Matthew - మత్తయి సువార్త 6 | View All

1. మనుష్యులకు కనబడవలెనని వారియెదుట మీ నీతి కార్యము చేయకుండ జాగ్రత్తపడుడి; లేనియెడల పరలోకమందున్న మీ తండ్రియొద్ద మీరు ఫలము పొందరు.

2. కావున నీవు ధర్మము చేయునప్పుడు, మనుష్యులవలన ఘనత నొందవలెనని, వేషధారులు సమాజమందిరముల లోను వీధులలోను చేయులాగున నీ ముందర బూర ఊదింప వద్దు; వారు తమ ఫలము పొందియున్నారని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను.

3. నీవైతే ధర్మము చేయునప్పుడు, నీ ధర్మము రహస్యముగానుండు నిమిత్తము నీ కుడిచెయ్యి చేయునది నీ యెడమచేతికి తెలియకయుండవలెను.

4. అట్లయితే రహస్యమందు చూచు నీ తండ్రి నీకు ప్రతి ఫలమిచ్చును

5. మరియు మీరు ప్రార్థనచేయునప్పుడు వేషధారుల వలె ఉండవద్దు; మనుష్యులకు కనబడవలెనని సమాజ మందిరములలోను వీధుల మూలలలోను నిలిచి ప్రార్థన చేయుట వారికిష్టము; వారు తమ ఫలము పొంది యున్నారని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను.

6. నీవు ప్రార్థన చేయునప్పుడు, నీ గదిలోనికి వెళ్లి తలుపువేసి, రహస్యమందున్న నీ తండ్రికి ప్రార్థనచేయుము; అప్పుడు రహస్యమందు చూచు నీ తండ్రి నీకు ప్రతి ఫలమిచ్చును.
2 రాజులు 4:33, యెషయా 26:20

7. మరియు మీరు ప్రార్థన చేయునప్పుడు అన్యజనులవలె వ్యర్థమైన మాటలు వచింపవద్దు; విస్తరించి మాటలాడుట వలన తమ మనవి వినబడునని వారు తలంచుచున్నారు;

8. మీరు వారివలె ఉండకుడి. మీరు మీ తండ్రిని అడుగక మునుపే మీకు అక్కరగా నున్నవేవో ఆయనకు తెలియును

9. కాబట్టి మీరీలాగు ప్రార్థనచేయుడి, పరలోకమందున్న మా తండ్రీ, నీ నామము పరిశుద్ధపరచబడు గాక,
యెహెఙ్కేలు 36:23

10. నీ రాజ్యము వచ్చుగాక, నీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరుచున్నట్లు భూమియందును నెరవేరును గాక,

11. మా అనుదినాహారము నేడు మాకు దయచేయుము.

12. మా ఋణస్థులను మేము క్షమించియున్న ప్రకారము మా ఋణములు క్షమించుము.

13. మమ్మును శోధనలోకి తేక దుష్టునినుండి మమ్మును తప్పించుము.

14. మనుష్యుల అపరాధములను మీరు క్షమించినయెడల, మీ పరలోకపు తండ్రియు మీ అపరాధములను క్షమించును

15. మీరు మనుష్యుల అపరాధములను క్షమింపక పోయినయెడల మీ తండ్రియు మీ అపరాధములను క్షమింపడు.

16. మీరు ఉపవాసము చేయునప్పుడు వేషధారులవలె దుఃఖముఖులై యుండకుడి; తాము ఉపవాసము చేయు చున్నట్టు మనుష్యులకు కనబడవలెనని వారు తమ ముఖము లను వికారము చేసికొందురు; వారు తమ ఫలము పొంది యున్నారని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను.
యెషయా 58:5

17. ఉపవాసము చేయుచున్నట్టు మనుష్యులకు కనబడవలెనని కాక, రహస్యమందున్న నీ తండ్రికే కనబడవలెనని, నీవు ఉపవాసము చేయునప్పుడు నీ తల అంటుకొని, నీ ముఖము కడుగుకొనుము.

18. అప్పుడు రహస్యమందు చూచుచున్న నీ తండ్రి నీకు ప్రతిఫలమిచ్చును.

19. భూమిమీద మీకొరకు ధనమును కూర్చుకొనవద్దు; ఇక్కడ చిమ్మెటయు, తుప్పును తినివేయును, దొంగలు కన్నమువేసి దొంగిలెదరు.

20. పరలోకమందు మీకొరకు ధనమును కూర్చుకొనుడి; అచ్చట చిమ్మెటయైనను, తుప్పై నను దాని తినివేయదు, దొంగలు కన్నమువేసి దొంగిలరు.

21. నీ ధనమెక్కడ నుండునో అక్కడనే నీ హృదయము ఉండును.

22. దేహమునకు దీపము కన్నే గనుక నీ కన్ను తేటగా ఉండినయెడల నీ దేహమంతయు వెలుగు మయమైయుండును.

23. నీ కన్ను చెడినదైతే నీ దేహమంతయు చీకటిమయమై యుండును; నీలోనున్న వెలుగు చీకటియై యుండిన యెడల ఆ చీకటి యెంతో గొప్పది.

24. ఎవడును ఇద్దరు యజమానులకు దాసుడుగా నుండనేరడు; అతడు ఒకని ద్వేషించియొకని ప్రేమించును; లేదా యొకని పక్ష ముగానుండి యొకని తృణీకరించును. మీరు దేవునికిని సిరికిని దాసులుగా నుండనేరరు.

25. అందువలన నేను మీతో చెప్పునదేమనగా ఏమి తిందుమో యేమి త్రాగుదుమో అని మీ ప్రాణమును గూర్చియైనను, ఏమి ధరించుకొందుమో అని మీ దేహమును గూర్చియైనను చింతింపకుడి;

26. ఆకాశపక్షులను చూడుడి; అవి విత్తవు కోయవు కొట్లలో కూర్చుకొనవు; అయినను మీ పరలోకపు తండ్రి వాటిని పోషించు చున్నాడు; మీరు వాటికంటె బహు శ్రేష్టులు కారా?

27. మీలో నెవడు చింతించుటవలన తన యెత్తు మూరెడెక్కువ చేసికొనగలడు?

28. వస్త్రములను గూర్చి మీరు చింతింప నేల? అడవిపువ్వులు ఏలాగు నెదుగుచున్నవో ఆలో చించుడి. అవి కష్టపడవు, ఒడకవు

29. అయినను తన సమస్త వైభవముతో కూడిన సొలొమోను సహితము వీటిలో నొకదానివలెనైనను అలంకరింపబడలేదు.
1 రాజులు 10:1, 2 దినవృత్తాంతములు 9:1

30. నేడుండి రేపు పొయిలో వేయబడు అడవి గడ్డిని దేవుడీలాగు అలంక రించినయెడల, అల్పవిశ్వాసులారా, మీకు మరి నిశ్చయ ముగా వస్త్రములు ధరింపజేయును గదా.

31. కాబట్టి ఏమి తిందుమో యేమి త్రాగుదుమో యేమి ధరించు కొందుమో అని చింతింపకుడి; అన్యజనులు వీటన్నిటి విషయమై విచారింతురు.

32. ఇవన్నియు మీకు కావలెనని మీ పరలోకపు తండ్రికి తెలియును.

33. కాబట్టి మీరు ఆయన రాజ్యమును నీతిని మొదట వెదకుడి; అప్పుడవన్నియు మీకనుగ్రహింపబడును.
కీర్తనల గ్రంథము 37:4

34. రేపటినిగూర్చి చింతింపకుడి; రేపటి దినము దాని సంగతులనుగూర్చి చింతించును; ఏనాటికీడు ఆనాటికి చాలును.
నిర్గమకాండము 16:4Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Matthew - మత్తయి సువార్త 6 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

భిక్షలో కపటత్వానికి వ్యతిరేకంగా. (1-4) 
మన ప్రభువు యొక్క తదుపరి బోధన మన మతపరమైన చర్యలలో కపటత్వం మరియు ఉపరితల ప్రదర్శనలకు వ్యతిరేకంగా మమ్మల్ని హెచ్చరించింది. మనం ఏమి చేసినా, ఇతరుల నుండి ప్రశంసలు పొందడం కంటే, దేవుడిని సంతోషపెట్టాలనే నిజమైన మరియు అంతర్గత నిబద్ధత నుండి ఉద్భవించాలి. ఈ శ్లోకాలలో, దాతృత్వ విషయానికి వస్తే కపటత్వం యొక్క కపట స్వభావం గురించి మనం హెచ్చరికను అందుకుంటాము. ఈ సూక్ష్మమైన పాపానికి వ్యతిరేకంగా అప్రమత్తంగా ఉండండి, ఎందుకంటే మనం గ్రహించేలోపు వ్యర్థం మన చర్యలలోకి చొరబడవచ్చు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, ఈ విధి కీలకమైనది మరియు ప్రశంసనీయమైనది, కపటవాదులు తమ అహంకారాన్ని పోషించడానికి దుర్వినియోగం చేసినప్పటికీ. క్రీస్తు తీర్పు మొదట్లో వాగ్దానంగా కనిపించవచ్చు, కానీ అది వారి ప్రతిఫలం, మంచి పనులు చేసే వారికి దేవుడు వాగ్దానం చేసే ప్రతిఫలం కాదు. ఇది కపటులు తమకు తాము వాగ్దానం చేసుకునే ప్రతిఫలం, మరియు ఇది నిజంగా తక్కువ ప్రతిఫలం. వారు మానవ ఆమోదం పొందేందుకు తమ చర్యలను చేస్తారు మరియు వారు సరిగ్గా అదే స్వీకరిస్తారు. మనం మన మంచి పనులపై తక్కువ శ్రద్ధ చూపినప్పుడు, దేవుడు గొప్ప శ్రద్ధ చూపుతాడు. అతను తన సేవకుడి పనిని బట్టి పరిహారం ఇచ్చే యజమానిగా మాత్రమే కాకుండా, తన అంకితభావంతో ఉన్న బిడ్డను ఉదారంగా ఆశీర్వదించే తండ్రిగా మీకు ప్రతిఫలమిస్తాడు.

ప్రార్థనలో కపటత్వానికి వ్యతిరేకంగా. (5-8) 
క్రీస్తు అనుచరులందరూ ప్రార్థనలో పాల్గొంటారని విశ్వవ్యాప్తంగా భావించబడుతుంది. ఊపిరి పీల్చుకోని సజీవ వ్యక్తిని మీరు కనుగొనలేనట్లే, ప్రార్థన చేయని సజీవ క్రైస్తవుడిని ఎదుర్కోవడం కూడా అంతే అరుదు. ఒకరు ప్రార్థన లేనివారైతే, వారు దయలేనివారు కావచ్చు. శాస్త్రులు మరియు పరిసయ్యులు వారి ప్రార్థనలలో రెండు ముఖ్యమైన తప్పులు చేశారు: వారు వ్యర్థమైన కీర్తిని కోరుకున్నారు మరియు ఫలించని పునరావృత్తులు ఆశ్రయించారు. "నిజంగా, వారు వారి బహుమతిని పొందారు," అంటే మనకు మరియు దేవునికి మధ్య ఉన్న అటువంటి లోతైన విషయంలో, మన ప్రార్థనల సమయంలో, మనం ప్రజల నిస్సారమైన ప్రశంసలను కోరుకుంటే, మనకు లభించే ప్రతిఫలం అంతే.
ఏది ఏమయినప్పటికీ, ఇది "బహుమతి"గా సూచించబడినప్పటికీ, వాస్తవానికి, ఇది దయ యొక్క చర్య, బాధ్యత కాదు, ఎందుకంటే వస్తువులను అడగడంలో అర్హత ఉండదు. దేవుడు తన ప్రజలు కోరిన వాటిని మంజూరు చేయకపోతే, అది వారికి నిజంగా అవసరం లేదని మరియు వారి ప్రయోజనం కోసం కాదని ఆయనకు తెలుసు. మన ప్రార్థనల పొడవు లేదా పదజాలం ద్వారా దేవుడు ప్రభావితం చేయడు. బదులుగా, అత్యంత శక్తివంతమైన విజ్ఞాపనలు చెప్పలేని మూలుగులతో చేసినవి.
కాబట్టి, మన ప్రార్థనలు ఏ స్థితిలో ఉండాలో మనం శ్రద్ధగా అధ్యయనం చేయాలి మరియు ఎలా ప్రార్థించాలో క్రీస్తు నుండి స్థిరంగా నేర్చుకోవాలి.

ఎలా ప్రార్థించాలి. (9-15) 
క్రీస్తు తన శిష్యులకు విలక్షణమైన కంటెంట్ మరియు వారి ప్రార్థనల విధానంపై బోధించడం అవసరమని కనుగొన్నాడు. మేము ఈ ప్రార్థనను ప్రత్యేకంగా లేదా నిరంతరం ఉపయోగించాల్సిన అవసరం లేనప్పటికీ, అలా చేయడం నిస్సందేహంగా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఇది దాని క్లుప్తతలో చాలా విషయాలను కలిగి ఉంటుంది మరియు అర్థం చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఆమోదయోగ్యంగా అందించబడుతుంది మరియు అనవసరంగా పునరావృతం కాదు. ఈ ప్రార్థన ఆరు పిటిషన్లను కలిగి ఉంటుంది: మొదటి మూడు దేవునికి మరియు ఆయన మహిమకు నేరుగా సంబంధించినవి మరియు చివరి మూడు తాత్కాలిక మరియు ఆధ్యాత్మిక రంగాలలో మన వ్యక్తిగత అవసరాలకు సంబంధించినవి.
ఈ ప్రార్థన దేవుని రాజ్యాన్ని మరియు ఆయన నీతిని వెతకడానికి ప్రాధాన్యతనివ్వడానికి మనకు మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది, అన్ని ఇతర అవసరాలు అనుసరిస్తాయని హామీ ఇస్తుంది. దేవుని మహిమ, రాజ్యం మరియు సంకల్పం వంటి విషయాలకు మించి, మన ప్రస్తుత జీవితాలకు అవసరమైన జీవనోపాధి మరియు సౌకర్యాలను మేము అభ్యర్థిస్తున్నాము. ఈ ప్రార్థనలోని ప్రతి పదం ఒక పాఠాన్ని కలిగి ఉంటుంది. మనం రొట్టె కోసం అభ్యర్థించినప్పుడు, అది మనకు నిగ్రహాన్ని మరియు నిగ్రహాన్ని బోధిస్తుంది, మనకు నిజంగా అవసరమైన వాటిపై మాత్రమే దృష్టి పెడుతుంది. మేము "మా" రొట్టె కోసం అడుగుతాము, నిజాయితీ మరియు పరిశ్రమను నొక్కిచెప్పాము-మన శ్రమ ద్వారా మనం సంపాదించిన దాని కోసం, ఇతరుల రొట్టె లేదా అక్రమ సంపాదన కోసం కాదు. "రోజువారీ" రొట్టెలను వెతకడం ద్వారా, మేము దైవిక ప్రావిడెన్స్‌పై నిరంతరం ఆధారపడటం నేర్చుకుంటాము. మన రోజువారీ జీవనోపాధి కోసం ఆయన దయపై మన ఆధారపడటాన్ని హైలైట్ చేస్తూ, దానిని అమ్మకుండా లేదా అప్పుగా ఇవ్వకుండా "ఇవ్వమని" దేవుడిని వేడుకుంటున్నాము. ఈ ప్రార్థన తక్కువ అదృష్టవంతుల పట్ల దయతో కూడిన భావాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది మరియు మన కుటుంబాలతో కలిసి ప్రార్థించమని గుర్తుచేస్తుంది.
"ఈ రోజు" రోజువారీ అవసరాలను అభ్యర్థించడం ద్వారా, మన శారీరక అవసరాలు ప్రతిరోజూ పునరుద్ధరించబడినట్లే, దేవుని పట్ల మన ఆత్మ కోరికలను పునరుద్ధరించడం నేర్చుకుంటాము. ప్రతిరోజు, మనము మన పరలోకపు తండ్రిని ప్రార్థనలో సంప్రదించాలి, అది జీవనోపాధి వలె ముఖ్యమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ ప్రార్థన పాపం పట్ల విరక్తిని మరియు భయాన్ని కలిగిస్తుంది, అదే సమయంలో దైవిక దయ కోసం ఆశను కొనసాగిస్తుంది, స్వీయ అపనమ్మకాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది మరియు మనల్ని రక్షించడానికి మరియు ప్రలోభాలకు గురికాకుండా మనల్ని సన్నద్ధం చేయడానికి దేవుని దయ మరియు ప్రొవిడెన్స్‌పై ఆధారపడుతుంది.
అంతేకాక, అది ఒక వాగ్దానాన్ని కలిగి ఉంది: "మీరు క్షమించినట్లయితే, మీ పరలోకపు తండ్రి కూడా క్షమిస్తాడు." మనం దేవుని నుండి క్షమించాలని ఆశిస్తున్నట్లయితే మనం ఇతరులకు క్షమాపణ చెప్పాలి. దేవుని దయ కోరుకునే వారు తమ సోదరులపై దయ చూపాలి. క్రీస్తు మనలను దేవునితో సమాధానపరచడమే కాకుండా మన మధ్య సయోధ్యను పెంపొందించడం ద్వారా అంతిమ శాంతి కర్తగా ప్రపంచంలోకి వచ్చాడు.

ఉపవాసాన్ని గౌరవించడం. (16-18) 
మతపరమైన ఉపవాసం అనేది క్రీస్తు అనుచరుల నుండి ఆశించే బాధ్యత, కానీ అది ఒక స్వతంత్ర విధిగా కాకుండా ఇతర బాధ్యతల కోసం మనల్ని సిద్ధం చేసే సాధనంగా చూడాలి. ఉపవాసం అనేది కీర్తన 35:13లో నొక్కిచెప్పబడినట్లుగా, ఒకరి ఆత్మను తగ్గించుకోవడం. ఈ అంతర్గత పరివర్తన మీ ప్రాథమిక దృష్టిగా ఉండాలి మరియు ఉపవాసం యొక్క బాహ్య అంశం విషయానికి వస్తే, దాని కోసం దృష్టి పెట్టడం మానుకోండి. దేవుడు మీ చర్యలను వ్యక్తిగతంగా గమనిస్తాడని మరియు బహిరంగంగా గుర్తింపును అందిస్తాడని గుర్తుంచుకోండి.

ప్రాపంచిక మనస్తత్వం యొక్క చెడు. (19-24) 
ప్రాపంచిక మనస్తత్వం అనేది కపటత్వం యొక్క ప్రబలమైన మరియు ప్రమాదకరమైన లక్షణం ఎందుకంటే ఇది సాతాను ఆత్మపై దృఢమైన మరియు శాశ్వతమైన పట్టును అందిస్తుంది, తరచుగా మతపరమైన ముఖభాగం క్రింద దాచబడుతుంది. మానవ ఆత్మ సహజంగానే తాను అత్యున్నతమైనది మరియు ఉత్తమమైనదిగా భావించేదాన్ని కోరుకుంటుంది, అన్నిటికంటే ఆనందం మరియు విశ్వాసాన్ని కలిగిస్తుంది. మన అత్యున్నత సంపదలను పారమార్థికమైన, శాశ్వతమైన మరియు కనిపించని ఆనందాలు మరియు వైభవాలుగా మార్చమని మరియు వాటిలో మన అంతిమ ఆనందాన్ని కనుగొనమని క్రీస్తు మనకు సలహా ఇస్తున్నాడు. స్వర్గంలో, మన కోసం నిధులు వేచి ఉన్నాయి. యేసుక్రీస్తు ద్వారా నిత్యజీవానికి మన హక్కును పొందేందుకు మరియు భూసంబంధమైన విషయాలన్నిటిని పోల్చి చూస్తే హీనమైనవిగా చూడడానికి మనం ప్రతి ప్రయత్నం చేయడం తెలివైన పని. మనం దేనికీ తక్కువ లేకుండా సంతృప్తి చెందాలి. ఈ సంతోషం కాలపు ఒడిదుడుకులను అధిగమించి, చెడిపోని వారసత్వాన్ని అందజేస్తుంది.

ప్రాపంచిక వ్యక్తి ప్రాథమికంగా వారి ప్రధాన నమ్మకాలలో తప్పుగా భావించబడతాడు మరియు ఈ లోపం వారి ఆలోచనలు మరియు చర్యలన్నింటినీ ప్రభావితం చేస్తుంది. ఈ సూత్రం తప్పుడు మత విశ్వాసాలకు సమానంగా వర్తిస్తుంది, ఇక్కడ కాంతిగా పరిగణించబడేది నిజానికి లోతైన చీకటి. ఇది ఒక తీవ్రమైన కానీ సాధారణ పరిస్థితి, దేవుని వాక్యం యొక్క లెన్స్ ద్వారా మన పునాది నమ్మకాలను జాగ్రత్తగా మూల్యాంకనం చేయడం మరియు తీవ్రమైన ప్రార్థన ద్వారా ఆయన మార్గదర్శకత్వాన్ని కోరడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెబుతుంది. ఒక వ్యక్తి కొంత వరకు ఇద్దరు యజమానులకు సేవ చేయడానికి ప్రయత్నించవచ్చు, కానీ వారు హృదయపూర్వకంగా ఒకటి కంటే ఎక్కువ సేవ చేయలేరు. దేవుడు పూర్తి భక్తిని కోరతాడు మరియు ప్రపంచంతో విధేయతను పంచుకోడు. ఇద్దరు మాస్టర్లు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు, ఎవరూ ఇద్దరికీ సేవ చేయలేరు. ప్రపంచాన్ని ప్రేమించడం అంటే దేవుడిని తృణీకరించడం, దేవుడిని ప్రేమించడం అంటే ప్రాపంచిక అనుబంధాన్ని విడిచిపెట్టడం.

దేవునిపై నమ్మకం మెచ్చుకుంది. (25-34)
మన ప్రభువైన యేసు తన శిష్యులకు ఈ లోక జీవితంలోని ఆందోళనల విషయానికి వస్తే మితిమీరిన ఆందోళన, పరధ్యానం మరియు అపనమ్మకానికి దూరంగా ఉండవలసిన అవసరాన్ని పదే పదే నొక్కి చెప్పాడు. అలాంటి చింతలు ధనాన్ని ప్రేమించడం వలెనే పేదలను మరియు ధనికులను ఇరువురినీ వలలో వేసుకుంటాయి. ఏది ఏమైనప్పటికీ, ఈ చట్టబద్ధమైన ఆందోళనలను మనం అధికం చేయనంత వరకు, మన తాత్కాలిక వ్యవహారాల గురించి వివేకంతో ఉండవలసిన బాధ్యత ఉంది.
మీ జీవితం గురించి చింతించే బదులు, దాని పొడవు లేదా నాణ్యత గురించి, అతను సరిపోతుందని భావించే విధంగా పొడిగించడానికి లేదా తగ్గించడానికి దేవుని చిత్తానికి అప్పగించండి. మన సమయాలు ఆయన ఆధీనంలో ఉన్నాయి మరియు అతని సంరక్షణ దయగలది. ఈ జీవితంలోని సుఖాల గురించి అతిగా చింతించకండి; అది చేదుగా ఉందా లేదా తీపిగా ఉంటుందో నిర్ణయించడానికి దేవుణ్ణి అనుమతించండి. దేవుడు ఆహారం మరియు బట్టలు అందిస్తానని వాగ్దానం చేసాడు కాబట్టి, మనం అతని ఏర్పాటును ఆశించవచ్చు.
రేపటి గురించి మరియు భవిష్యత్తు యొక్క అనిశ్చితుల గురించి, చింతించకండి. మీరు వచ్చే ఏడాది ఎలా జీవిస్తారో, మీ వయస్సు పెరిగేకొద్దీ లేదా మీరు ఏమి వదిలేస్తారో అని చింతించకండి. మనం రేపటి గురించి గొప్పగా చెప్పుకోనట్లే, దాని గురించి లేదా దాని ఫలితాల గురించి మనం అతిగా చింతించకూడదు. అన్నింటికంటే, దేవుడు మనకు జీవితాన్ని మరియు భౌతిక శరీరాన్ని ఇచ్చాడు, కాబట్టి అతను మనకు ఈ విలువైన బహుమతులను ఇప్పటికే ఇచ్చినందున, అతను మనకు ఏమి అందించలేడు?
మన శరీరాలు మరియు వాటి తాత్కాలిక జీవితాల కంటే గొప్ప ప్రాముఖ్యత కలిగిన మన ఆత్మలను చూసుకోవడం మరియు శాశ్వతత్వం కోసం సిద్ధపడటంపై దృష్టి పెడితే, ఆహారం మరియు దుస్తులు వంటి మన ప్రాథమిక అవసరాలను తీర్చడానికి మనం దేవుణ్ణి అప్పగించవచ్చు. దేవునిపై మీ నమ్మకాన్ని ఉంచడానికి దీన్ని ప్రేరణగా ఉపయోగించండి.
ప్రావిడెన్స్ డిజైన్‌లను మేము మార్చలేము కాబట్టి మీ శారీరక స్థితిని మీరు అంగీకరించినట్లుగా మీ ప్రాపంచిక పరిస్థితులను అంగీకరించండి. కాబట్టి, మనం దేవుని ప్రణాళికకు లోబడాలి మరియు రాజీనామా చేయాలి. మన ఆత్మల కోసం ఆలోచనాత్మకతను పెంపొందించుకోవడం ప్రపంచం గురించి మితిమీరిన ఆందోళనకు ఉత్తమమైన పరిష్కారం.
దేవుని రాజ్యాన్ని వెదకడం మరియు మీ విశ్వాసాన్ని ఆచరించడం మీ ప్రధానాంశాలుగా చేసుకోండి. ఇది పేదరికానికి దారితీస్తుందని క్లెయిమ్ చేయవద్దు; బదులుగా, ఇది ఈ భూసంబంధమైన జీవితంలో కూడా చక్కగా అందించబడటానికి మార్గం. ముగింపులో, రోజువారీ ప్రార్థనల ద్వారా, మన రోజువారీ కష్టాలను భరించడానికి మరియు అవి తీసుకువచ్చే ప్రలోభాలను ఎదిరించే శక్తిని పొందాలనేది ప్రభువైన యేసు యొక్క సంకల్పం మరియు ఆజ్ఞ. అందువల్ల, ఈ ప్రపంచంలో ఏదీ మన సంకల్పాన్ని కదిలించనివ్వండి.
ప్రభువును తమ దేవుడిగా చేసుకొని, ఆయన జ్ఞానయుక్తమైన మార్గదర్శకత్వానికి తమను తాము పూర్తిగా అప్పగించుకోవడం ద్వారా దానిని ప్రదర్శించేవారు ధన్యులు. ఈ స్వభావం లేని మన లోపాలను ఆయన ఆత్మ మనల్ని ఒప్పించి, ప్రాపంచిక చింతల పట్ల అధిక అనుబంధం నుండి మన హృదయాలను విడిపించును గాక.
Shortcut Links
మత్తయి - Matthew : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |