Samuel II - 2 సమూయేలు 10 | View All

1. పిమ్మట అమ్మోను రాజు మృతి నొందగా అతని కుమారుడగు హానూను అతని రాజ్యము నేలుచుండెను.

2. దావీదు హానూను తండ్రియైన నాహాషు నాకు చేసిన ఉపకారమునకు నేను హానూనునకు ప్రత్యుపకారము చేతుననుకొని, అతని తండ్రి నిమి త్తము అతని నోదార్చుటకై తన సేవకులచేత సమాచారము పంపించెను. దావీదు సేవకులు అమ్మోనీయుల దేశములోనికి రాగా

3. అమ్మోనీయుల ఘనులు తమ రాజగు హానూనుతో ఈలాగు మనవిచేసిరినీ తండ్రిని సన్మానించుటకే దావీదు నీయొద్దకు ఓదార్చు వారిని పంపెనని నీవనుకొనుచున్నావా? ఈ పట్టణమును నాశము చేయవలెనని దాని శోధించుటకై వారిని అతడు వేగు నిమిత్తమే పంపించియున్నాడని నీకు తోచ లేదా?

4. అంతట హానూను దావీదు పంపించిన సేవకులను పట్టుకొని, సగము గడ్డము గొరిగించి, వారు తొడుగుకొనిన బట్టలను నడిమికి పిఱ్ఱలమట్టుకు కత్తిరించి వారిని వెళ్లగొట్టెను.

5. ఈ సంగతి దావీదునకు వినబడినప్పుడు, ఆ మనుష్యులు బహు సిగ్గునొందిరని వారిని ఎదుర్కొనుటకై మనుష్యులను పంపించిమీ గడ్డములు పెరుగువరకు యెరికోపట్టణమందు ఆగి అటుతరువాత రండని వారితో చెప్పుడనెను.

6. దావీదు దృష్టికి మనలను మనము హేయపరచుకొంటిమని అమ్మోనీయులు గ్రహించి దూత లను పంపి, బేత్రెహోబుతోను అరాము సోబాతోను చేరిన సిరియనులలోనుండి యిరువదివేల మంది కాల్బల మును, మయకా రాజు నొద్దనుండి వెయ్యిమంది బంటులను, టోబులోనుండి పండ్రెండు వేలమంది బంటులను జీతమునకు పిలిపించుకొనిరి.

7. దావీదు ఈ సంగతి విని, యోవాబును శూరుల దండంతటిని పంపెను.

8. అమ్మోనీయులు బయలుదేరి గుమ్మమునకెదురుగా యుద్ధ పంక్తులు తీర్చిరి. సోబా సిరియనులును రెహోబు సిరియనులును మయకావారును టోబువారును విడిగా పొలములో నిలిచిరి.

9. యోవాబు తనకు వెనుకను ముందును వారు యుద్ధ పంక్తులు తీర్చియుండుట చూచి, ఇశ్రాయేలీయులలో బలాఢ్యులను ఏర్పరచి పంక్తులు తీర్చి సిరియనులను ఎదు ర్కొన బోయెను.

10. అమ్మోనీయులను ఎదుర్కొనుటకై మిగిలినవారిని తన సహోదరుడగు

11. అబీషైకి అప్పగించి సిరియనుల బలము నాకు మించినయెడల నీవు నన్ను ఆదుకొనవలెను, అమ్మోనీయుల బలము నీకు మించిన యెడల నేను వచ్చి నిన్ను ఆదుకొందునని చెప్పి అమ్మోనీయులను ఎదుర్కొనుటకై తనవారిని వ్యూహపరచెను.

12. అప్పుడుధైర్యము తెచ్చుకొమ్ము, మన జనులను మన దేవుని పట్టణములను తలంచుకొని ధైర్యము తెచ్చుకొందము, తన దృష్టికి ఏది యనుకూలమో యెహోవా దానిని చేయునుగాక అని అబీషైతో చెప్పి

13. యోవాబును అతనితోకూడ నున్న వారును సిరియనులతో యుద్ధము చేయ బయలుదేరగానే వారు అతని యెదుట నిలువజాలక పారిపోయిరి.

14. సిరియనులు పారిపోవుట అమ్మోనీయులు చూచి వారును అబీషై యెదుట నిలువలేక పారిపోయి పట్టణములో చొరబడగా, యోవాబు అమ్మోనీయులను విడిచి యెరూషలేమునకు వచ్చెను.

15. అయితే సిరియనులు తాము ఇశ్రాయేలీయుల చేతిలో ఓడిపోతిమని తెలిసికొని గుంపుకూడిరి.

16. హదదెజరు నదియవతలనున్న సిరియనులను పిలువనంపగా వారు హేలామునకు వచ్చిరి.

17. హదదెజరు సైన్యాధిపతియగు షోబకు వీరికి అధిపతిగా ఉండెను. దావీదునకు ఈ వార్త వినబడినప్పుడు అతడు ఇశ్రాయేలీయులనందరిని సమకూర్చి యొర్దానునది దాటి హేలామునకు వచ్చెను.

18. సిరియనులు సన్నద్ధులై దావీదును ఎదుర్కొన వచ్చి అతనితో యుద్ధము కలిపి ఇశ్రా యేలీయుల యెదుట నిలువజాలక పారిపోగా, దావీదు సిరియనులలో ఏడు వందలమంది రథికులను నలువది వేల మంది గుఱ్ఱపు రౌతులను హతము చేసెను. మరియు వారి సైన్యాధిపతి యగు షోబకు దావీదు చేతిలో ఓడిపోయి అచ్చటనే చచ్చెను.

19. హదదెజరునకు సేవకులగు రాజు లందరు తాము ఇశ్రాయేలీయుల యెదుట నిలువలేకుండ కొట్టబడియుండుట చూచి ఇశ్రాయేలీయులతో సమా ధానపడి వారికి లోబడిరి. సిరియనులు భయాక్రాంతులై అమ్మోనీయులకు ఇక సహాయముచేయుట మానిరి.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Samuel II - 2 సమూయేలు 10 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

దావీదు యొక్క దూతలు హనున్ చేత చెడుగా ప్రవర్తించారు. (1-5) 
నాహాషు ఇశ్రాయేలుకు శత్రువు అయినప్పటికీ, దావీదు పట్ల దయ చూపించాడు. పర్యవసానంగా, దావీదు లోతైన కృతజ్ఞతా భావాన్ని అనుభవిస్తాడు మరియు దయను తిరిగి పొందాలని అనుకున్నాడు. ఒక పరిసయ్యుడు అహంకారంతో భిక్ష ఇచ్చినప్పుడు, దేవుడు దానికి ప్రతిఫలమివ్వకపోయినా, గ్రహీత ఇప్పటికీ కృతజ్ఞతను తెలియజేయాలి. ఇతరుల పట్ల దురుద్దేశాన్ని కలిగి ఉన్నవారు తరచుగా ఇతరులు తమ పట్ల ఏదైనా మంచి-సంకల్పాన్ని కలిగి ఉంటారని నమ్మడానికి నిరాకరిస్తారు. దురదృష్టవశాత్తూ, సదుద్దేశంతో చేసే చర్యలను కూడా తప్పుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు, ప్రత్యేకించి తమను తప్ప ఎవరినీ విశ్వసించని స్వార్థపరులు. ఉత్తమ వ్యక్తులు అలాంటి పరిస్థితుల్లో తప్పుగా చిత్రీకరించబడినా ఆశ్చర్యపోనవసరం లేదు. నిజమైన దాతృత్వం హానికరమైన ఉద్దేశాన్ని ఊహించదు.
ఆ సమయాల్లో మరియు ప్రాంతాలలో, హనున్ దావీదు రాయబారులను చాలా అగౌరవంగా ప్రవర్తించాడు. దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించిన తన సేవకుల పట్ల దావీదు చాలా ఆందోళన వ్యక్తం చేశాడు. అన్యాయమైన నిందలను హృదయపూర్వకంగా తీసుకోకూడదని మనం నేర్చుకోవాలి, ఎందుకంటే అవి చివరికి మసకబారిపోతాయి, వాటిని పలికిన లేదా నేరం చేసిన వారికి మాత్రమే అవమానాన్ని కలిగిస్తాయి. గడ్డాలు తిరిగి పెరిగినట్లే, తప్పుగా హాని చేసిన కీర్తి కూడా తగిన సమయంలో తిరిగి వస్తుంది.
దేవుడు వెలుగువలె నీ నీతిని వెల్లడిస్తాడని విశ్వాసముంచుడి. కాబట్టి, కీర్తనల గ్రంథము 37:6-7లో చెప్పబడినట్లుగా, ఓపికపట్టండి మరియు ఆయన కోసం వేచి ఉండండి.

అమ్మోనీయులు ఓడిపోయారు. (6-14) 
దావీదు కుమారుడిని వ్యతిరేకించే వారు ఆయనను రెచ్చగొట్టడమే కాకుండా సంఘర్షణకు కూడా శ్రీకారం చుట్టారు. యెషయా 5:19లో చెప్పినట్లుగా, తన కోపాన్ని ధిక్కరించే వారిని ఎదుర్కోవడానికి దేవుడు బలీయమైన శక్తులను కలిగి ఉన్నాడు. దేవునికి వ్యతిరేకంగా ఎవ్వరూ తమ హృదయాన్ని కఠినం చేసుకోలేదని మరియు అభివృద్ధి చెందలేదని ఇది స్పష్టం చేస్తుంది. క్రీస్తు సైనికులుగా, మన ఆధ్యాత్మిక పోరాటాలలో ఒకరికొకరు మద్దతు ఇవ్వాలి మరియు ప్రోత్సహించాలి. ఫలితంతో సంబంధం లేకుండా మనమంతా అందజేద్దాం. మనం మనస్సాక్షికి అనుగుణంగా మన విధులను నిర్వర్తించినప్పుడు, దేవునికి నమ్మకంగా ఫలితాలను అప్పగించవచ్చు, అతని స్వంత ప్రణాళిక మరియు సమయానుసారంగా అతని మోక్షాన్ని దృఢంగా విశ్వసించవచ్చు.

సిరియనులు ఓడిపోయారు. (15-19)
సిరియనులు సరికొత్త ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. విఫలమైన కారణం దానిలో ఏదైనా జీవం ఉన్నంత వరకు కొనసాగినట్లు, దావీదు కుమారుని శత్రువులు కూడా అదే చేస్తారు. అయితే, ఇజ్రాయెల్ సరిహద్దులు యూఫ్రేట్స్ నదికి చేరుకుంటాయని యెహోషువ 1:4లో అబ్రహాముకు ఇచ్చిన వాగ్దానం నెరవేరింది. దీని నుండి, దేవునికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నవారికి మద్దతు ఇవ్వడం ప్రమాదకరమని మేము తెలుసుకున్నాము, ఎందుకంటే వారు చివరికి పడిపోయినప్పుడు, వారి సహాయకులు కూడా పరిణామాలను అనుభవిస్తారు.Shortcut Links
2 సమూయేలు - 2 Samuel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |