John I - 1 యోహాను 3 | View All

1. మనము దేవుని పిల్లలమని పిలువబడునట్లు తండ్రి మనకెట్టి ప్రేమ ననుగ్రహించెనొ చూడుడి; మనము దేవుని పిల్లలమే. ఈ హేతువుచేత లోకము మనలను ఎరుగదు, ఏలయనగా అది ఆయనను ఎరుగలేదు.

2. ప్రియులారా, యిప్పుడు మనము దేవుని పిల్లలమై యున్నాము. మనమిక ఏమవుదుమో అది ఇంక ప్రత్యక్షపరచబడలేదు గాని ఆయన ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఆయన యున్నట్లుగానే ఆయనను చూతుము గనుక ఆయనను పోలియుందుమని యెరుగుదుము.
యోబు 19:25

3. ఆయనయందు ఈ నిరీక్షణ పెట్టుకొనిన ప్రతివాడును ఆయన పవిత్రుడై యున్నట్టుగా తన్ను పవిత్రునిగా చేసికొనును.

4. పాపము చేయు ప్రతివాడును ఆజ్ఞను అతిక్రమించును; ఆజ్ఞాతిక్రమమే పాపము.

5. పాపములను తీసివేయుటకై ఆయన ప్రత్యక్షమాయెనని మీకు తెలియును; ఆయనయందు పాపమేమియు లేదు.
యెషయా 53:9

6. ఆయనయందు నిలిచియుండువాడెవడును పాపము చేయడు; పాపము చేయువాడెవడును ఆయనను చూడనులేదు ఎరుగనులేదు.

7. చిన్న పిల్లలారా, యెవనిని మిమ్మును మోసపరచనీయకుడి. ఆయన నీతిమంతుడైయున్నట్టు నీతిని జరిగించు ప్రతివాడును నీతిమంతుడు.

8. అపవాది మొదట నుండి పాపము చేయుచున్నాడు గనుక పాపము చేయువాడు అపవాది సంబంధి; అపవాది యొక్క క్రియలను లయపరచుటకే దేవుని కుమారుడు ప్రత్యక్షమాయెను.

9. దేవుని మూలముగా పుట్టిన ప్రతివానిలో ఆయన బీజము నిలుచును గనుక వాడు పాపముచేయడు; వాడు దేవుని మూలముగా పుట్టినవాడు గనుక పాపము చేయజాలడు.

10. దీనినిబట్టి దేవుని పిల్లలెవరో అపవాది పిల్లలెవరో తేటపడును. నీతిని జరిగించని ప్రతివాడును, తన సహోదరుని ప్రేమింపని ప్రతివాడును దేవుని సంబంధులు కారు.

11. మనమొకని నొకడు ప్రేమింపవలెననునది మొదటనుండి మీరు వినిన వర్తమానమేగదా

12. మనము కయీను వంటివారమై యుండరాదు. వాడు దుష్టుని సంబంధియై తన సహోదరుని చంపెను; వాడతనిని ఎందుకు చంపెను? తన క్రియలు చెడ్డవియు తన సహోదరుని క్రియలు నీతి గలవియునై యుండెను గనుకనే గదా?
ఆదికాండము 4:8

13. సహోదరులారా, లోకము మిమ్మును ద్వేషించిన యెడల ఆశ్చర్యపడకుడి.

14. మనము సహోదరులను ప్రేమించుచున్నాము గనుక మరణములోనుండి జీవములోనికి దాటియున్నామని యెరుగుదుము. ప్రేమ లేని వాడు మరణమందు నిలిచియున్నాడు.

15. తన సహోదరుని ద్వేషించువాడు నరహంతకుడు; ఏ నరహంతకునియందును నిత్యజీవముండదని మీరెరుగుదురు.

16. ఆయన మన నిమిత్తము తన ప్రాణముపెట్టెను గనుక దీనివలన ప్రేమ యెట్టిదని తెలిసికొనుచున్నాము. మనముకూడ సహోదరులనిమిత్తము మన ప్రాణములను పెట్ట బద్ధులమై యున్నాము.

17. ఈ లోకపు జీవనోపాధిగలవాడైయుండి, తన సహోదరునికి లేమి కలుగుట చూచియు, అతనియెడల ఎంతమాత్రమును కనికరము చూపనివానియందు దేవుని ప్రేమ యేలాగు నిలుచును?
ద్వితీయోపదేశకాండము 15:7-8

18. చిన్న పిల్లలారా, మాటతోను నాలుకతోను కాక క్రియతోను సత్యముతోను ప్రేమింతము.

19. ఇందు వలన మనము సత్యసంబంధులమని యెరుగుదుము. దేవుడు మన హృదయముకంటె అధికుడై, సమస్తమును ఎరిగి యున్నాడు గనుక మన హృదయము ఏ యే విషయములలో మనయందు దోషారోపణ చేయునో ఆ యా విషయములలో ఆయన యెదుట మన హృదయములను సమ్మతి పరచుకొందము.

20. ప్రియులారా, మన హృదయము మన యందు దోషారోపణ చేయనియెడల దేవుని యెదుట ధైర్యముగలవారమగుదుము.

21. మరియు మనమాయన ఆజ్ఞలను గైకొనుచు ఆయన దృష్టికి ఇష్టమైనవి చేయు చున్నాము గనుక, మనమేమి అడిగినను అది ఆయనవలన మనకు దొరుకును.

22. ఆయన ఆజ్ఞ యేదనగా ఆయన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు నామమును నమ్ముకొని, ఆయన మనకు ఆజ్ఞనిచ్చిన ప్రకారముగా ఒకనినొకడు ప్రేమింప వలెననునదియే.

23. ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొనువాడు ఆయన యందు నిలిచియుండును, ఆయన వానియందు నిలిచి యుండును; ఆయన మనయందు నిలిచియున్నాడని

24. ఆయన మనకనుగ్రహించిన ఆత్మమూలముగా తెలిసికొను చున్నాము.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
John I - 1 యోహాను 3 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

విశ్వాసులను తన పిల్లలుగా చేసుకోవడంలో దేవుని ప్రేమను అపొస్తలుడు మెచ్చుకున్నాడు. (1,2) 
క్రీస్తు యొక్క నిజమైన అనుచరులు ప్రపంచం నుండి దాచబడిన ఆనందాన్ని కలిగి ఉంటారు. చాలా మందికి తెలియకుండానే, ఈ వినయపూర్వకమైన మరియు తృణీకరించబడిన వ్యక్తులు దేవునిచే గౌరవించబడ్డారు మరియు స్వర్గపు నివాసాలకు ఉద్దేశించబడ్డారు. ఈ అపరిచిత దేశంలో కష్టాలను సహిస్తున్నప్పటికీ, క్రీస్తు అనుచరులు తమ ప్రభువు తమ ముందు అనుభవించిన దుర్మార్గాన్ని మనస్సులో ఉంచుకొని సంతృప్తిని పొందాలి. విశ్వాసంతో నడుస్తూ మరియు నిరీక్షణతో జీవిస్తూ, దేవుని పిల్లలు ప్రభువైన యేసు తెరపై ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. వారి తల సారూప్యత ద్వారా వారి గుర్తింపు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది, అతనిని ధ్యానించడం ద్వారా క్రమంగా అతని పోలికగా రూపాంతరం చెందుతుంది.

క్రీస్తును చూడాలనే ఆశ యొక్క ప్రక్షాళన ప్రభావం, మరియు ఇలా నటించడం మరియు పాపంలో జీవించడం వల్ల కలిగే ప్రమాదం. (3-10) 
దేవుని కుమారులు తమ ప్రభువు పరిశుద్ధుడు మరియు పవిత్రుడు అని అర్థం చేసుకుంటారు, ఆయన సన్నిధిలో ఏదైనా అపవిత్రతను అనుమతించడానికి ఇష్టపడరు. అపవిత్రమైన కోరికలు మరియు దురాశల భోగభాగ్యాలను అనుమతించేది కపట విశ్వాసుల ఆశ, దేవుని బిడ్డలది కాదు. ఆయన ప్రియమైన పిల్లలుగా మనం ఆయన అనుచరులమై, ఆయన వర్ణించలేని దయకు మన కృతజ్ఞతా భావాన్ని ప్రదర్శిస్తూ, మనకు తగిన విధేయత, వినయ మనస్తత్వాన్ని వ్యక్తం చేద్దాం. పాపం అనేది దైవిక చట్టాన్ని తిరస్కరించడం, అయినప్పటికీ క్రీస్తులో పాపం లేదు. పతనం వల్ల కలిగే పాపం లేని బలహీనతలను అతను భరించాడు-ఆ బలహీనతలు మానవులను బాధలకు మరియు ప్రలోభాలకు గురి చేస్తున్నాయి. అయినప్పటికీ, ఆయన మన నైతిక బలహీనతలను లేదా పాపం వైపు మొగ్గు చూపలేదు. క్రీస్తులో మిగిలి ఉండటం అంటే అలవాటు పాపం నుండి దూరంగా ఉండటం, ఆధ్యాత్మిక ఐక్యత, కొనసాగింపు మరియు ప్రభువైన క్రీస్తు యొక్క జ్ఞానాన్ని రక్షించడం. స్వీయ మోసం గురించి జాగ్రత్తగా ఉండండి; నీతివంతమైన చర్యలు క్రీస్తు యొక్క నిజమైన అనుచరుడిని ప్రదర్శిస్తాయి.
శిష్యరికం క్లెయిమ్ చేస్తున్నప్పుడు క్రీస్తు బోధనలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరించడం అస్థిరమైనది. దేవుని కుమారుడు నిర్మూలించడానికి వచ్చిన వాటిని సేవించడం లేదా సేవించడం మానుకుందాం. దేవుని నుండి పుట్టడం అంటే ఆత్మ ద్వారా అంతర్గత పునరుద్ధరణ పొందడం. దయను పునరుద్ధరించడం శాశ్వత సూత్రంగా మారుతుంది, ఇది ఒకరి స్వభావాన్ని మారుస్తుంది. పునర్జన్మ పొందిన వ్యక్తి మునుపటిలా పాపం చేయలేడు, ఎందుకంటే పాపం యొక్క చెడును గుర్తించే జ్ఞానోదయమైన మనస్సు, దానిని అసహ్యించుకునే హృదయం, పాపపు చర్యలను వ్యతిరేకించే ఆధ్యాత్మిక సూత్రం మరియు పాపం చేస్తే పశ్చాత్తాపం ఉంటుంది. తెలిసి పాపం చేయడం వారి స్వభావానికి విరుద్ధం.
దేవుని పిల్లలు మరియు దెయ్యం పిల్లలు విభిన్న పాత్రలను ప్రదర్శిస్తారు. పాము యొక్క విత్తనం మతాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తుంది మరియు నిజమైన క్రైస్తవుల పట్ల ద్వేషాన్ని కలిగి ఉంటుంది. దేవుని యెదుట నిజమైన నీతి అనేది పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నీతిమంతులుగా తీర్చబడడం మరియు నీతి వైపు నడిపించడం. ఈ విధంగా దేవుని పిల్లలు మరియు దెయ్యం పిల్లలు వెల్లడిస్తారు. సువార్త ఆచార్యులందరూ ఈ సత్యాలను ప్రతిబింబించండి మరియు తదనుగుణంగా తమను తాము విశ్లేషించుకోండి.

సోదరుల పట్ల ప్రేమ నిజమైన క్రైస్తవుల లక్షణం. (11-15) 
మనము యేసు ప్రభువు పట్ల గాఢమైన ప్రేమను కలిగి ఉండాలి, ఆయన ప్రేమ యొక్క విలువను గుర్తించి, తత్ఫలితంగా ఆ ప్రేమను క్రీస్తులోని మన తోటి విశ్వాసులందరికీ విస్తరించాలి. ఈ ఆప్యాయత అనేది మన విశ్వాసం యొక్క విలక్షణమైన ఫలితం మరియు మనం ఆధ్యాత్మిక పునర్జన్మను అనుభవించినట్లు స్పష్టమైన సూచనగా పనిచేస్తుంది. అయితే, మానవ హృదయంతో పరిచయం ఉన్నవారు దేవుని పిల్లల పట్ల భక్తిహీనులు చూపే అసహ్యత మరియు శత్రుత్వాన్ని చూసి ఆశ్చర్యపోనవసరం లేదు.
ఆధ్యాత్మిక మరణం నుండి జీవితానికి మన పరివర్తన క్రీస్తుపై మనకున్న విశ్వాసానికి సంబంధించిన వివిధ సాక్ష్యాల ద్వారా ధృవీకరించబడింది, మన సోదరుల పట్ల ప్రేమ ముఖ్యమైనది. ఇది కేవలం విస్తృత మత సమాజంలోని ఒక నిర్దిష్ట వర్గానికి లేదా ఒకే విధమైన పేర్లు మరియు నమ్మకాలను పంచుకునే వారితో అనుబంధం మాత్రమే కాదు. పునరుత్పత్తి చేయబడిన వ్యక్తి యొక్క హృదయంలో జీవితం యొక్క దయ ఉనికిని కీర్తికి దారితీసే జీవితం యొక్క ప్రారంభ మరియు పునాది సూత్రం. వారి హృదయాలలో తమ సోదరుల పట్ల ద్వేషాన్ని కలిగి ఉన్నవారు ఈ దయతో కూడిన జీవితాన్ని కోల్పోతారు మరియు తత్ఫలితంగా, కీర్తి జీవితం యొక్క వాగ్దానాన్ని కోల్పోతారు.

ఆ ప్రేమ దాని నటనల ద్వారా వర్ణించబడింది. (16-21) 
దైవిక ప్రేమ యొక్క లోతైన ద్యోతకం, అసాధారణమైన అద్భుతం మరియు సమస్యాత్మకమైన సారాంశం ఇక్కడ ఉంది: దేవుడు తన అనంతమైన ప్రేమలో, తన స్వంత రక్తాన్ని చిందించడం ద్వారా చర్చిని విమోచించడానికి ఎంచుకున్నాడు. దేవుడు ఇంత గాఢంగా ఆదరించిన వారికి ఈ ప్రేమను అందించడం ద్వారా మనం ప్రతిస్పందించడం సముచితం. పరిశుద్ధాత్మ, స్వార్థంతో కలత చెంది, స్వీయ-కేంద్రీకృత హృదయం నుండి వైదొలిగి, దానిని ఓదార్పు లేకుండా మరియు చీకటి మరియు భయంతో కప్పివేస్తుంది.
ప్రాపంచిక ఆప్యాయతలు మరియు భౌతిక వ్యాపకాలు ఆపదలో ఉన్న సహోదరుని పట్ల దయగల భావాలను కప్పివేస్తే, పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నాటబడిన దేవుని ప్రేమ మరియు దేవుని ప్రేమ యొక్క నశించడం పట్ల క్రీస్తు యొక్క ప్రేమ యొక్క అవగాహనను ఒకరు నిజంగా ఎలా ప్రదర్శించగలరు? అటువంటి స్వీయ-కేంద్రీకృత ప్రతి సందర్భం వ్యక్తి యొక్క మార్పిడి యొక్క గుర్తులను చెరిపివేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది; అది అలవాటుగా మరియు సహించదగిన లక్షణంగా మారినప్పుడు, అది వారికి వ్యతిరేకంగా నిర్ణయాత్మక అంశం అవుతుంది.
తెలిసిన అతిక్రమణలకు లేదా అంగీకరించిన విధులను నిర్లక్ష్యం చేసినందుకు మనస్సాక్షి మనల్ని నిందించినప్పుడు, అది దేవుని నిందకు ప్రతిధ్వనిస్తుంది. కాబట్టి, మనస్సాక్షికి బాగా తెలియజేసి, శ్రద్ధగా వినండి మరియు శ్రద్ధగా వినండి.

విశ్వాసం, ప్రేమ మరియు విధేయత యొక్క ప్రయోజనం. (22-24)
విశ్వాసులు దత్తత మరియు గొప్ప ప్రధాన పూజారిపై విశ్వాసం యొక్క ఆత్మ ద్వారా దేవునిపై విశ్వాసాన్ని ప్రదర్శించినప్పుడు, వారు తమ రాజీపడిన తండ్రి నుండి వారు కోరుకునే స్వేచ్ఛను కలిగి ఉంటారు. వారి అభ్యర్థనలు వారికి ప్రయోజనకరంగా అనిపిస్తే మంజూరు చేయబడతాయి. స్వర్గం నుండి మానవాళి పట్ల మంచి-సంకల్పం ప్రకటించబడినట్లే, విశ్వాసులు, ముఖ్యంగా వారి సోదరుల పట్ల, వారు దేవుని మరియు స్వర్గానికి చేరుకునేటప్పుడు వారి హృదయాలలో మంచి-సంకల్పాన్ని కలిగి ఉండాలి. ఈ పద్ధతిలో క్రీస్తును అనుసరించేవారు ఆయనలో తమ నివాసాన్ని తమ ఓడగా, ఆశ్రయంగా మరియు విశ్రాంతిగా భావిస్తారు, ఆయన ద్వారా తండ్రితో కనెక్ట్ అవుతారు. క్రీస్తు మరియు విశ్వాసుల ఆత్మల మధ్య ఈ ఐక్యత వారికి ప్రసాదించబడిన ఆత్మ ద్వారా సులభతరం చేయబడింది.
దేవుని కృపను పూర్తిగా గ్రహించకముందే, విశ్వాసం దానిని విశ్వసించేలా చేస్తుంది. అయితే, విశ్వాసం వాగ్దానాలను పట్టుకున్నందున, అది తర్కించే ప్రక్రియను ప్రేరేపిస్తుంది. దేవుని ఆత్మ పరివర్తనాత్మక మార్పును ప్రారంభిస్తుంది, నిజమైన క్రైస్తవులను సాతాను ఆధిపత్యం నుండి దేవుని ఆధిపత్యానికి మారుస్తుంది. ఈ మార్పు మీ హృదయాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందో ఆలోచించండి. మీరు దేవునితో శాంతి కోసం వాంఛించలేదా? లాభం, ఆనందం, లేదా ప్రమోషన్ మిమ్మల్ని క్రీస్తును అనుసరించకుండా నిరోధించకూడదు. ఈ మోక్షం దైవిక సాక్ష్యంపై, ప్రత్యేకంగా దేవుని ఆత్మపై స్థాపించబడింది.Shortcut Links
1 యోహాను - 1 John : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |