Genesis - ఆదికాండము 6 | View All

1. నరులు భూమిమీద విస్తరింప నారంభించిన తరువాత కుమార్తెలు వారికి పుట్టినప్పుడు
1 పేతురు 3:20

2. దేవుని కుమారులు నరుల కుమార్తెలు చక్కనివారని చూచి వారందరిలో తమకు మనస్సువచ్చిన స్త్రీలను వివాహము చేసికొనిరి.

3. అప్పుడు యెహోవా నా ఆత్మ నరులతో ఎల్లప్పుడును వాదించదు; వారు తమ అక్రమ విషయములో నరమాత్రులై యున్నారు; అయినను వారి దినములు నూట ఇరువది యేండ్లగుననెను.

4. ఆ దినములలో నెఫీలులను వారు భూమి మీదనుండిరి; తరువాతను ఉండిరి. దేవుని కుమారులు నరుల కుమార్తెలతో పోయినప్పుడు వారికి పిల్లలను కనిరి. పూర్వకాలమందు పేరు పొందిన శూరులు వీరే.

5. నరుల చెడుతనము భూమిమీద గొప్పదనియు, వారి హృదయము యొక్క తలంపులలోని ఊహ అంతయు ఎల్లప్పుడు కేవలము చెడ్డదనియు యెహోవా చూచి
రోమీయులకు 7:18, లూకా 17:26

6. తాను భూమిమీద నరులను చేసినందుకు యెహోవా సంతాపము నొంది తన హృదయములో నొచ్చుకొనెను.

7. అప్పుడు యెహోవా నేను సృజించిన నరులును నరులతోకూడ జంతువులును పురుగులును ఆకాశ పక్ష్యాదులును భూమిమీద నుండకుండ తుడిచివేయుదును; ఏలయనగా నేను వారిని సృష్టించినందుకు సంతాపము నొందియున్నాననెను

8. అయితే నోవహు యెహోవా దృష్టియందు కృప పొందినవాడాయెను.

9. నోవహు వంశావళి యిదే. నోవహు నీతిపరుడును తన తరములో నిందారహితుడునై యుండెను. నోవహు దేవునితో కూడ నడచినవాడు.
మత్తయి 24:37

10. షేము, హాము, యాపెతను ముగ్గురు కుమారులను నోవహు కనెను.

11. భూలోకము దేవుని సన్నిధిని చెడిపోయియుండెను; భూలోకము బలాత్కారముతో నిండియుండెను.

12. దేవుడు భూలోకమును చూచినప్పుడు అది చెడిపోయి యుండెను; భూమిమీద సమస్త శరీరులు తమ మార్గమును చెరిపివేసుకొని యుండిరి.

13. దేవుడు నోవహుతో సమస్త శరీరుల మూలముగా భూమి బలాత్కారముతో నిండియున్నది గనుక నా సన్నిధిని వారి అంతము వచ్చియున్నది; ఇదిగో వారిని భూమితోకూడ నాశనము చేయుదును.
హెబ్రీయులకు 11:7, మత్తయి 24:38-39

14. చితిసారకపు మ్రానుతో నీకొరకు ఓడను చేసికొనుము. అరలు పెట్టి ఆ ఓడను చేసి లోపటను వెలుపటను దానికి కీలు పూయవలెను.

15. నీవు దాని చేయవలసిన విధమిది; ఆ ఓడ మూడువందల మూరల పొడుగును ఏబది మూరల వెడల్పును ముప్పది మూరల యెత్తును గలదై యుండవలెను.

16. ఆ ఓడకు కిటికీ చేసి పైనుండి మూరెడు క్రిందికి దాని ముగించవలెను; ఓడ తలుపు దాని ప్రక్కను ఉంచవలెను; క్రింది అంతస్థు రెండవ అంతస్థు మూడవ అంతస్థు గలదిగా దాని చేయవలెను.

17. ఇదిగో నేనే జీవ వాయువుగల సమస్త శరీరులను ఆకాశముక్రింద నుండకుండ నాశము చేయుటకు భూమిమీదికి జలప్రవాహము రప్పించుచున్నాను. లోకమందున్న సమస్తమును చనిపోవును;

18. అయితే నీతో నా నిబంధన స్థిరపరచుదును; నీవును నీతోకూడ నీ కుమారులును నీ భార్యయు నీ కోడండ్రును ఆ ఓడలో ప్రవేశింపవలెను.

19. మరియు నీతోకూడ వాటిని బ్రదికించి యుంచుకొనుటకు సమస్త జీవులలో, అనగా సమస్త శరీరులయొక్క ప్రతి జాతిలోనివి రెండేసి చొప్పున నీవు ఓడలోనికి తేవలెను; వాటిలో మగదియు ఆడుదియు నుండవలెను.

20. నీవు వాటిని బ్రది కించి యుంచుకొనుటకై వాటి వాటి జాతుల ప్రకారము పక్షులలోను, వాటి వాటి జాతుల ప్రకారము జంతువుల లోను, వాటి వాటి జాతుల ప్రకారము నేలను ప్రాకు వాటన్నిటిలోను, ప్రతి జాతిలో రెండేసి చొప్పున నీ యొద్దకు అవి వచ్చును.

21. మరియు తినుటకు నానావిధములైన ఆహారపదార్థములను కూర్చుకొని నీ దగ్గర ఉంచుకొనుము; అవి నీకును వాటికిని ఆహారమగునని చెప్పెను.

22. నోవహు అట్లు చేసెను; దేవుడు అతని కాజ్ఞాపించిన ప్రకారము యావత్తు చేసెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Genesis - ఆదికాండము 6 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
దేవుని కోపాన్ని రేకెత్తించిన లోకంలోని దుష్టత్వం. (1-7) 
చాలా కాలం క్రితం, చాలా దుర్మార్గమైన మరియు దేవునికి లోబడని ప్రపంచం ఉంది. ఈ కారణంగా, దేవుడు వారిని పెద్ద వరదతో శిక్షించాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. లోకం ఇంత చెడ్డగా మారడానికి ఒక కారణం ఏమిటంటే, దేవుణ్ణి నమ్మిన కొంతమంది దేవుణ్ణి నమ్మని వారిని పెళ్లి చేసుకున్నారు, ఇది పరిస్థితిని మరింత దిగజార్చింది. చెడ్డవారికి మంచిగా ఉండమని బోధించడానికి దేవుడు ప్రజలను పంపినప్పటికీ, వారు వినలేదు మరియు చెడు పనులు చేస్తూనే ఉన్నారు. చివరికి, దేవుడు వారిని శిక్షించాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. అందరూ నిత్యం చెడ్డపనులు చేస్తూ ఉండడం చూసి బాధపడ్డాడు. తమ బిడ్డ అవిధేయత చూపుతున్నప్పుడు బాధపడే తల్లిదండ్రులలా అతను దానిని చూశాడు. ఈ కథలో వాడిన పదాలు మనుషులు చెప్పినట్లే ఉన్నప్పటికీ, దేవుడు మార్చగలడు లేదా సంతోషంగా ఉండగలడు అని అర్థం కాదు. మనం చెడ్డపనులు చేస్తే దేవుడు ఇష్టపడడు, అది అతనికి బాధ కలిగిస్తుంది. మనం ఏదైనా తప్పు చేసినప్పుడు పశ్చాత్తాపపడాలి మరియు దానిని మెరుగుపరచడానికి ప్రయత్నించాలి. చాలా కాలం క్రితం, ప్రజలు ఎప్పుడూ చెడు పనులు చేయడం వల్ల దేవుడు నిజంగా నిరాశ చెందాడు. కానీ అతను కలత చెందినప్పటికీ, అతను ఇప్పటికీ వారిని ప్రేమిస్తున్నాడు మరియు వారికి సహాయం చేయాలనుకున్నాడు. వారు అనుకున్న విధంగా జీవించనందున వారిని శిక్షించాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. మంచిగా ఉండటానికి ప్రయత్నించని మరియు దేవుని నియమాలను పాటించని వ్యక్తులు ఇబ్బందుల్లో పడవచ్చు. కానీ మనం దేవుని మాట విని మంచిగా ఉండేందుకు ప్రయత్నిస్తే మనకు ఇబ్బంది ఉండదు.నోవహు మంచి వ్యక్తి, అందరూ చెడ్డ పనులు చేస్తున్నప్పుడు కూడా సరైనది చేసేవాడు. ప్రజలు అతనిని ఇష్టపడకపోయినప్పటికీ, దేవుడు అతన్ని ఇష్టపడ్డాడు మరియు అతను గౌరవనీయమని భావించాడు. మనం నోవహులా ఉండి దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టడానికి ప్రయత్నించాలి. నోవహు నమ్మకమైన మరియు నిజాయితీగల వ్యక్తి, దేవుడు తాను చేయాలనుకున్నది చేయడానికి ఎల్లప్పుడూ ప్రయత్నించాడు. అతను చెడు పనులు చేస్తూ దేవుని గురించి మరచిపోయిన ఇతర వ్యక్తులలా కాదు. దీని కారణంగా, చెడ్డ వ్యక్తులందరినీ శిక్షించడానికి వస్తున్న పెద్ద వరద నుండి అతనిని మరియు అతని కుటుంబాన్ని రక్షించడానికి దేవుడు నోవహును ఎన్నుకున్నాడు. చాలా మంది వ్యక్తులు చెడు పనులు చేస్తున్నప్పుడు, అది చెడు పరిణామాలకు దారి తీస్తుంది. కానీ దేవుణ్ణి నమ్మి, సరైనది చేయడానికి ప్రయత్నించే వ్యక్తులు ఇంకా ఉంటే, దేవుడు ప్రతి ఒక్కరినీ శిక్షించకుండా ఉండగలడు.

నోవహు దయ పొందాడు. (8-11) 
నోవహు మంచి వ్యక్తి, అందరూ చెడ్డ పనులు చేస్తున్నప్పుడు కూడా సరైనది చేసేవాడు. ప్రజలు అతనిని ఇష్టపడకపోయినప్పటికీ, దేవుడు అతన్ని ఇష్టపడ్డాడు మరియు అతను గౌరవనీయమని భావించాడు. మనం నోవహులా ఉండి దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టడానికి ప్రయత్నించాలి. నోవహు నమ్మకమైన మరియు నిజాయితీగల వ్యక్తి, దేవుడు తాను చేయాలనుకున్నది చేయడానికి ఎల్లప్పుడూ ప్రయత్నించాడు. అతను చెడు పనులు చేస్తూ దేవుని గురించి మరచిపోయిన ఇతర వ్యక్తులలా కాదు. దీని కారణంగా, చెడ్డ వ్యక్తులందరినీ శిక్షించడానికి వస్తున్న పెద్ద వరద నుండి అతనిని మరియు అతని కుటుంబాన్ని రక్షించడానికి దేవుడు నోవహును ఎన్నుకున్నాడు. చాలా మంది వ్యక్తులు చెడు పనులు చేస్తున్నప్పుడు, అది చెడు పరిణామాలకు దారి తీస్తుంది. కానీ దేవుణ్ణి నమ్మి, సరైనది చేయడానికి ప్రయత్నించే వ్యక్తులు ఇంకా ఉంటే, దేవుడు ప్రతి ఒక్కరినీ శిక్షించకుండా ఉండగలడు.

నోవహు వరద గురించి హెచ్చరించాడు, ఓడకు సంబంధించిన దిశలు. (12-21) 
లోకంలో చాలా మంది చెడ్డ వ్యక్తులు నివసిస్తున్నారు కాబట్టి అతను నీటిని శుభ్రం చేయడానికి నీటిని ఉపయోగించబోతున్నాడని దేవుడు నోవహుతో చెప్పాడు. దేవుడు తనను గౌరవించే మరియు విశ్వసించే వ్యక్తులతో మాత్రమే తన ప్రణాళికలను పంచుకుంటాడు. కీర్తనల గ్రంథము 25:14 వ్రాతపూర్వక వాక్యంలో ఉన్న బోధనలను అర్థం చేసుకోవడానికి మరియు అనుసరించడానికి దేవుడు విశ్వాసులకు సహాయం చేస్తాడు. అతను ఒకప్పుడు ప్రపంచాన్ని శిక్షించడానికి పెద్ద వరదను ఉపయోగించాడు, తల్లిదండ్రులు తమ బిడ్డను శిక్షించడానికి కర్రను ఉపయోగించినట్లు. కానీ దేవుడు నోవహు అనే వ్యక్తికి మరియు అతని కుటుంబానికి ఓడ అనే పెద్ద పడవలో వరద నుండి సురక్షితంగా ఉంటామని వాగ్దానం చేశాడు. ఓడను ఎలా నిర్మించాలో దేవుడు నోవహుకు సూచనలను ఇచ్చాడు మరియు వారి విధేయత కారణంగా అతనిని మరియు అతని కుటుంబాన్ని కాపాడతానని వాగ్దానం చేశాడు. మనం దేవునికి విధేయత చూపినప్పుడు, మనం మరియు మన కుటుంబాలు ఈ జీవితంలో మరియు మరణానంతర జీవితంలో దాని నుండి ప్రయోజనం పొందవచ్చు.

నోవహు యొక్క విశ్వాసం మరియు విధేయత. (22)
నోవహు దేవుణ్ణి విశ్వసించాడు మరియు అతని పొరుగువారు పెద్ద పడవను నిర్మించినందుకు ఎగతాళి చేసినప్పుడు కూడా ఆయనకు విధేయత చూపాడు. అతను అన్ని జంతువులను జాగ్రత్తగా చూసుకోవడానికి మరియు వాటికి తగినంత ఆహారం ఉండేలా చేయడానికి చాలా కష్టపడ్డాడు. నోవహు పెద్ద వరదకు భయపడి పడవను సిద్ధం చేశాడు. మనం నోవహు ఉదాహరణ నుండి నేర్చుకోవాలి మరియు కష్టమైనప్పటికీ దేవునికి లోబడాలి. జలప్రళయం వలె, దేవునికి లోబడనందుకు పరిణామాలు ఉంటాయి. యేసు నోవహులా ఉన్నాడు మరియు మనం ఆయనను విశ్వసిస్తే మనం సురక్షితంగా ఉండటానికి ఒక మార్గాన్ని సిద్ధం చేశాడు. మనం యేసు చెప్పేది వినాలి మరియు మనకు ఇంకా సమయం ఉన్నప్పుడు ఆయన చెప్పేది చేయాలి.


Shortcut Links
ఆదికాండము - Genesis : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |