Kings I - 1 రాజులు 17 | View All

1. అంతట గిలాదు కాపురస్థుల సంబంధియును తిష్బీ యుడునైన ఏలీయా అహాబునొద్దకు వచ్చిఎవని సన్నిధిని నేను నిలువబడియున్నానో, ఇశ్రాయేలు దేవుడైన ఆ యెహోవాజీవముతోడు నా మాట ప్రకారము గాక, యీ సంవత్సరములలో మంచైనను వర్షమైనను పడదని ప్రకటిం చెను.
లూకా 4:25, యాకోబు 5:17, ప్రకటన గ్రంథం 11:6

2. పిమ్మట యెహోవా వాక్కు అతనికి ప్రత్యక్షమై

3. నీవు ఇచ్చటనుండి తూర్పువైపునకు పోయి యొర్దానునకు ఎదురుగానున్న కెరీతు వాగుదగ్గర దాగియుండుము;

4. ఆ వాగు నీరు నీవు త్రాగుదువు, అచ్చటికి నీకు ఆహారము తెచ్చునట్లు నేను కాకోలములకు ఆజ్ఞాపించితినని అతనికి తెలియజేయగా

5. అతడు పోయి యెహోవా సెలవు చొప్పున యొర్దానునకు ఎదురుగానున్న కెరీతు వాగు దగ్గర నివాసము చేసెను.

6. అక్కడ కాకోలములు ఉదయ మందు రొట్టెను మాంసమును అస్తమయమందు రొట్టెను మాంసమును అతనియొద్దకు తీసికొనివచ్చుచుండెను; అతడు వాగు నీరు త్రాగుచు వచ్చెను.

7. కొంతకాలమైనతరువాత దేశములో వర్షము లేక ఆ నీరు ఎండిపోయెను.

8. అంతట యెహోవా వాక్కు అతనికి ప్రత్యక్షమై యీలాగు సెలవిచ్చెనునీవు సీదోను పట్టణ సంబంధ మైన సారెపతు అను ఊరికి పోయి అచ్చట ఉండుము;

9. నిన్ను పోషించుటకు అచ్చటనున్న యొక విధవరాలికి నేను సెల విచ్చితిని.
లూకా 4:26, మత్తయి 10:41

10. అందుకతడు లేచి సారెపతునకు పోయి పట్టణపు గవినియొద్దకు రాగా, ఒక విధవరాలు అచ్చట కట్టెలు ఏరుచుండుట చూచి ఆమెను పిలిచి త్రాగుటకై పాత్రతో కొంచెము నీళ్లు నాకు తీసికొనిరమ్మని వేడుకొనెను.

11. ఆమె నీళ్లు తేబోవుచుండగా అతడామెను మరల పిలిచినాకొక రొట్టెముక్కను నీ చేతిలో తీసికొని రమ్మని చెప్పెను.

12. అందుకామెనీ దేవుడైన యెహోవా జీవముతోడు తొట్టిలో పట్టెడు పిండియు బుడ్డిలో కొంచెము నూనెయు నాయొద్దనున్నవే గాని అప్పమొకటైన లేదు, మేము చావకముందు నేను ఇంటికి పోయి వాటిని నాకును నా బిడ్డకును సిద్ధము చేసికొనవలెనని కొన్ని పుల్లలు ఏరుటకై వచ్చితిననెను.

13. అప్పుడు ఏలీయా ఆమెతో ఇట్లనెనుభయపడవద్దు, పోయి నీవు చెప్పినట్లు చేయుము; అయితే అందులో నాకొక చిన్న అప్పము మొదటచేసి నాయొద్దకు తీసికొనిరమ్ము, తరువాత నీకును నీ బిడ్డకును అప్పములు చేసికొనుము.

14. భూమిమీద యెహోవా వర్షము కురిపించువరకు ఆ తొట్టిలో ఉన్న పిండి తక్కువకాదు, బుడ్డిలో నూనె అయిపోదని

15. ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచ్చియున్నాడు అనెను. అంతట ఆమె వెళ్లి ఏలీయా చెప్పిన మాటచొప్పున చేయగా అతడును ఆమెయు ఆమె యింటి వారును అనేకదినములు భోజనముచేయుచు వచ్చిరి.

16. యెహోవా ఏలీయా ద్వారా సెలవిచ్చిన ప్రకారము తొట్టిలో ఉన్న పిండి తక్కువ కాలేదు, బుడ్డిలో ఉన్న నూనె అయిపోలేదు.

17. అటుతరువాత ఆ యింటి యజ మానురాలైన ఆమె కుమారుడు రోగియై ప్రాణము నిలువ జాలనంత వ్యాధిగలవాడాయెను.
లూకా 7:12, హెబ్రీయులకు 11:35

18. ఆమె ఏలీయాతోదైవజనుడా, నాయొద్దకు నీవు రానిమిత్తమేమి? నా పాపమును నాకు జ్ఞాపకముచేసి నా కుమారుని చంపుటకై నా యొద్దకు వచ్చితివా అని మనవి చేయగా
మత్తయి 8:29, మార్కు 5:7

19. అతడునీ బిడ్డను నా చేతికిమ్మని చెప్పి, ఆమె కౌగిటిలోనుండి వానిని తీసికొని తానున్న పై అంతస్తు గదిలోనికి పోయి తన మంచముమీద వాని పరుండబెట్టి

20. యెహోవా నా దేవా, నన్ను చేర్చుకొనిన యీ విధవరాలి కుమారుని చంపునంతగా ఆమెమీదికి కీడు రాజేసితివా అని యెహో వాకు మొఱ్ఱపెట్టి

21. ఆ చిన్న వానిమీద ముమ్మారు తాను పారచాచుకొనియెహోవా నా దేవా, నా మొఱ్ఱ ఆలకించి యీ చిన్న వానికి ప్రాణము మరల రానిమ్మని యెహోవాకు ప్రార్థింపగా
అపో. కార్యములు 20:10

22. యెహోవా ఏలీయా చేసిన ప్రార్థన ఆలకించి ఆ చిన్నవానికి ప్రాణము మరల రానిచ్చినప్పుడు వాడు బ్రదికెను.

23. ఏలీయా ఆ చిన్నవాని తీసికొని గదిలోనుండి దిగి యింట ప్రవేశించి వాని తల్లికి అప్పగించి - ఇదిగో నీ కుమారుడు; వాడు బ్రదుకుచున్నాడని చెప్పగా
లూకా 7:15

24. ఆ స్త్రీ ఏలీయాతోనీవు దైవజనుడవై యున్నావనియు నీవు పలుకుచున్న యెహోవామాట నిజమనియు ఇందుచేత నేనెరుగుదు ననెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Kings I - 1 రాజులు 17 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

ఏలీయాకు కాకి ఆహారం. (1-7) 
దేవుడు వ్యక్తులను తాను వారి కోసం అనుకున్న పనులకు పరిపూర్ణంగా తీర్చిదిద్దాడు. ఏలీయా తగిన యుగంలో ఉద్భవించాడు మరియు అతని లక్షణాలు పరిస్థితులతో సజావుగా సరిపోతాయి. నిర్దిష్ట సందర్భాలలో ప్రజలను సిద్ధం చేసే నైపుణ్యాన్ని ప్రభువు ఆత్మ కలిగి ఉంది. విగ్రహాలను ఆరాధించేవారిపై దేవుని అసంతృప్తి ఉందని, వారి శిక్ష కరువు కాబోతుందని ఏలీయా అహాబుకు తెలియజేశాడు. వారు పూజించే దేవతలకు వర్షాన్ని ప్రసాదించే శక్తి లేదు. ఏలీయా తనను తాను ఒంటరిగా ఉండమని ఆదేశించాడు. ప్రొవిడెన్స్ మనల్ని ఏకాంతానికి మరియు ఉపసంహరణకు దారితీసినప్పుడు, పిలుపును వినడం మన విధి. ఉపయోగం తగ్గిన సమయాల్లో, సహనం ప్రధానం అవుతుంది. మనం దేవుని కోసం నేరుగా పని చేయలేనప్పుడు, మనం అతని మార్గదర్శకత్వం కోసం నిశ్చలంగా ఎదురుచూడాలి. ఏలీయాకు జీవనోపాధిని అందించడానికి రావెన్స్‌లు నియమించబడ్డారు మరియు వారు ఈ పాత్రను నెరవేర్చారు. పరిమిత వనరులపై ఆధారపడేవారు దైవిక ప్రావిడెన్స్‌పై ఆధారపడటం నేర్చుకోవాలి, రోజువారీ జీవనోపాధి కోసం దానిని విశ్వసించాలి. దేవుడు తన సంరక్షణ కోసం దేవదూతలను పంపగలిగినప్పటికీ, అత్యంత శక్తిమంతమైన జీవుల ద్వారా తన ఉద్దేశాలను నెరవేర్చగల సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శించడానికి అతను ఎంచుకున్నాడు. ఏలీయా ఒక సంవత్సరం పాటు ఈ స్థితిలో ఉన్నట్లు కనిపించాడు. సాధారణ మార్గాల ద్వారా వచ్చిన నీటి సంప్రదాయ సరఫరా నిలిచిపోయింది; అయినప్పటికీ, అద్భుతమైన జీవనోపాధి యొక్క వాగ్దానం అస్థిరంగా ఉంది. విఫలమైన స్వర్గాన్ని ఎదుర్కోవడంలో, భూసంబంధమైన సదుపాయాలు కూడా క్షీణించాయి-మన భౌతిక సుఖాల స్వభావం అలాంటిదే. వేసవిలో ఎండిపోయే ప్రవాహాల మాదిరిగా అవి చాలా అవసరమైనప్పుడు అవి జారిపోతాయి. అయినప్పటికీ, దేవుని నగరానికి ఆనందాన్ని కలిగించే ఒక నది ఉంది, అది నిత్యజీవానికి దారితీసే నిత్య నీటి ఊట. ప్రభూ, ఆ జీవనాధార జలాన్ని మాకు ప్రసాదించు!

ఏలీయా జారెపతుకు పంపబడ్డాడు. (8-16) 
ఎలియాస్ కాలంలో, అనేకమంది వితంతువులు ఇజ్రాయెల్‌లో నివసించారు, మరియు కొందరు అతనిని తమ ఇళ్లలోకి ఆహ్వానించి ఉండేవారు. అయినప్పటికీ, అతను తన ఉనికిని ఒక అన్యజనుల నగరానికి, ప్రత్యేకంగా సిడాన్‌కు గౌరవంగా మరియు ఆశీర్వాదంగా అందించాలని నిర్దేశించబడ్డాడు, తద్వారా అన్యజనులకు ప్రారంభ ప్రవక్త అవుతాడు. జెజెబెల్ ఏలీయా యొక్క అత్యంత భయంకరమైన విరోధిగా నిలిచింది, అయినప్పటికీ ఆమె దుర్మార్గపు నపుంసకత్వాన్ని నొక్కిచెప్పడానికి, దేవుడు తన స్వంత రాజ్యంలో కూడా అతనికి ఆశ్రయం కల్పిస్తాడు.
ఏలీయాకు ఆతిథ్యం ఇవ్వడానికి నియమించబడిన వ్యక్తి సిడాన్‌కు చెందిన సంపన్నుడు లేదా ప్రముఖ వ్యక్తి కాదు; బదులుగా, ఒక నిరుపేద మరియు నిర్జనమైన వితంతువు అధికారం మరియు జీవనోపాధిని అందించడానికి సిద్ధంగా ఉంది. దేవుని కార్యనిర్వహణ మరియు మహిమ తరచుగా ప్రపంచంలోని బలహీనమైన మరియు అకారణంగా వివేకం లేని అంశాలను ఉపయోగించడం మరియు ఉన్నతీకరించడం. ఓ స్త్రీ, నీ విశ్వాసం గమనార్హమైనది, ఎందుకంటే ఇశ్రాయేలు అంతటా దాని సమానత్వం కనుగొనబడలేదు. ఆమె ప్రవక్త యొక్క మాటను స్వీకరించింది, దాని ద్వారా తనకు నష్టం జరగదని పూర్తిగా విశ్వసించింది. దేవుని వాగ్దానాన్ని ఆశ్రయించటానికి ధైర్యం చేసేవారు, ముందుగా ఆయనకు తన వంతుగా సమర్పించడం ద్వారా తమను మరియు వారి ఆస్తులను ఆయన సేవలో అంకితం చేయడానికి ఎటువంటి విముఖత చూపరు.
నిస్సందేహంగా, ఈ వితంతువు విశ్వాసాన్ని పెంపొందించడం, ఆమె తనను తాను నిస్సందేహంగా తిరస్కరించడానికి మరియు దైవిక వాగ్దానాన్ని ఆశ్రయించడాన్ని అనుమతించడం, ఆమె భోజనం మరియు నూనెను ప్రొవిడెన్స్ పరిధిలో గుణించడం వంటి దయ యొక్క రాజ్యంలో ఒక అసాధారణ అద్భుతం. అన్ని అసమానతలను విశ్వసించగల మరియు ఆశతో కట్టుబడి ఉన్నవారు నిజంగా ధన్యులు. ఈ వినయపూర్వకమైన వితంతువు ప్రవక్తకు ఆహారంలో కొద్దిపాటి భాగాన్ని అందించింది; అయినప్పటికీ, ప్రతిఫలంగా, ఆమె మరియు ఆమె కొడుకు కరువు సమయంలో రెండు సంవత్సరాలకు పైగా విందులు చేసుకున్నారు. దేవుని విశిష్టమైన అనుగ్రహం ద్వారా లభించిన పోషణ, గౌరవనీయమైన ఏలీయా సహవాసంతో అది రెట్టింపు ఆనందాన్ని ఇచ్చింది.
దేవునిపై నమ్మకం ఉంచేవారికి, ఒక వాగ్దానం నిలుస్తుంది: వారు ప్రతికూల సమయాల్లో కూడా సిగ్గుపడరు; కొరత కాలంలో, వారి ఆకలి తీర్చబడుతుంది.

ఏలీయా వితంతువు కొడుకును బ్రతికించాడు. (17-24)
కష్టాలు మరియు మరణం విశ్వాసం లేదా విధేయత ద్వారా నిరోధించబడవు. నిర్జీవమైన తన బిడ్డతో, తల్లి ప్రవక్తతో నిశ్చితార్థం చేసింది, తప్పనిసరిగా ఉపశమనం కోసం ఎదురుచూడలేదు కానీ తన దుఃఖానికి ఓదార్పుని కోరింది. దేవుడు మన ఓదార్పు మూలాలను ఉపసంహరించుకున్నప్పుడు, మన సుదూర గతం నుండి, ప్రతిబింబం మరియు పశ్చాత్తాపాన్ని ప్రేరేపిస్తూ, మన అతిక్రమణలను ఆయన గుర్తుకు తెచ్చుకోవచ్చు.
నిస్సందేహంగా, ఏలీయా ప్రార్థన పవిత్రాత్మ ద్వారా దైవికంగా నడిపించబడింది. అద్భుతంగా ఆ చిన్నారికి ప్రాణం పోశారు. ప్రార్థన యొక్క లోతైన ప్రభావాన్ని మరియు దాని ప్రార్థనలను వినే వ్యక్తి యొక్క శక్తిని సాక్ష్యం చేయండి.Shortcut Links
1 రాజులు - 1 Kings : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |