Exodus - నిర్గమకాండము 9 | View All

1. తరువాత యెహోవా మోషేతో ఇట్లనెను నీవు ఫరోయొద్దకు వెళ్లి - నన్ను సేవించుటకు నా ప్రజలను పోనిమ్ము.

2. నీవు వారిని పోనియ్యనొల్లక ఇంకను వారిని నిర్బంధించినయెడల

3. ఇదిగో యెహోవా బాహుబలము పొలములోనున్న నీ పశువులమీదికిని నీ గుఱ్ఱములమీదికిని గాడిదలమీదికిని ఒంటెలమీదికిని ఎద్దుల మీదికిని గొఱ్ఱెల మీదికిని వచ్చును, మిక్కిలి బాధకరమైన తెగులు కలుగును.

4. అయితే యెహోవా ఇశ్రాయేలీయుల పశువులను ఐగుప్తు పశువులను వేరుపరచును; ఇశ్రాయేలీయులకున్న వాటన్నిటిలో ఒక్కటైనను చావదని హెబ్రీయుల దేవుడగు యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడని

5. మరియయెహోవా కాలము నిర్ణయించి రేపు యెహోవా ఈ దేశములో ఆ కార్యము జరిగించుననెను.

6. మరునాడు యెహోవా ఆ కార్యము చేయగా ఐగుప్తీయుల పశువులన్నియు చచ్చెను గాని ఇశ్రాయేలీయుల పశువులలో ఒకటియు చావలేదు.

7. ఫరో ఆ సంగతి తెలిసికొన పంపినప్పుడు ఇశ్రాయేలు పశువులలో ఒకటియు చావలేదు; అయినను అప్పటికిని ఫరో హృదయము కఠినమైనందున జనులను పంపకపోయెను.

8. కాగా యెహోవా - మీరు మీ పిడికిళ్లనిండ ఆవపు బుగ్గి తీసికొనుడి, మోషే ఫరో కన్నులయెదుట ఆకాశమువైపు దాని చల్లవలెను.

9. అప్పుడు అది ఐగుప్తు దేశమంతట సన్నపు ధూళియై ఐగుప్తు దేశమంతట మనుష్యుల మీదను జంతువులమీదను పొక్కులు పొక్కు దద్దురులగునని మోషే అహరోనులతో చెప్పెను.
రోమీయులకు 16:2

10. కాబట్టి వారు ఆవపుబుగ్గి తీసికొనివచ్చి ఫరో యెదుట నిలిచిరి. మోషే ఆకాశమువైపు దాని చల్లగానే అది మనుష్యులకును జంతువులకును పొక్కులు పొక్కు దద్దురులాయెను.
రోమీయులకు 16:2

11. ఆ దద్దురులవలన శకునగాండ్రు మోషే యెదుట నిలువ లేకపోయిరి ఆ దద్దురులు శకునగాండ్రకును ఐగుప్తీయులందరికినిపుట్టెను.

12. అయినను యెహోవా మోషేతో చెప్పినట్లు యెహోవా ఫరో హృదయమును కఠినపరచెను, అతడు వారి మాట వినకపోయెను.
రోమీయులకు 9:18

13. తరువాత యెహోవా మోషేతో ఇట్లనెను - హెబ్రీయుల దేవుడైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు; నీవు తెల్లవారగానే లేచిపోయి ఫరోయెదుట నిలిచినన్ను సేవించుటకు నా జనులను పోనిమ్ము.

14. సమస్త భూమిలో నావంటి వారెవరును లేరని నీవు తెలిసికొనవలెనని ఈ సారి నేను నా తెగుళ్ళన్నియు నీ హృదయము నొచ్చునంతగా నీ సేవకులమీదికిని నీ ప్రజలమీదికిని పంపెదను;

15. భూమిమీద నుండకుండ నీవు నశించిపోవునట్లు నేను నా చెయ్యి చాపియుంటినేని నిన్నును నీ జనులను తెగులుతో కొట్టివేసియుందును.

16. నా బలమును నీకు చూపునట్లును, భూలోక మందంతట నా నామమును ప్రచురము చేయునట్లును ఇందుకే నేను నిన్ను నియమించితిని.
ప్రకటన గ్రంథం 9:17

17. నీవు ఇంక నా ప్రజలను పోనియ్యనొల్లక వారిమీద ఆతిశయపడుచున్నావు.

18. ఇదిగో రేపు ఈ వేళకు నేను మిక్కిలి బాధకరమైన వడగండ్లను కురిపించెదను; ఐగుపు రాజ్యము స్థాపించిన దినము మొదలుకొని యిదివరకు అందులో అట్టి వడగండ్లు పడలేదు.

19. కాబట్టి నీవు ఇప్పుడు పంపి నీ పశువులను పొలములలో నీకు కలిగినది యావత్తును త్వరగా భద్రముచేయుము. ఇంటికి రప్పింపబడక పొలములో ఉండు ప్రతి మనుష్యునిమీదను జంతువు మీదను వడగండ్లు కురియును, అప్పుడు అవి చచ్చునని చెప్పుమనెను.

20. ఫరో సేవకులలో యెహోవా మాటకు భయపడినవాడు తన సేవకులను తన పశువులను ఇండ్లలోనికి త్వరగా రప్పించెను.

21. అయితే యెహోవా మాట లక్ష్యపెట్టనివాడు తన పనివారిని తన పశువులను పొలములో ఉండనిచ్చెను.

22. యెహోవా - నీ చెయ్యి ఆకాశమువైపు చూపుము; ఐగుప్తుదేశమందలి మనుష్యులమీదను జంతువులమీదను పొలముల కూరలన్నిటిమీదను వడగండ్లు ఐగుప్తు దేశమంతట పడునని మోషేతో చెప్పెను.

23. మోషే తన కఱ్ఱను ఆకాశమువైపు ఎత్తినప్పుడు యెహోవా ఉరుములను వడగండ్లను కలుగజేయగా పిడుగులు భూమిమీద పడుచుండెను. యెహోవా ఐగుప్తుదేశముమీద వడగండ్లు కురిపించెను.

24. ఆలాగు వడగండ్లును వడగండ్లతో కలిసిన పిడుగులును బహు బలమైన వాయెను. ఐగుప్తు దేశమందంతటను అది రాజ్యమైనది మొదలుకొని యెన్నడును అట్టివి కలుగలేదు.
ప్రకటన గ్రంథం 8:7, ప్రకటన గ్రంథం 11:19

25. ఆ వడగండ్లు ఐగుప్తుదేశమందంతట మనుష్యులనేమి జంతువులనేమి బయటనున్నది యావత్తును నశింపచేసెను. వడగండ్లు పొలములోని ప్రతి కూరను చెడగొట్టెను, పొలములోని ప్రతి చెట్టును విరుగ గొట్టెను.

26. అయితే ఇశ్రాయేలీయులున్న గోషెను దేశములో మాత్రము వడగండ్లు పడలేదు.

27. ఇది చూడగా ఫరో మోషే అహరోనులను పిలువనంపి - నేను ఈసారి పాపము చేసియున్నాను; యెహోవా న్యాయవంతుడు, నేనును నా జనులును దుర్మార్గులము;

28. ఇంతమట్టుకు చాలును; ఇకను బ్రహ్మాండమైన ఉరుములు వడగండ్లు రాకుండునట్లు యెహోవాను వేడుకొనుడి, మిమ్మును పోనిచ్చెదను, మిమ్మును ఇకను నిలుపనని వారితో చెప్పగా
అపో. కార్యములు 8:24

29. మోషే అతని చూచి - నేను ఈ పట్టణమునుండి బయలు వెళ్లగానే నా చేతులు యెహోవావైపు ఎత్తెదను. ఈ ఉరుములు మానును, ఈ వడగండ్లును ఇకమీదట పడవు. అందువలన భూమి యెహోవాదని నీకు తెలియబడును.

30. అయినను నీవును నీ సేవకులును ఇకను దేవుడైన యెహోవాకు భయపడరని నాకు తెలిసియున్నదనెను.

31. అప్పుడు జనుపచెట్లు పువ్వులు పూసెను, యవలచేలు వెన్నులు వేసినవి గనుక జనుప యవలచేలును చెడగొట్టబడెను గాని

32. గోధుమలు మెరపమొలకలు ఎదగనందున అవి చెడగొట్ట బడలేదు.

33. మోషే ఫరోను విడిచి ఆ పట్టణమునుండి బయలు వెళ్లి యెహోవావైపు తన చేతులు ఎత్తినప్పుడు ఆ ఉరుములును వడగండ్లును నిలిచిపోయెను, వర్షము భూమి మీద కురియుట మానెను.

34. అయితే ఫరో వర్షమును వడగండ్లును ఉరుములును నిలిచిపోవుట చూచి, అతడును అతని సేవకులును ఇంక పాపము చేయుచు తమ హృదయములను కఠినపరచుకొనిరి.

35. యెహోవా మోషే ద్వారా పలికినట్లు ఫరో హృదయము కఠినమాయెను; అతడు ఇశ్రాయేలీయులను పోనియ్యక పోయెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Exodus - నిర్గమకాండము 9 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
మృగాల ముర్రేన్. (1-7) 
దేవుడు ఇశ్రాయేలును ఫరో పాలన నుండి విడిపించాలనుకున్నాడు, కాని ఫరో వారిని విడిచిపెట్టాలని కోరుకోలేదు. కాబట్టి, ఈజిప్టులోని అనేక జంతువులను చనిపోయేలా చేయడం ద్వారా నిజంగా ఎవరు బాధ్యత వహిస్తారో చూపించాలని దేవుడు నిర్ణయించుకున్నాడు. అప్పటికే ఇజ్రాయెల్‌ను పేదలుగా మార్చిన జంతువుల యజమానులకు ఇది పెద్ద సమస్య. కానీ దేవుడు ఇశ్రాయేలీయుల జంతువులు ఏవీ చనిపోకుండా చూసుకున్నాడు. చాలా కాలం క్రితం, ఈజిప్టులోని కొందరు వ్యక్తులు ఆవులను నిజంగా ముఖ్యమైనవిగా భావించి, వాటిని పూజించేవారు. కానీ, కొన్నిసార్లు మనం దేనికైనా ఎక్కువ విలువ ఇచ్చినప్పుడు, అది మనకు మంచిది కాదు. ఈ ఒక్క పాలకుడు నిజంగా నీచుడు మరియు శిక్షకు అర్హుడు. మనుషులు చెడ్డపనులు చేస్తే, వారికి శిక్ష పడటం న్యాయమే. కొంతమందికి చాలా కఠినమైన హృదయాలు ఉంటాయి మరియు వారి తప్పుల నుండి నేర్చుకోరు, కానీ ఇతరులు వినయంగా మరియు తప్పు చేసినప్పుడు క్షమించండి. ప్రజలు తప్పు చేసినప్పుడు, అది వారి తప్పు మరియు వారు ఇతరులను నిందించకూడదు, వారి చర్యలకు దేవుడు వారిని శిక్షించినప్పటికీ. 

దిబ్బలు మరియు బ్లెయిన్స్ యొక్క ప్లేగు. (8-12) 
ఈజిప్షియన్లు తమ జంతువులు చనిపోయినప్పుడు పట్టించుకోలేదు, కాబట్టి దేవుడు వారిని నిజంగా చెడు అనారోగ్యంతో బాధపెట్టాడు. చిన్న చిన్న శిక్షలు ఫలించకపోతే దేవుడు పెద్ద శిక్ష వేస్తాడు. కొన్నిసార్లు దేవుడు వారి తప్పులను శిక్షించడం ద్వారా ప్రజలకు చూపిస్తాడు. ఈజిప్షియన్లు ఇశ్రాయేలీయుల పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించారు మరియు వారిని వేడి పొయ్యిలలో పని చేసేవారు, కానీ ఇప్పుడు ఆ కొలిమిల నుండి వచ్చే బూడిద వారిని భయపెట్టింది. అనారోగ్యం నిజంగా చెడ్డది మరియు ఇంద్రజాలికులు కూడా దానిని పొందారు. ముందు, మాంత్రికులు మోషేను ఆపడానికి ప్రయత్నించారు, కానీ వారు ఇకపై చేయలేకపోయారు. ఫరో ఇప్పటికీ దేవుణ్ణి నమ్మలేదు. అతను దేవుని మాట వినలేదు మరియు చెడు పనులు చేసాడు కాబట్టి దేవుడు అతనికి ఏది కావాలంటే అది చేయనివ్వండి. దీని వలన అతను ఏది ఒప్పు మరియు తప్పు అని చూడలేకపోయాడు మరియు అతను చెడ్డ వ్యక్తిని స్వాధీనం చేసుకోవడానికి అనుమతించినట్లుగా ఉంది. ప్రజలు మంచిని విస్మరించడాన్ని ఎంచుకుంటే, దానిని విస్మరించడాన్ని దేవుడు అనుమతించడం న్యాయమైనది. ఇది ఒక వ్యక్తికి జరిగే అత్యంత నీచమైన విషయం, నరకంలో ఉండటం కంటే కూడా అధ్వాన్నంగా ఉంటుంది. 

వడగళ్ల ప్లేగు బెదిరించింది. (13-21) 
ఫరో అనే వ్యక్తికి చాలా చెడ్డ సందేశం చెప్పమని మోషేకు దేవుడు చెప్పాడు. దేవుడు చాలా కష్టమైన వ్యక్తి కాబట్టి ఫరోతో వ్యవహరించడానికి మోషేను ఎన్నుకున్నాడు. దేవుడు ఎంత శక్తిమంతుడో మరియు గర్వించే ప్రజలను కూడా ఆయన ఎలా వినయస్థులనుగా చేయగలడనే దానికి ఇది ఒక పెద్ద ఉదాహరణ. దేవుడు కోపించి, ప్రజలను శిక్షించాలనుకున్నప్పుడు, వారు శిక్షను ఎలా తప్పించుకోవాలో కూడా చూపిస్తాడు. దేవుడు ఈజిప్షియన్లు మరియు ఇశ్రాయేలీయుల మధ్య మరియు వివిధ ఈజిప్షియన్ల మధ్య కూడా తేడా చేశాడు. ఫరో హెచ్చరికను వినకపోతే, ఇంకా కొంతమంది సూచనలను విని, పాటించినట్లయితే శిక్ష నుండి తప్పించుకోగలరు. కొంతమంది చెప్పినది విని భయపడి, తమ జంతువులను మరియు సేవకులను జాగ్రత్తగా చూసుకున్నారు, ఇది తెలివైన పని. రాజు దగ్గర పని చేసే వాళ్ళు కూడా దేవుడు చెప్పిన మాటలకు భయపడిపోయారు. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు కూడా భయపడకూడదా? అయితే కొందరు నమ్మకపోవడంతో తమ జంతువులను బయట వదిలేశారు. ప్రజలు నమ్మడానికి నిరాకరించినప్పుడు, వారు మంచి సలహాలు మరియు హెచ్చరికలను విస్మరిస్తారు మరియు వారు పర్యవసానాలను అనుభవిస్తే అది వారి స్వంత తప్పు. 

వడగాలుల ప్లేగు. (22-35)
భారీ వడగళ్ల వాన చాలా నష్టాన్ని కలిగించింది. ఇది ప్రజలను మరియు జంతువులను బాధించింది మరియు పెరుగుతున్న పంటలను నాశనం చేసింది. కానీ గోషెను భూమి బాగానే ఉంది. కొన్నిసార్లు, దేవుడు ఒక చోట వర్షం లేదా వడగళ్ళు కురిపిస్తాడు కానీ వేరే కారణాల వల్ల మరొక చోట కాదు. రాజైన ఫరో మోషే మాట విని తప్పు జరిగినందుకు క్షమించమని చెప్పాడు. అతను బిగ్గరగా మరియు శక్తివంతంగా మాట్లాడినప్పటికీ, దేవుడు ఎల్లప్పుడూ సరైనవాడని అతను అంగీకరించాడు. మోషే పాలకుడైన ఫరోను తన ప్రజలను వెళ్లనివ్వమని అడిగాడు, కానీ ఫరో హృదయం మొండిగా ఉంది మరియు అతను వినలేదు. మోషే దేవునితో మాట్లాడాడు మరియు ఫరో తన మనసు మార్చుకుంటాడని భావించినప్పటికీ, అతను తన స్నేహితుడిగా ఉంటానని వాగ్దానం చేశాడు. భయానక వాతావరణం ఉన్నప్పుడు కూడా, మోషే ఫరోతో మాట్లాడటానికి నగరం నుండి బయలుదేరాడు. చెడు విషయాలు జరిగినప్పుడు, దేవునితో స్నేహం చేయడం మీకు దృఢంగా అనిపించడంలో సహాయపడుతుంది. నిజంగా పెద్ద తుఫాను వచ్చినప్పుడు ఫరో భయపడ్డాడు, కానీ అది ముగిసిన తర్వాత అతను మోషేకు చేసిన వాగ్దానాల గురించి మరచిపోయాడు. మంచి లేదా చెడు విషయాల నుండి నేర్చుకోని వ్యక్తులు సాధారణంగా మంచిగా మారరు. Shortcut Links
నిర్గమకాండము - Exodus : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |