Corinthians II - 2 కొరింథీయులకు 11 | View All

1. కొంచెమవివేకముగా నేను మాటలాడినను మీరు సహింపవలెనని కోరుచున్నాను, నన్నుగూర్చి మీరేలా గైనను సహించుడి.

2. దేవాసక్తితో మీ యెడల ఆసక్తి కలిగి యున్నాను; ఎందుకనగా పవిత్రురాలైన కన్యకనుగా ఒక్కడే పురుషునికి, అనగా క్రీస్తుకు సమర్పింపవలెనని, మిమ్మును ప్రధానము చేసితిని గాని,

3. సర్పము తన కుయుక్తిచేత హవ్వను మోసపరచినట్లు మీ మనస్సులును చెరుపబడి, క్రీస్తు ఎడలనున్న సరళతనుండియు పవిత్రత నుండియు ఎట్లయినను తొలగిపోవునేమో అని భయపడు చున్నాను.
ఆదికాండము 3:13

4. ఏలయనగా వచ్చినవాడెవడైనను మేము ప్రకటింపని మరియొక యేసును ప్రకటించినను, లేక మీరు పొందని మరియొక ఆత్మను మీరు పొందినను, మీరు అంగీ కరింపని మరియొక సువార్త మీరు అంగీకరించినను, మీరు వానినిగూర్చి సహించుట యుక్తమే.

5. నేనైతే మిక్కిలి శ్రేష్ఠులైన యీ అపొస్తలులకంటె లేశమాత్రమును తక్కువవాడను కానని తలంచుకొనుచున్నాను.

6. మాటల యందు నేను నేర్పులేనివాడనైనను జ్ఞానమందు నేర్పులేని వాడను కాను. ప్రతి సంగతిలోను అందరి మధ్యను మీ నిమిత్తము మేము ఆ జ్ఞానమును కనుపరచియున్నాము.

7. మిమ్మును హెచ్చింపవలెనని మీకు దేవుని సువార్తను ఉచితముగా ప్రకటించుచు నన్ను నేనే తగ్గించుకొనినందున పాపము చేసితినా?

8. మీకు పరిచర్య చేయుటకై నేనితర సంఘములవలన జీతము పుచ్చుకొని, వారి ధనము దొంగిలినవాడనైతిని.

9. మరియు నేను మీయొద్దనున్నప్పుడు నాకక్కర కలిగియుండగా నేనెవనిమీదను భారము మోపలేదు; మాసిదోనియనుండి సహోదరులు వచ్చి నా అక్కర తీర్చిరి. ప్రతి విషయములోను నేను మీకు భారముగా ఉండకుండ జాగ్రత్తపడితిని, ఇక ముందుకును జాగ్రత్త పడుదును

10. క్రీస్తు సత్యము నాయందు ఉండుటవలన అకయ ప్రాంతములయందు నేనీలాగు అతిశయ పడకుండ, నన్ను ఆటంకపరచుటకు ఎవరి తరముకాదు.

11. ఎందువలన? నేను మిమ్మును ప్రేమింపనందువలననా? దేవునికే తెలియును.

12. అతిశయకారణము వెదకువారు ఏవిషయములో అతిశయించుచున్నారో, ఆ విషయములో వారును మావలెనే యున్నారని కనబడునిమిత్తము వారికి కారణము దొరకకుండ కొట్టివేయుటకు, నేను చేయుచున్న ప్రకారమే యిక ముందుకును చేతును.

13. ఏలయనగా అట్టి వారు క్రీస్తుయొక్క అపొస్తలుల వేషము ధరించుకొనువారై యుండి, దొంగ అపొస్తలులును మోసగాండ్రగు పనివారునై యున్నారు.

14. ఇది ఆశ్చర్యము కాదు; సాతాను తానే వెలుగుదూత వేషము ధరించుకొనుచున్నాడు

15. గనుక వాని పరిచారకులును నీతి పరిచారకుల వేషము ధరించుకొనుట గొప్ప సంగతికాదు. వారి క్రియల చొప్పున వారి కంతము కలుగును.

16. నేను అవివేకినని యెవడును తలంచవద్దని మరల చెప్పు చున్నాను. అట్లు తలంచినయెడల నేను కొంచెము అతిశయపడునట్లు నన్ను అవివేకినైనట్టు గానే చేర్చు కొనుడి.

17. నేను చెప్పుచున్నది ప్రభువు మాట ప్రకారము చెప్పుటలేదు గాని ఇట్లు అతిశయపడుటకు ఆధారము కలిగి అవివేకివలె చెప్పుచున్నాను.

18. అనేకులు శరీర విషయములో అతిశయపడుచున్నారు గనుక నేనును ఆలాగే అతిశయపడుదును.

19. మీరు వివేకులైయుండి సంతోషముతో అవివేకులను సహించుచున్నారు.

20. ఒకడు మిమ్మును దాస్యమునకు లోపరచినను, ఒకడు మిమ్ము మింగివేసినను, ఒకడు మిమ్ము వశపరచుకొనినను, ఒకడు తన్ను గొప్పచేసి కొనినను, ఒకడు ముఖముమీద మిమ్మును కొట్టినను మీరు సహించుచున్నారు.

21. మేము బలహీనులమై యున్నట్టు అవమానముగా మాటలాడుచున్నాను. ఏ విషయమందు ఎవడైన ధైర్యము కలిగి యున్నాడో, ఆ విషయమందు నేనుకూడ ధైర్యము కలిగినవాడను; అవివేకముగా మాటలాడుచున్నాను సుమా.

22. వారు హెబ్రీయులా? నేనును హెబ్రీయుడనే. వారు ఇశ్రాయేలీయులా? నేనును ఇశ్రాయేలీయుడనే. వారు అబ్రాహాము సంతానమా? నేనును అట్టివాడనే.

23. వారు క్రీస్తు పరిచారకులా? వెఱ్ఱివానివలె మాటలాడు చున్నాను, నేనును మరి యెక్కువగా క్రీస్తు పరిచారకుడను. మరి విశేషముగా ప్రయాసపడితిని, మరి అనేక పర్యాయములు చెరసాలలో ఉంటిని; అపరిమితముగా దెబ్బలు తింటిని, అనేకమారులు ప్రాణాపాయములలో ఉంటిని.

24. యూదులచేత అయిదుమారులు ఒకటి తక్కువ నలువది దెబ్బలు తింటిని;

25. ముమ్మారు బెత్తములతో కొట్టబడితిని; ఒకసారి రాళ్లతో కొట్టబడితిని; ముమ్మారు ఓడ పగిలి శ్రమపడితిని; ఒక రాత్రింబగళ్లు సముద్రములో గడిపితిని.

26. అనేక పర్యాయములు ప్రయాణములలోను, నదులవలననైన ఆపదలలోను, దొంగలవలననైన ఆపదలలోను, నా స్వజనులవలననైన ఆపదలలోను, అన్యజనుల వలననైన ఆపదలలోను, పట్టణములో ఆపదలలోను, అరణ్యములో ఆపదలలోను, సముద్రములో ఆపదలలోను, కపట సహోదరులవలని ఆపదలలోను ఉంటిని

27. ప్రయాస తోను, కష్టములతోను, తరచుగా జాగరణములతోను, ఆకలి దప్పులతోను, తరచుగా ఉపవాసములతోను, చలి తోను, దిగంబరత్వముతోను ఉంటిని, ఇంకను చెప్ప వలసినవి అనేకములున్నవి.

28. ఇవియును గాక సంఘము లన్నిటినిగూర్చిన చింతయు కలదు. ఈ భారము దిన దినమును నాకు కలుగుచున్నది.

29. ఎవడైనను బలహీను డాయెనా? నేనును బలహీనుడను కానా? ఎవడైనను తొట్రుపడెనా? నాకును మంట కలుగదా?

30. అతిశయ పడవలసియుంటే నేను నా బలహీనత విషయమైన సంగ తులనుగూర్చియే అతిశయపడుదును.

31. నేనబద్ధమాడుటలేదని నిరంతరము స్తుతింపబడుచున్న మన ప్రభువగు యేసుయొక్క తండ్రియైన దేవుడు ఎరుగును.

32. దమస్కులో అరెత అను రాజుక్రింద ఉన్న అధిపతి నన్ను పట్టగోరి కావలియుంచి దమస్కీయుల పట్టణమును భద్రము చేసెను.

33. అప్పుడు నేను కిటికీగుండ గోడ మీదనుండి గంపలో దింపబడి అతని చేతిలోనుండి తప్పించుకొనిపోతిని.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Corinthians II - 2 కొరింథీయులకు 11 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

అపొస్తలుడు తన స్వంత మెప్పులో మాట్లాడటానికి కారణాలను చెప్పాడు. (1-14) 
తప్పుడు అపొస్తలుల ప్రభావం నుండి కొరింథీయులను రక్షించడానికి అపొస్తలుడు ప్రయత్నించాడు. ఒక్క యేసు, ఒక ఆత్మ మరియు ఒక సువార్త మాత్రమే ఉంది, అది వారిచే ప్రకటించబడాలి మరియు స్వీకరించబడాలి. విశ్వాసంతో మొదట్లో వారికి ఉపదేశించిన వ్యక్తి నుండి వైదొలగడం, విరోధుల పన్నాగాల వల్ల వారు ఊగిపోవడానికి ఎటువంటి కారణం లేదు. తమ మతమార్పిడిలో కీలక పాత్ర పోషించిన వారి నుండి తప్పుదారి పట్టించే ప్రయత్నం చేసిన వారిని సమర్థించకుండా వారు పట్టించుకోకుండా ఉండాలి.

అతను స్వేచ్ఛగా సువార్త బోధించాడని చూపిస్తుంది. (5-15) 
వేలాది మంది నుండి ప్రశంసలు పొందడం మరియు అహంకారానికి లొంగిపోవడం కంటే స్పష్టంగా కమ్యూనికేట్ చేయడం, సువార్త ప్రకారం బహిరంగంగా మరియు స్థిరంగా నడవడం ఉత్తమం. కొరింథులో తనను వ్యతిరేకించిన వారు ఈ విషయంలో ప్రయోజనం పొందకుండా నిరోధించడం ద్వారా, సువార్త ప్రకటించడంలో లోకసంబంధమైన ఉద్దేశ్యాలతో అతనిపై ఆరోపణలు చేయడానికి ఎటువంటి కారణాలను తొలగించాలని అపొస్తలుడు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాడు. అవిధేయుల హృదయాలలో రాజ్యమేలుతున్న సాతాను అనేక మంది మనస్సులపై కలిగి ఉన్న ముఖ్యమైన ప్రభావాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, కపటత్వం ఒక ఆమోదయోగ్యమైన సంఘటనగా మారుతుంది. సరికాని ప్రవర్తన వైపు టెంప్టేషన్ స్పష్టంగా ఉంది మరియు వ్యతిరేక ముగింపులో సమానమైన ప్రమాదం ఉంది. విశ్వాసం మరియు కృప ద్వారా క్రీస్తు యొక్క ప్రాయశ్చిత్తం మరియు మోక్షానికి వ్యతిరేకంగా సత్కార్యాలను కలపడం ప్రయోజనకరమని సాతాను భావిస్తున్నాడు. మోసపూరిత కార్మికుల నిజ స్వరూపం చివరికి బయటపడుతుంది మరియు వారి ప్రయత్నాలు నాశనానికి దారితీస్తాయి. సాతాను తన పరిచారకులను స్వతంత్రంగా ధర్మశాస్త్రం లేదా సువార్త బోధించడానికి అనుమతించవచ్చు, అయితే క్రీస్తు నీతి మరియు ప్రాయశ్చిత్తంపై విశ్వాసం ద్వారా స్థాపించబడిన ధర్మశాస్త్రం, అతని ఆత్మ యొక్క నివాసంతో పాటు, ప్రతి తప్పుడు వ్యవస్థను బహిర్గతం చేయడానికి ప్రమాణంగా పనిచేస్తుంది.

అతను తన స్వంత పాత్రకు రక్షణగా ఏమి జోడించబోతున్నాడో వివరిస్తాడు. (16-21) 
క్రైస్తవులు తమను తాము లొంగదీసుకుని, ప్రభువు ఏర్పాటు చేసిన ఆజ్ఞను మరియు ఉదాహరణను అనుసరిస్తారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, వారి జీవితాలలో దేవుని పనుల గురించి మాట్లాడటంతోపాటు, చట్టబద్ధమైన చర్యలలో పాల్గొనడానికి అవసరమైనప్పుడు వివేకం వారికి మార్గనిర్దేశం చేయాలి. నిస్సందేహంగా, తప్పుడు అపొస్తలుల నిజ స్వభావాన్ని బహిర్గతం చేసే నిర్దిష్ట సంఘటనలకు సంబంధం ఉంది. ఈ వ్యక్తులు తమ అనుచరులను ఎలా బానిసత్వానికి గురిచేస్తారో, వారి గౌరవాన్ని తొలగించి, అవమానాలకు గురిచేస్తున్నారనేది గమనించడం విశేషం.

అతను తన శ్రమలు, శ్రమలు, బాధలు, ప్రమాదాలు మరియు విమోచనల గురించి వివరిస్తాడు. (22-33)
అపొస్తలుడు తన శ్రమలు మరియు బాధలను ప్రగల్భాలు లేదా వ్యర్థమైన కీర్తిని వెదకడం కోసం కాదు, కానీ క్రీస్తు యొక్క కారణానికి చాలా సహించగలిగేలా చేసినందుకు దేవునిని గుర్తించి మరియు గౌరవించటానికి. అతను తన పాత్ర మరియు ప్రభావాన్ని తగ్గించడానికి ప్రయత్నించిన తప్పుడు అపొస్తలులపై తన ఆధిపత్యాన్ని ఎత్తి చూపాడు. ఆపదలు, కష్టాలు మరియు బాధల గురించి అతని ఖాతా గురించి ప్రతిబింబించడం ఆశ్చర్యంగా ఉంది, ఈ పరీక్షల మధ్య అతని సహనం, పట్టుదల, శ్రద్ధ, ఉల్లాసం మరియు ఉపయోగం. ఈ కథనం ప్రాపంచిక విలాసాలు మరియు సమృద్ధితో మనకున్న అనుబంధాన్ని పునఃపరిశీలించమని మనల్ని ప్రేరేపిస్తుంది, ప్రత్యేకించి అటువంటి అంకితభావం కలిగిన అపొస్తలుడు ఈ రంగంలో గణనీయమైన కష్టాలను అనుభవించినప్పుడు. అతని ప్రయత్నాలతో పోలిస్తే, మా శ్రద్ధ మరియు సేవ చాలా తక్కువగా అనిపించవచ్చు మరియు మా సవాళ్లు గుర్తించదగినవి కావు. మనం నిజంగా క్రీస్తును అనుసరిస్తున్నామా లేదా అని ప్రశ్నించడానికి ఇది మనల్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. ఇది సహనం, ధైర్యం మరియు దేవునిపై అచంచలమైన నమ్మకానికి ఒక పాఠంగా ఉపయోగపడుతుంది. మనల్ని మనం తగ్గించుకోవడం, మన స్వంత ప్రాముఖ్యత గురించి తక్కువగా ఆలోచించడం, దేవుని సన్నిధిలో సత్యాన్ని ఖచ్చితంగా పాటించడం మరియు శాశ్వతంగా ఆశీర్వదించబడిన మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు తండ్రి అయిన ఆయనకు అన్ని మహిమలను ఆపాదించడం నేర్పుతుంది.Shortcut Links
2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |