Samuel II - 2 సమూయేలు 11 | View All

1. వసంతకాలమున రాజులు యుద్ధమునకు బయలుదేరు సమయమున దావీదు యోవాబును అతనివారిని ఇశ్రా యేలీయులనందరిని పంపగా వారు అమ్మోనీయులను సంహ రించి రబ్బా పట్టణమును ముట్టడివేసిరి; అయితే దావీదు యెరూషలేమునందు నిలిచెను.

2. ఒకానొక దినమున ప్రొద్దు గ్రుంకువేళ దావీదు పడకమీదనుండి లేచి రాజనగరి మిద్దెమీద నడుచుచు పైనుండి చూచుచుండగా స్నానముచేయు ఒక స్త్రీ కనబడెను.

3. ఆమె బహు సౌందర్యవతియై యుండుట చూచి దావీదు దాని సమాచారము తెలిసికొనుటకై యొక దూతను పంపెను, అతడు వచ్చిఆమె ఏలీయాము కుమార్తెయు హిత్తీయుడగు ఊరియాకు భార్యయునైన బత్షెబ అని తెలియజేయగా

4. దావీదు దూతలచేత ఆమెనుపిలువనంపెను. ఆమె అతని యొద్దకు రాగా అతడు ఆమెతో శయనించెను; కలిగిన అపవిత్రత పోగొట్టుకొని ఆమె తన యింటికి మరల వచ్చెను.

5. ఆ స్త్రీ గర్భవతియైనేను గర్భవతినైతినని దావీదునకు వర్తమానము పంపగా

6. దావీదు హిత్తీయుడగు ఊరియాను నాయొద్దకు పంపుమని దూత ద్వారా యోవాబునకు ఆజ్ఞ ఇచ్చెను.

7. ఊరియా దావీదు నొద్దకు రాగా దావీదు యోవాబు యోగక్షేమ మును జనుల యోగక్షేమమును యుద్ధసమాచారమును అడి గెను.

8. తరువాత దావీదుఇంటికి పోయి శ్రమ తీర్చుకొనుమని ఊరియాకు సెలవియ్యగా, ఊరియా రాజ నగరిలోనుండి బయలువెళ్లెను.

9. అతనివెనుక రాజు ఫలా హారము అతనియొద్దకు పంపించెను గాని ఊరియా తన యింటికి వెళ్లక తన యేలినవాని సేవకులతో కూడ రాజ నగరిద్వారమున పండుకొనెను.

10. ఊరియా తన యింటికి పోలేదను మాట దావీదునకు వినబడినప్పుడు దావీదు ఊరి యాను పిలిపించినీవు ప్రయాణముచేసి వచ్చితివి గదా; యింటికి వెళ్లకపోతివేమని యడుగగా

11. ఊరియామందస మును ఇశ్రాయేలు వారును యూదావారును గుడారములలో నివసించుచుండగను, నా యధిపతియగు యోవా బును నా యేలినవాడవగు నీ సేవకులును బయట దండులో నుండగను, భోజనపానములు చేయుటకును నా భార్యయొద్ద పరుండుటకును నేను ఇంటికిపోదునా? నీ తోడు నీ ప్రాణముతోడు నేనాలాగు చేయువాడను కానని దావీదుతో అనెను.

12. దావీదునేడును నీ విక్కడ నుండుము, రేపు నీకు సెలవిత్తునని ఊరియాతో అనగా ఊరియా నాడును మరునాడును యెరూషలేములో నిలిచెను.

13. అంతలో దావీదు అతనిని భోజనమునకు పిలిపించెను; అతడు బాగుగా తిని త్రాగిన తరువాత దావీదు అతని మత్తునిగా చేసెను; సాయంత్రమున అతడు బయలు వెళ్లి తన యింటికి పోక తన యేలినవాని సేవకుల మధ్య పడకమీద పండుకొనెను.

14. ఉదయమున దావీదు యుద్ధము మోపుగా జరుగుచున్నచోట ఊరియాను ముందుపెట్టి అతడు కొట్టబడి హతమగునట్లు నీవు అతని యొద్దనుండి వెళ్లి పొమ్మని

15. యోవాబునకు ఉత్తరము వ్రాయించి ఊరియాచేత పంపించెను.

16. యోవాబు పట్ట ణమును ముట్టడివేయు చుండగా, ధైర్యవంతులుండు స్థల మును గుర్తించి ఆ స్థలమునకు ఊరియాను పంపెను.

17. ఆ పట్టణపువారు బయలుదేరి యోవాబుతో యుద్ధమునకు రాగా దావీదు సేవకులలో కొందరు కూలిరి, హిత్తీయుడగు ఊరియాయును హతమాయెను.

18. కాబట్టి యోవాబు యుద్ధ సమాచార మంతయు దావీదునొద్దకు పంపి దూతతో ఇట్లనెను

19. యుద్ధసమాచారము నీవు రాజుతో చెప్పి చాలించిన తరువాత రాజు కోపము తెచ్చుకొనియుద్ధము చేయునప్పుడు మీరెందుకు పట్టణము దగ్గరకు పోతిరి?

20. గోడమీదనుండి వారు అంబులు వేయుదురని మీకు తెలి యక పోయెనా?

21. ఎరుబ్బెషెతు కుమారుడైన అబీమెలెకు ఏలాగు హతమాయెను? ఒక స్త్రీ తిరుగటిరాతి తునకఎత్తి గోడమీదనుండి అతని మీద వేసినందున అతడు తేబేసుదగ్గర హతమాయెను గదా? ప్రాకారముదగ్గరకు మీరెందుకు పోతిరని నిన్నడిగినయెడల నీవుతమరి సేవకు డగు ఊరియాయు హతమాయెనని చెప్పుమని బోధించి దూతను పంపెను.

22. దూత పోయి యోవాబు పంపిన వర్తమానమంతయు దావీదునకు తెలియజేసెను.

23. ఎట్లనగా ఆ మనుష్యులు మమ్మును ఓడించుచు పొలములోనికి మాకెదురు రాగా మేము వారిని గుమ్మమువరకు వెంటాడి గెలిచితివిు.

24. అప్పుడు ప్రాకారముమీదనుండి విలుకాండ్రు తమ సేవకులమీద అంబులువేయగా రాజు సేవ కులలో కొందరు హతమైరి, తమరి సేవకుడైన హిత్తీయుడగు ఊరియాకూడ హతమాయెను.

25. అందుకు దావీదునీవు యోవాబుతో ఈ మాట చెప్పుముఆ సంగతినిబట్టి నీవు చింతపడకుము; ఖడ్గము ఒకప్పుడు ఒకనిమీదను ఒకప్పుడు మరియొకనిమీదను పడుట కద్దు; పట్టణముమీద యుద్ధము మరి బలముగా జరిపి దానిని పడగొట్టుమని చెప్పి, నీవు యోవాబును ధైర్యపరచి చెప్పుమని ఆ దూతకు ఆజ్ఞ ఇచ్చి పంపెను.

26. ఊరియా భార్య తన భర్తయగు ఊరియా హత మైన సంగతి విని తన భర్తకొరకు అంగలార్చెను.

27. అంగ లార్పుకాలము తీరిన తరువాత దావీదు దూతలను పంపి ఆమెను తన నగరికి తెప్పించుకొనగా ఆమె అతనికి భార్య యయి అతనికొక కుమారుని కనెను. అయితే దావీదు చేసినది యెహోవా దృష్టికి దుష్కార్యముగా ఉండెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Samuel II - 2 సమూయేలు 11 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

దావీదు వ్యభిచారం. (1-5) 
దావీదు యొక్క అతిక్రమణ యొక్క సందర్భాలను మరియు దానికి దారితీసిన కారకాలను పరిశీలించండి. మొదటిగా, అతను జెరూసలేంలో కాలక్షేపం చేయడం ద్వారా తన బాధ్యతలను విస్మరించాడు, ఇది అతని విధుల నుండి తప్పుకున్నప్పుడు అతనిని ప్రలోభాలకు గురిచేసింది. రెండవది, అతను సౌలభ్యం మరియు నిష్క్రియాత్మకత యొక్క ఆకర్షణకు బలైపోయాడు, టెంప్టర్‌కు సరైన ప్రారంభాన్ని అందించాడు. మూడవదిగా, యోబు చేసినట్లుగా, అతని కళ్లతో ఒడంబడిక చేసుకునే క్రమశిక్షణ లేకపోవడంతో అతని చూపులు తప్పుగా సంచరించాయి, ఇది మరింత దుర్బలత్వానికి దారితీసింది.
అతని పాపం యొక్క పురోగతిని గమనించండి. పాపం తరచుగా లోతువైపు మార్గాన్ని అనుసరిస్తుంది మరియు ప్రజలు తప్పు చేసే సాహసం చేసిన తర్వాత, వారి చర్యలను వెంటనే ఆపడం వారికి సవాలుగా మారుతుంది.
అంతేకాదు, దావీదు చేసిన పాపాన్ని తీవ్రతరం చేసే కారకాలను పరిశీలించండి. అతను తాను చేసిన అతిక్రమణలకు ఇతరులను ఎలా మందలించగలడు లేదా శిక్షించగలడు? ఇతరుల తప్పులను పరిష్కరించేటప్పుడు అతని స్వంత తప్పు గురించి అతని అవగాహన అతన్ని సంక్లిష్టమైన నైతిక స్థితిలో ఉంచింది.

అతను తన నేరాన్ని దాచడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. (6-13) 
పాపానికి లొంగిపోవడం హృదయాన్ని కఠినతరం చేయడమే కాకుండా పరిశుద్ధాత్మ ఉనికిని దూరం చేస్తుంది. వారి కారణాన్ని కోల్పోవడం వారి డబ్బు తీసుకోవడం కంటే చాలా హానికరం మరియు వారిని పాపంలోకి ప్రలోభపెట్టడం ఊహించదగిన ఏదైనా ప్రాపంచిక సమస్యలో వారిని చేర్చడం కంటే ఘోరమైనది.

ఊరియా హత్య. (14-27)
వ్యభిచారం తరచుగా హత్యలకు దారి తీస్తుంది మరియు ఒక దుష్ట చర్య తరచుగా మరొకటి దాచడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. పాపం యొక్క ప్రారంభ దశలు చాలా భయపడాల్సినవి, అవి చివరికి ఎక్కడికి దారితీస్తాయో ఎవరు అంచనా వేయగలరు? నిజమైన విశ్వాసి ఎప్పుడైనా ఈ చీకటి మార్గంలో నడవగలడా? అలాంటి వ్యక్తి నిజంగా దేవుని బిడ్డ కాగలడా? అటువంటి భయంకరమైన దృష్టాంతంలో దయ పూర్తిగా కోల్పోకపోయినప్పటికీ, దాని నుండి పొందిన భరోసా మరియు సౌలభ్యం తప్పనిసరిగా నిలిపివేయబడాలి. దావీదు జీవితం, ఆధ్యాత్మికత మరియు మతపరమైన ఆనందం అన్నీ కోల్పోయాయని ఖచ్చితంగా చెప్పవచ్చు. అటువంటి పరిస్థితులలో, వారు నిజమైన విశ్వాసులని ఎవరూ నమ్మదగిన సాక్ష్యాలను కలిగి ఉండలేరు. ఒక వ్యక్తి యొక్క విశ్వాసం ఎంత ఎక్కువగా ఉంటుందో, ప్రత్యేకించి వారు దుష్టత్వంలో మునిగిపోతే, వారు మరింత అహంకారపూరితంగా మరియు కపటంగా మారతారు. దావీదు చేసిన అతిక్రమాలలో తప్ప అతనితో పోలిక లేని ఎవ్వరూ, అతని ఉదాహరణను ఉపయోగించి వారి విశ్వాసాన్ని పెంచుకోవద్దు. బదులుగా, అలాంటి వ్యక్తి దావీదును తన వినయం, పశ్చాత్తాపం మరియు ఇతర ప్రముఖ సద్గుణాలలో అనుసరించి, తమను తాము కపటంగా కాకుండా కేవలం వెనుకకు పోయినవారిగా పరిగణించండి. సత్యాన్ని వ్యతిరేకించే వారు, “ఇవి విశ్వాస ఫలాలు!” అని ప్రకటించకూడదు. కాదు, అవి అవినీతి స్వభావం యొక్క పరిణామాలు. మనమందరం స్వీయ-భోగాల ప్రారంభానికి వ్యతిరేకంగా అప్రమత్తంగా ఉండండి మరియు అన్ని రకాల చెడుల నుండి మనల్ని మనం దూరంగా ఉంచుకుందాం.
అయినప్పటికీ, ప్రభువుతో, సమృద్ధిగా దయ మరియు విమోచన ఉంది. అతను ఏ వినయపూర్వకమైన, పశ్చాత్తాపపడే విశ్వాసిని వెళ్లగొట్టడు లేదా సాతాను తన గొర్రెలను అతని చేతిలో నుండి లాక్కోనివ్వడు. అయినప్పటికీ, ప్రభువు తన ప్రజలను వారి పాపాల పట్ల అసహ్యాన్ని స్పష్టంగా చూపించే విధంగా పునరుద్ధరిస్తాడు, తన మాటకు విలువనిచ్చే వారిని తన దయ యొక్క హామీలను దుర్వినియోగం చేయకుండా నిరోధిస్తాడు.Shortcut Links
2 సమూయేలు - 2 Samuel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |