Romans - రోమీయులకు 7 | View All

1. సహోదరులారా, మనుష్యుడు బ్రదికినంతకాలమే ధర్మశాస్త్రమతనిమీద ప్రభుత్వము చేయుచున్నదని మీకు తెలియదా? ధర్మశాస్త్రము ఎరిగిన మీతో మాటలాడు చున్నాను.

2. భర్తగల స్త్రీ, భర్త బ్రదికియున్నంతవరకే ధర్మశాస్త్రమువలన అతనికి బద్ధురాలు గాని, భర్త చనిపోయిన యెడల భర్త విషయమైన ధర్మశాస్త్రమునుండి ఆమె విడుదల పొందును.

3. కాబట్టి భర్త బ్రదికియుండగా ఆమె వేరొక పురుషుని చేరినయెడల వ్యభిచారిణియన బడును గాని, భర్తచనిపోయినయెడల ఆమె ధర్మశాస్త్రము నుండి విడుదల పొందెను గనుక వేరొక పురుషుని వివా హము చేసికొనినను వ్యభిచారిణి కాకపోవును.

4. కావున నా సహోదరులారా, మనము దేవునికొరకు ఫలమును ఫలించునట్లు మృతులలోనుండి లేపబడిన క్రీస్తు అనువేరొకని చేరుటకై మీరును ఆయన శరీరముద్వారా ధర్మ శాస్త్రము విషయమై మృతులైతిరి.

5. ఏలయనగా మనము శరీరసంబంధులమై యుండినప్పుడు మరణార్థమైన ఫలమును ఫలించుటకై, ధర్మశాస్త్రమువలననైన పాపేచ్ఛలు మన అవయవములలో కార్యసాధకములై యుండెను.

6. ఇప్పుడైతే దేనిచేత నిర్బంధింపబడితిమో దానివిషయమై చనిపోయినవారమై, ధర్మశాస్త్రమునుండి విడుదల పొందితివిు గనుక మనము అక్షరానుసారమైన ప్రాచీనస్థితి గలవారము కాక ఆత్మానుసారమైన నవీనస్థితి గలవారమై సేవచేయుచున్నాము.

7. కాబట్టి యేమందుము? ధర్మశాస్త్రము పాపమాయెనా? అట్లనరాదు. ధర్మశాస్త్రమువలననే గాని పాపమనగా ఎట్టిదో నాకు తెలియకపోవును. ఆశింపవద్దని ధర్మ శాస్త్రము చెప్పనియెడల దురాశయన ఎట్టిదో నాకు తెలియకపోవును.
నిర్గమకాండము 20:14-17, ద్వితీయోపదేశకాండము 5:18-21

8. అయితే పాపము ఆజ్ఞనుహేతువు చేసికొని సకలవిధమైన దురాశలను నాయందు పుట్టించెను. ధర్మశాస్త్రము లేనప్పుడు పాపము మృతము.

9. ఒకప్పుడు నేను ధర్మశాస్త్రము లేకుండ జీవించుచుంటిని గాని, ఆజ్ఞ వచ్చినప్పుడు పాపమునకు మరల జీవము వచ్చెను; నేనైతే చనిపోతిని.

10. అప్పుడు జీవార్థమైన ఆజ్ఞ నాకు మరణార్థమైనట్టు కనబడెను.
లేవీయకాండము 18:5

11. ఏలయనగా పాపము ఆజ్ఞను హేతువుచేసికొని నన్ను మోసపుచ్చి దానిచేత నన్ను చంపెను.
ఆదికాండము 3:13

12. కాబట్టి ధర్మశాస్త్రము పరిశుద్ధమైనది, ఆజ్ఞకూడ పరిశుద్ధమైనదియు నీతిగలదియు ఉత్తమ మైనదియునై యున్నది.

13. ఉత్తమమైనది నాకు మరణకర మాయెనా? అట్లనరాదు. అయితే పాపము ఉత్తమమైన దాని మూలముగా నాకు మరణము కలుగజేయుచు, పాపము పాపమైనట్టు అగుపడు నిమిత్తము, అనగా పాపము ఆజ్ఞమూలముగా అత్యధిక పాపమగు నిమిత్తము, అది నాకు మరణకరమాయెను.

14. ధర్మశాస్త్రము ఆత్మ సంబంధమైనదని యెరుగుదుము; అయితే నేను పాపమునకు అమ్మబడి శరీరసంబంధినై యున్నాను.
కీర్తనల గ్రంథము 51:5

15. ఏలయనగా నేను చేయునది నేనెరుగను; నేను చేయ నిచ్ఛయించునది చేయక ద్వేషించునదియే చేయుచున్నాను.

16. ఇచ్ఛ యింపనిది నేను చేసినయెడల ధర్మశాస్త్రము శ్రేష్ఠమైనదైనట్టు ఒప్పుకొనుచున్నాను.

17. కావున ఇకను దాని చేయునది నాయందు నివసించు పాపమే గాని నేను కాదు.

18. నాయందు, అనగా నా శరీరమందు మంచిది ఏదియు నివసింపదని నేనెరుగుదును. మేలైనది చేయవలెనను కోరిక నాకు కలుగుచున్నది గాని, దానిని చేయుట నాకు కలుగుటలేదు.
ఆదికాండము 6:5, ఆదికాండము 8:21

19. నేను చేయగోరు మేలుచేయక చేయగోరని కీడు చేయుచున్నాను.

20. నేను కోరని దానిని చేసినయెడల, దానిని చేయునది నాయందు నివసించు పాపమే గాని యికను నేను కాదు.

21. కాబట్టి మేలు చేయగోరు నాకు కీడు చేయుట కలుగుచున్నదను ఒక నియమము నాకు కనబడుచున్నది.

22. అంతరంగపురుషుని బట్టి దేవుని ధర్మశాస్త్రమునందు నేను ఆనందించుచున్నాను గాని

23. వేరొక నియమము నా అవయవములలో ఉన్నట్టు నాకు కనబడుచున్నది. అది నా మనస్సు నందున్న ధర్మశాస్త్రముతో పోరాడుచు నా అవయవములలోనున్న పాపనియమమునకు నన్ను చెరపట్టి లోబరచుకొనుచున్నది.

24. అయ్యో, నేనెంత దౌర్భాగ్యుడను? ఇట్టి మరణమునకు లోనగు శరీరమునుండి నన్నెవడు విడిపించును?

25. మన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తుద్వారా దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాను. కాగా మనస్సు విషయములో నేను దైవనియమమునకును, శరీర విషయములో పాపనియమమునకును దాసుడనై యున్నాను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Romans - రోమీయులకు 7 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

విశ్వాసులు క్రీస్తుతో ఐక్యమై ఉన్నారు, వారు దేవునికి ఫలాలను అందిస్తారు. (1-6) 
ఒక వ్యక్తి చట్టానికి ఒడంబడికగా కట్టుబడి మరియు వారి స్వంత విధేయత ద్వారా సమర్థనను కోరుకునేంత వరకు, వారు ఏదో ఒక పద్ధతిలో పాపానికి బానిసలుగా ఉంటారు. క్రీస్తు యేసులోని జీవాత్మ మాత్రమే పాపిని పాపమరణ నియమాల నుండి విముక్తి చేయగలడు. విశ్వాసులు తమ చేసిన పాపాలకు ధర్మశాస్త్రాన్ని ఖండించే శక్తి నుండి, అలాగే వారిలోని పాప నివాసాన్ని ప్రేరేపించే చట్టం యొక్క శక్తి నుండి విముక్తి పొందారు. ఇది కేవలం ఒక నియమం వలె కాకుండా, చట్టానికి సంబంధించిన ఒడంబడికగా పని చేస్తుందని గమనించడం ముఖ్యం. మా వృత్తి మరియు ప్రత్యేక హక్కులో, మేము కృప యొక్క ఒడంబడిక క్రింద ఉన్నాము, పని యొక్క ఒడంబడిక కాదు; క్రీస్తు సువార్త కింద, మోషే చట్టం కాదు.
ఈ వ్యత్యాసాన్ని కొత్త భర్తతో వివాహం చేసుకోవడం అనే రూపకం ద్వారా వివరించబడింది, రెండవ వివాహం క్రీస్తుతో మన ఐక్యతను సూచిస్తుంది. మరణం ద్వారా, ఒక ఒడంబడికగా చట్టం యొక్క బాధ్యతల నుండి మనం విడుదల చేయబడతాము, అలాగే భార్య తన భర్తకు చేసిన ప్రమాణాల నుండి ఎలా విముక్తి పొందుతుందో. మా ప్రగాఢమైన మరియు ప్రభావవంతమైన విశ్వాసం ద్వారా, మరణించిన సేవకుడు వారి యజమాని కాడి నుండి విముక్తి పొందినట్లే, చట్టానికి ఎటువంటి సంబంధం లేకుండా మనం చనిపోయినట్లుగా మార్చబడ్డాము.
మనం విశ్వసించే రోజు ప్రభువైన యేసుతో మన ఐక్యతను సూచిస్తుంది, ఆయనపై ఆధారపడటం మరియు ఆయన బోధనలకు నిబద్ధతతో కూడిన జీవితాన్ని ప్రారంభిస్తుంది. మంచి పనులు క్రీస్తుతో మన ఐక్యత నుండి ఉత్పన్నమవుతాయి, తీగ యొక్క ఉత్పాదకత దాని మూలాలకు దాని కనెక్షన్ నుండి ఎలా వస్తుంది. చట్టం మరియు దాని క్రింద ఉన్న అత్యంత శ్రద్ధతో కూడిన ప్రయత్నాలు, శరీరంలోని మరియు అవినీతి సూత్రాల ప్రభావంలో ఉన్నప్పటికీ, దేవుని ప్రేమతో హృదయాన్ని సరిదిద్దలేవు, ప్రాపంచిక కోరికలను జయించలేవు లేదా అంతర్భాగాలలో సత్యాన్ని మరియు నిజాయితీని నింపలేవు. కొత్త ఒడంబడిక యొక్క పునరుద్ధరణ మరియు క్రొత్త-సృష్టించే కృప ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ప్రత్యేక పవిత్రీకరణ ప్రభావాలు మాత్రమే, ఏదైనా ఆజ్ఞ యొక్క బాహ్య లేఖకు ఉపరితల విధేయత కంటే ఎక్కువ తీసుకురాగలవు.

చట్టం యొక్క ఉపయోగం మరియు శ్రేష్ఠత. (7-13) 
పాపాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి అవసరమైన మార్గం, పశ్చాత్తాపం, శాంతి మరియు క్షమాపణ కోసం ముందస్తు అవసరం, చట్టం నిర్దేశించిన ప్రమాణాలకు వ్యతిరేకంగా మన హృదయాలను మరియు చర్యలను విశ్లేషించడం. అపొస్తలుడు, తన స్వంత అనుభవాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ, చట్టం లేకుండా, అతను తన ఆలోచనలు, ఉద్దేశాలు మరియు పనుల యొక్క పాపాత్మకతను గుర్తించలేడని అంగీకరించాడు. చట్టం యొక్క పరిపూర్ణ ప్రమాణం అతని హృదయం మరియు జీవితంలోని లోపాలను ప్రకాశవంతం చేసింది, అతను గతంలో గ్రహించిన దానికంటే ఎక్కువ పాపాలను వెల్లడి చేసింది. అయితే, చట్టం స్వయంగా దయ లేదా దయ కోసం ఎలాంటి నిబంధనలను అందించలేదు.
మానవ స్వభావం మరియు వారి స్వంత హృదయం యొక్క వంపు గురించి తెలియని ఎవరైనా, అందుబాటులో లేని వాటిని ఆదర్శంగా తీసుకునే ధోరణిని గుర్తించడంలో విఫలమవుతారు. ఈ వంపు పిల్లలలో గమనించవచ్చు, అయినప్పటికీ మన స్వీయ-ప్రేమ తరచుగా మనలో మనకు కనిపించకుండా చేస్తుంది. ఒక క్రైస్తవుడు ఎంత వినయపూర్వకంగా మరియు ఆత్మీయంగా శ్రుతిమించబడి ఉంటాడో, అపొస్తలుడు నిజమైన విశ్వాసి యొక్క వర్ణనను మరింత స్పష్టంగా చూస్తారు—పాపం యొక్క ప్రారంభ నమ్మకాల నుండి ఈ అసంపూర్ణ స్థితిలో దయలో గణనీయమైన పురోగతి వరకు.
పాల్, ఒకప్పుడు పరిసయ్యుడు, చట్టం యొక్క ఆధ్యాత్మిక లోతు గురించి తెలియనివాడు, తన అంతర్గత అధోకరణాన్ని గ్రహించకుండానే బాహ్య కచ్చితత్వాన్ని కలిగి ఉన్నాడు. ఆజ్ఞ తన మనస్సాక్షిని పరిశుద్ధాత్మ విశ్వాసాల ద్వారా గుచ్చినప్పుడు, దాని డిమాండ్లను బహిర్గతం చేసినప్పుడు, అతను తన పాపపు స్వభావానికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేయడం చూశాడు. అదే సమయంలో, అతను పాపం యొక్క చెడు గురించి తీవ్రంగా తెలుసుకున్నాడు, చట్టాన్ని నెరవేర్చడంలో అతని అసమర్థతను గుర్తించాడు మరియు నేరస్థుడిలా ఖండించే భావాన్ని అనుభవించాడు.
మానవ హృదయం యొక్క చెడిపోయిన స్వభావం పాపాత్మకమైన ప్రతిస్పందనలను ప్రేరేపిస్తుంది, ఆజ్ఞ యొక్క ఉద్దీపన ద్వారా మరింత తీవ్రమవుతుంది, చట్టం కూడా పవిత్రమైనది మరియు దాని ఆజ్ఞ న్యాయమైనది మరియు మంచిది. ఇది పాపాన్ని క్షమించదు; బదులుగా, అది హృదయంలోకి ప్రవేశిస్తుంది, పాపం యొక్క అంతర్గత కదలికలను బహిర్గతం చేస్తుంది మరియు ఖండిస్తుంది. మంచి ఉద్దేశాలను కూడా అవినీతి మరియు దుర్మార్గపు స్వభావంతో వక్రీకరించవచ్చు. అదే వేడి మైనపును మృదువుగా చేస్తుంది మరియు మట్టిని గట్టిపరుస్తుంది, పోషకాహారం లేదా వైద్యం కోసం ఉద్దేశించిన పదార్ధం దుర్వినియోగం అయినప్పుడు మరణానికి దారి తీస్తుంది. చట్టం, మానవ భ్రష్టత్వం ద్వారా, మరణానికి దోహదపడవచ్చు, కానీ అది చివరికి పాపం, చట్టం ద్వారా వెల్లడి చేయబడింది, ఇది ప్రాణాంతకమైన విషంగా పనిచేస్తుంది. ఈ భాగం పాపం యొక్క విధ్వంసక స్వభావాన్ని మరియు మానవ హృదయం యొక్క స్వాభావిక పాపాత్మకతను స్పష్టంగా వివరిస్తుంది.

విశ్వాసిలో అవినీతి మరియు దయ మధ్య ఆధ్యాత్మిక వైరుధ్యాలు. (14-25)
14-17
దేవుని ధర్మశాస్త్రంలో వివరించబడిన పవిత్ర ప్రమాణాలతో పోల్చినప్పుడు, అపొస్తలుడు తన ముఖ్యమైన లోపాలను గుర్తించాడు, అతను దేహాభిమాన స్థితిలో ఉన్నట్లు భావించాడు. ఇది అణచివేత గొలుసుల నుండి తమను తాము విడిపించుకోలేని అసహ్యకరమైన యజమానికి అయిష్టంగా కట్టుబడి ఉన్న వ్యక్తికి సమానం. ఒక నిజమైన క్రైస్తవుడు వారి ఇష్టానికి విరుద్ధంగా ఈ ఇష్టపడని యజమానికి సేవ చేస్తాడు, పైనుండి వారి శక్తివంతమైన మరియు దయగల స్నేహితుడు వారిని రక్షించడానికి జోక్యం చేసుకునే వరకు భారమైన సంయమనంతో పోరాడుతూ ఉంటాడు. దేవదూతలు చేసే విధంగా మరియు నీతిమంతుల పరిపూర్ణ ఆత్మలుగా దేవుణ్ణి సేవించడానికి వారి హృదయంలో కొనసాగుతున్న అవినీతి నిజమైన మరియు వినయపూర్వకమైన అడ్డంకిని కలిగిస్తుంది.
సెయింట్ పాల్ ఉపయోగించిన తీవ్రమైన భాష పవిత్రతలో అతని గణనీయమైన పురోగతిని ప్రతిబింబిస్తుంది, అతని స్వీయ-అవమానం మరియు పాపం పట్ల అసహ్యం యొక్క లోతును హైలైట్ చేస్తుంది. ఈ భాషను పట్టుకోవడంలో వైఫల్యం అనేది పవిత్రతలో అతనికి చాలా దిగువన ఉండటం, దేవుని చట్టం యొక్క ఆధ్యాత్మికతపై అవగాహన లేకపోవడం మరియు మన హృదయాల్లోని చెడు గురించి తగినంత అవగాహన లేకపోవడం, నైతిక తప్పుల పట్ల తగ్గిన విరక్తితో కూడి ఉంటుంది. చాలా మంది విశ్వాసులు అపొస్తలుడి వ్యక్తీకరణతో ప్రతిధ్వనిస్తారు, పాపం మరియు స్వీయ-అధోకరణం పట్ల వారి తీవ్ర అసహ్యాన్ని తెలియజేయడంలో దాని సముచితతను ధృవీకరిస్తారు.
అపొస్తలుడు తన స్వాభావికమైన దుర్మార్గపు అవశేషాలకు వ్యతిరేకంగా తాను ఎదుర్కొన్న రోజువారీ పోరాటాన్ని వివరించాడు. తరచుగా, అతను తన పునరుద్ధరించబడిన తీర్పు మరియు ఆప్యాయతలకు విరుద్ధంగా ఉన్న వైఖరులు, పదాలు లేదా చర్యలకు లొంగిపోతున్నట్లు గుర్తించాడు. తన ఆధ్యాత్మిక సారాంశాన్ని పాపాత్మకమైన అంశం నుండి వేరు చేయడం ద్వారా, తప్పుడు పనులు తన నిజమైన స్వభావానికి వ్యక్తీకరణలు కావు, కానీ అతనిలో నివసించే పాపం అని అంగీకరించడం ద్వారా, అపొస్తలుడు వారి పాపాలకు జవాబుదారీతనం నుండి వ్యక్తులను విడిచిపెట్టలేదు. బదులుగా, ఈ చర్యలు హేతువు మరియు మనస్సాక్షికి విరుద్ధంగా ఉన్నాయని వెల్లడి చేయడం ద్వారా పాపం యొక్క స్వాభావిక తప్పును నొక్కిచెప్పాలని అతను లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాడు. ఒక వ్యక్తి లోపల పాపం ఉండటం వారిపై దాని ఆధిపత్యాన్ని లేదా పాలనను స్థాపించదు; ఒక నగరం లేదా దేశంలో నివసించడం అనేది సహజంగా పాలన లేదా ఆధిపత్యాన్ని సూచించదు.

18-22
హృదయం ఎంత స్వచ్ఛంగా మరియు పవిత్రంగా మారుతుందో, అంత సున్నితంగా అది లోపల పాపం యొక్క ఉనికిని గ్రహిస్తుంది. విశ్వాసి, వారు కృపలో పురోగమిస్తున్నప్పుడు, పవిత్రత యొక్క అందం మరియు చట్టం యొక్క శ్రేష్ఠత పట్ల లోతైన ప్రశంసలను పొందుతాడు. విధేయత చూపాలనే వారి హృదయపూర్వక కోరిక తీవ్రమవుతుంది, కానీ వారి అచంచలమైన సంకల్పం ఉన్నప్పటికీ, వారు తమను తాము తక్కువగా చూస్తారు. పాపం, అవశేష అవినీతి నుండి ఉద్భవిస్తుంది, తరచుగా ఉద్భవిస్తుంది, వారి దృఢ సంకల్పానికి విరుద్ధంగా తప్పులకు దారి తీస్తుంది.
అపొస్తలుడు పాపం యొక్క అంతర్గత పనితీరుతో నిజంగా ఇబ్బంది పడ్డాడు. అతను శరీరానికి మరియు ఆత్మకు మధ్య సంఘర్షణ గురించి మాట్లాడినప్పుడు, అతను ఎల్లప్పుడూ ఆత్మ యొక్క మార్గదర్శకానికి అనుగుణంగా వ్యవహరించలేడనే ఆలోచనను తెలియజేశాడు. అదేవిధంగా, ఆత్మ యొక్క ప్రభావవంతమైన వ్యతిరేకత అతనిని మాంసం యొక్క ప్రేరణలకు లొంగకుండా నిరోధించింది. మనస్సాక్షి యొక్క హెచ్చరికలు ఉన్నప్పటికీ, వారి పాపపు కోరికల యొక్క అంతర్గత ప్రేరేపణ పట్ల ఉదాసీనతతో, తప్పు చేయడంలో కొనసాగే వారితో ఈ పరిస్థితి తీవ్రంగా విభేదిస్తుంది. అంతర్గత సంఘర్షణను విస్మరించి, వారు తెలిసి నాశన మార్గాన్ని అనుసరిస్తారు.
విశ్వాసి కృపలో ఉన్నాడు మరియు పవిత్రత యొక్క మార్గాన్ని హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటాడు కాబట్టి, వారు దేవుని చట్టంలో మరియు దానికి అవసరమైన పవిత్రతలో నిజమైన ఆనందాన్ని పొందుతారు. ఈ ఆనందం వారి అంతరంగంలో పాతుకుపోయింది-వారిలోని కొత్త సృష్టి, నిజమైన పవిత్రతలో దేవునికి అనుగుణంగా రూపొందించబడింది.

23-25
ఈ ప్రకరణము అపొస్తలుని దేహసంబంధమైన ప్రయత్నాలలో మునిగిపోయిన వ్యక్తిగా చిత్రీకరించలేదు; బదులుగా, అతను అలా చేయకూడదని తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నట్లు చిత్రీకరిస్తుంది. కొంతమంది వ్యక్తులు ఈ భాగాన్ని దుర్వినియోగం చేసినప్పటికీ, మరికొందరు స్క్రిప్చర్ నుండి తమకు హాని కలిగించేలా ఉపయోగిస్తున్నప్పటికీ, తమ ప్రోత్సాహం మరియు ఓదార్పు కోసం దేవుడు ఈ వచనాలను అందించాడని భక్త క్రైస్తవులు అభినందిస్తున్నారు. కొంతమంది తమ సొంత కామ కోరికల కారణంగా దానిని దుర్వినియోగం చేసినందున లేఖనాన్ని లేదా దాని యొక్క ఏదైనా చెల్లుబాటు అయ్యే వివరణను తప్పు పట్టకుండా ఉండటం చాలా ముఖ్యం.
ఈ పదాల యొక్క నిజమైన అర్థాన్ని అర్థం చేసుకోవడం మరియు వివరించిన బాధాకరమైన సంఘర్షణను ఖచ్చితంగా అంచనా వేయడానికి ఈ పోరాటంలో వ్యక్తిగత నిశ్చితార్థం అవసరం. ఈ అంతర్గత యుద్ధంలో పాలుపంచుకున్న వారు మాత్రమే అపోస్తలుడి విలాపం యొక్క లోతును గ్రహించగలరు, ఒక దౌర్భాగ్యపు వ్యక్తి తన స్వంత అసహ్యానికి వ్యతిరేకంగా చర్య తీసుకోవలసి వస్తుంది. తనను తాను విడిపించుకోలేకపోయాడు, అతను యేసుక్రీస్తు ద్వారా వెల్లడి చేయబడిన మోక్షానికి దేవునికి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతాడు, ఈ అంతర్గత విరోధి నుండి చివరికి విముక్తిని అందిస్తాడు.
దైవిక కృపచే ప్రభావితమైన తన పునరుత్పత్తి మనస్సుతో, ఇష్టపూర్వకంగా సేవచేస్తాడు మరియు దేవుని చట్టాన్ని పాటిస్తున్నాడని అపొస్తలుడు స్పష్టం చేశాడు. అదే సమయంలో, అతని మాంసంతో-శరీర స్వభావాన్ని మరియు అధోకరణం యొక్క అవశేషాలను సూచిస్తుంది-అతను తన ఉత్తమ స్థితిలో కూడా తనను తాను పూర్తిగా వెలికి తీయలేననే భావనలో పాపం యొక్క చట్టానికి సేవ చేస్తాడు. ఈ అంగీకారం తనకు మించిన సహాయం మరియు విముక్తిని కోరవలసిన అవసరాన్ని నొక్కి చెబుతుంది.
అతను విమోచకుడు, ప్రాయశ్చిత్తం మరియు నీతిగా క్రీస్తు కోసం దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతాడు, వ్యక్తులలోని ఏదైనా అంతర్గత పవిత్రత వల్ల కాదు. అపొస్తలుడు వ్యక్తిగత పవిత్రత ఆధారంగా మోక్షానికి సంబంధించిన ఏదైనా దావాను నిరాకరించాడు. అతను తన మనస్సులో మరియు మనస్సాక్షిలో చట్టానికి అనుగుణంగా ఉండటానికి ప్రయత్నిస్తుండగా, పాపం యొక్క స్థిరత్వం అతనిని అడ్డుకుంటుంది, చట్టం కోరే పరిపూర్ణతను సాధించకుండా చేస్తుంది. స్థిరంగా పాపాత్ముడైన వ్యక్తికి ఏకైక విమోచనం క్రీస్తు యేసులో అందించబడిన దేవుని ఉచిత కృప ద్వారా. దైవిక కృప వారిని రక్షించే దౌర్భాగ్య స్థితిని క్రైస్తవులకు గుర్తుచేయడం, తమపై తాము తప్పుగా ఉన్న నమ్మకాన్ని నివారించడం మరియు అన్ని ఓదార్పు మరియు ఆశలు క్రీస్తులోని దేవుని గొప్ప మరియు స్వేచ్ఛా కృపలో లంగరు వేయబడతాయని నిర్ధారిస్తుంది.Shortcut Links
రోమీయులకు - Romans : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |