Judges - న్యాయాధిపతులు 13 | View All

1. ఇశ్రాయేలీయులు మరల యెహోవా దృష్టికి దోషులు కాగా యెహోవా నలువది సంవత్సరములు వారిని ఫిలిష్తీ యులచేతికి అప్పగించెను.

2. ఆ కాలమున దానువంశస్థుడును జొర్యాపట్టణస్థుడు నైన మానోహ అను నొకడుండెను. అతని భార్య గొడ్రాలై కానుపు లేకయుండెను.

3. యెహోవా దూత ఆస్త్రీకి ప్రత్యక్షమై ఇదిగో నీవు గొడ్రాలవు, నీకు కానుపులేకపోయెను; అయితే నీవు గర్భవతివై కుమారుని కందువు.
లూకా 1:31

4. కాబట్టి నీవు జాగ్రత్తగా ఉండి, ద్రాక్షారసమునేగాని మద్యమునేగాని త్రాగకుండుము, అపవిత్రమైన దేనినైనను తినకుండుము.
లూకా 1:15

5. నీవు గర్భవతివై కుమారుని కందువు. అతని తలమీద మంగలకత్తి వేయకూడదు; ఆ బిడ్డ గర్భమున పుట్టినది మొదలుకొని దేవునికి నాజీరు చేయబడినవాడై ఫిలిష్తీయుల చేతిలోనుండి ఇశ్రాయేలీయులను రక్షింప మొదలుపెట్టునని ఆమెతో అనగా
మత్తయి 2:23

6. ఆ స్త్రీ తన పెనిమిటియొద్దకు వచ్చి దైవజనుడొకడు నా యొద్దకు వచ్చెను; అతని రూపము దేవదూత రూపమును పోలినదై మిక్కిలి భీకరముగా ఉండెను. అతడు ఎక్కడనుండి వచ్చెనో నేనడుగలేదు, అతడు తన పేరు నాతో చెప్పలేదు

7. గాని ఆలకించుము, నీవు గర్భవతివై కుమారుని కందువు. కాబట్టి నీవు ద్రాక్షారసమునేగాని మద్యమునేగాని త్రాగకుండుము, అపవిత్రమైన దేనినైనను తినకుండుము, ఆ బిడ్డ గర్భమున పుట్టినది మొదలుకొని చనిపోవువరకు దేవునికి నాజీరు చేయబడిన వాడై యుండునని నాతో చెప్పెననెను.
మత్తయి 2:23

8. అందుకు మానోహ నా ప్రభువా, నీవు పంపిన దైవజనుడు మరల మా యొద్దకు వచ్చి, పుట్ట బోవు ఆ బిడ్డకు మేము ఏమేమి చేయవలెనో దానిని మాకు నేర్పునట్లు దయచేయుమని యెహోవాను వేడుకొనగా

9. దేవుడు మానోహ ప్రార్థన నాలకించెను గనుక, ఆ స్త్రీ పొలములో కూర్చుండగా దేవుని దూత ఆమెను దర్శించెను.

10. ఆ సమయమున ఆమె పెనిమిటియైన మానోహ ఆమె యొద్దయుండలేదు గనుక ఆ స్త్రీ త్వరగా పరుగెత్తి ఆనాడు నాయొద్దకు వచ్చిన పురుషుడు నాకు కనబడెనని అతనితో చెప్పెను.

11. అప్పుడు మానోహ లేచి తన భార్య వెంబడి వెళ్లి ఆ మనుష్యుని యొద్దకు వచ్చి ఈ స్త్రీతో మాటలాడినవాడవు నీవేనా అని అతని నడుగగా అతడు నేనే అనెను.

12. అందుకు మానోహ కావున నీ మాట నెరవేరునప్పుడు ఆ బిడ్డ ఎట్టివాడగునో అతడు చేయవలసిన కార్యమేమిటో తెలుపుమని మనవిచేయగా

13. యెహోవా దూత నేను ఆ స్త్రీతో చెప్పినదంతయు ఆమె చేకొనవలెను; ఆమె ద్రాక్షావల్లి నుండి పుట్టినదేదియు తినకూడదు,

14. ఆమె ద్రాక్షారసమునైనను మద్యమునైనను త్రాగకూడదు, అపవిత్రమైన దేనినైనను తినకూడదు, నేను ఆమె కాజ్ఞాపించినదంతయు ఆమె చేకొనవలెనని మానోహతో చెప్పెను.

15. అప్పుడు మానోహ మేము ఒక మేకపిల్లను సిద్ధపరచి నీ సన్నిధిని ఉంచువరకు నీవు ఆగుమని మనవి చేసికొనుచున్నామని యెహోవా దూతతో చెప్పగా

16. యెహోవా దూత నీవు నన్ను నిలిపినను నీ భోజనము నేను తినను; నీవు దహనబలి అర్పించ నుద్దేశించిన యెడల యెహోవాకు దాని నర్పింపవలెనని మానోహతో చెప్పెను. అతడు యెహోవా దూత అని మానోహకు తెలియలేదు.

17. మానోహ నీ మాటలు నెరవేరిన తరువాత మేము నిన్ను సన్మానించునట్లు నీ పేరేమని యెహోవా దూతను అడుగగా

18. యెహోవా దూత నీ వేల నాపేరు అడుగుచున్నావు? అది చెప్పశక్యముకానిదనెను.

19. అంతట మానోహ నైవేద్యముగా నొక మేకపిల్లను తీసికొని యొక రాతిమీద యెహోవాకు అర్పించెను. మానోహయు అతని భార్యయు చూచుచుండగా ఆ దూత యొక ఆశ్చర్య కార్యము చేసెను.

20. ఎట్లనగా, జ్వాలలు బలిపీఠము మీదనుండి ఆకాశమునకు లేచుచుండగా యెహోవా దూత బలిపీఠము మీదనున్న ఆ జ్వాలలలో పరమునకు ఆరోహణమాయెను. మానోహయు అతని భార్యయు దానిని చూచి నేలకు సాగిలపడిరి.

21. ఆ తరువాత యెహోవా దూత మరల మానోహకును అతని భార్యకును ఇక ప్రత్య క్షము కాలేదు.

22. ఆయన యెహోవా దూత అని మానోహ తెలిసికొనిమనము దేవుని చూచితివిు గనుక మనము నిశ్చయముగా చనిపోదుమని తన భార్యతో అనగా

23. అతని భార్య యెహోవా మనలను చంపగోరినయెడల ఆయన దహనబలిని నైవేద్యమును మనచేత అంగీకరింపడు, ఈ సంగతులన్నిటిని మనకు చూపింపడు, ఈ కాలమున ఇట్టి సంగతులను మనకు వినిపింపడని అతనితో చెప్పెను.

24. తరువాత ఆ స్త్రీ కుమారుని కని అతనికి సమ్సోను అను పేరు పెట్టెను. ఆ బాలుడు ఎదిగినప్పుడు యెహోవా అతని నాశీర్వదించెను.

25. మరియయెహోవా ఆత్మ జొర్యా కును ఎష్తాయోలుకును మధ్యనున్న మహనెదానులో అతని రేపుటకు మొదలు పెట్టెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Judges - న్యాయాధిపతులు 13 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

ఫిలిష్తీయులు, సంసోను ప్రకటించాడు. (1-7) 
ఇశ్రాయేలు దుష్టకార్యాలకు పాల్పడింది, దాని పర్యవసానంగా, దేవుడు వారిని మరోసారి ఫిలిష్తీయుల చేతిలో పడేలా చేశాడు. ఇశ్రాయేలుకు ఈ బాధాకరమైన సమయంలో, చాలా కాలంగా గర్భం దాల్చలేని తల్లిదండ్రులకు సమ్సోను జన్మించాడు. చరిత్రలో, అటువంటి సవాళ్లను ఎదుర్కొన్న తల్లులకు అనేక మంది ప్రముఖ వ్యక్తులు జన్మించారు. గణనీయమైన కాలం కోసం ఎదురుచూసే దేవుని దయ, తరచుగా విశేషమైనదిగా మారుతుంది, ఇతరులకు ఆయన కరుణపై నిరీక్షణను కొనసాగించడానికి ప్రేరణగా ఉపయోగపడుతుంది. ఆమె బాధను గుర్తించి, ఈ కష్టకాలంలో ఒక దేవదూత ఆమెను ఓదార్చాడు. దేవుడు తన ప్రజలకు చాలా అవసరమైనప్పుడు వారికి ఓదార్పును పంపడం సాధారణ సంఘటన. ఇశ్రాయేలు యొక్క ఈ ఎంపిక చేయబడిన విమోచకుడు పుట్టినప్పటి నుండి దేవునికి అంకితం చేయబడాలి. మనోహ్ భార్య దూత నిజంగా దేవుని నుండి వచ్చినదని నమ్ముతుంది మరియు ఆమె తన భర్తకు ఇచ్చిన వాగ్దానం మరియు దైవిక ఆజ్ఞ రెండింటినీ నమ్మకంగా వివరిస్తుంది. పవిత్రమైన యూనియన్‌లో, భార్యాభర్తలు దేవునితో కమ్యూనియన్ యొక్క అనుభవాలను మరియు అతనితో వారి సంబంధాల పెరుగుదలను పంచుకోవాలి, పవిత్రతను కొనసాగించడంలో ఒకరికొకరు మద్దతు ఇవ్వాలి.

దేవదూత మనోహకు కనిపించాడు. (8-14) 
మనోవాలా చూడకుండా నమ్మేవారు ధన్యులు. మంచి హృదయం ఉన్న వ్యక్తులు భవిష్యత్తు ఫలితాల గురించి చింతించకుండా తమ బాధ్యతలను అర్థం చేసుకోవడానికి ఎక్కువ శ్రద్ధ మరియు ఆసక్తిని కలిగి ఉంటారు. మన కర్తవ్యం మన నియంత్రణలో ఉంటుంది, అయితే సంఘటనలు దేవుని ప్రావిడెన్స్‌లో ఉంటాయి. మన బాధ్యతలను తెలుసుకోవాలని మరియు నెరవేర్చాలని మనం కోరినప్పుడు, దేవుడు తన సలహా ద్వారా మనకు మార్గనిర్దేశం చేస్తాడు. ప్రత్యేకించి, భక్తులైన తల్లిదండ్రులు దైవిక సహాయాన్ని హృదయపూర్వకంగా అభ్యర్థిస్తారు. దేవదూత మునుపటి సూచనలను పునరుద్ఘాటించారు, మన జీవితాలను మరియు మన పిల్లల జీవితాలను జాగ్రత్తగా నిర్వహించడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెప్పారు. ఈ విధంగా, మనం ప్రభువు యొక్క విభిన్నమైన మరియు అంకితమైన సేవకులుగా జీవించగలము, ప్రాపంచిక ప్రభావాల నుండి వేరు చేయబడి, మరియు ఆయన సేవలో సజీవ త్యాగాలుగా మనల్ని మనం అర్పించుకుంటాము.

మనోహ త్యాగం. (15-23) 
మనోహ తన విధుల్లో మార్గదర్శకత్వం కోరినప్పుడు స్పష్టమైన సూచనలను అందుకున్నాడు, కానీ అతని ఉత్సుకతతో నడిచే విచారణలకు సమాధానం లభించలేదు. దేవుని వాక్యం మన బాధ్యతల కోసం సమగ్రమైన నిర్దేశాలను అందిస్తుంది, కానీ అది మన విచారణలన్నింటిని పరిష్కరించడానికి ఎప్పుడూ ఉద్దేశించబడలేదు. ఈ ప్రపంచంలో కొన్ని విషయాలు రహస్యంగా మరియు మన అవగాహనకు మించినవిగా ఉంటాయి మరియు మనం దానితో సంతృప్తి చెందాలి. మన ప్రభువు పేరు అద్భుతమైనది మరియు రహస్యమైనది, అయినప్పటికీ మనకు అవసరమైన మేరకు ఆయన తన అద్భుత కార్యాల ద్వారా తనను తాను వెల్లడిస్తాడు. ప్రార్థన అనేది దేవునికి ఆత్మ యొక్క ఆరోహణగా పనిచేస్తుంది, కానీ మన హృదయాలలో క్రీస్తుపై విశ్వాసం లేకుండా, మన సమర్పణలు అభ్యంతరకరమైన పొగలా ఉంటాయి. అయితే, మనం క్రీస్తులో ఉన్నప్పుడు, మన ఆరాధన ఆమోదయోగ్యమైన జ్వాల అవుతుంది. క్రీస్తు తన స్వంత రక్తము ద్వారా పవిత్ర స్థలంలోకి ప్రవేశించి, తన స్వంత అర్పణ యొక్క జ్వాలలో ఆరోహణమయ్యాడు హెబ్రీయులకు 9:12. మనోహ యొక్క ప్రతిబింబాలు గొప్ప భయాన్ని వెల్లడిస్తాయి, వారు చనిపోతారని నమ్ముతారు, అయితే అతని భార్య యొక్క ప్రతిబింబాలు గొప్ప విశ్వాసాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి. సహాయక భాగస్వామిగా, ఆమె అతన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. అలాగే, ఆయన వాక్యం మరియు ప్రార్థన ద్వారా దేవునితో సహవాసాన్ని అనుభవించిన విశ్వాసులు, మరియు ఆయన దయగల వ్యక్తీకరణలను చూసినవారు కష్ట సమయాల్లో ప్రోత్సాహాన్ని పొందగలరు. వారు మనోహ భార్యలా తర్కించగలరు, దేవుడు దయ మరియు దయ చూపినట్లయితే, ఆయన వారిని విడిచిపెట్టడు మరియు వారిని నశింపజేయడు, ఎందుకంటే అతని పని పరిపూర్ణమైనది. కాబట్టి, దీని నుండి మనం నేర్చుకుందాం మరియు దేవుని అనుగ్రహం యొక్క టోకెన్లలో భరోసాను పొందుదాం, అతను ఇప్పటికే మన ఆత్మల కోసం గొప్ప పనులు చేసి ఉంటే, అది సవాలు మరియు అనిశ్చిత క్షణాలలో కూడా అతని విశ్వసనీయతను మరియు శ్రద్ధను సూచిస్తుందని మనకు గుర్తుచేసుకుందాం.

సంసోను జననం. (24,25)
యువకుడిగా, ప్రభువు యొక్క ఆత్మ సమ్సోనులో కదిలించడం ప్రారంభించింది, ఇది అతనిపై దేవుని అనుగ్రహానికి స్పష్టమైన సంకేతం. దేవుడు తన ఆశీర్వాదాలను ఎక్కడ ప్రసాదిస్తాడో, అతను తనకు ఇష్టమైన వారిని సన్నద్ధం చేయడానికి మరియు శక్తివంతం చేయడానికి తన ఆత్మను కూడా ఇస్తాడు. దయ యొక్క ఆత్మ వారి ప్రారంభ రోజుల నుండి పనిచేయడం ప్రారంభించిన వారు నిజంగా ధన్యులు. ద్రాక్షారసం మరియు స్ట్రాంగ్ డ్రింక్ మానేసినప్పటికీ, సామ్సన్ అసాధారణమైన శక్తిని మరియు ధైర్యాన్ని ప్రదర్శించాడు, అతనిలోని దేవుని ఆత్మ యొక్క కదలికకు ధన్యవాదాలు. వైన్ ద్వారా తాత్కాలిక మత్తును వెతకకూడదని ఇది మనకు రిమైండర్‌గా పనిచేస్తుంది, బదులుగా దేవుని ఆత్మతో నింపబడాలని కోరుకుంటుంది, ఇది బలం, జ్ఞానం మరియు ఆధ్యాత్మిక సాధికారతను తెస్తుంది.Shortcut Links
న్యాయాధిపతులు - Judges : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |