Daniel - దానియేలు 10 | View All

1. పారసీకరాజగు కోరెషు పరిపాలన కాలములో మూడవ సంవత్సరమున బెల్తెషాజరు అను దానియేలునకు ఒక సంగతి బయలుపరచబడెను; గొప్ప యుద్ధము జరుగు నన్న ఆ సంగతి నిజమే; దానియేలు దాని గ్రహించెను; అది దర్శనమువలన అతనికి తెలిసిన దాయెను.

2. ఆ దినముల యందు దానియేలను నేను మూడు వారములు దుఃఖ ప్రాప్తుడనైతిని.

3. మూడు వారములు గడచువరకు నేను సంతోషముగా భోజనము చేయలేకయుంటిని; మాంసము గాని ద్రాక్షారసము గాని నా నోటిలోనికి రాలేదు, స్నానాభిషేకములను చేసికొనలేదు.

4. మొదటి నెల యిరువది నాలుగవతేది నేను హిద్దెకెలను గొప్ప నది తీరమున ఉంటిని.

5. నేను కన్నులెత్తిచూడగా, నారబట్టలు ధరించుకొన్న యొకడు కనబడెను, అతడు నడుమున మేలిమి బంగారు నడికట్టు కట్టుకొనియుండెను.
ప్రకటన గ్రంథం 1:13

6. అతని శరీరము రక్తవర్ణపు రాతివంటిది, అతని ముఖము మెరుపువలె ఉండెను, అతని కన్నులు జ్వాలామయమైన దీపములను, అతని భుజములును పాదములును తళతళలాడు ఇత్తడిని పోలియుండెను. అతని మాటల ధ్వని నరసమూహపు కంఠధ్వనివలె ఉండెను
ప్రకటన గ్రంథం 1:14, ప్రకటన గ్రంథం 2:18, ప్రకటన గ్రంథం 14:2, ప్రకటన గ్రంథం 19:6-12

7. దానియేలను నాకు ఈ దర్శ నము కలుగగా నాతోకూడనున్న మనుష్యులు దాని చూడలేదు గాని మిగుల భయాక్రాంతులై దాగుకొన వలెనని పారిపోయిరి.

8. నేను ఒంటరినై యా గొప్ప దర్శ నమును చూచితిని; చూచినందున నాలో బలమేమియు లేకపోయెను, నా సొగసు వికారమాయెను, బలము నా యందు నిలువలేదు.

9. నేను అతని మాటలు వింటిని; అతని మాటలు విని నేను నేలను సాష్టాంగపడి గాఢనిద్ర పొందినవాడనైతిని.

10. అప్పుడొకడు చేతితో నన్ను ముట్టి నా మోకాళ్లను అఱచేతులను నేలమోపి నన్ను నిలువ బెట్టి

11. దానియేలూ, నీవు బహు ప్రియుడవు గనుక నేను నీ యొద్దకు పంపబడితిని; నీవు లేచి నిలువబడి నేను నీతో చెప్పుమాటలు తెలిసికొనుమనెను. అతడీమాటలు నాతో చెప్పగా నేను వణకుచు నిలువబడితిని.

12. అప్పుడతడు దానియేలూ, భయపడకుము, నీవు తెలిసికొన వలెనని నీ మనస్సును అప్పగించి, దేవుని యెదుట నిన్ను తగ్గించుకొనిన ఆ మొదటి దినము మొదలుకొని నీవు చెప్పిన మాటలు వినబడినవి గనుక నీ మాటలనుబట్టి నేను వచ్చితిని

13. పారసీకుల రాజ్యాధిపతి ఇరువది యొక్క దినములు నన్ను ఎదిరించెను. ఇంక పారసీకుల రాజుల సముఖమున నేను నిలుచుచుండగా ప్రధానాధిపతులలో మిఖాయేలను ఒకడు నాకు సహాయము చేయవచ్చెను,
యూదా 1:9, ప్రకటన గ్రంథం 12:7

14. ఈ దర్శనపు సంగతి ఇంక అనేక దినములవరకు జరుగదు; అయితే దినముల అంతమందు నీ జనమునకు సంభవింప బోవు ఈ సంగతిని నీకు తెలియజేయ వచ్చితినని అతడు నాతో చెప్పెను.

15. అతడీ మాటలు నాతో చెప్పగా నేను నా ముఖము నేలకు వంచుకొని మౌనినైతిని.

16. అప్పుడు నరస్వరూపియగు ఒకడు నా పెదవులను ముట్టగా నేను నోరు తెరచి నాయెదుట నిలిచియున్న వానితో ఇట్లంటిని నా యేలినవాడా, యీ దర్శనమువలన నాకు వేదన కలిగినందున నా బలము తొలగిపోయెను,
ప్రకటన గ్రంథం 14:14

17. నా యేలిన వాని దాసుడనైన నేను నా యేలినవాని యెదుట ఏలాగున మాట లాడుదును? నా బలము తొలగిపోయెను, ఊపిరి విడువలేక యున్నానని చెప్పగా

18. అతడు మరల నన్ను ముట్టి నన్ను బలపరచి నీవు బహు ప్రియుడవు, భయ పడకుము,

19. నీకు శుభమవును గాక, ధైర్యము తెచ్చుకొమ్ము. ధైర్యము తెచ్చుకొమ్మని నాతో చెప్పెను. అతడు నాతో ఇట్లనగా నేను ధైర్యము తెచ్చుకొనినీవు నన్ను ధైర్యపరచితివి గనుక నా యేలినవాడవైన నీవు ఆజ్ఞ ఇమ్మని చెప్పితిని.
ప్రకటన గ్రంథం 1:17

20. అతడు నేనెందుకు నీయొద్దకు వచ్చితినో అది నీకు తెలిసినది గదా; నేను పారసీకుడగు అధిపతితో యుద్ధము చేయుటకు మరల పోయెదను. నేను బయలుదేరుచుండగానే గ్రేకేయుల దేశముయొక్క అధిపతి వచ్చును.
ప్రకటన గ్రంథం 12:7

21. అయితే సత్యగ్రంథమందు వ్రాసినది నీతో చెప్పెదను, మీ యధిపతియగు మిఖాయేలు గాక యీ సంగతులనుగూర్చి నా పక్షముగా నిలువ తెగించిన వాడొకడును లేడు.
యూదా 1:9, ప్రకటన గ్రంథం 12:7Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Daniel - దానియేలు 10 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

హిద్దెకెల్ నది దగ్గర డేనియల్ దర్శనం. (1-9) 
ఈ అధ్యాయం డేనియల్ యొక్క చివరి దర్శనం యొక్క ప్రారంభాన్ని పరిశీలిస్తుంది, ఇది పుస్తకం యొక్క ముగింపు వరకు విస్తరించింది. ఈ సంఘటనల నెరవేర్పు భవిష్యత్తులో చాలా వరకు సంభవిస్తుంది, వాటిలో ముఖ్యమైన భాగం ఇంకా బయటపడలేదు. అద్భుతమైన మరియు విస్మయం కలిగించే అభివ్యక్తిలో, క్రీస్తు తనను తాను డేనియల్‌కు వెల్లడించాడు, ఆయనను అత్యంత గౌరవంగా మరియు గౌరవంగా ఉంచడానికి మనల్ని ప్రేరేపించాడు. మన నిమిత్తము మరియు మోక్షము కొరకు సమ్మతించుటకు అతని సుముఖత మనలను ప్రశంసలతో నింపాలి. డేనియల్ పూర్తిగా బలహీనంగా మిగిలిపోయాడు, చాలా అసాధారణమైన వ్యక్తులు కూడా దైవిక మహిమ యొక్క పూర్తి ద్యోతకాన్ని భరించలేరనే దానికి నిదర్శనం, ఎవరూ దానిని చూస్తూ జీవించలేరు. అయితే, మహిమపరచబడిన సాధువులు, రూపాంతరం చెంది, క్రీస్తును అతని నిజమైన రూపంలో చూడగలరు మరియు దృష్టిని తట్టుకోగలరు. పాపం యొక్క భారం ఉన్నవారికి క్రీస్తు ఎంత భయంకరంగా కనిపించినా, అతని వాక్యం వారి కలత చెందిన ఆత్మలకు పుష్కలంగా ఓదార్పునిస్తుంది.

అతను భవిష్యత్ సంఘటనల ఆవిష్కరణను ఆశించాలి. (10-21)
మనం సహవాసంలో దేవుణ్ణి సంప్రదించినప్పుడు, పవిత్రమైన సృష్టికర్త నుండి మనల్ని వేరుచేసే విశాలమైన అగాధాన్ని గుర్తించడం మనకు చాలా అవసరం. ధూళి మరియు బూడిదతో చేసిన మానవులమైన మనం, మహిమాన్విత ప్రభువును సంబోధించడానికి ఎలా ధైర్యం చేయగలం? పరిశుద్ధుల అలసిపోయిన ఆత్మలను ఉద్ధరించడం కంటే వారి పట్ల దేవుని ప్రేమ యొక్క హామీ కంటే ఎక్కువ అవకాశం లేదు, శక్తివంతమైనది ఏమీ లేదు. మన హృదయాలను విధేయతతో దేవుని వైపుకు మరల్చిన క్షణం నుండి, ఆయన తన విస్తారమైన దయతో మనలను కలుసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటాడు. మన ప్రార్థనలను వినడానికి దేవుని సంసిద్ధత అచంచలమైనది.
దేవదూత ప్రవక్తకు భవిష్యత్తును వెల్లడించిన తర్వాత, యూదులకు వ్యతిరేకంగా పర్షియన్ రాజుల శాసనాలను తిరిగి మరియు వ్యతిరేకించే బాధ్యత అతనికి అప్పగించబడింది. హెబ్రీయులకు 1:14లో చెప్పబడినట్లుగా దేవదూతలు దేవునికి అంకితమైన పరిచారకులుగా పనిచేస్తారు. పర్షియన్ రాజుల ద్వారా యూదులకు చాలా హాని జరిగినప్పటికీ, దేవుని అనుమతితో, దేవుడు జోక్యం చేసుకోకపోతే మరింత పెద్ద హాని సంభవించేది. ఇప్పుడు, దేవుడు తన గొప్ప రూపకల్పనను ఆవిష్కరిస్తాడని భావించాడు, దాని ప్రవచనాలు ఒక సంగ్రహావలోకనం అందిస్తాయి. ఈ సత్యమైన గ్రంథాలను అధ్యయనం చేయడం మన కర్తవ్యం, అవి మన శాశ్వతమైన శ్రేయస్సుకు అంతర్భాగమైనవి.
సాతాను, అతని దేవదూతలు మరియు దుష్ట సలహాదారులు చర్చికి వ్యతిరేకంగా పాలకులను ప్రేరేపించడం కొనసాగిస్తున్నందున, క్రీస్తు, మన యువరాజు మరియు అతని శక్తివంతమైన దేవదూతలు మన విరోధులకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తున్నారని మనం ఓదార్పు పొందవచ్చు. అయితే, ఈ అవినీతి ప్రపంచంలో విస్తృత మద్దతును మనం ఊహించకూడదు. ఏదేమైనప్పటికీ, దేవుని యొక్క మొత్తం ఉపదేశము స్థిరపరచబడుతుంది మరియు మనలో ప్రతి ఒక్కరూ ఇలా ప్రార్థించాలి, "ప్రభువైన యేసు, ఇప్పుడు మాకు నీతిగా ఉండుము, మరియు నీవు మాకు నిత్య విశ్వాసముగా ఉంటావు-జీవితంలో, మరణంలో, తీర్పు రోజున మరియు అందరికీ. శాశ్వతత్వం."Shortcut Links
దానియేలు - Daniel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |