Hosea - హోషేయ 4 | View All

1. ఇశ్రాయేలువారలారా, యెహోవా మాట ఆల కించుడి. సత్యమును కనికరమును దేవునిగూర్చిన జ్ఞానమును దేశమందు లేకపోవుట చూచి యెహోవా దేశనివాసులతో వ్యాజ్యెమాడుచున్నాడు.
ప్రకటన గ్రంథం 6:10

2. అబద్ధసాక్ష్యము పలు కుటయు అబద్ధమాడుటయు హత్య చేయుటయు దొంగిలించుటయు వ్యభిచరించుటయు వాడుకయ్యెను; జనులు కన్నము వేసెదరు, మానక నరహత్యచేసెదరు.

3. కాబట్టి దేశము ప్రలాపించుచున్నది, దాని పశువులును ఆకాశ పక్షులును కాపురస్థులందరును క్షీణించుచున్నారు, సముద్ర మత్స్యములు కూడ గతించిపోవుచున్నవి.

4. ఒకడు మరియొకనితో వాదించినను ప్రయోజనము లేదు; ఒకని గద్దించినను కార్యము కాకపోవును; నీ జనులు యాజకునితో జగడమాడువారిని పోలియున్నారు.

5. కాబట్టి పగలు నీవు కూలుదువు, రాత్రి నీతోకూడ ప్రవక్త కూలును. నీ తల్లిని నేను నాశనముచేతును.

6. నా జనులు జ్ఞానములేనివారై నశించుచున్నారు. నీవు జ్ఞానమును విసర్జించుచున్నావు గనుక నాకు యాజకుడవు కాకుండ నేను నిన్ను విసర్జింతును; నీవు నీ దేవుని ధర్మ శాస్త్రము మరచితివి గనుక నేనును నీ కుమారులను మరతును.

7. తమకు కలిమి కలిగినకొలది వారు నాయెడల అధికపాపము చేసిరి గనుక వారి ఘనతను నీచస్థితికి మార్చుదును.

8. నా జనుల పాపములను ఆహారముగ చేసికొందురు గనుక జనులు మరి యధికముగా పాపము చేయవలెనని వారు కోరుదురు.

9. కాబట్టి జనులకు ఏలాగో యాజకులకును ఆలాగే సంభవించును; వారి ప్రవర్తనను బట్టి నేను వారిని శిక్షింతును, వారి క్రియలనుబట్టి వారికి ప్రతికారము చేతును.

10. వారు యెహోవాను లక్ష్య పెట్టుటమానిరి గనుక వారు భోజనము చేసినను తృప్తి పొందక యుందురు, వ్యభిచారము చేసినను అభివృద్ధి నొందక యుందురు.

11. వ్యభిచారక్రియలు చేయుటచేతను ద్రాక్షారసము పానముచేయుటచేతను మద్యపానము చేతను వారు మతిచెడిరి.

12. నా జనులు తాము పెట్టు కొనిన కఱ్ఱయొద్ద విచారణచేయుదురు, తమ చేతికఱ్ఱ వారికి సంగతి తెలియజేయును, వ్యభిచారమనస్సు వారిని త్రోవ తప్పింపగా వారు తమ దేవుని విసర్జించి వ్యభిచరింతురు.

13. పర్వతముల శిఖరములమీద బలులనర్పింతురు, కొండలమీద ధూపము వేయుదురు, సింధూరవృక్షముల క్రిందను చినారువృక్షముల క్రిందను మస్తకివృక్షముల క్రిందను నీడ మంచిదని అచటనే ధూపము వేయుదురు; అందువలననే మీ కుమార్తెలు వేశ్యలైరి, మీ కోడండ్లును వ్యభిచారిణులైరి.

14. జనులు తామే వ్యభిచారిణులను కూడుదురు, తామే వేశ్యలతో సాంగత్యముచేయుచు బలుల నర్పింతురు గనుక మీ కుమార్తెలు వేశ్యలగుటనుబట్టి నేను వారిని శిక్షింపను, మీ కోడండ్లు వ్యభిచరించుటను బట్టి నేను వారిని శిక్షింపను; వివేచనలేని జనము నిర్మూల మగును.

15. ఇశ్రాయేలూ, నీవు వేశ్యవైతివి; అయినను యూదా ఆ పాపములో పాలుపొందక పోవునుగాక. గిల్గాలునకు పోవద్దు; బేతావెనునకు పోవద్దు; యెహోవా జీవముతోడని ప్రమాణముచేయవద్దు.

16. పెయ్య మొండి తనము చూపునట్టు ఇశ్రాయేలువారు మొండితనము చూపియున్నారు గనుక విశాలస్థలమందు మేయు గొఱ్ఱె పిల్లకు సంభవించునట్లు దేవుడు వారికి సంభవింపజేయును.

17. ఎఫ్రాయిము విగ్రహములతో కలసికొనెను, వానిని ఆలాగుననే యుండనిమ్ము.

18. వారికి ద్రాక్షారసము చేదాయెను, ఒళ్లు తెలియనివారు; మానక వ్యభిచారముచేయు వారు; వారి అధికారులు సిగ్గుమాలినవారై అవమానకర మైన దానిని ప్రేమింతురు.

19. సుడిగాలి జనులను చుట్టి కొట్టుకొనిపోవును; తాము అర్పించిన బలులనుబట్టి వారు సిగ్గునొందుదురు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Hosea - హోషేయ 4 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

ప్రజల పాపాలకు వ్యతిరేకంగా దేవుని తీర్పులు. (1-5) 
హోషేయ అనైతికత మరియు విగ్రహారాధన రెండింటినీ తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాడు. 2 రాజులు 21:16లో వివరించిన విధంగా దేశంలో, సత్యం, కరుణ మరియు దేవుని గురించిన జ్ఞానం యొక్క తీవ్రమైన కొరత ఉంది, ఇది విస్తృతమైన హింసకు దారితీసింది. పర్యవసానంగా, రాబోయే విపత్తులు హోరిజోన్‌లో ఉన్నాయి, మొత్తం ప్రాంతాన్ని నాశనం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. మన అతిక్రమాలు, వ్యక్తిగతంగా, మన కుటుంబాలలో, మన సంఘాలలో లేదా ఒక దేశంగా చేసినా, మన పట్ల ప్రభువు అసంతృప్తికి దారి తీస్తుంది. మరింత విధ్వంసం జరగకుండా నిరోధించడానికి మనల్ని మనం తగ్గించుకోవడం మరియు ఆయనకు సమర్పించుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

మరియు పూజారులు. (6-11) 
పూజారులు మరియు ప్రజలు ఇద్దరూ జ్ఞానాన్ని తిరస్కరించారు మరియు న్యాయమైన పర్యవసానంగా, దేవుడు వారిని కూడా తిరస్కరిస్తాడు. వారు దేవుని ధర్మశాస్త్రాన్ని మరచిపోవడమే కాకుండా దానిని తమ హృదయాలలో ఉంచుకొని తమ వారసులకు అందజేయాలనే కోరిక లేదా ప్రయత్నాన్ని కూడా చూపలేదు. కావున, దేవుడు వారిని మరియు వారి సంతానమును మరచిపోవుట న్యాయము. మన గౌరవానికి మూలంగా మనం దేవుణ్ణి అవమానించినప్పుడు, అది చివరికి మనకు అవమానాన్ని తెస్తుంది.
పాపం యొక్క తీవ్రత గురించి ప్రజలను హెచ్చరించే బదులు, పాపం పాపం దేవునికి ప్రాయశ్చిత్తం చేయడం ద్వారా ఎంత అభ్యంతరకరమైనదో చూపిస్తుంది, తక్కువ ఖర్చుతో సులభంగా ప్రాయశ్చిత్తం పొందవచ్చని సూచించడం ద్వారా పూజారులు పాపాన్ని ప్రోత్సహించారు. ఇతరుల పాపాలలో ఆనందాన్ని పొందడం, అది మనకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది కాబట్టి, అది గొప్ప దుర్మార్గం. చట్టవిరుద్ధమైన లాభాలు నిజమైన సౌలభ్యంతో ఎన్నటికీ ఆనందించబడవు.
ప్రజలు మరియు పూజారులు తమ పాపపు మార్గాల్లో పరస్పరం ఒకరినొకరు బలపరిచారు, అందువల్ల, వారు తదుపరి శిక్షలో న్యాయంగా పాలుపంచుకుంటారు. పాపంలో పాలుపంచుకునే వారు దాని వినాశనంలో పాలుపంచుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. హృదయంలో పెంపొందించబడిన ఏదైనా పాపాత్మకమైన కోరిక క్రమంగా దాని బలాన్ని మరియు శక్తిని తగ్గిస్తుంది. అందుకే విశ్వాసాన్ని ప్రకటించే చాలామంది తమ మతపరమైన ప్రయాణంలో నీరసంగా, ఉదాసీనంగా మరియు నిర్జీవంగా పెరుగుతారు, ఎందుకంటే వారు తమ భక్తిని చెరిపేసే పాపాత్మకమైన కోరికలను రహస్యంగా కలిగి ఉంటారు.

విగ్రహారాధన ఖండించబడింది మరియు యూదా హెచ్చరించింది. (12-19)
ప్రజలు దైవిక వాక్యాన్ని పట్టించుకోకుండా విగ్రహాల నుండి మార్గదర్శకత్వం కోసం ప్రయత్నించారు, ఇది అనివార్యంగా గందరగోళం మరియు తప్పులకు దారి తీస్తుంది. పర్యవసానంగా, వ్యక్తులు తమను తాము బాధలకు గురిచేస్తారు మరియు పాపం సమాజం అంతటా వ్యాపించింది. విగ్రహారాధనలో ఇశ్రాయేలును అనుసరించకుండా యూదా దూరంగా ఉండాలి, ఎందుకంటే ఇజ్రాయెల్ విగ్రహాల వలలో చిక్కుకుంది మరియు ఇప్పుడు దాని పర్యవసానాలను వారి స్వంతంగా ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది.
పాపులు క్రీస్తు యొక్క సున్నితమైన కాడిని విడిచిపెట్టినప్పుడు, ప్రభువు వారిని వారి స్వంత మార్గాలకు వదిలివేయాలని నిర్ణయించుకునే వరకు వారు పాపంలో కొనసాగుతారు. ఆ సమయంలో, వారు ఇకపై హెచ్చరికలను అందుకోరు లేదా విశ్వాసాన్ని అనుభవించరు; బదులుగా, సాతాను పూర్తి నియంత్రణను తీసుకుంటాడు, మరియు వారు నాశనానికి పరిణతి చెందుతారు. ఎవరైనా తమ పాపానికి విడిచిపెట్టబడటం బాధాకరమైన మరియు భయంకరమైన తీర్పు. వారి పాపాన్ని ఎదుర్కోలేని వారు చివరికి దాని కారణంగా నాశనం చేయబడతారు. ప్రచండమైన తుఫానుతో సమానమైన దేవుని ఉగ్రత, పశ్చాత్తాపపడని పాపులను వారి నాశనము వైపు త్వరత్వరగా నడిపించినందున, ఈ భయంకరమైన స్థితి నుండి మనము తప్పించబడుదాము.Shortcut Links
హోషేయ - Hosea : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |