Genesis - ఆదికాండము 15 | View All

1. ఇవి జరిగిన తరువాత యెహోవా వాక్యము అబ్రామునకు దర్శనమందు వచ్చి అబ్రామా, భయపడకుము; నేను నీకు కేడెము, నీ బహుమానము అత్యధికమగునని చెప్పెను.

2. అందుకు అబ్రాము ప్రభువైన యెహోవా నాకేమి యిచ్చిననేమి? నేను సంతానము లేనివాడనై పోవుచున్నానే; దమస్కు ఎలీయెజెరే నాయింటి ఆస్తి కర్తయగును గదా

3. మరియఅబ్రాము ఇదిగో నీవు నాకు సంతానమియ్యలేదు గనుక నా పరివారములో ఒకడు నాకు వారసుడగునని చెప్పగా

4. యెహోవా వాక్యము అతని యొద్దకు వచ్చి ఇతడు నీకు వారసుడు కాడు; నీ గర్భవాసమున పుట్టబోవుచున్నవాడు నీకు వారసుడగునని చెప్పెను.

5. మరియు ఆయన వెలుపలికి అతని తీసికొని వచ్చి నీవు ఆకాశము వైపు తేరి చూచి నక్షత్రములను లెక్కించుటకు నీ చేతనైతే లెక్కించుమని చెప్పి నీ సంతానము ఆలాగవునని చెప్పెను.
రోమీయులకు 4:18, హెబ్రీయులకు 11:12

6. అతడు యెహోవాను నమ్మెను; ఆయన అది అతనికి నీతిగా ఎంచెను.
రోమీయులకు 4:3-9-22-2, గలతియులకు 3:6, యాకోబు 2:23

7. మరియు ఆయన నీవు ఈ దేశమును స్వతంత్రించు కొనునట్లు దాని నీకిచ్చుటకు కల్దీయుల ఊరను పట్టణములోనుండి నిన్ను ఇవతలకు తీసికొని వచ్చిన యెహోవాను నేనే అని చెప్పినప్పుడు

8. అతడు ప్రభువైన యెహోవా, నేను దీని స్వతంత్రించుకొనెదనని నాకెట్లు తెలియుననగా

9. ఆయన మూడేండ్ల పెయ్యను మూడేండ్ల మేకను మూడేండ్ల పొట్టేలును ఒక తెల్ల గువ్వను ఒక పావురపు పిల్లను నా యొద్దకు తెమ్మని అతనితో చెప్పెను.

10. అతడు అవన్నియు తీసికొని వాటిని నడుమకు ఖండించి దేని ఖండమును దాని ఖండమునకు ఎదురుగా నుంచెను; పక్షులను అతడు ఖండింపలేదు

11. గద్దలు ఆ కళేబరముల మీద వాలినప్పుడు అబ్రాము వాటిని తోలివేసెను.

12. ప్రొద్దుగ్రుంక బోయినప్పుడు అబ్రామునకు గాఢనిద్రపట్టెను. భయంకరమైన కటిక చీకటి అతని కమ్మగా

13. ఆయన నీ సంతతివారు తమది కాని పరదేశమందు నివసించి ఆ దేశపువారికి దాసులుగా నుందురు.
అపో. కార్యములు 7:6

14. వారు నాలుగు వందల యేండ్లు వీరిని శ్రమ పెట్టుదురు; వీరు ఎవరికి దాసులవుదురో ఆ జనమునకు నేనే తీర్పు తీర్చుదును. తరువాత వారు మిక్కిలి ఆస్తితో బయలుదేరి వచ్చెదరు.
అపో. కార్యములు 7:7

15. నీవు క్షేమముగా నీ పితరుల యొద్దకు పోయెదవు; మంచి వృద్ధాప్యమందు పాతిపెట్టబడుదువు.

16. అమోరీయుల అక్రమము ఇంకను సంపూర్ణము కాలేదు గనుక నీ నాలుగవ తరమువారు ఇక్కడికి మరల వచ్చెదరని నిశ్చయముగా తెలిసికొనుమని అబ్రాముతో చెప్పెను.
1 థెస్సలొనీకయులకు 2:16

17. మరియు ప్రొద్దుగ్రుంకి కటిక చీకటి పడినప్పుడు రాజుచున్న పొయ్యియు అగ్నిజ్వాలయును కనబడి ఆ ఖండముల మధ్య నడిచిపోయెను.

18. ఆ దినమందే యెహోవా ఐగుప్తు నది మొదలుకొని గొప్ప నదియైన యూఫ్రటీసు నది వరకు ఈ దేశమును, అనగా
అపో. కార్యములు 7:5, ప్రకటన గ్రంథం 9:14, ప్రకటన గ్రంథం 16:12

19. కేనీయులను కనిజ్జీయులను కద్మోనీయులను

20. హిత్తీయులను పెరిజ్జీయులను రెఫాయీయులను

21. అమోరీయులను కనానీయులను గిర్గాషీయులను యెబూసీయులను నీ సంతానమున కిచ్చియున్నానని అబ్రాముతో నిబంధన చేసెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Genesis - ఆదికాండము 15 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
దేవుడు అబ్రామును ప్రోత్సహిస్తాడు. (1) 
అబ్రాము ఎల్లప్పుడూ సురక్షితంగా మరియు సంతోషంగా ఉంటాడని దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు. దేవుడు "నేను నిన్ను రక్షిస్తాను మరియు నిన్ను జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాను" అని చెప్పాడు. యేసు (దేవుడు) ఎల్లప్పుడూ మనలను రక్షించడానికి మరియు శ్రద్ధ వహించడానికి ఉన్నాడని తెలుసుకోవడం వలన మనం సురక్షితంగా ఉండవలసి ఉంటుంది మరియు భయపడకుండా ఉండాలి.

దైవిక వాగ్దానం, అబ్రహం విశ్వాసం ద్వారా సమర్థించబడతాడు. (2-6) 
మనం ఎల్లప్పుడూ దేవుణ్ణి గౌరవించాలి మరియు ఆయన గురించి ఎప్పుడూ ఫిర్యాదు చేయకూడదు, కానీ మన సమస్యల గురించి మనం ఆయనతో మాట్లాడవచ్చు మరియు మనల్ని బాధపెడుతున్న వాటిని చెప్పవచ్చు. అబ్రాము తనకు సంతానం లేనందుకు విచారంగా ఉన్నాడు మరియు అతనికి ఎప్పటికీ పుట్టడు అని అనుకున్నాడు. ఇది అతనికి చాలా అసంతృప్తిని కలిగించింది. అబ్రాము తన సంతోషం కోసం మాత్రమే సంతానం లేని బాధలో ఉంటే, అది మంచిది కాదు. అయితే ఓ ప్రత్యేక బిడ్డ గురించి దేవుడు తనకిచ్చిన వాగ్దానాన్ని తలచుకుంటూ ఉంటే తను బాధపడటం ఖాయం. మనకు యేసుతో సంబంధం ఉందని తెలుసుకునే వరకు మనం కూడా సంతృప్తి చెందకూడదు. మనం దేవుణ్ణి ప్రార్థించి, సహాయం కోరితే, దేవుడు ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా అంగీకరించినట్లయితే, మనం నిరాశ చెందము. దేవుడు అబ్రాము‌కు బిడ్డను కలిగి ఉంటాడని వాగ్దానం చేశాడు మరియు మృతులలో నుండి లేచిన యేసు కారణంగా క్రైస్తవులు దేవుణ్ణి నమ్ముతారు. రోమీయులకు 4:24 యేసు రక్తాన్ని విశ్వసించడం వల్ల ప్రజలు తమ తప్పులను మరియు వారు చేసిన చెడు పనులను వదిలించుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. 


దేవుడు కనానును అబ్రాహాముకు వారసత్వంగా ఇస్తాడు. (7-11) 
కనాను దేశాన్ని తన స్వంత దేశంగా ఉంచుకుంటానని దేవుడు అబ్రాముకు వాగ్దానం చేశాడు. దేవుడు ఎల్లప్పుడూ తన వాగ్దానాలను నిలబెట్టుకుంటాడు, కొన్నిసార్లు వాగ్దానాలు చేసే వారిలా కాకుండా వారు నెరవేర్చలేరు. అబ్రాము దేవుని సూచనలను అనుసరించాడు మరియు వారి ఒప్పందాన్ని ధృవీకరించడానికి ఒక ప్రత్యేక వేడుక చేసాడు. యిర్మియా 34:18-19 దేవుడు ఎవరినైనా సిద్ధంగా ఉండమని మరియు సిగ్నల్ కోసం వేచి ఉండమని చెప్పాడు. మనము జాగ్రత్తగా ఉండవలెను మరియు మన ఆధ్యాత్మిక సమర్పణలపై శ్రద్ధ వహించాలి. చెడు ఆలోచనల వల్ల మనము చెదిరిపోతే, వాటిని దూరం చేసి దేవునిపై దృష్టి పెట్టాలి.


వాగ్దానం ఒక దర్శనంలో ధృవీకరించబడింది. (12-16) 
అబ్రాము చాలా గాఢ నిద్రలోకి జారుకున్నాడు మరియు భయంకరమైన కల వచ్చింది. మంచి వ్యక్తులకు కూడా కొన్నిసార్లు చెడు జరగవచ్చు. కలలో, ఎవరో అబ్రాము‌కు భవిష్యత్తు గురించి కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు చెప్పారు. 1. చాలా కాలం క్రితం, అబ్రాము కుటుంబం చాలా కష్టాలను ఎదుర్కొంది మరియు వారు లేని ప్రదేశంలో నివసించవలసి వచ్చింది. వారు దేవునికి ప్రత్యేకమైనవారు అయినప్పటికీ, వారు ఇతర వ్యక్తుల కోసం పని చేయాల్సి వచ్చింది. కానీ వారు కష్టాలు అనుభవించినప్పటికీ, వారికి దేవుని నుండి ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయి. కొన్నిసార్లు మంచి వ్యక్తులు నీచమైన వ్యక్తుల కారణంగా కష్ట సమయాలను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. 2. కొన్నిసార్లు చెడ్డ వ్యక్తులు అబ్రాము కుటుంబాన్ని చాలా కాలం పాటు బాధపెట్టవచ్చు, కానీ వారు చేసిన పనికి దేవుడు చివరికి ఆ చెడ్డవారిని శిక్షిస్తాడు. 3. ఈజిప్టు నుండి అబ్రాము కుటుంబం రక్షించబడినప్పుడు భవిష్యత్తులో జరగబోయే చాలా ముఖ్యమైన విషయం గురించి ఇది మాట్లాడుతోంది. 4. దేవుడు కనాను అనే కొత్త ప్రదేశంలో ప్రజలను సంతోషపరిచాడు, కానీ చివరికి వారు అక్కడి నుండి వెళ్లిపోవాల్సి వస్తుంది. కొంతమంది నెమ్మదిగా చెడ్డవారు అయితే మరికొందరు త్వరగా చెడ్డవారు. భవిష్యత్తులో ఏమి జరుగుతుందో తెలియకపోవడమే మంచిది, ఎందుకంటే అది మనల్ని బాధపెడుతుంది. సంతోషకరమైన కుటుంబాలు కూడా వారికి చెడు విషయాలు జరుగుతాయి, కాబట్టి కొన్ని విషయాలను రహస్యంగా ఉంచడం యేసు (దేవుడు).


ఒక సంకేతం ద్వారా ధృవీకరించబడిన వాగ్దానం. (17-21)
ధూమపాన కొలిమి మరియు మండే దీపం ఇశ్రాయేలీయులు కష్ట సమయాలను ఎలా ఎదుర్కొన్నారో చూపించే చిహ్నాలు, కానీ చివరికి దేవునిచే రక్షించబడ్డాడు మరియు మద్దతు ఇచ్చాడు. కొలిమి మరియు దీపం బహుశా జంతుబలులను కాల్చివేసి ఉండవచ్చు, దేవుడు తనకు వారి వాగ్దానాలను అంగీకరించాడని చూపించడానికి ఒక మార్గం. దీని అర్థం ప్రజలు దేవునికి వాగ్దానాలు చేసినప్పుడు, వారు త్యాగాలు చేయడం ద్వారా తమ నిబద్ధతను ప్రదర్శించాలి. కీర్తనల గ్రంథము 50:5 మన హృదయాలలో మంచిగా మరియు గౌరవంగా భావిస్తే దేవుడు మన మంచి పనులతో సంతోషంగా ఉన్నాడని చూపిస్తాడు. మాకు చెందిన కొన్ని భూములు ఉన్నాయి. మన స్వంత కుటుంబానికి చోటు కల్పించడానికి మేము ఇతర వ్యక్తుల సమూహాలను తీసివేయాలి. ఈ కథలో, అబ్రాము కష్టంగా ఉన్నప్పుడు కూడా దేవునిపై బలమైన విశ్వాసం కలిగి ఉన్నాడని మనం చూస్తాము. కొన్నిసార్లు మనం విచారంగా లేదా భయపడవచ్చు, కానీ మనం వదులుకోవాలని దేవుడు కోరుకోడు. దేవుడు అబ్రాముకు ఉన్నట్లే మనకు కూడా ఉంటాడని మనం నమ్మవచ్చు.


Shortcut Links
ఆదికాండము - Genesis : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |