Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 35 | View All

1. యెహోవా, నాతో వ్యాజ్యెమాడు వారితో వ్యాజ్యెమాడుము నాతో పోరాడువారితో పోరాడుము.

2. కేడెమును డాలును పట్టుకొని నా సహాయమునకై లేచి నిలువుము.

3. ఈటె దూసి నన్ను తరుమువారిని అడ్డగింపుము నేనే నీ రక్షణ అని నాతో సెలవిమ్ము.

4. నా ప్రాణము తీయగోరువారికి సిగ్గును అవమానమును కలుగును గాక నాకు కీడుచేయ నాలోచించువారు వెనుకకు మళ్లింపబడి లజ్జపడుదురు గాక.

5. యెహోవా దూత వారిని పారదోలును గాక వారు గాలికి కొట్టుకొనిపోవు పొట్టువలె నుందురు గాక.

6. యెహోవా దూత వారిని తరుమును గాక వారి త్రోవ చీకటియై జారుడుగా నుండును గాక.

7. నన్ను పట్టుకొనవలెనని వారు నిర్నిమిత్తముగా గుంటలో తమ వల నొడ్డిరి నా ప్రాణము తీయవలెనని నిర్నిమిత్తముగా గుంట త్రవ్విరి.

8. వానికి తెలియకుండ చేటు వానిమీదికి వచ్చును గాక తాను ఒడ్డిన వలలో తానే చిక్కుబడును గాక వాడు ఆ చేటులోనే పడును గాక.
రోమీయులకు 11:9-10

9. అప్పుడు యెహోవాయందు నేను హర్షించుదును ఆయన రక్షణనుబట్టి నేను సంతోషించుదును.

10. అప్పుడు యెహోవా నీవంటివాడెవడు? మించిన బలముగలవారి చేతినుండి దీనులను దోచుకొనువారి చేతినుండి దీనులను దరిద్రులను విడిపించువాడవు నీవే అని నా యెముకలన్నియు చెప్పుకొనును.

11. కూటసాక్షులు లేచుచున్నారు నేనెరుగని సంగతులనుగూర్చి నన్ను అడుగుచున్నారు.

12. మేలునకు ప్రతిగా నాకు కీడు చేయుచున్నారు నేను దిక్కులేనివాడనైతిని.

13. వారు వ్యాధితో నున్నప్పుడు గోనెపట్ట కట్టుకొంటిని ఉపవాసముచేత నా ప్రాణమును ఆయాసపరచు కొంటిని అయినను నా ప్రార్థన నా యెదలోనికే తిరిగి వచ్చి యున్నది.
రోమీయులకు 12:15

14. అతడు నాకు చెలికాడైనట్టును సహోదరుడైనట్టును నేను నడుచుకొంటిని తన తల్లి మృతినొందినందున దుఃఖవస్త్రములు ధరించు వానివలె క్రుంగుచుంటిని.

15. నేను కూలియుండుట చూచి వారు సంతోషించి గుంపుకూడిరి నీచులును నేనెరుగనివారును నా మీదికి కూడివచ్చి మానక నన్ను నిందించిరి.

16. విందుకాలమునందు దూషణలాడు వదరుబోతులవలె వారు నా మీద పండ్లుకొరికిరి.
అపో. కార్యములు 7:54

17. ప్రభువా, నీవెన్నాళ్లు చూచుచు ఊరకుందువు? వారు నాశనము చేయకుండ నా ప్రాణమును రక్షింపుము నా ప్రాణమును సింహముల నోటనుండి విడిపింపుము

18. అప్పుడు మహాసమాజములో నేను నిన్ను స్తుతించెదను బహు జనులలో నిన్ను నుతించెదను.

19. నిర్హేతుకముగా నాకు శత్రువులైనవారిని నన్నుగూర్చి సంతోషింపనియ్యకుము నిర్నిమిత్తముగా నన్ను ద్వేషించువారిని కన్ను గీటనియ్యకుము.
యోహాను 15:25

20. వారు సమాధానపు మాటలు ఆడరు దేశమందు నెమ్మదిగానున్న వారికి విరోధముగా వారు కపటయోచనలు చేయుదురు.

21. నన్ను దూషించుటకై వారు నోరు పెద్దదిగా తెరచు కొనుచున్నారు. ఆహా ఆహా యిప్పుడు వాని సంగతి మాకు కనబడినదే అనుచున్నారు.

22. యెహోవా, అది నీకే కనబడుచున్నది గదా మౌన ముగా నుండకుము నా ప్రభువా, నాకు దూరముగా నుండకుము.

23. నాకు న్యాయము తీర్చుటకు మేలుకొనుము నా దేవా నా ప్రభువా, నా పక్షమున వ్యాజ్యె మాడుటకు లెమ్ము.

24. యెహోవా నా దేవా, నీ నీతినిబట్టి నాకు న్యాయము తీర్చుము నన్ను బట్టి వారు సంతోషింపకుందురు గాక.

25. ఆహా మా ఆశ తీరెను అని మనస్సులో వారు అనుకొనకపోదురు గాక వాని మింగివేసితిమని వారు చెప్పుకొనకయుందురు గాక

26. నా అపాయమునుచూచి సంతోషించువారందరు అవ మానము నొందుదురుగాక లజ్జపడుదురు గాక నా మీద అతిశయపడువారు సిగ్గుపడి అపకీర్తిపాలగుదురు గాక

27. నా నిర్దోషత్వమునుబట్టి ఆనందించువారు ఉత్సాహధ్వనిచేసి సంతోషించుదురు గాక తన సేవకుని క్షేమమును చూచి ఆనందించు యెహోవా ఘనపరచబడును గాక అని వారు నిత్యము పలుకుదురు.

28. నా నాలుక నీ నీతినిగూర్చియు నీ కీర్తినిగూర్చియు దినమెల్ల సల్లాపములు చేయును.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 35 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

దావీదు భద్రత కోసం ప్రార్థిస్తున్నాడు. (1-10) 
ఇది అత్యంత సద్గుణవంతులైన వ్యక్తులకు మరియు ప్రత్యర్థులను ఎదుర్కోవడానికి శ్రేష్ఠమైన కారణాలకు కూడా శాశ్వతమైన వాస్తవికత. ఈ దృగ్విషయం పాము యొక్క సంతానం మరియు స్త్రీ యొక్క సంతానం మధ్య పురాతన శత్రుత్వం నుండి ఉద్భవించింది. దావీదు తన కష్ట సమయాల్లో అయినా, క్రీస్తు తన బాధలను సహిస్తున్నా, హింసించబడిన చర్చి అయినా, లేదా టెంప్టేషన్ యొక్క క్షణాలను ఎదుర్కొంటున్న ఏ క్రైస్తవుడైనా, అందరూ తమ తరపున జోక్యం చేసుకుని తమ న్యాయమైన కారణాన్ని సమర్థించమని సర్వశక్తిమంతుడిని వేడుకుంటున్నారు. తరచుగా, మనకు జరిగిన అన్యాయాలకు ప్రతిస్పందనగా మన బాధను మనం సమర్థించుకోవచ్చు, అలాంటి దుర్వినియోగానికి మేము ఎటువంటి కారణం చెప్పలేదని వాదించవచ్చు. అయినప్పటికీ, ఇది వాస్తవానికి మనకు ఓదార్పునిస్తుంది, ఎందుకంటే ఇది దేవుడు మన కోసం వాదిస్తాడనే మన నిరీక్షణను పెంచుతుంది. దావీదు తన పరీక్షలలో దేవుని ఉనికి స్పష్టంగా కనిపించాలని ప్రార్థించాడు, తన ఆత్మను నిలబెట్టుకోవడానికి అంతర్గత ఓదార్పుని కోరుకున్నాడు. దేవుడు, తన ఆత్మ ద్వారా, మన మోక్షానికి మూలం అని మన ఆత్మలకు సాక్ష్యమిచ్చినప్పుడు, నిజమైన ఆనందం కోసం మనకు ఇంకేమీ అవసరం లేదు. దేవుడు మన మిత్రుడు అయినప్పుడు, మన భూసంబంధమైన శత్రువుల గుర్తింపు అసంభవం అవుతుంది.
ప్రవచనాత్మక అంతర్దృష్టి ద్వారా, దావీదు తన శత్రువుల ప్రగాఢ దుష్టత్వం కారణంగా వారిపై జరిగే దేవుని నీతియుక్తమైన తీర్పులను ప్రవచించాడు. ఇవి ప్రవచనాత్మక ప్రకటనలు, భవిష్యత్తులోకి పరిశీలించి, క్రీస్తు మరియు అతని రాజ్యం యొక్క శత్రువుల కోసం ఎదురుచూస్తున్న విధిని వెల్లడిస్తాయి. ప్రత్యర్థుల పతనానికి మన కోరిక మరియు ప్రార్థనలు మన స్వంత కోరికలకు మరియు మన నాశనం కోసం కుట్ర చేస్తున్న దుష్ట శక్తులకు మాత్రమే పరిమితం కావాలి. ఒక ప్రయాణికుడు చీకటిలో ఒక ప్రమాదకరమైన మార్గంలో తప్పిపోయినట్లు ఊహించుకోండి—ఒక పాపాత్ముడు ప్రలోభాల యొక్క జారే మరియు ప్రమాదకరమైన భూభాగాన్ని నావిగేట్ చేయడానికి తగిన సారూప్యత. అయితే, దావీదు, తన కారణాన్ని దేవునికి అప్పగించి, చివరికి తన విడుదల గురించి ఎటువంటి సందేహాన్ని కలిగి ఉండడు. ఎముకలు శరీరంలో అత్యంత దృఢమైన భాగాలు అయినట్లే, ఇక్కడ, కీర్తనకర్త తన శక్తినంతా దేవుణ్ణి సేవించడానికి మరియు మహిమపరచడానికి అంకితం చేస్తానని ప్రమాణం చేశాడు. అలాంటి పదాలను భౌతిక రక్షణకు అన్వయించగలిగితే, అవి క్రీస్తు యేసులోని పరలోక విషయాలకు మరింత సంబంధితంగా ఉంటాయి!

అతను తన శత్రువులపై ఫిర్యాదు చేస్తాడు. (11-16) 
ఒక వ్యక్తిని కృతజ్ఞత లేని వ్యక్తిగా లేబుల్ చేయడం అనేది అత్యంత కఠినమైన తీర్పులలో ఒకటి, మరియు ఇది దావీదు యొక్క విరోధులను ఖచ్చితంగా వివరించింది. ఈ అంశంలో, దావీదు క్రీస్తు యొక్క నమూనాగా పనిచేశాడు. వారు కష్టాలు అనుభవిస్తున్న సమయంలో వారిపట్ల కనికరం చూపిన కనికరాన్ని దావీదు స్పష్టంగా వివరిస్తున్నాడు. తమ స్వంత పాపములను గూర్చి విలపించని వారి అపరాధములను గూర్చి దుఃఖించుట మన విధి. మన దయతో కూడిన చర్యలు, గ్రహీతలు ఎంత మెచ్చుకోని వారైనా, ప్రతిఫలం పొందకుండా ఉండదు. మన భావోద్వేగాలను నిర్వహించడంలో దావీదు యొక్క సహనం మరియు సౌమ్యతను అనుకరించడానికి మనం ప్రయత్నించాలి లేదా మరింత సముచితంగా, క్రీస్తు ఉంచిన ఉదాహరణను అనుసరించాలి.

మరియు అతనికి మద్దతు ఇవ్వమని దేవుడిని పిలుస్తాడు. (17-28)
దేవుని ప్రజలు శాంతిని కోరుకుంటారు మరియు ప్రశాంతత కోసం ప్రయత్నిస్తుండగా, వారి శత్రువులు వారికి వ్యతిరేకంగా మోసపూరిత పథకాలను రూపొందించడం సాధారణ సంఘటన. దావీదు ఇలా వేడుకుంటున్నాడు, "నా ఆత్మ ఆపదలో ఉంది, ప్రభూ, దానిని రక్షించు; అది నీకు చెందినది, ఆత్మల తండ్రి, కాబట్టి, నీది ఏది నీది, అది నీది, రక్షించు! ప్రభూ, నా నుండి నిన్ను దూరం చేసుకోకు. నేను అపరిచితుడిని అయితే." ఒకప్పుడు బాధలు అనుభవించిన విమోచకుడిని ఉన్నతీకరించినవాడు, తన అనుచరులందరి కోసం కూడా విజ్ఞాపన చేస్తాడు. గర్జించే సింహం తమ రక్షకుడైన క్రీస్తు ఆత్మను ఎలా నాశనం చేయలేదో, అది కూడా దేవుని ప్రజల ఆత్మలను మ్రింగివేయదు. వారు తమ ఆత్మలను ఆయన సంరక్షణలో అప్పగిస్తారు, విశ్వాసం ద్వారా ఆయనతో ఐక్యమై, ఆయన దృష్టిలో ఆదరిస్తారు మరియు విధ్వంసం నుండి విముక్తి పొందుతారు, పరలోక రాజ్యాలలో కృతజ్ఞతా భావాన్ని అందించగలుగుతారు.Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |