Kings I - 1 రాజులు 3 | View All

1. తరువాత సొలొమోను ఐగుప్తురాజైన ఫరో కుమార్తెను పెండ్లిచేసికొని అతనికి అల్లుడాయెను. తన నగరును యెహోవా మందిరమును యెరూషలేము చుట్టు ప్రాకార మును కట్టించుట ముగించిన తరువాత ఫరోకుమార్తెను దావీదు పురమునకు రప్పించెను.

2. ఆ దినముల వరకు యెహోవా నామమున కట్టింపబడిన మందిరము లేకపోగా జనులు ఉన్నత స్థలములయందు మాత్రము బలులను అర్పించుచు వచ్చిరి.

3. తన తండ్రియైన దావీదు నియమించిన కట్టడలను అనుసరించుచు సొలొమోను యెహోవాయందు ప్రేమయుంచెను గాని యున్నత స్థలములయందు అతడు బలులను మాత్రము అర్పించుచు ధూపము వేయుచు నుండెను.

4. గిబియోను ముఖ్యమైన ఉన్నతస్థలమై యుండెను గనుక బలుల నర్పించుటకై రాజు అక్కడికి పోయి ఆ బలిపీఠముమీద వెయ్యి దహనబలులను అర్పించెను.

5. గిబియోనులో యెహోవా రాత్రివేళ స్వప్నమందు సొలొ మోనునకు ప్రత్యక్షమైనేను నీకు దేని నిచ్చుట నీకిష్టమోదాని నడుగుమని దేవుడు అతనితో సెలవియ్యగా

6. సొలొమోను ఈలాగు మనవి చేసెనునీ దాసుడును నా తండ్రియునైన దావీదు నీ దృష్టికి అనుకూలముగా సత్య మును నీతిని అనుసరించి యథార్థమైన మనసు గలవాడై ప్రవర్తించెను గనుక నీవు అతనియెడల పరిపూర్ణ కటాక్షమగు పరచి, యీ దినముననున్నట్లుగా అతని సింహా సనముమీద అతని కుమారుని కూర్చుండబెట్టి అతనియందుమహాకృపను చూపియున్నావు.

7. నా దేవా యెహోవా, నీవు నా తండ్రియైన దావీదునకు బదులుగా నీ దాసుడనైన నన్ను రాజుగా నియమించి యున్నావు; అయితే నేను బాలుడను, కార్యములు జరుపుటకు నాకు బుద్ధి చాలదు;

8. నీ దాసుడనైన నేను నీవు కోరుకొనిన జనుల మధ్య ఉన్నాను; వారు విస్తరించియున్నందున వారిని లెక్క పెట్టుటయు వారి విశాలదేశమును తనకీ చేయుటయు అసాధ్యము.

9. ఇంత గొప్పదైన నీ జనమునకు న్యాయము తీర్చగలవాడు ఎవ్వడు? కాబట్టి నేను మంచి చెడ్డలు వివేచించి నీ జనులకు న్యాయము తీర్చునట్లు నీ దాసుడనైన నాకు వివేకముగల హృదయము దయ చేయుము.

10. సొలొమోను చేసిన యీ మనవి ప్రభువునకు అనుకూలమాయెను గనుక

11. దేవుడు అతనికి ఈలాగు సెల విచ్చెనుదీర్ఘాయువునైనను ఐశ్వర్యమునైనను నీ శత్రువుల ప్రాణమునైనను అడుగక, న్యాయములను గ్రహించు టకు వివేకము అనుగ్రహించుమని నీవు అడిగితివి.

12. నీవు ఈలాగున అడిగినందున నీ మనవి ఆలకించుచున్నాను; బుద్ధి వివేకములు గల హృదయము నీకిచ్చుచున్నాను; పూర్వికులలో నీవంటివాడు ఒకడును లేడు, ఇకమీదట నీవంటివాడొకడును ఉండడు.

13. మరియు నీవు ఐశ్వర్య మును ఘనతను ఇమ్మని అడుగక పోయినను నేను వాటిని కూడ నీకిచ్చుచున్నాను; అందువలన నీ దినములన్నిటను రాజులలో నీవంటివాడొకడైనను నుండడు.

14. మరియు నీ తండ్రియైన దావీదు నా మార్గములలో నడచి నా కట్టడలను నేను నియమించిన ధర్మమంతటిని గైకొనినట్లు నీవు నడచి వాటిని గైకొనిన యెడల నిన్ను దీర్ఘాయుష్మంతునిగా చేసెదను అనెను.

15. అంతలో సొలొమోను మేలుకొని అది స్వప్నమని తెలిసికొనెను. పిమ్మట అతడు యెరూషలేమునకు వచ్చి యెహోవా నిబంధనగల మందసము ఎదుట నిలువబడి దహనబలులను సమాధానబలులను అర్పించి తన సేవకులందరికిని విందు చేయించెను.

16. తరువాత వేశ్యలైన యిద్దరు స్త్రీలు రాజునొద్దకు వచ్చి అతని ముందర నిలిచిరి.

17. వారిలో ఒకతె యిట్లు మనవి చేసెనునా యేలినవాడా చిత్తగించుము, నేనును ఈ స్త్రీయును ఒక యింటిలో నివసించుచున్నాము; దానితో కూడ ఇంటిలో ఉండి నేనొక పిల్లను కంటిని.

18. నేను కనిన మూడవ దినమున ఇదియు పిల్లను కనెను; మేమిద్దర మును కూడనున్నాము, మేమిద్దరము తప్ప ఇంటిలో మరి యెవరును లేరు.

19. అయితే రాత్రియందు ఇది పడకలో తన పిల్లమీద పడగా అది చచ్చెను.

20. కాబట్టి మధ్య రాత్రి యిది లేచి నీ దాసినైన నేను నిద్రించుచుండగా వచ్చి, నా ప్రక్కలోనుండి నా బిడ్డను తీసికొని తన కౌగిటిలో పెట్టుకొని, చచ్చిన తన పిల్లను నా కౌగిటిలో ఉంచెను.

21. ఉదయమున నేను లేచి నా పిల్లకు పాలియ్య చూడగా అది చచ్చినదాయెను; తరువాత ఉదయమున నేను పిల్లను నిదానించి చూచినప్పుడు వాడు నా కడుపున పుట్టినవాడు కాడని నేను తెలిసికొంటిని.

22. అంతలో రెండవ స్త్రీ అది కాదు;బ్రదికియున్నది నా బిడ్డ చచ్చినది దాని బిడ్డ అని చెప్పగా ఆమెకాదు, చచ్చినదే నీ బిడ్డ బ్రతికియున్నది నా బిడ్డ అనెను. ఈ ప్రకారముగా వారు రాజుసముఖమున మనవిచేయగా

23. రాజు బ్రదికియున్నది నా బిడ్డ చచ్చినది నీ బిడ్డ అని యొక తెయు, రెండవది ఆలాగు కాదు చచ్చినది నీ బిడ్డ బ్రదికియున్నది నా బిడ్డ అని చెప్పుచున్నది;

24. గనుక కత్తి తెమ్మని ఆజ్ఞ ఇచ్చెను. వారు ఒక కత్తి రాజసన్నిధికి తేగా

25. రాజు రెండు భాగములుగా బ్రదికియుండు బిడ్డను చేసి సగము దీనికిని సగము దానికిని చెరిసగము ఇయ్యవలసినదని ఆజ్ఞ ఇచ్చెను.

26. అంతట బ్రదికియున్న బిడ్డయొక్క తల్లి తన బిడ్డ విషయమై పేగులు తరుగుకొని పోయినదై, రాజునొద్దనా యేలిన వాడా, బిడ్డను ఎంతమాత్రము చంపక దానికే యిప్పించుమని మనవిచేయగా, ఆ రెండవ స్త్రీ అది నాదైనను దానిదైనను కాకుండ చెరిసగము చేయుమనెను.

27. అందుకు రాజుబ్రదికియున్న బిడ్డను ఎంతమాత్రము చంపక మొదటిదాని కియ్యుడి, దాని తల్లి అదే అని తీర్పు తీర్చెను.

28. అంతట ఇశ్రాయేలీయులందరును రాజు తీర్చిన తీర్పునుగూర్చి విని న్యాయము విచారించుటయందు రాజు దైవజ్ఞానము నొందినవాడని గ్రహించి అతనికి భయపడిరి.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Kings I - 1 రాజులు 3 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

సొలొమోను వివాహం. (1-4) 
దేవుని పట్ల వాత్సల్యాన్ని కలిగి ఉన్న వ్యక్తి తమ ప్రేమను ప్రభువు అనుచరులలో ఒకరి పట్ల మళ్లించి ఉండాలి. సొలొమోను, జ్ఞానం, సంపద మరియు గొప్పతనాన్ని కలిగి ఉన్నప్పటికీ, "అతను ప్రభువును ప్రేమించాడు." దేవుడు సమృద్ధిగా అందించినప్పుడు, అతను ప్రతిఫలంగా సమృద్ధిగా పంటను ఆశించాడు. దేవుని మరియు ఆయన ఆరాధనను యథార్థంగా గౌరవించే వారు తమ విశ్వాసం యొక్క ఖర్చులను అడుక్కోరు. దైవిక సేవలో పెట్టుబడి పెట్టబడిన దానిని మనం ఎప్పుడూ వృధాగా భావించకూడదు.

అతని దృష్టి, జ్ఞానం కోసం అతని ప్రార్థన. (5-15) 
సొలొమోను కల అసాధారణమైనది. అతని భౌతిక సామర్థ్యాలు నిద్రపోతున్నప్పుడు, అతని ఆత్మ యొక్క సామర్థ్యాలు ఉత్తేజపరచబడ్డాయి; అతను దైవిక ద్యోతకాన్ని స్వీకరించడానికి మరియు తగిన ఎంపిక చేయడానికి అధికారం పొందాడు. అదేవిధంగా, మన అవసరాలు మరియు ప్రార్థనలు నెరవేరుతాయని హామీ ఇవ్వడం ద్వారా దేవుడు మనల్ని ఆనందం వైపు నడిపిస్తాడు. నిద్రలో సొలొమోను నిర్ణయం తీసుకోవడం, హేతుబద్ధమైన అధ్యాపకులు తక్కువ చురుకుగా ఉన్నప్పుడు, అది దేవుని దయ యొక్క ఫలితమని సూచిస్తుంది. తన స్వంత లోపాలు మరియు పెళుసుదనం గురించి వినయపూర్వకమైన అవగాహనతో, "ప్రభూ, నేను చిన్న పిల్లవాడిని" అని వేడుకుంటున్నాడు. తెలివైన మరియు మరింత ఆలోచనాత్మక వ్యక్తులు, వారు తమ స్వంత బలహీనతలను గుర్తించి, తమపై తాము జాగ్రత్తగా ఉంటారు.
సొలొమోను జ్ఞానం కోసం దేవుణ్ణి వేడుకున్నాడు. ఇది మనం ప్రతిధ్వనించవలసిన ప్రార్థన, యాకోబు 1:5 లో నొక్కిచెప్పినట్లు, మన నిర్దిష్ట పాత్రలు మరియు వివిధ పరిస్థితులలో మనకు సహాయం చేయడానికి జ్ఞానాన్ని కోరుతూ. భూసంబంధమైన సంపదల కంటే ఆధ్యాత్మిక ఆశీర్వాదాలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవారు దేవుని దయను పొందుతారు. సొలొమోను విన్నపం ప్రభావవంతంగా ఉండటమే కాకుండా అతని ప్రారంభ అభ్యర్థనను అధిగమించింది. దేవుడు అతనికి అపూర్వమైన జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించాడు, మరే ఇతర పాలకుడికి ఇవ్వనంత విశిష్టమైన జ్ఞానాన్ని ఇచ్చాడు మరియు అతనికి ధనవంతులు మరియు గౌరవాన్ని కూడా ఇచ్చాడు. మనం జ్ఞానం మరియు దయను పొందినప్పుడు, ఈ లక్షణాలు శ్రేయస్సును తీసుకురాగలవు లేదా దాని లేకపోవడాన్ని తగ్గించగలవు. ఆధ్యాత్మిక ఆశీర్వాదాలను పొందే మార్గంలో ప్రార్థనలో దేవునితో కుస్తీ పడవలసి ఉంటుంది, అయితే భూసంబంధమైన ఆశీర్వాదాల కోసం, మనం దేవుని ప్రావిడెన్స్‌కు వాయిదా వేయాలి. సొలొమోను జ్ఞానాన్ని పొందాడు ఎందుకంటే అతను దానిని కోరాడు మరియు సంపదను అతను స్పష్టంగా వెతకలేదు.

సొలొమోను తీర్పు. (16-28)
సొలొమోను జ్ఞానానికి సంబంధించిన ఒక ఉదాహరణ మనకు అందించబడింది. పరిస్థితి యొక్క సంక్లిష్టతను గమనించండి. నిజమైన తల్లిని గుర్తించడానికి, తల్లి ఏ బిడ్డను ఎక్కువగా ఇష్టపడుతుందో నిర్ణయించడంపై అతను ఆధారపడలేడు. బదులుగా, పిల్లల పట్ల ఏ తల్లికి లోతైన ప్రేమ ఉందో అతను అంచనా వేసాడు: పిల్లల భద్రత ప్రమాదంలో ఉన్నప్పుడు తల్లి యొక్క ప్రామాణికతను పరీక్షిస్తారు. తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల పట్ల తమ ప్రేమను ప్రదర్శించాలి, ప్రత్యేకించి వారి ఆధ్యాత్మిక శ్రేయస్సును కాపాడడం ద్వారా మరియు వారిని ఆపద నుండి రక్షించడం ద్వారా. దీని ద్వారా మరియు అతనికి ప్రసాదించిన దైవిక జ్ఞానం యొక్క ఇతర ప్రదర్శనల ద్వారా, సొలొమోను తన ప్రజలలో గణనీయమైన గౌరవాన్ని పొందాడు. ఈ గుర్తింపు అతనికి ఆయుధాల ఆయుధాగారం కంటే ఎక్కువ విలువను కలిగి ఉంది; అది భయాన్ని కలిగించింది మరియు అతని పట్ల ప్రేమను పెంచింది.Shortcut Links
1 రాజులు - 1 Kings : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |