Acts - అపొ. కార్యములు 2 | View All

1. పెంతెకొస్తను పండుగదినము వచ్చినప్పుడు అందరు ఒకచోట కూడియుండిరి.
లేవీయకాండము 23:15-21, ద్వితీయోపదేశకాండము 16:9-11

2. అప్పుడు వేగముగా వీచు బలమైన గాలివంటి యొకధ్వని ఆకాశమునుండి అకస్మాత్తుగా, వారు కూర్చుండియున్న యిల్లంతయు నిండెను.

3. మరియు అగ్నిజ్వాలలవంటి నాలుకలు విభాగింపబడినట్టుగా వారికి కనబడి, వారిలో ఒక్కొక్కని మీద వ్రాలగ

4. అందరు పరిశుద్ధాత్మతో నిండినవారై ఆ ఆత్మ వారికి వాక్‌శక్తి అనుగ్రహించినకొలది అన్యభాషలతో మాటలాడసాగిరి.

5. ఆ కాలమున ఆకాశము క్రిందనుండు ప్రతి జనములో నుండి వచ్చిన భక్తిగల యూదులు యెరూషలేములో కాపురముండిరి.

6. ఈ శబ్దము కలుగగా జనులు గుంపులుగా కూడివచ్చి, ప్రతి మనుష్యుడు తన తన స్వభాషతో వారు మాటలాడుట విని కలవరపడిరి.

7. అంతట అందరు విభ్రాంతినొంది ఆశ్చర్యపడి ఇదిగో మాటలాడుచున్న వీరందరు గలిలయులు కారా?

8. మనలో ప్రతివాడు తాను పుట్టిన దేశపుభాషతో వీరు మాటలాడుట మనము వినుచున్నామే; ఇదేమి?

10. కురేనేదగ్గర లిబియ ప్రాంతములయందు కాపురమున్నవారు, రోమానుండి పరవాసులుగా వచ్చినవారు, యూదులు, యూదమత ప్రవిష్టులు,

11. క్రేతీయులు అరబీయులు మొదలైన మన మందరమును, వీరు మన భాషలతో దేవుని గొప్పకార్యములను వివరించుట వినుచున్నామని చెప్పుకొనిరి.

12. అందరు విభ్రాంతినొంది యెటుతోచక యిదేమగునో అని ఒకనితో ఒకడు చెప్పుకొనిరి.

13. కొందరైతే వీరు క్రొత్త మద్యముతో నిండియున్నారని అపహాస్యము చేసిరి.

14. అయితే పేతురు ఆ పదునొకరితోకూడ లేచి నిలిచి బిగ్గరగా వారితో ఇట్లనెను. యూదయ మనుష్యులారా, యెరూషలేములో కాపురమున్న సమస్త జనులారా, యిది మీకు తెలియుగాక, చెవియొగ్గి నా మాటలు వినుడి.

15. మీరు ఊహించునట్టు వీరు మత్తులు కారు, ప్రొద్దుబొడిచి జామయిన కాలేదు.

16. యోవేలు ప్రవక్త ద్వారా చెప్పబడిన సంగతి యిదే, ఏమనగా

17. అంత్య దినములయందు నేను మనుష్యులందరి మీద నా ఆత్మను కుమ్మరించెదను మీ కుమారులును మీ కుమార్తెలును ప్రవచించెదరు మీ ¸యౌవనులకు దర్శనములు కలుగును మీ వృద్ధులు కలలు కందురు.
యోవేలు 2:28-32

18. ఆ దినములలో నా దాసులమీదను నా దాసురాండ్ర మీదను నా ఆత్మను కుమ్మరించెదను గనుక వారు ప్రవచించెదరు.

19. పైన ఆకాశమందు మహత్కార్యములను క్రింద భూమిమీద సూచకక్రియలను రక్తమును అగ్నిని పొగ ఆవిరిని కలుగజేసెదను.

20. ప్రభువు ప్రత్యక్షమగు ఆ మహాదినము రాకమునుపు సూర్యుడు చీకటిగాను చంద్రుడు రక్తముగాను మారుదురు.

21. అప్పుడు ప్రభువు నామమునుబట్టి ప్రార్థనచేయు వారందరును రక్షణపొందుదురు అని దేవుడు చెప్పుచున్నాడు.

22. ఇశ్రాయేలువారలారా, యీ మాటలు వినుడి. దేవుడు నజరేయుడగు యేసుచేత అద్భుతములను మహత్కార్యములను సూచకక్రియలను మీ మధ్యను చేయించి, ఆయనను తనవలన మెప్పుపొందిన వానిగా మీకు కనబరచెను; ఇది మీరే యెరుగుదురు.

23. దేవుడు నిశ్చయించిన సంకల్పమును ఆయన భవిష్యద్‌ జ్ఞానమును అనుసరించి అప్పగింపబడిన యీయనను మీరు దుష్టులచేత సిలువ వేయించి చంపితిరి.

24. మరణము ఆయనను బంధించి యుంచుట అసాధ్యము గనుక దేవుడు మరణవేదనలు తొలగించి ఆయనను లేపెను.
2 సమూయేలు 22:6, కీర్తనల గ్రంథము 18:4, కీర్తనల గ్రంథము 116:3

25. ఆయనను గూర్చి దావీదు ఇట్లనెను - నేనెల్లప్పుడు నా యెదుట ప్రభువును చూచుచుంటిని ఆయన నా కుడిపార్శ్వమున నున్నాడు గనుక నేను కదల్చబడను.
కీర్తనల గ్రంథము 16:8-11

26. కావున నా హృదయము ఉల్లసించెను; నా నాలుక ఆనందించెను మరియు నా శరీరము కూడ నిరీక్షణ గలిగి నిలకడగా ఉండును.

27. నీవు నా ఆత్మను పాతాళములో విడిచిపెట్టవు నీ పరిశుద్ధుని కుళ్లుపట్టనియ్యవు.

28. నాకు జీవమార్గములు తెలిపితివి నీ దర్శన మనుగ్రహించి నన్ను ఉల్లాసముతో నింపెదవు

29. సహోదరులారా, మూలపురుషుడగు దావీదునుగూర్చి మీతో నేను ధారాళముగ మాటలాడవచ్చును. అతడు చనిపోయి సమాధిచేయబడెను;
1 రాజులు 2:10

30. అతని సమాధి నేటివరకు మన మధ్య నున్నది. అతడు ప్రవక్తయై యుండెను గనుక అతని గర్భఫలములోనుండి అతని సింహాసనముమీద ఒకని కూర్చుండబెట్టుదును అని దేవుడు తనతో ప్రమాణపూర్వకముగా ఒట్టు పెట్టుకొనిన సంగతి అతడెరెగి,
2 సమూయేలు 7:12-13, కీర్తనల గ్రంథము 132:11, యిర్మియా 30:9

31. క్రీస్తు పాతాళములో విడువ బడలేదనియు, ఆయన శరీరము కుళ్లిపోలేదనియు దావీదు ముందుగా తెలిసికొని ఆయన పునరుత్థానమును గూర్చి చెప్పెను.
కీర్తనల గ్రంథము 16:10

32. ఈ యేసును దేవుడు లేపెను; దీనికి మేమందరము సాక్షులము.

33. కాగా ఆయన దేవుని కుడి పార్శ్వమునకు హెచ్చింపబడి, పరిశుద్ధాత్మను గూర్చిన వాగ్దానమును తండ్రివలన పొంది, మీరు చూచుచు వినుచునున్న దీనిని కుమ్మరించి యున్నాడు.

34. దావీదు పరలోకమునకు ఎక్కి పోలేదు; అయితే అతడిట్లనెను–నేను నీ శత్రువులను నీ పాదములక్రింద పాదపీఠముగా ఉంచువరకు
కీర్తనల గ్రంథము 110:1

35. నీవు నా కుడిపార్శ్వమున కూర్చుండుమని ప్రభువు నా ప్రభువుతో చెప్పెను.
కీర్తనల గ్రంథము 110:1

36. మీరు సిలువవేసిన యీ యేసునే దేవుడు ప్రభువుగాను క్రీస్తుగాను నియమించెను. ఇది ఇశ్రాయేలు వంశమంతయు రూఢిగా తెలిసికొనవలెనని చెప్పెను.

37. వారు ఈ మాట విని హృదయములో నొచ్చుకొని సహోదరులారా, మేమేమి చేతుమని పేతురును కడమ అపొస్తలులను అడుగగా

38. పేతురు మీరు మారుమనస్సు పొంది, పాపక్షమాపణ నిమిత్తము ప్రతివాడు యేసుక్రీస్తు నామమున బాప్తిస్మము పొందుడి; అప్పుడు మీరు పరిశుద్ధాత్మ అను వరము పొందుదురు.

39. ఈ వాగ్దానము మీకును మీ పిల్లలకును దూరస్థులందరికిని, అనగా ప్రభువైన మన దేవుడు తనయొద్దకు పిలిచిన వారికందరికిని చెందునని వారితో చెప్పెను.
యోవేలు 2:32

40. ఇంకను అనేక విధములైన మాటలతో సాక్ష్యమిచ్చి మీరు మూర్ఖులగు ఈ తరమువారికి వేరై రక్షణపొందుడని వారిని హెచ్చరించెను.
ద్వితీయోపదేశకాండము 32:5, కీర్తనల గ్రంథము 78:8, కీర్తనల గ్రంథము 89:3-4

41. కాబట్టి అతని వాక్యము అంగీకరించిన వారు బాప్తిస్మము పొందిరి, ఆ దినమందు ఇంచుమించు మూడువేల మంది చేర్చబడిరి.

42. వీరు అపొస్తలుల బోధయందును సహవాసమందును, రొట్టె విరుచుటయందును ప్రార్థన చేయుటయందును ఎడతెగక యుండిరి.

43. అప్పుడు ప్రతివానికిని భయము కలిగెను. మరియు అనేక మహత్కార్యములును సూచకక్రియలును అపొస్తలుల ద్వారా జరిగెను.

44. విశ్వసించినవారందరు ఏకముగా కూడి తమకు కలిగినదంతయు సమష్టిగా ఉంచు కొనిరి.

45. ఇదియుగాక వారు తమ చరస్థిరాస్తులను అమ్మి, అందరికిని వారి వారి అక్కరకొలది పంచిపెట్టిరి.

46. మరియు వారేకమనస్కులై ప్రతిదినము దేవాలయములో తప్పక కూడుకొనుచు ఇంటింట రొట్టె విరుచుచు, దేవుని స్తుతించుచు, ప్రజలందరివలన దయపొందినవారై

47. ఆనందముతోను నిష్కపటమైన హృదయముతోను ఆహారము పుచ్చుకొనుచుండిరి. మరియు ప్రభువురక్షణ పొందుచున్నవారిని అనుదినము వారితో చేర్చుచుండెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Acts - అపొ. కార్యములు 2 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

పెంతెకోస్తు రోజున పరిశుద్ధాత్మ అవరోహణ. (1-4) 
వారి గురువు వారితో ఉన్నప్పుడు, గొప్పతనం కోసం పోటీ పడుతున్నప్పుడు శిష్యుల మధ్య తరచుగా జరిగే గొడవలను మనం విస్మరించకూడదు. అయితే ఈ వివాదాలు ఓ కొలిక్కి వచ్చాయి. ఇటీవల, వారు తరచుగా కలిసి ప్రార్థనలు చేశారు. పైనుండి ఆత్మ కుమ్మరించబడాలని మనం కోరుకుంటే, మనం పూర్తిగా సామరస్యంగా ఉండనివ్వండి. శిష్యుల మధ్య భిన్నాభిప్రాయాలు మరియు అభిరుచులు ఉన్నప్పటికీ, మనం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోవడానికి కట్టుబడి ఉందాం, ఎందుకంటే సోదరులు ఎక్కడ ఐక్యంగా జీవిస్తారో, ప్రభువు తన ఆశీర్వాదాన్ని ప్రసాదిస్తాడు. శక్తివంతమైన, పరుగెత్తే గాలి ప్రజల మనస్సులపై మరియు తత్ఫలితంగా ప్రపంచంపై దేవుని ఆత్మ యొక్క శక్తివంతమైన ప్రభావం మరియు కార్యాచరణను సూచిస్తుంది. ఆత్మ యొక్క నమ్మకాలు అతని సుఖాలకు మార్గం సుగమం చేస్తాయి మరియు ఆశీర్వదించబడిన గాలి యొక్క బలమైన గాలులు ఆత్మను దాని సున్నితమైన మరియు ఓదార్పు గాలుల కోసం సిద్ధం చేస్తాయి.
క్రీస్తు గురించి జాన్ ది బాప్టిస్ట్ జోస్యం ప్రకారం, "అతను మీకు పరిశుద్ధాత్మతో మరియు అగ్నితో బాప్తిస్మం ఇస్తాడు." అగ్ని వలె, ఆత్మ హృదయాన్ని కరిగిస్తుంది, మలినాలను ప్రక్షాళన చేస్తుంది మరియు ఆత్మలో భక్తి ప్రేమలను వెలిగిస్తుంది, ఇక్కడ బలిపీఠంపై ఉన్న అగ్ని వలె ఆధ్యాత్మిక త్యాగాలు అర్పిస్తారు. వారందరూ మునుపటి కంటే పరిశుద్ధాత్మతో సమృద్ధిగా నింపబడ్డారు, ఆత్మ యొక్క కృపతో సుసంపన్నం అయ్యారు మరియు అతని పవిత్రీకరణ ప్రభావాలలో ఎక్కువగా ఉన్నారు. వారు ఈ ప్రపంచం నుండి మరింత విడిపోయారు మరియు తదుపరి దానితో మరింత పరిచయం అయ్యారు. వారి హృదయాలు ఆత్మ యొక్క సౌఖ్యాలతో పొంగిపోయాయి, క్రీస్తు ప్రేమలో మరియు స్వర్గం యొక్క నిరీక్షణలో గతంలో కంటే ఎక్కువ ఆనందించారు. వారి బాధలు, భయాలు అన్నీ ఈ పొంగిపొర్లాయి. వారు కూడా పరిశుద్ధాత్మ యొక్క బహుమతులతో నింపబడ్డారు, సువార్తను ముందుకు తీసుకెళ్లే అద్భుత శక్తులను కలిగి ఉన్నారు. వారు ముందుగా ఆలోచించి మాట్లాడలేదు కానీ ఆత్మ వారి మాటలను నడిపించినట్లు.

అపొస్తలులు వివిధ భాషల్లో మాట్లాడతారు. (5-13) 
బాబెల్ వద్ద ఉద్భవించిన భాషల వైవిధ్యం జ్ఞానం మరియు మతం యొక్క వ్యాప్తికి గణనీయంగా ఆటంకం కలిగించింది. క్రైస్తవ విశ్వాసాన్ని ప్రచారం చేయడానికి ప్రభువు మొదట్లో సాధనంగా ఉపయోగించిన వ్యక్తులు భాషాపరమైన అవగాహన బహుమతి లేకుండా అధిగమించలేని సవాళ్లను ఎదుర్కొంటారు. ఈ బహుమతి వారి అధికారం నేరుగా దేవుని నుండి వచ్చిందని ఒక ప్రదర్శనగా పనిచేసింది.

యూదులకు పీటర్ చిరునామా. (14-36) 
14-21
పీటర్ యొక్క ఉపన్యాసం అతని పూర్వపు తిరస్కరణ నుండి పూర్తిగా కోలుకోవడం మరియు దైవిక అనుగ్రహానికి పూర్తిగా పునరుద్ధరణను సూచిస్తుంది. ఒకప్పుడు క్రీస్తును నిరాకరించినవాడు ఇప్పుడు బహిరంగంగా ఆయనను ఒప్పుకున్నాడు. ఆత్మ యొక్క అద్భుత ప్రవాహానికి సంబంధించిన పీటర్ యొక్క కథనం శ్రోతలను క్రీస్తుపై విశ్వాసాన్ని స్వీకరించడానికి మరియు అతని చర్చితో ఏకం చేయడానికి కదిలించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇది క్రీస్తు యొక్క పునరుత్థానం మరియు ఆరోహణ ఫలితంగా స్క్రిప్చర్ యొక్క నెరవేర్పు, రెండింటికీ సాక్ష్యంగా పనిచేసింది.
పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడి, ఆత్మ నిర్దేశించినట్లుగా మాతృభాషలో మాట్లాడినప్పటికీ, పేతురు లేఖనాలను విస్మరించలేదు. క్రీస్తు శిష్యులు తమ బైబిల్ బోధనలను ఎప్పటికీ అధిగమించరు, మరియు స్పిరిట్ లేఖనాలను అణగదొక్కడానికి కాదు, అవగాహన, ఆమోదం మరియు విధేయతను సులభతరం చేయడానికి మంజూరు చేయబడింది. నిస్సందేహంగా, ఆయన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ప్రభువు పేరును ప్రార్థించి, పాపుల రక్షకుడిగా మరియు సమస్త మానవాళికి న్యాయాధిపతిగా అంగీకరించేవారు మాత్రమే గొప్ప రోజున శిక్ష నుండి తప్పించుకుంటారు.

22-36
క్రీస్తు వృత్తాంతాన్ని వివరిస్తూ యేసుపై ఉపన్యాసం ఇచ్చేందుకు పీటర్ పరిశుద్ధాత్మ ప్రసాదించిన బహుమతిని ఉపయోగించుకున్నాడు. ఈ ప్రసంగం క్రీస్తు యొక్క ఇటీవలి మరణం మరియు బాధల వృత్తాంతాన్ని కలిగి ఉంది, ఇది అద్భుతమైన దయ మరియు జ్ఞానంతో కూడిన దేవుని చర్యగా భావించబడింది. దైవిక న్యాయం నెరవేరడం, దేవుడు మరియు మానవాళిని మళ్లీ ఏకం చేయడం మరియు చివరికి క్రీస్తును మహిమపరచడం-మార్పులేని శాశ్వతమైన ప్రణాళిక యొక్క అభివ్యక్తి కోసం ఇది చాలా అవసరం. దీనికి విరుద్ధంగా, ప్రజల దృక్కోణం నుండి, ఈ సంఘటనలలో వారి పాత్ర ఘోరమైన పాపం మరియు మూర్ఖత్వానికి సంబంధించిన చర్యగా పరిగణించబడింది.
పీటర్ క్రీస్తు యొక్క పునరుత్థానం యొక్క రూపాంతర ప్రాముఖ్యతపై విస్తృతంగా వివరించాడు, అతని మరణంతో సంబంధం ఉన్న అవమానాన్ని తొలగిస్తాడు. క్రీస్తు, దేవుని పవిత్రమైన మరియు నియమించబడిన పవిత్రుడిగా, విమోచన మిషన్‌కు అంకితమివ్వబడ్డాడు, అతని మరణం మరియు బాధలు విశ్వాసులందరికీ శాశ్వతమైన ఆశీర్వాద జీవితానికి ప్రవేశ ద్వారంగా ఉండేలా చూసుకున్నాడు. అపొస్తలులు సాక్షులుగా పని చేయడంతో, ఈ కీలకమైన సంఘటన ప్రవచనాలకు అనుగుణంగా జరిగింది.
ఇంకా, పునరుత్థానం ఏకైక పునాది కాదు; క్రీస్తు తన శిష్యులపై అద్భుతమైన బహుమతులు మరియు దైవిక ప్రభావాలను ప్రసాదించాడు, వారి స్పష్టమైన ప్రభావాలను చూశారు. రక్షకుని ద్వారా, సంపూర్ణమైన జీవితానికి మార్గాలు వెల్లడి చేయబడ్డాయి, దేవుని యొక్క శాశ్వతమైన ఉనికి మరియు అనుగ్రహంపై విశ్వాసాన్ని కలిగిస్తాయి. ఈ ఆశీర్వాదాలన్నీ యేసును ప్రభువుగా మరియు అభిషిక్త రక్షకునిగా దృఢంగా విశ్వసించడం నుండి ఉద్భవించాయి.

మూడు వేల మంది ఆత్మలు మారారు. (37-41) 
దైవిక సందేశం మొదటిసారిగా తెలియజేయబడిన క్షణం నుండి, అది దైవిక శక్తిని కలిగి ఉందని స్పష్టమైంది, వేలాది మంది విశ్వాస విధేయతను స్వీకరించేలా చేసింది. ఏదేమైనప్పటికీ, పేతురు యొక్క మాటలు లేదా ప్రత్యక్షమైన అద్భుతం మాత్రమే పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ఉనికి లేకుండా అటువంటి లోతైన ప్రభావాలను తీసుకురాలేదు. పాపులు, వారి కళ్ళు తెరిచినప్పుడు, సహజంగానే వారి పాపాల గురించి లోతైన దృఢ విశ్వాసం మరియు అంతర్గత అశాంతిని అనుభవిస్తారు.
అపొస్తలుడు వారి పాపాల కోసం బహిరంగంగా పశ్చాత్తాపపడాలని మరియు ఆయన పేరులో బాప్టిజం పొందడం ద్వారా మెస్సీయగా యేసుపై వారి విశ్వాసాన్ని ప్రకటించమని ప్రోత్సహించాడు. విశ్వాసం యొక్క ఈ బహిరంగ ప్రకటన ద్వారా, వారు తమ పాపాల క్షమాపణను పొందుతారు మరియు పవిత్రాత్మ యొక్క బహుమతులు మరియు కృపలలో పాలుపంచుకుంటారు. దుష్ట వ్యక్తుల నుండి వేరు చేయవలసిన ఆవశ్యకత వారి ప్రభావం నుండి స్వీయ-సంరక్షణకు ప్రాథమిక సాధనంగా నొక్కి చెప్పబడింది. నిజంగా పశ్చాత్తాపపడి, యేసుక్రీస్తుకు లొంగిపోయేవారు, దుర్మార్గుల నుండి విడదీయడం ద్వారా వారి నిజాయితీని ప్రదర్శించాలి, విస్మయం మరియు భక్తి భావంతో చురుకుగా దూరంగా ఉండాలి.
దేవుని దయ ద్వారా, మూడు వేల మంది వ్యక్తులు సువార్త ఆహ్వానానికి ప్రతిస్పందించారు. పవిత్రాత్మ యొక్క బహుమతి, అందరిచే స్వీకరించబడింది మరియు ప్రతి నిజమైన విశ్వాసికి అందుబాటులో ఉంటుంది, దత్తత యొక్క ఆత్మగా గుర్తించబడింది-ఇది స్వర్గపు తండ్రి కుటుంబంలోని ప్రతి సభ్యునికి సుసంపన్నం, మార్గనిర్దేశం మరియు పవిత్రం చేసే దయ. పశ్చాత్తాపం మరియు పాప క్షమాపణ యొక్క ప్రకటన కొనసాగుతుంది, విమోచకుని పేరుతో అత్యంత ఘోరమైన నేరస్థులకు కూడా ఇది విస్తరిస్తుంది. పరిశుద్ధాత్మ విశ్వాసుల హృదయాలలో ఈ ఆశీర్వాదాలను ధృవీకరిస్తూనే ఉన్నారు మరియు ప్రోత్సాహం యొక్క వాగ్దానాలు ప్రస్తుత మరియు భవిష్యత్తు తరాలకు విస్తరించబడ్డాయి. ఆశీర్వాదాల ఆఫర్ సమీపంలో మరియు దూరంగా ఉన్న అందరికీ తెరిచి ఉంటుంది.

శిష్యుల భక్తి మరియు ఆప్యాయత. (42-47)
ఈ శ్లోకాలలో, ఆదిమ చర్చి యొక్క ప్రారంభ రోజుల వృత్తాంతాన్ని మనం కనుగొంటాము-ఈ కాలం దాని బాల్యం ద్వారా వర్ణించబడింది మరియు లోతైన అమాయకత్వంతో గుర్తించబడింది. ఈ కమ్యూనిటీ సభ్యులు పవిత్రమైన పద్ధతులకు దగ్గరగా కట్టుబడి, భక్తి మరియు భక్తి యొక్క సమృద్ధిని ప్రదర్శిస్తారు. నిజమైన క్రైస్తవం, దాని పరివర్తన శక్తితో స్వీకరించబడినప్పుడు, సహజంగానే ఆత్మను దేవునితో సహవాసం వైపు మళ్లిస్తుంది, అక్కడ ఆయన మనల్ని కలుస్తానని వాగ్దానం చేశాడు.
ఆవిష్కృతమైన సంఘటనల పరిమాణం విశ్వాసులను ప్రాపంచిక ఆందోళనల కంటే పైకి లేపింది మరియు పరిశుద్ధాత్మ వారిని ప్రేమతో నింపాడు, అది ప్రతి వ్యక్తి ఇతరులను తమలాగే ఉన్నతంగా భావించేలా చేస్తుంది. ఈ ప్రేమ వ్యక్తిగత యాజమాన్యాన్ని రద్దు చేయడం ద్వారా కాకుండా స్వార్థాన్ని నిర్మూలించడం మరియు దాతృత్వ స్ఫూర్తిని ప్రోత్సహించడం ద్వారా మతపరమైన భాగస్వామ్యం యొక్క భావాన్ని పెంపొందించింది. ఈ సామూహిక స్ఫూర్తిని ప్రేరేపించిన దేవుడు, ఈ విశ్వాసులు యూదయాలోని వారి ఆస్తుల నుండి రాబోయే స్థానభ్రంశం గురించి ముందుగానే చూశాడు.
ప్రతిరోజూ, ప్రభువు సువార్తను స్వీకరించడానికి మరిన్ని హృదయాలను ప్రభావితం చేసాడు, విశ్వాసాన్ని ప్రకటించేవారిని మాత్రమే కాకుండా, దేవునిచే యథార్థంగా ఆమోదించబడిన వారిని కూడా ఆకర్షించాడు, దయను పునరుత్పత్తి చేసే పరివర్తన శక్తిని అనుభవించాడు. దేవుడు శాశ్వతమైన మోక్షానికి ఉద్దేశించిన వారు, ఆయన మహిమను గూర్చిన జ్ఞానం మొత్తం భూమిని నింపేంత వరకు ఎదురులేని విధంగా క్రీస్తు వైపుకు ఆకర్షించబడతారు.Shortcut Links
అపో. కార్యములు - Acts : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |