John - యోహాను సువార్త 21 | View All

1. అటుతరువాత యేసు తిబెరియ సముద్రతీరమున శిష్యులకు మరల తన్ను ప్రత్యక్షపరచుకొనెను. ఆయన తన్ను ప్రత్యక్షపరచుకొనిన విధమేదనగా

2. సీమోను పేతురును, దిదుమ అనబడిన తోమాయు, గలిలయలోని కానా అనుఊరివాడగు నతనయేలును, జెబెదయి కుమారులును, ఆయన శిష్యులలో మరి ఇద్దరును కూడి యుండిరి.

3. సీమోను పేతురు నేను చేపలు పట్టబోదునని వారితో అనగా వారుమేమును నీతో కూడ వచ్చెదమనిరి. వారు వెళ్లి దోనె ఎక్కిరి కాని ఆ రాత్రి యేమియు పట్టలేదు.

4. సూర్యోదయమగుచుండగా యేసు దరిని నిలిచెను, అయితే ఆయన యేసు అని శిష్యులు గుర్తుపట్టలేదు.

5. యేసు పిల్లలారా, భోజనమునకు మీయొద్ద ఏమైన ఉన్నదా? అని వారిని అడుగగా,

6. లేదని వారాయనతో చెప్పిరి. అప్పుడాయనదోనె కుడిప్రక్కను వల వేయుడి మీకు దొరుకునని చెప్పెను గనుక వారాలాగు వేయగా చేపలు విస్తారముగా పడినందున వల లాగలేకపోయిరి.

7. కాబట్టి యేసు ప్రేమించిన శిష్యుడు ఆయన ప్రభువు సుమి అని పేతురుతో చెప్పెను. ఆయన ప్రభువని సీమోను పేతురు విని, వస్త్రహీనుడై యున్నందున పైబట్టవేసి సముద్రములో దుమికెను.

8. దరి యించుమించు ఇన్నూరు మూరల దూర మున్నందున తక్కిన శిష్యులు చేపలుగల వల లాగుచు ఆ చిన్న దోనెలో వచ్చిరి.

9. వారు దిగి దరికి రాగానే అక్కడ నిప్పులును వాటిమీద ఉంచబడిన చేపలును రొట్టెయు కనబడెను.

10. యేసు మీరిప్పుడు పట్టిన చేపలలో కొన్ని తీసికొని రండని వారితో చెప్పగా

11. సీమోను పేతురు దోనె ఎక్కి వలను దరికిలాగెను; అది నూట ఏబది మూడు గొప్ప చేపలతో నిండియుండెను;

12. చేపలు అంత విస్తారముగా పడినను వల పిగలలేదు. యేసురండి భోజనము చేయుడని వారితో అనెను. ఆయన ప్రభువని వారికి తెలిసినందుననీవెవడవని శిష్యులలో ఎవడును ఆయనను అడుగ తెగింపలేదు.

13. యేసు వచ్చి ఆ రొట్టెను తీసికొని వారికి పంచిపెట్టెను. ఆలాగే చేపలనుకూడ పంచిపెట్టెను.

14. యేసు మృతులలోనుండి లేచిన తరువాత శిష్యులకు ప్రత్యక్షమైనది యిది మూడవసారి.

15. వారు భోజనముచేసిన తరువాత యేసు సీమోను పేతురును చూచియెహాను కుమారుడవైన సీమోనూ, వీరికంటె నీవు నన్ను ఎక్కువగా ప్రేమించుచున్నావా? అని అడుగగా అతడు అవును ప్రభువా, నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నానని నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెప్పెను; యేసునా గొఱ్ఱె పిల్లలను మేపుమని అతనితో చెప్పెను.

16. మరల ఆయన యోహాను కుమారుడవైన సీమోనూ, నన్ను ప్రేమించుచున్నావా? అని రెండవసారి అతనిని అడుగగా అతడు అవును ప్రభువా, నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నానని నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెప్పెను; ఆయన నా గొఱ్ఱెలను కాయుమని చెప్పెను.

17. మూడవసారి ఆయన యోహాను కుమారుడవైన సీమోనూ, నన్ను ప్రేమించుచున్నావా? అని అతనిని అడిగెను. నన్ను ప్రేమించుచున్నావా అని మూడవసారి తన్ను అడిగినందుకు పేతురు వ్యసనపడిప్రభువా, నీవు సమస్తము ఎరిగినవాడవు, నిన్ను ప్రేమించుచున్నానని నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెప్పెను.

18. యేసు నా గొఱ్ఱెలను మేపుము. నీవు ¸యౌవనుడవై యుండినప్పుడు నీ అంతట నీవే నడుము కట్టుకొని నీకిష్టమైన చోటికి వెళ్లుచుంటివి; నీవు ముసలివాడవైనప్పుడు నీ చేతులు నీవు చాచుదువు, వేరొకడు నీ నడుము కట్టి నీకిష్టము కాని చోటికి నిన్ను మోసికొని పోవునని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నానని అతనితో చెప్పెను.

19. అతడు ఎట్టి మరణమువలన దేవుని మహిమపరచునో దాని సూచించి ఆయన ఈ మాట చెప్పెను. ఇట్లు చెప్పినన్ను వెంబడించుమని అతనితో అనెను.

20. పేతురు వెనుకకు తిరిగి, యేసు ప్రేమించిన వాడును, భోజనపంక్తిని ఆయన రొమ్మున ఆనుకొనిప్రభువా, నిన్ను అప్పగించువాడెవడని అడిగిన వాడునైన శిష్యుడు తమ వెంట వచ్చుట చూచెను.

21. పేతురు అతనిని చూచి ప్రభువా, యితని సంగతి ఏమగునని యేసును అడిగెను.

22. యేసు నేను వచ్చువరకు అతడుండుట నాకిష్టమైతే అది నీకేమి? నీవు నన్ను వెంబడించు మనెను.

23. కాబట్టి ఆ శిష్యుడు చావడను మాట సహోదరులలో ప్రచురమాయెను. అయితే చావడని యేసు అతనితో చెప్పలేదు గానినేను వచ్చువరకు అతడుండుట నాకిష్టమైతే అది నీకేమని చెప్పెను.

24. ఈ సంగతులనుగూర్చి సాక్ష్యమిచ్చుచు ఇవి వ్రాసిన శిష్యుడు ఇతడే; ఇతని సాక్ష్యము సత్యమని యెరుగుదుము.

25. యేసు చేసిన కార్యములు ఇంకను అనేకములు కలవు. వాటిలో ప్రతిదానిని వివరించి వ్రాసినయెడల అట్లు వ్రాయబడిన గ్రంథములకు భూలోకమైనను చాలదని నాకు తోచుచున్నది.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
John - యోహాను సువార్త 21 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

క్రీస్తు తన శిష్యులకు కనిపిస్తాడు. (1-14) 
క్రీస్తు సాధారణంగా తన అనుచరులకు తనను తాను బహిర్గతం చేసుకుంటాడు, తరచుగా శాసనాల వంటి స్థిరమైన అభ్యాసాల ద్వారా. అయినప్పటికీ, కొన్నిసార్లు, అతను వారి రోజువారీ కార్యకలాపాల మధ్య కూడా తన ఆత్మ ద్వారా వారిని సందర్శించడానికి ఎంచుకుంటాడు. క్రీస్తు శిష్యులు కలిసి సాధారణ సంభాషణలు మరియు వ్యాపారాలలో పాల్గొనడం ప్రయోజనకరం. వారిపై చర్యలు తీసుకోవాల్సిన తరుణం ఇంకా రాలేదు. ఎవరికీ భారం కాకూడదని తమను తాము పోషించుకోవడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. క్రీస్తు తన ప్రజలు సవాళ్లను ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు, వారి తాత్కాలిక అవసరాలను అర్థం చేసుకున్నప్పుడు మరియు తగినంత దయ మరియు అవసరమైన ఏర్పాట్లను వాగ్దానం చేస్తున్నప్పుడు వారికి తనను తాను బహిర్గతం చేస్తాడు. దైవిక ప్రావిడెన్స్ అతిచిన్న వివరాలకు విస్తరించింది మరియు వారి అన్ని మార్గాల్లో దేవుణ్ణి అంగీకరించే వారు ధన్యులు. వినయపూర్వకమైన, శ్రద్ధగల మరియు సహనం గల వ్యక్తులు, అడ్డంకులను ఎదుర్కొన్నప్పటికీ, చివరికి వారి పరిస్థితులలో సానుకూల మార్పును అనుభవిస్తారు. క్రీస్తు సూచనలను అనుసరించడం ఎప్పుడూ నష్టానికి దారితీయదు; అది ఓడకు కుడి వైపున వల వేయడం లాంటిది.
యేసు తన అనుచరులకు మరెవరూ చేయలేని వాటిని సాధించడం ద్వారా వారికి తనను తాను తెలియజేస్తాడు, తరచుగా ఊహించని ఆశీర్వాదాలతో వారిని ఆశ్చర్యపరుస్తాడు. తన కోసం సర్వస్వం త్యజించే వారికి మంచి ఏమీ ఉండదని ఆయన నిర్ధారిస్తాడు. గత ఆశీర్వాదాల గురించి ఆలోచించడం దేవుని ప్రావిడెన్స్ యొక్క మతిమరుపును నిరోధించడంలో సహాయపడుతుంది. యేసు ప్రేమించిన శిష్యుడు అతనిని మొదటిగా గుర్తించాడు, బాధలో ఆయనను దగ్గరగా అనుసరించాడు. పీటర్, ఉత్సాహంతో నడిచేవాడు, మొదట క్రీస్తును చేరుకున్నాడు. విశ్వాసులు క్రీస్తును ఎలా గౌరవిస్తారనే విషయంలో వైవిధ్యాలు ఉన్నప్పటికీ, అన్నింటినీ ఆయన అంగీకరించవచ్చు. ఓడలో ఉంటూ, పని చేస్తూనే, పట్టుకుని తీసుకొచ్చే వాళ్ళు లోకస్థులని విమర్శించకూడదు; వారు తమ పాత్రలలో క్రీస్తును యథార్థంగా సేవిస్తున్నారు. యేసుప్రభువు తన శిష్యులపట్ల తనకున్న శ్రద్ధను ప్రదర్శిస్తూ, వారి కోసం ఏర్పాట్లు సిద్ధం చేశాడు. ఈ నిబంధనల మూలం స్పష్టంగా తెలియకపోవచ్చు, కానీ క్రీస్తు తన అనుచరుల పట్ల చూపుతున్న శ్రద్ధను చూడడం ఓదార్పునిస్తుంది. పెద్ద చేపలు సమృద్ధిగా ఉన్నప్పటికీ, ఏదీ కోల్పోలేదు లేదా వల దెబ్బతినలేదు, ఇది ఆత్మలను దేవుని వద్దకు తీసుకురావడానికి సువార్త యొక్క శాశ్వత శక్తిని సూచిస్తుంది.

పీటర్‌తో అతని ఉపన్యాసం. (15-19) 
మన ప్రభువు తన అసలు పేరును ఉపయోగించి పేతురును సంబోధించాడు, పీటర్ తన మునుపటి తిరస్కరణ ద్వారా "పీటర్" అనే పేరును కోల్పోయినట్లుగా. ప్రతిస్పందనగా, పేతురు యేసు పట్ల తనకున్న ప్రేమను ధృవీకరించాడు కానీ ఇతరులకన్నా గొప్ప ప్రేమను ప్రకటించుకోలేదు. మన చిత్తశుద్ధిపై అనుమానం కలిగించే చర్యలలో మనం నిమగ్నమైనప్పుడు, మన ప్రామాణికతను ప్రశ్నించడంలో ఆశ్చర్యం లేదు. గత పాపాలను స్మరించుకోవడం, క్షమించబడినవి కూడా, నిజమైన పశ్చాత్తాపానికి గురైన వ్యక్తిలో మళ్లీ దుఃఖాన్ని రేకెత్తిస్తాయి.
తన స్వంత చిత్తశుద్ధి గురించి తెలుసుకున్న పీటర్, తన హృదయ రహస్యాల గురించి కూడా క్రీస్తుకున్న జ్ఞానాన్ని గుర్తించి, క్రీస్తుకు హృదయపూర్వకంగా విజ్ఞప్తి చేశాడు. మన తప్పులు మరియు పొరపాట్లు మనల్ని మరింత వినయం మరియు జాగరూకత వైపు నడిపించినప్పుడు అది ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. హృదయాలను శోధించే దేవుని నుండి పరీక్ష మరియు ధృవీకరణ కోసం ప్రార్థన ద్వారా మనస్ఫూర్తిగా వెతకడానికి మనల్ని ప్రేరేపిస్తూ, దేవుని పట్ల మనకున్న ప్రేమ యొక్క నిష్కపటత పరిశీలనకు లోబడి ఉండాలి.
గొఱ్ఱెలు మరియు గొఱ్ఱెలు రెండింటినీ, క్రీస్తు మందను చూసుకోవడానికి అర్హులైనవారు, ఏదైనా భూసంబంధమైన లాభం లేదా వస్తువు కంటే మంచి కాపరిని ఎక్కువగా ప్రేమించాలి. ప్రతి నీతిమంతుడైన వ్యక్తికి, వారి మరణం యొక్క స్వభావంతో సంబంధం లేకుండా, దానిలో దేవుణ్ణి మహిమపరచడం. అన్నింటికంటే, మన ప్రధాన ఉద్దేశ్యం ప్రభువు మాటకు అనుగుణంగా ప్రభువు కోసం చనిపోవడమే.

యోహాను గురించి క్రీస్తు ప్రకటన. (20-24) 
అనుభవజ్ఞుడైన క్రైస్తవునికి కూడా బాధలు, నొప్పులు మరియు మరణ నిరీక్షణ భయంకరంగా అనిపించవచ్చు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, దేవుణ్ణి మహిమపరచాలనే కోరికతో, పాపభరిత ప్రపంచం నుండి బయలుదేరి, ప్రభువు సన్నిధిలో ఉండాలనే కోరికతో, అనుభవజ్ఞుడైన విశ్వాసి విమోచకుని పిలుపుని వినడానికి మరియు కీర్తిని చేరుకోవడానికి మరణాన్ని దాటడానికి సిద్ధంగా ఉంటాడు. తన అనుచరులు తమకు లేదా ఇతరులకు సంబంధించిన భవిష్యత్తు సంఘటనల గురించి ఉత్సుకతతో మునిగిపోకుండా తమ స్వంత బాధ్యతలపై దృష్టి పెట్టాలని క్రీస్తు కోరుకుంటున్నాడు. మన ఆలోచనలను ఆక్రమించే అనేక ఆందోళనలు అంతిమంగా అసంభవం.
ఇతరుల విషయాలలో అనవసరంగా జోక్యం చేసుకోకుండా శిష్యులు తమ స్వంత పనులకు శ్రద్ధ వహించడం చాలా ముఖ్యం. బదులుగా, వారు శ్రద్ధగా పని చేయాలి మరియు వారి స్వంత వ్యాపారంపై దృష్టి పెట్టాలి. దేవుని ప్రణాళికలు మరియు కనిపించని ప్రపంచం గురించి అనేక ఊహాజనిత ప్రశ్నలు తలెత్తుతాయి, కానీ మనం సరిగ్గానే, "ఇది మనకు ఏమిటి?" క్రీస్తును అనుసరించడానికి మనల్ని మనం అంకితం చేసుకోవడం ద్వారా, మన పరిధికి మించిన విషయాలలో మనల్ని మనం ఇన్వాల్వ్ చేసుకోవడానికి మనకు మొగ్గు లేదా సమయం లేదని తెలుసుకుంటాము.
అలిఖిత సంప్రదాయాల విశ్వసనీయత ప్రశ్నార్థకం. స్క్రిప్చర్ దాని స్వంత వ్యాఖ్యాతగా ఉండాలి, దాని గురించి వివరిస్తుంది. గ్రంథం, గణనీయమైన స్థాయిలో, దాని స్వంత సాక్ష్యంగా పనిచేస్తుంది మరియు తనను తాను కాంతిగా ధృవీకరించుకుంటుంది. అపోహలను సరిదిద్దడం అనేది స్క్రిప్చర్లో కనిపించే క్రీస్తు మాటల ద్వారా సులభంగా సాధించబడుతుంది. 1cor 2:13లో అందించబడిన పదాల ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ బోధిస్తున్నట్లుగా, లేఖనాల భాషను ఉపయోగించడం దాని సత్యాలను తెలియజేయడానికి సురక్షితమైన మార్గం. వ్యక్తులు వారు ఉపయోగించే సాంకేతిక పదాలు మరియు వాటిని ఎలా అన్వయించాలనే విషయంలో విభేదాలు ఉన్నప్పటికీ, వారు ఇప్పటికీ స్క్రిప్చర్ భాషలో మరియు ఒకరినొకరు ప్రేమించాలనే ఉమ్మడి నిబద్ధతను కనుగొనగలరు.

ముగింపు. (25)
యేసు చర్యలలో కొంత భాగం మాత్రమే నమోదు చేయబడింది, అయినప్పటికీ అటువంటి సంక్షిప్త ప్రదేశంలో ఉన్న సమృద్ధిని మెచ్చుకుంటూ, లేఖనాలలోని గొప్పతనానికి దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తాము. రికార్డ్ చేయబడిన కంటెంట్ మన విశ్వాసానికి మార్గనిర్దేశం చేయడానికి మరియు మన ప్రవర్తనను నియంత్రించడానికి సరిపోతుంది; అదనపు సమాచారం నిరుపయోగంగా ఉండేది. దురదృష్టవశాత్తు, వ్రాతపూర్వక రికార్డులోని అనేక అంశాలు గుర్తించబడవు, మరచిపోతాయి లేదా వివాదాస్పద వివాదాలకు సంబంధించినవిగా మారాయి.
ఏది ఏమైనప్పటికీ, పరలోకంలో మనకు ఎదురుచూసే ఆనందాన్ని మనం ఊహించవచ్చు, అక్కడ మన వ్యక్తిగత అనుభవాలలో వ్యక్తమయ్యే ప్రొవిడెన్స్ మరియు దయ గురించి లోతైన అంతర్దృష్టితో పాటు, యేసు చేసిన మరియు చెప్పిన ప్రతిదాని గురించి మనం మరింత సమగ్రమైన అవగాహనను పొందుతాము. ఈ నిరీక్షణ మన సంతోషానికి దోహదపడుతుంది. ఈ లేఖనాల ఉద్దేశ్యం ఏమిటంటే, యేసును దేవుని కుమారుడైన క్రీస్తుగా విశ్వసించడం. ఈ విశ్వాసం ద్వారా, ఒక వ్యక్తి తన పేరు ద్వారా జీవితాన్ని పొందవచ్చని ఉద్దేశించబడింది యోహాను 20:31Shortcut Links
యోహాను - John : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |