Corinthians I - 1 కొరింథీయులకు 14 | View All

1. ప్రేమ కలిగియుండుటకు ప్రయాసపడుడి. ఆత్మ సంబంధమైన వరములను ఆసక్తితో అపేక్షించుడి; విశేషముగా మీరు ప్రవచనవరము అపేక్షించుడి.

2. ఎందుకనగా భాషతో మాటలాడువాడు మనుష్యులతో కాదు దేవునితో మాటలాడుచున్నాడు; మనుష్యుడెవడును గ్రహింపడుగాని వాడు ఆత్మవలన మర్మములను పలుకు చున్నాడు.

3. క్షేమాభివృద్ధియు హెచ్చరికయు ఆదరణయు కలుగునట్లు, ప్రవచించువాడు మనుష్యులతో మాట లాడుచున్నాడు.

4. భాషతో మాటలాడువాడు తనకే క్షేమాభివృద్ధి కలుగజేసికొనును గాని ప్రవచించువాడు సంఘమునకు క్షేమాభివృద్ధి కలుగజేయును.

5. మీరందరు భాషలతో మాటలాడవలెనని కోరుచున్నానుగాని మీరు ప్రవచింపవలెనని మరి విశేషముగా కోరుచున్నాను. సంఘము క్షేమాభివృద్ధి పొందునిమిత్తము భాషలతో మాట లాడువాడు అర్థము చెప్పితేనేగాని వానికంటె ప్రవచించువాడే శ్రేష్ఠుడు.
సంఖ్యాకాండము 11:29

6. సహోదరులారా, ఆలోచించుడి; భాషలతో మాటలాడుచు నేను మీయొద్దకు వచ్చి సత్యమును బయలు పరచవలెననియైనను జ్ఞానోపదేశము చేయ వలెనని యైనను ప్రవచింపవలెననియైనను బోధింపవలెనని యైనను మీతో మాటలాడకపోయిన యెడల, నావలన మీకు ప్రయోజనమేమి?

7. పిల్లనగ్రోవి గాని వీణ గాని, నిర్జీవ వస్తువులు నాదమిచ్చునప్పుడు, స్వరములలో భేదము కలుగజేయనియెడల, ఊదినదేదో మీటినదేదో యేలాగు తెలియును?

8. మరియు బూర స్పష్టముకాని ధ్వని ఇచ్చు నప్పుడు యుద్ధమునకెవడు సిద్ధపడును?

9. ఆలాగే మీరు స్పష్టమైన మాటలు నాలుకతో పలికితేనేగాని పలికినది ఏలాగు తెలియును? మీరు గాలితో మాటలాడు చున్నట్టుందురు.

10. లోకమందు ఎన్నో విధములగు భాషలున్నను వాటిలో ఒకటైనను స్పష్టముకానిదై యుండదు.

11. మాటల అర్థము నాకు తెలియకుండిన యెడల మాటలాడు వానికి నేను పరదేశినిగా ఉందును, మాటలాడువాడు నాకు పరదేశిగా ఉండును.

12. మీరు ఆత్మసంబంధమైన వరముల విషయమై ఆసక్తిగలవారు గనుక సంఘమునకు క్షేమాభివృద్ధి కలుగునిమిత్తము అవి మీకు విస్తరించునట్లు ప్రయత్నము చేయుడి.

13. భాషతో మాటలాడువాడు అర్థము చెప్పు శక్తికలుగుటకై ప్రార్థనచేయవలెను.

14. నేను భాషతో ప్రార్థన చేసినయెడల నా ఆత్మ ప్రార్థనచేయును గాని నా మనస్సు ఫలవంతముగా ఉండదు.

15. కాబట్టి ఆత్మతో ప్రార్థన చేతును, మనస్సుతోను ప్రార్థన చేతును; ఆత్మతో పాడుదును, మనస్సుతోను పాడుదును.

16. లేనియెడల నీవు ఆత్మతో స్తోత్రము చేసినప్పుడు ఉపదేశము పొందనివాడు నీవు చెప్పుదానిని గ్రహింపలేడు గనుక, నీవు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించినప్పుడు ఆమేన్‌ అని వాడేలాగు పలుకును?

17. నీవైతే బాగుగానే కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నావు గాని యెదుటివాడు క్షేమాభివృద్ధి పొందడు.

18. నేను మీ యందరికంటె ఎక్కువగా భాషలతో మాటలాడుచున్నాను; అందుకు దేవుని స్తుతించెదను.

19. అయినను సంఘములో భాషతో పదివేల మాటలు పలుకుటకంటె, ఇతరులకు బోధకలుగునట్లు నా మనస్సుతో అయిదు మాటలు పలుకుట మేలు.

20. సహోదరులారా, మీరు బుద్ధివిషయమై పసిపిల్లలు కాక దుష్టత్వము విషయమై శిశువులుగా ఉండుడి; బుద్ధి విషయమై పెద్దవారలై యుండుడి.

21. అన్య భాషలు మాటలాడు జనులద్వారాను, పరజనుల పెదవులద్వారాను, ఈ జనులతో మాటలాడుదును; అప్పటికైనను వారు నా మాట వినకపోదురు అని ప్రభువు చెప్పుచున్నాడని ధర్మశాస్త్రములో వ్రాయ బడియున్నది.
యెషయా 28:11-12

22. కాబట్టి భాషలు విశ్వాసులకు కాదు అవిశ్వాసులకే సూచకమైయున్నవి. ప్రవచించుట అవిశ్వాసులకు కాదు విశ్వాసులకే సూచకమై యున్నది.

23. సంఘమంతయు ఏకముగా కూడి అందరు భాషలతో మాటలాడుచుండగా, ఉపదేశము పొందనివారైనను అవి శ్వాసులైనను లోపలికి వచ్చినయెడల, మీరు వెఱ్ఱిమాట లాడుచున్నారని అనుకొందురు కదా?

24. అయితే అందరు ప్రవచించుచుండగా అవిశ్వాసియైనను ఉపదేశము పొందని వాడైనను లోపలికి వచ్చినయెడల, అందరి బోధవలన తాను పాపినని గ్రహించి, అందరివలన విమర్శింపబడును.

25. అప్పుడతని హృదయరహస్యములు బయలుపడును. ఇందు వలన దేవుడు నిజముగా మీలో ఉన్నాడని ప్రచురముచేయుచు అతడు సాగిలపడి దేవునికి నమస్కారము చేయును.
యెషయా 45:14, దానియేలు 2:47, జెకర్యా 8:23

26. సహోదరులారా, యిప్పుడు మీలో ఏమి జరుగు చున్నది? మీరు కూడి వచ్చునప్పుడు ఒకడు ఒక కీర్తన పాడవలెనని యున్నాడు; మరియొకడు బోధింపవలెనని యున్నాడు; మరియొకడు తనకు బయలు పరచబడినది ప్రకటనచేయవలెనని యున్నాడు; మరియొకడు భాషతో మాటలాడవలెనని యున్నాడు; మరియొకడు అర్థము చెప్ప వలెనని యున్నాడు. సరే; సమస్తమును క్షేమాభివృద్ధి కలుగుటకై జరుగనియ్యుడి.

27. భాషతో ఎవడైనను మాటలాడితే, ఇద్దరు అవసరమైన యెడల ముగ్గురికి మించకుండ, వంతులచొప్పున మాటలాడవలెను, ఒకడు అర్థము చెప్ప వలెను.

28. అర్థము చెప్పువాడు లేనియెడల అతడు సంఘములో మౌనముగా ఉండవలెను గాని, తనతోను దేవునితోను మాటలాడుకొనవచ్చును.

29. ప్రవక్తలు ఇద్దరు ముగ్గురు మాటలాడవచ్చును; తక్కినవారు వివేచింపవలెను.

30. అయితే కూర్చున్న మరి యొకనికి ఏదైనను బయలు పరచబడిన యెడల మొదటివాడు మౌనముగా ఉండవలెను.

31. అందరు నేర్చుకొనునట్లును అందరు హెచ్చరిక పొందునట్లును మీరందరు ఒకని తరువాత ఒకడు ప్రవచింపవచ్చును.

32. మరియు ప్రవక్తల ఆత్మలు ప్రవక్తల స్వాధీనములో ఉన్నవి.

33. ఆలాగే పరిశుద్ధుల సంఘము లన్నిటిలో దేవుడు సమాధానమునకే కర్త గాని అల్లరికి కర్త కాడు.

34. స్త్రీలు సంఘములలో మౌనముగా ఉండవలెను; వారు లోబడియుండవలసినదే గాని, మాటలాడుటకు వారికి సెలవు లేదు. ఈలాగు ధర్మశాస్త్రమును చెప్పుచున్నది.

35. వారు ఏమైనను నేర్చుకొనగోరిన యెడల, ఇంట తమ తమ భర్తల నడుగవలెను; సంఘములో స్త్రీ మాటలాడుట అవమానము.

36. దేవుని వాక్యము మీ యొద్ద నుండియే బయలువెళ్లెనా? మీయొద్దకు మాత్రమే వచ్చెనా?

37. ఎవడైనను తాను ప్రవక్తననియైనను ఆత్మసంబంధినని యైనను తలంచుకొనిన యెడల, నేను మీకు వ్రాయుచున్నవి ప్రభువుయొక్క ఆజ్ఞలని అతడు దృఢముగా తెలిసికొనవలెను.

38. ఎవడైనను తెలియని వాడైతే తెలియని వాడుగానే యుండనిమ్ము.

39. కాబట్టి నా సహోదరులారా, ప్రవచించుట ఆసక్తితో అపేక్షించుడి, భాషలతో మాటలాడుట ఆటంకపరచకుడి గాని,

40. సమస్తమును మర్యాదగాను క్రమముగాను జరుగ నియ్యుడి.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Corinthians I - 1 కొరింథీయులకు 14 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

భాషల బహుమతి కంటే జోస్యం ప్రాధాన్యతనిస్తుంది. (1-5) 
గ్రంధాన్ని ముందుగా చెప్పడం, లేదా వ్యాఖ్యానించడం, భాషల్లో మాట్లాడటం వంటిది. ఈ దృగ్విషయం స్క్రిప్చర్ యొక్క సూటిగా వివరణ కంటే ఎక్కువ దృష్టిని ఆకర్షించింది, అహంకారానికి మరింత ఆకర్షణీయంగా ఉంది కానీ క్రైస్తవ దాతృత్వ లక్ష్యాలకు తక్కువ దోహదపడింది. ఇది వ్యక్తుల ఆధ్యాత్మిక శ్రేయస్సుకు సమానంగా ప్రయోజనం చేకూర్చడంలో విఫలమైంది. గ్రహించలేనిది ఎప్పటికీ జ్ఞానోదయానికి ఉపయోగపడదు. అత్యంత అద్భుతమైన ప్రసంగాలు ప్రేక్షకుల పట్టుకు మించిన భాషలో ఉచ్చరించినట్లయితే ఎటువంటి ప్రయోజనం ఉండదు. ఏదైనా నైపుణ్యం లేదా స్వాధీనం విలువ దాని ఆచరణాత్మక ప్రయోజనం ద్వారా నిర్ణయించబడుతుంది. తీవ్రమైన, ఆధ్యాత్మిక ఆప్యాయత కూడా అవగాహన సాధన ద్వారా నిగ్రహించబడాలి; లేకుంటే, వ్యక్తులు తాము సమర్థిస్తున్నట్లు ప్రకటించే సత్యాలకు మచ్చ తెచ్చే ప్రమాదం ఉంది.

తెలియని భాషలలో మాట్లాడటం లాభదాయకం కాదు. (6-14) 
ఒక అపొస్తలుడు కూడా ప్రేక్షకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో కమ్యూనికేట్ చేస్తే తప్ప సమర్థవంతంగా బోధించలేడు. శ్రోతలకు అర్థం లేని పదాలు చెప్పడం కేవలం ఖాళీ వాక్చాతుర్యం మాత్రమే. వక్త మరియు ప్రేక్షకులు ఇద్దరూ ఒకరికొకరు విదేశీయులుగా మారడం వల్ల అలాంటి కమ్యూనికేషన్ దాని ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చడంలో విఫలమవుతుంది. క్రైస్తవ సమ్మేళనాలలో అన్ని మతపరమైన కార్యకలాపాలు ప్రతి ఒక్కరూ పాల్గొనడానికి మరియు ప్రయోజనం పొందేందుకు అనుమతించే విధంగా నిర్వహించాలి. ప్రజల ఆరాధన మరియు ఇతర మతపరమైన ఆచారాలకు స్పష్టమైన మరియు సులభంగా అర్థమయ్యే భాష చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. క్రీస్తు యొక్క నిజమైన శిష్యుడు పాండిత్య జ్ఞానం లేదా అనర్గళమైన ప్రసంగం కోసం గుర్తింపు పొందడం కంటే ఇతరులకు మేలు చేయడానికే ప్రాధాన్యత ఇస్తాడు.

అర్థం చేసుకోగలిగే ఆరాధనకు ఉపదేశాలు. (15-25) 
అవగాహన లేని ప్రార్థనలు నిజమైన ఆమోదాన్ని పొందలేవు. నిజమైన క్రైస్తవ పరిచారకుడు వ్యక్తిగత ప్రశంసలను కోరుకోవడం కంటే ప్రజల ఆత్మలకు ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనాన్ని అందించడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తాడు. ఇది క్రీస్తు యొక్క నిజమైన సేవకునిగా నిదర్శనం. పిల్లలు కొత్తదనంతో ఆకర్షించబడినప్పటికీ, క్రైస్తవులు మోసం లేదా ద్వేషం లేకుండా అమాయకత్వాన్ని కలిగి ఉండాలి. అయినప్పటికీ, వారు దుర్మార్గపు కుయుక్తులను తప్పించుకుంటూ నీతి వాక్యంలో కూడా నైపుణ్యం కలిగి ఉండాలి.
ప్రజలు దేవునిచే విడిచిపెట్టబడినప్పుడు, వారికి తెలియని భాషలో ఆరాధనను సమర్థించే నాయకులకు అప్పగించబడవచ్చు-ఈ పరిస్థితి ఎటువంటి ప్రయోజనాన్ని తీసుకురాదు. తెలియని భాషలో తమ సందేశాలను అందించే బోధకుల విషయంలో ఇది జరిగింది. ఒక అన్యజనులకు, పరిచారకులు తనకు మరియు సమాజానికి తెలియని భాషలో ప్రార్థన చేయడం లేదా బోధించడం అసంబద్ధంగా అనిపించవచ్చు. ఏదేమైనప్పటికీ, పరిచర్య చేసేవారు లేఖనాల యొక్క స్పష్టమైన వివరణలను అందించినట్లయితే లేదా సువార్త యొక్క ప్రాథమిక సత్యాలు మరియు సూత్రాలపై విశదీకరించినట్లయితే, అన్యజనులు లేదా నేర్చుకోని వ్యక్తి క్రైస్తవ మతం వైపుకు ఆకర్షించబడవచ్చు. వారి మనస్సాక్షి కదిలించబడవచ్చు, వారి హృదయ రహస్యాలు బహిర్గతం కావచ్చు, అపరాధాన్ని గుర్తించి, అసెంబ్లీలో దేవుని ఉనికిని గుర్తించేలా వారిని నడిపించవచ్చు. స్పష్టంగా మరియు సముచితంగా బోధించబడిన లేఖనాలు మనస్సాక్షిని మేల్కొల్పడానికి మరియు హృదయాన్ని కదిలించే అద్భుతమైన సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి.

బహుమతులు వ్యర్థమైన ప్రదర్శన నుండి రుగ్మతలు; (26-33)
సామూహిక సమావేశాలలో మతపరమైన కార్యకలాపాల యొక్క ప్రాథమిక లక్ష్యం అందరినీ తీర్చిదిద్దడం. తెలియని భాషలో మాట్లాడే అభ్యాసానికి సంబంధించి, ఎవరైనా వ్యాఖ్యానించగల సామర్థ్యం ఉన్నట్లయితే, రెండు అద్భుత బహుమతులు ఏకకాలంలో ఉపయోగించబడతాయి. ఇది చర్చి నిర్మాణానికి మరియు శ్రోతల విశ్వాసాన్ని బలోపేతం చేయడానికి దారి తీస్తుంది. ప్రవచించే విషయంలో, అందరూ ఒకేసారి మాట్లాడకుండా, ఒకే సమావేశంలో ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే మాట్లాడటం మంచిది. దేవుని ఆత్మచే ప్రేరేపించబడిన వ్యక్తి వారి వెల్లడిని తెలియజేసేటప్పుడు క్రమాన్ని మరియు అలంకారానికి కట్టుబడి ఉంటాడు. ప్రజలు తమ బాధ్యతలను విస్మరించమని లేదా వారి వయస్సు లేదా స్థానానికి భిన్నంగా ప్రవర్తించమని దేవుడు ఆదేశించడు.

మరియు చర్చిలో మాట్లాడే స్త్రీల నుండి. (34-40)
క్రైస్తవ స్త్రీలు ఇంట్లో తమ భర్తల నుండి మతపరమైన అవగాహనను పొందాలని అపొస్తలుడి ప్రోత్సాహం, విశ్వాసుల కుటుంబాలు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి సమీకరించాలని సూచిస్తుంది. క్రీస్తు యొక్క ఆత్మ స్థిరంగా ఉంటుంది మరియు ఏదైనా వెల్లడి అపొస్తలుడి బోధనలకు విరుద్ధంగా ఉంటే, అవి ఒకే ఆత్మ నుండి ఉద్భవించవు. చర్చిలో శాంతి, సత్యం మరియు క్రమాన్ని కాపాడుకోవడంలో ప్రయోజనకరమైన వాటిని అనుసరించడం, దాని శ్రేయస్సుకు హాని కలిగించని వాటిని సహించడం మరియు మంచి ప్రవర్తన, క్రమబద్ధత మరియు మర్యాదలను సమర్థించడం.Shortcut Links
1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |