Proverbs - సామెతలు 8 | View All

1. జ్ఞానము ఘోషించుచున్నది వివేచన తన స్వరమును వినిపించుచున్నది

2. త్రోవప్రక్కను రాజవీధుల మొగలలోను నడిమార్గములలోను అది నిలుచుచున్నది

3. గుమ్మములయొద్దను పురద్వారమునొద్దను పట్టణపు గవునులయొద్దను నిలువబడి అది ఈలాగు గట్టిగా ప్రకటన చేయుచున్నది

4. మానవులారా, మీకే నేను ప్రకటించుచున్నాను నరులగు మీకే నా కంఠస్వరము వినిపించుచున్నాను.

5. జ్ఞానములేనివారలారా, జ్ఞానము ఎట్టిదైనది తెలిసి కొనుడి బుద్ధిహీనులారా, బుద్ధియెట్టిదైనది యోచించి చూడుడి.

6. నేను శ్రేష్ఠమైన సంగతులను చెప్పెదను వినుడి నా పెదవులు యథార్థమైన మాటలు పలుకును

7. నా నోరు సత్యమైన మాటలు పలుకును దుష్టత్వము నా పెదవులకు అసహ్యము

8. నా నోటి మాటలన్నియు నీతిగలవి వాటిలో మూర్ఖతయైనను కుటిలతయైనను లేదు

9. అవియన్నియు వివేకికి తేటగాను తెలివినొందినవారికి యథార్థముగాను ఉన్నవి.

10. వెండికి ఆశపడక నా ఉపదేశము అంగీకరించుడి మేలిమి బంగారు నాశింపక తెలివినొందుడి.

11. జ్ఞానము ముత్యములకన్న శ్రేష్ఠమైనది విలువగల సొత్తులేవియు దానితో సాటి కావు.

12. జ్ఞానమను నేను చాతుర్యమును నాకు నివాసముగా చేసికొనియున్నాను సదుపాయములు తెలిసికొనుట నాచేతనగును.

13. యెహోవాయందు భయభక్తులు గలిగియుండుట చెడుతనము నసహ్యించుకొనుటయే. గర్వము అహంకారము దుర్మార్గత కుటిలమైన మాటలు నాకు అసహ్యములు.

14. ఆలోచన చెప్పుటయు లెస్సైన జ్ఞానము నిచ్చుటయు నా వశము జ్ఞానాధారము నేనే, పరాక్రమము నాదే.

15. నావలన రాజులు ఏలుదురు అధికారులు న్యాయమునుబట్టి పాలనచేయుదురు.
రోమీయులకు 13:1

16. నావలన అధిపతులును లోకములోని ఘనులైన న్యాయాధిపతులందరును ప్రభుత్వము చేయుదురు.

17. నన్ను ప్రేమించువారిని నేను ప్రేమించుచున్నాను నన్ను జాగ్రత్తగా వెదకువారు నన్ను కనుగొందురు

18. ఐశ్వర్య ఘనతలును స్థిరమైన కలిమియు నీతియు నాయొద్ద నున్నవి.

19. మేలిమి బంగారముకంటెను అపరంజికంటెను నావలన కలుగు ఫలము మంచిది ప్రశస్తమైన వెండికంటె నావలన కలుగు వచ్చుబడి దొడ్డది.

20. నీతిమార్గమునందును న్యాయమార్గములయందును నేను నడచుచున్నాను.

21. నన్ను ప్రేమించువారిని ఆస్తికర్తలుగా చేయుదును వారి నిధులను నింపుదును.

22. పూర్వకాలమందు తన సృష్ట్యారంభమున తన కార్య ములలో ప్రథమమైనదానిగా యెహోవా నన్ను కలుగజేసెను.
ప్రకటన గ్రంథం 3:14, యోహాను 1:1-2, యోహాను 17:24, కొలొస్సయులకు 1:17

23. అనాదికాలము మొదలుకొని మొదటినుండి భూమి ఉత్పత్తియైన కాలమునకు పూర్వము నేను నియమింపబడితిని.

24. ప్రవాహజలములు లేనప్పుడు నీళ్లతో నిండిన ఊటలు లేనప్పుడు నేను పుట్టితిని.

25. పర్వతములు స్థాపింపబడకమునుపు కొండలు పుట్టకమునుపు

26. భూమిని దాని మైదానములను ఆయన చేయక మునుపు నేల మట్టిని రవంతయు సృష్టింపకమునుపు నేను పుట్టితిని.

27. ఆయన ఆకాశవిశాలమును స్థిరపరచినప్పుడు మహాజలములమీద మండలమును నిర్ణయించినప్పుడు నేనక్కడ నుంటిని.

28. ఆయన పైన ఆకాశమును స్థిరపరచినప్పుడు జలధారలను ఆయన బిగించినప్పుడు

29. జలములు తమ సరిహద్దులు మీరకుండునట్లు ఆయన సముద్రమునకు పొలిమేరను ఏర్పరచినప్పుడు భూమియొక్క పునాదులను నిర్ణయించినప్పుడు

30. నేను ఆయనయొద్ద ప్రధానశిల్పినై అనుదినము సంతో షించుచు నిత్యము ఆయన సన్నిధిని ఆనందించుచునుంటిని.

31. ఆయన కలుగజేసిన పరలోకమునుబట్టి సంతోషించుచు నరులను చూచి ఆనందించుచునుంటిని.

32. కావున పిల్లలారా, నా మాట ఆలకించుడి నా మార్గముల ననుసరించువారు ధన్యులు

33. ఉపదేశమును నిరాకరింపక దాని నవలంబించి జ్ఞానులై యుండుడి.

34. అనుదినము నా గడపయొద్ద కనిపెట్టుకొని నా ద్వారబంధములయొద్ద కాచుకొని నా ఉపదేశము వినువారు ధన్యులు.

35. నన్ను కనుగొనువాడు జీవమును కనుగొనును యెహోవా కటాక్షము వానికి కలుగును.

36. నన్ను కనుగొననివాడు తనకే హాని చేసికొనును నాయందు అసహ్యపడువారందరు మరణమును స్నేహించుదురు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Proverbs - సామెతలు 8 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

క్రీస్తు, జ్ఞానంగా, మనుష్యుల కుమారులను పిలుస్తాడు. (1-11) 
సృష్టిలోని అద్భుతాలు మరియు ప్రతి వ్యక్తిలోని నైతిక దిక్సూచి ద్వారా దేవుని చిత్తం యొక్క ద్యోతకం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. అయినప్పటికీ, మోషే మరియు ప్రవక్తల వంటి వ్యక్తుల బోధనల ద్వారా ఇది చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఈ బోధనలకు శ్రద్ధ వహించడానికి వ్యక్తులను ఒప్పించడంలో ప్రాథమిక సవాలు ఉంది. అయినప్పటికీ, పరిమిత జ్ఞానం ఉన్నవారికి కూడా, క్రీస్తు బోధలపై నిశితంగా శ్రద్ధ చూపడం మోక్షానికి మార్గాన్ని ప్రకాశవంతం చేస్తుంది. ప్రేమతో సత్యాన్ని స్వీకరించడానికి ఆసక్తిని కలిగి ఉన్న బహిరంగ మరియు స్వీకరించే హృదయం ఉన్న సందర్భాల్లో, జ్ఞానం వెండి మరియు బంగారం విలువను అధిగమించి, ఏదైనా భౌతిక సంపద కంటే ఎక్కువగా గౌరవించబడుతుంది.

జ్ఞానం యొక్క స్వభావం మరియు సంపద. (12-21) 
జ్ఞానం, ఇక్కడ చిత్రీకరించబడినట్లుగా, క్రీస్తును మూర్తీభవిస్తుంది, అతనిలో అన్ని జ్ఞానం మరియు జ్ఞానం కనిపిస్తాయి. ఇది మనకు బయలుపరచబడిన క్రీస్తు మాత్రమే కాదు, క్రీస్తు మనలో, ఆయన వాక్యంలో మరియు మన హృదయాలలో ప్రత్యక్షమయ్యాడు. వివేకం మరియు నైపుణ్యం యొక్క ప్రతి ఔన్స్ ప్రభువు నుండి ఉద్భవించింది. క్రీస్తు అమూల్యమైన రక్తము ద్వారా చేసిన విమోచన ద్వారా, ఆయన కృప సర్వత్రా జ్ఞానము మరియు వివేచనతో పొంగిపొర్లుతుంది.
మానవత్వం నాశనానికి అనేక మార్గాలను రూపొందించింది, కానీ దేవుడు తన జ్ఞానంతో మన రక్షణ కోసం ఒకదాన్ని రూపొందించాడు. దేవుడు అహంకారం, అహంకారం, దుష్ట ప్రవర్తన మరియు వికృత సంభాషణలను తృణీకరిస్తాడు, ఎందుకంటే ఈ లక్షణాలు ప్రజలు అతని వినయం, మేల్కొలుపు మరియు పవిత్రమైన మార్గదర్శకత్వాన్ని వినకుండా అడ్డుకుంటాయి. నిజమైన విశ్వాసం కష్ట సమయాల్లో ఉత్తమమైన సలహాను అందిస్తుంది మరియు ముందుకు సాగే మార్గాన్ని ప్రకాశవంతం చేస్తుంది. ఆయన జ్ఞానాన్ని క్రీస్తుయేసు ప్రేమలో పొందేవారికి నిజమైన సంతోషం కలుగుతుంది.
ముందుగానే, శ్రద్ధగా మరియు అన్నిటికంటే ముందుగా ఆయనను వెంబడించండి. "వ్యర్థంగా వెతకండి" అని క్రీస్తు ఎప్పుడూ చెప్పలేదు. క్రీస్తును ప్రేమించే వారు ఆయన అందాన్ని తిలకించారు మరియు ఆయన ప్రేమను వారి హృదయాలను ముంచెత్తారు, అందువల్ల వారు ధన్యులు. వారి ఆనందం ఈ ప్రపంచంలో లేదా, సాటిలేని విధంగా, రాబోయే ప్రపంచంలో వ్యక్తమవుతుంది. మోసపూరిత మార్గాల ద్వారా సంపాదించిన సంపద క్షీణిస్తుంది, కానీ నిజాయితీగా సంపాదించిన సంపద శాశ్వతంగా ఉంటుంది, ముఖ్యంగా భక్తి మరియు దాతృత్వ చర్యలలో పెట్టుబడి పెట్టినప్పుడు.
వారికి ఐశ్వర్యం మరియు ప్రాపంచిక గౌరవం లేకపోయినా, వారు అనంతమైన ఉన్నతమైనదాన్ని కలిగి ఉంటారు. దేవుని దయతో వారు ఆనందాన్ని పొందుతారు. క్రీస్తు, తన ఆత్మ ద్వారా, విశ్వాసులను లోతైన సత్యాలలోకి నడిపిస్తాడు మరియు వారిని నీతి మార్గంలో నడిపిస్తాడు, వారు ఆత్మతో కలిసి నడవడానికి వీలు కల్పిస్తాడు. ఇంకా, వారు పరలోక జీవితంలో దేవుని మహిమలో ఆనందిస్తారు. వివేకం యొక్క వాగ్దానాలలో, విశ్వాసులు నిధులను క్షణికమైన రోజులు మరియు సంవత్సరాల కోసం కాదు, కానీ శాశ్వతత్వం కోసం నిల్వ చేస్తారు. అందువలన, ఆమె పండు బంగారం విలువను అధిగమిస్తుంది.

క్రీస్తు తండ్రితో ఒకటి, ప్రపంచ సృష్టిలో, మరియు మనిషి యొక్క మోక్షానికి తన పనిలో సంతోషిస్తున్నాడు. (22-31) 
దేవుని కుమారుడు ప్రపంచాన్ని సృష్టించే చర్యలో తన ప్రమేయాన్ని ప్రకటిస్తాడు. దేవుని కుమారుడే దాని సృష్టికర్తగా ఉన్నప్పుడు ప్రపంచ రక్షకునిగా సేవ చేయడానికి ఎంత సమర్థుడు మరియు తగినవాడు! ప్రపంచ ఉనికికి చాలా కాలం ముందు దేవుని కుమారుడు ఆ గొప్ప పని కోసం నియమించబడ్డాడు. దయనీయమైన పాపులను రక్షించడంలో ఆయన సంతోషాన్ని పొందినట్లయితే, మనం కూడా అతని మోక్షానికి సంతోషించాలా?

క్రీస్తు మాట వినమని ప్రబోధాలు. (32-36)
నిశ్చయంగా, పిల్లల ఆత్రుతతో మనం క్రీస్తు మాటలను వినాలి. మనమందరం జ్ఞానవంతులమై అలాంటి దయకు దూరంగా ఉండము. రక్షకుని స్వరాన్ని వినేవారు మరియు రోజువారీ పఠనం, ధ్యానం మరియు ప్రార్థన ద్వారా ఆయనకు అంకితం చేసేవారు నిజంగా ధన్యులు. ప్రపంచంలోని ప్రజలు కూడా తమ అత్యంత ప్రాధాన్యతగా భావించే వాటిని విస్మరించకుండా పనికిమాలిన కాలక్షేపాలకు సమయాన్ని వెతకగలుగుతారు. వ్యక్తులు, దైవభక్తిని ప్రకటించి, దయ యొక్క మార్గాలను విడిచిపెట్టడానికి సాకులు వెతుకుతున్నప్పుడు అది జ్ఞానం యొక్క బోధనల పట్ల అసహ్యాన్ని ప్రదర్శించలేదా? క్రీస్తు జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉన్నాడు మరియు విశ్వాసులందరికీ జీవితానికి మూలం. మనము క్రీస్తును కనుగొని, ఆయనలో కనుగొనబడినంత వరకు దేవుని అనుగ్రహాన్ని పొందలేము. క్రీస్తును వ్యతిరేకించే వారు తమను తాము మోసం చేసుకుంటున్నారు; పాపం అనేది ఆత్మకు వ్యతిరేకంగా చేసే ఘోరమైన నేరం. పాపులు నశిస్తారు ఎందుకంటే వారు ఎంచుకున్నారు, ఇది దేవుడు తీర్పును నిర్వర్తించినప్పుడు దానిని సమర్థిస్తుంది.Shortcut Links
సామెతలు - Proverbs : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |