప్పుడు, వారి నియంత్రణకు మించిన వాటి కోసం దేవుడు వారిని తొలగించడు.
అయినప్పటికీ, మోక్షానికి సదుద్దేశంతో కూడిన ఆలోచనలు లేదా కేవలం సంసిద్ధత యొక్క వృత్తి మాత్రమే సరిపోతుందనే భావనను ఈ గ్రంథం ఆమోదించలేదని నొక్కి చెప్పడం చాలా ముఖ్యం. ప్రావిడెన్స్ ప్రాపంచిక ఆశీర్వాదాలను అసమానంగా పంపిణీ చేస్తుంది-కొందరు ఎక్కువ పొందుతారు, మరికొందరు తక్కువ. ఈ ఉద్దేశపూర్వక అసమానత సమృద్ధిగా ఉన్నవారిని అవసరమైన వారికి మద్దతు ఇవ్వడానికి ప్రోత్సహించడం, పరస్పర సహాయం ద్వారా సమానత్వం యొక్క రూపాన్ని ప్రోత్సహించడం. ఇది వ్యక్తిగత ఆస్తిని రద్దు చేసే స్థాయి కాదు, అటువంటి విధానం దాతృత్వ అభ్యాసాన్ని నిరాకరిస్తుంది.
వ్యక్తులందరూ ఇతరుల అవసరాలను తీర్చడానికి ఒక బాధ్యతగా భావించాలి, ఇది అరణ్యంలో మన్నాను సేకరించడం మరియు పంపిణీ చేయడం ద్వారా వివరించబడిన సూత్రం నిర్గమకాండము 16:18. గణనీయమైన ప్రాపంచిక ఆస్తులు ఉన్నవారు జీవనోపాధికి అవసరమైన వాటి కంటే ఎక్కువ కలిగి ఉండరు, తక్కువ వనరులు ఉన్నవారు చాలా అరుదుగా పూర్తిగా ప్రాథమిక అంశాలు లేకుండా ఉంటారు.

అతను వారికి టైటస్‌ని సిఫార్సు చేస్తున్నాడు. (16-24)
అపొస్తలుడు వారి విశ్వసనీయత మరియు విశ్వసనీయతను స్థాపించే లక్ష్యంతో స్వచ్ఛంద విరాళాలను సేకరించే పనిలో ఉన్న సోదరులను ప్రశంసించాడు. క్రైస్తవులందరూ వివేకంతో వ్యవహరించడం, ఉత్పన్నమయ్యే ఏవైనా అన్యాయమైన అనుమానాలను తొలగించడానికి చురుకుగా పని చేయడం బాధ్యత. దేవుని దృష్టిలో యథార్థతతో ప్రవర్తించడం చాలా కీలకమైనప్పటికీ, ఇతరుల దృష్టిలో నిజాయితీతో కూడిన కీర్తిని కాపాడుకోవడం కూడా అంతే ముఖ్యం. పారదర్శకమైన పాత్ర, స్వచ్ఛమైన మనస్సాక్షితో కలిసి, ప్రభావం మరియు ఉపయోగం కోసం అవసరం. ఈ వ్యక్తులు, క్రీస్తుకు మహిమను తెచ్చే సాధనాలుగా, విశ్వాసకులుగా పరిగణించబడే గౌరవాన్ని పొందారు మరియు అతని సేవలో పాత్రలను అప్పగించారు. ఇతరులు మనపట్ల చూపే సానుకూల దృక్పథం సద్గుణ చర్యలలో నిమగ్నమవ్వడానికి ఒక బలమైన కారణం కావాలి.Shortcut Links
2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |