Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 106 | View All

1. యెహోవాను స్తుతించుడి యెహోవా దయాళుడు ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుడి ఆయన కృప నిత్యముండును.

2. యెహోవా పరాక్రమకార్యములను ఎవడు వర్ణింపగలడు? ఆయన కీర్తి యంతటిని ఎవడు ప్రకటింపగలడు?

3. న్యాయము ననుసరించువారు ఎల్లవేళల నీతి ననుసరించి నడుచుకొనువారు ధన్యులు.

4. యెహోవా, నీవు ఏర్పరచుకొనినవారి క్షేమము నేను చూచుచు నీ జనులకు కలుగు సంతోషమునుబట్టి నేను సంతోషించుచు

5. నీ స్వాస్థ్యమైనవారితో కూడి కొనియాడునట్లు నీ ప్రజలయందు నీకున్న దయచొప్పున నన్ను జ్ఞాపక మునకు తెచ్చుకొనుము నాకు దర్శనమిచ్చి నన్ను రక్షింపుము.

6. మా పితరులవలెనే మేము పాపము చేసితివిు దోషములు కట్టుకొని భక్తిహీనులమైతివిు

7. ఐగుప్తులో మా పితరులు నీ అద్భుతములను గ్రహింపక యుండిరి నీ కృపాబాహుళ్యమును జ్ఞాపకమునకు తెచ్చుకొనక యుండిరి సముద్రమునొద్ద ఎఱ్ఱసముద్రమునొద్ద వారు తిరుగుబాటు చేసిరి.

8. అయినను తన మహా పరాక్రమమును ప్రసిద్ధి చేయుటకై ఆయన తన నామమునుబట్టి వారిని రక్షించెను.

9. ఆయన ఎఱ్ఱసముద్రమును గద్దింపగా అది ఆరిపోయెను మైదానముమీద నడుచునట్లు వారిని అగాధజలములలో నడిపించెను.

10. వారి పగవారి చేతిలోనుండి వారిని రక్షించెను శత్రువుల చేతిలోనుండి వారిని విమోచించెను.
లూకా 1:71

11. నీళ్లు వారి శత్రువులను ముంచివేసెను వారిలో ఒక్కడైనను మిగిలియుండలేదు.

12. అప్పుడు వారు ఆయన మాటలు నమ్మిరి ఆయన కీర్తి గానము చేసిరి.

13. అయినను వారు ఆయన కార్యములను వెంటనే మరచి పోయిరి ఆయన ఆలోచనకొరకు కనిపెట్టుకొనకపోయిరి.

14. అరణ్యములో వారు బహుగా ఆశించిరి ఎడారిలో దేవుని శోధించిరి
1 కోరింథీయులకు 10:6

15. వారు కోరినది ఆయన వారికిచ్చెను అయినను వారి ప్రాణములకు ఆయన క్షీణత కలుగజేసెను.

16. వారు తమ దండు పాళెములో మోషేయందును యెహోవాకు ప్రతిష్ఠితుడైన అహరోనునందును అసూయపడిరి.

17. భూమి నెరవిడిచి దాతానును మింగెను అది అబీరాము గుంపును కప్పివేసెను.

18. వారి సంఘములో అగ్ని రగిలెను దాని మంట భక్తిహీనులను కాల్చివేసెను.

19. హోరేబులో వారు దూడను చేయించుకొనిరి. పోతపోసిన విగ్రహమునకు నమస్కారము చేసిరి

20. తమ మహిమాస్పదమును గడ్డిమేయు ఎద్దు రూపము నకు మార్చిరి.
రోమీయులకు 1:23

21. ఐగుప్తులో గొప్ప కార్యములను హాముదేశములో ఆశ్చర్యకార్యములను

22. ఎఱ్ఱసముద్రమునొద్ద భయము పుట్టించు క్రియలను చేసిన తమ రక్షకుడైన దేవుని మరచిపోయిరి.

23. అప్పుడు ఆయననేను వారిని నశింపజేసెదననెను. అయితే ఆయన వారిని నశింపజేయకుండునట్లు ఆయన కోపము చల్లార్చుటకై ఆయన ఏర్పరచుకొనిన మోషే ఆయన సన్నిధిని నిలిచి అడ్డుపడెను

24. వారు రమ్యమైన దేశమును నిరాకరించిరి ఆయన మాట నమ్మకపోయిరి

25. యెహోవా మాట ఆలకింపక వారు తమ గుడారములో సణుగుకొనిరి.
1 కోరింథీయులకు 10:10

26. అప్పుడు అరణ్యములో వారిని కూలచేయుటకును

27. అన్యజనులలో వారి సంతానమును కూల్చుటకును దేశములో వారిని చెదరగొట్టుటకును ఆయన వారిమీద చెయ్యి యెత్తెను.

28. మరియు వారు బయల్పెయోరును హత్తుకొని, చచ్చిన వారికి అర్పించిన బలిమాంసమును భుజించిరి.

29. వారు తమ క్రియలచేత ఆయనకు కోపము పుట్టించగా వారిలో తెగులు రేగెను.

30. ఫీనెహాసు లేచి పరిహారముచేయగా ఆ తెగులు ఆగిపోయెను.

31. నిత్యము తరములన్నిటను అతనికి ఆ పని నీతిగా ఎంచబడెను.

32. మెరీబా జలములయొద్ద వారు ఆయనకు కోపము పుట్టించిరి కావున వారి మూలముగా మోషేకు బాధ కలిగెను.

33. ఎట్లనగా వారు అతని ఆత్మమీద తిరుగుబాటు చేయగా అతడు తన పెదవులతో కానిమాట పలికెను.

34. యెహోవా వారికి ఆజ్ఞాపించినట్లు వారు అన్యజనులను నాశనము చేయకపోయిరి.

35. అన్యజనులతో సహవాసము చేసి వారి క్రియలు నేర్చుకొనిరి.

36. వారి విగ్రహములకు పూజచేసిరి అవి వారికి ఉరి ఆయెను.

37. మరియు వారు తమ కూమారులను తమ కుమార్తెలను దయ్యములకు బలిగా అర్పించిరి.
1 కోరింథీయులకు 10:20

38. నిరపరాధ రక్తము, అనగా తమ కుమారుల రక్తము తమ కుమార్తెల రక్తము ఒలికించిరి కనానుదేశపువారి బొమ్మలకు వారిని బలిగా అర్పించిరి ఆ రక్తమువలన దేశము అపవిత్రమాయెను

39. తమ క్రియలవలన వారు అపవిత్రులైరి తమ నడవడిలో వ్యభిచరించినవారైరి.

40. కావున యెహోవా కోపము ఆయన ప్రజలమీద రగులుకొనెను ఆయన తనస్వాస్థ్యమందు అసహ్యపడెను.

41. ఆయన వారిని అన్యజనులచేతికి అప్పగించెను వారి పగవారు వారిని ఏలుచుండిరి.

42. వారి శత్రువులు వారిని బాధపెట్టిరి వారు శత్రువులచేతి క్రింద అణపబడిరి.

43. అనేక పర్యాయములు ఆయన వారిని విడిపించెను అయినను వారు తమ ఆలోచనను అనుసరించి తిరుగుబాటు చేయుచువచ్చిరి. తమ దోషముచేత హీనదశనొందిరి.

44. అయినను వారిరోదనము తనకు వినబడగా వారికి కలిగిన శ్రమను ఆయన చూచెను.

45. వారిని తలంచుకొని ఆయన తన నిబంధనను జ్ఞాపకము చేసికొనెను తన కృపాబాహుళ్యమునుబట్టి వారిని కరుణించెను.
లూకా 1:72

46. వారిని చెరగొనిపోయిన వారికందరికి వారియెడల కనికరము పుట్టించెను.
లూకా 1:72

47. యెహోవా మాదేవా, మమ్మును రక్షింపుము మేము నీ పరిశుద్ధనామమునకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించునట్లును నిన్నుస్తుతించుచు మేమతిశయించునట్లును అన్యజనులలోనుండి మమ్మును పోగుచేయుము.

48. ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవా యుగములన్నిటను స్తుతినొందును గాక ప్రజలందరుఆమేన్‌ అందురుగాక. యెహోవానుస్తుతించుడి.
లూకా 1:68Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 106 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

దేవుని ప్రజల సంతోషం. (1-5) 
మన పాపాలు మరియు కష్టాలు ప్రభువుకు మహిమ మరియు స్తోత్రాన్ని సమర్పించకుండా మనల్ని ఎన్నటికీ నిరోధించవు. నిజానికి, మన అనర్హతను మనం ఎంత ఎక్కువగా గుర్తిస్తామో, ఆయన దయ అంత గొప్పగా మారుతుంది. విమోచకుని నీతిపై ఆధారపడేవారు అతని మాదిరిని అనుకరించటానికి ప్రయత్నిస్తారు మరియు వారి మాటలు మరియు చర్యల ద్వారా అతని ప్రశంసలను వ్యక్తం చేస్తారు. విశ్వాసులు ఆనందంగా ఉండడానికి అన్ని కారణాలను కలిగి ఉంటారు మరియు ఇతరుల ప్రాపంచిక ఆనందాలను లేదా గర్వాన్ని ఆశించాల్సిన అవసరం లేదు.

ఇజ్రాయెల్ పాపాలు. (6-12) 
ఇక్కడ తప్పు ఒప్పుకోవడం ప్రారంభమవుతుంది, ఎందుకంటే మనం దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించినప్పుడు ప్రభువు న్యాయంగా వ్యవహరించాడని మనం గుర్తించాలి. అయితే, మేము సరైన విధంగా సరిదిద్దబడినప్పటికీ, మేము పూర్తిగా విడిచిపెట్టబడము అనే ఆశను మాకు ఇవ్వబడింది. బాధపడేవారు దేవుని ముందు తమ తప్పును అంగీకరిస్తారు. అతని ఆశీర్వాదాలు గుర్తుకు రానందున దేవుని విశ్వసనీయత సందేహించబడింది. ఆయన తన స్వంత నామము కొరకు మరియు ఆయన శక్తిని మరియు దయను ప్రదర్శించుటకు మనలను రక్షించకపోతే, మనమందరం నశించిపోతాము.

వారి రెచ్చగొట్టడం. (13-33) 
దేవుని మార్గనిర్దేశం కోసం ఓపికగా ఎదురుచూడడానికి నిరాకరించే వారు తమ సొంత కోరికలను అనుసరించి, వారిని తప్పుదారి పట్టించేలా వదిలివేయబడతారు. చట్టబద్ధమైన విషయాల పట్ల కూడా విపరీతమైన తృష్ణ పాపభరితమైన అన్వేషణగా మారుతుంది మరియు దేవుడు దీనికి తన అసమ్మతిని ప్రదర్శించాడు. ఆయన వారిలో అంతర్గత కల్లోలం, మనస్సాక్షితో కూడిన భయం మరియు స్వీయ నిందలతో నింపాడు. ప్రతిరోజూ శారీరక శ్రేయస్సు మరియు ఆనందకరమైన విందులను ఆస్వాదించే చాలా మంది ఇప్పటికీ ఆధ్యాత్మిక శూన్యతతో బాధపడుతున్నారు: దేవుని పట్ల ప్రేమ లేదు, కృతజ్ఞత లేదు, జీవిత రొట్టెపై ఆకలి లేదు, ఫలితంగా ఆత్మీయంగా కృంగిపోయిన ఆత్మ. తమ ఆత్మలను నిర్లక్ష్యం చేస్తూ తమ శరీరాలపై శ్రద్ధ పెట్టేవారు తమ నిజమైన అవసరాలను విషాదకరంగా మరచిపోతారు.
భక్తులైన విశ్వాసులు కూడా, "ప్రభువు యొక్క దయ వలన మాత్రమే నేను సేవించబడను" అని ప్రకటించడానికి తగినంత కారణాన్ని కనుగొంటారు. మనం తరచుగా మన హృదయాలలో విగ్రహాలను స్థాపించుకుంటాము, నిషేధించబడిన కోరికలకు కట్టుబడి ఉంటాము. మోషే కంటే గొప్పవాడు ప్రభువు కోపాన్ని తిప్పికొట్టడానికి మధ్యవర్తిత్వం వహించకపోతే, మనం వినాశనాన్ని ఎదుర్కొంటాము. మోషే అనాలోచితమైన మాటల కోసం దేవుడు అతనితో కఠినంగా వ్యవహరించినట్లయితే, అనేక అహంకార మరియు చెడ్డ మాటలు మాట్లాడే వారు ఏమి అర్హులు? మనం నిరాడంబరంగా ప్రవర్తించినప్పుడు మరియు వారిని రెచ్చగొట్టి, వారికి దుఃఖం కలిగించినప్పుడు మనకు ఆశీర్వాదాలుగా ఉన్న ఆ ప్రతిష్టాత్మకమైన సంబంధాలను మన జీవితాల నుండి తొలగించడం దేవుడి కోసం మాత్రమే.

కనానులో వారి తిరుగుబాట్లు. (34-46) 
కనాన్‌లోని ఇశ్రాయేలీయుల ప్రవర్తన, వారితో దేవుని పరస్పర చర్యలతో పాటు, పాపం యొక్క అధోముఖ ప్రవృత్తిని వివరిస్తుంది; తమ బాధ్యతలను విస్మరించి మరిన్ని అక్రమాలకు తెరతీసింది. వారు అన్యజనులను తొలగించడంలో విఫలమైనప్పుడు, వారు తమ పాపపు అభ్యాసాలను గ్రహించారు. ఒక పాపం చాలా మందికి మార్గం సుగమం చేసింది, చివరికి వారిపై దేవుని తీర్పులకు దారితీసింది. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే, వారి పాపం ఒక రకమైన స్వీయ శిక్షగా మారింది. పాపులు తమను మొదట్లో తప్పుగా ప్రలోభపెట్టిన వారిచే నాశనం చేయబడతారు. సాతాను, శోధకుడు, చివరికి హింసించేవాడు అవుతాడు.
అయితే, దేవుడు, తన కరుణతో మరియు అతని ఒడంబడిక కొరకు, చివరికి తన ప్రజలకు దయ చూపించాడు. అతని మారని దయగల స్వభావం మరియు అతని ప్రజల పట్ల ప్రేమ అతన్ని న్యాయం యొక్క మార్గం నుండి దయతో మార్చడానికి దారితీసింది. ఈ మార్పును దేవుడు మానవ కోణంలో పశ్చాత్తాపపడుతున్నాడని తప్పుగా అర్థం చేసుకోకూడదు.
మేము బాహ్య చర్చి యొక్క స్థితిని పరిగణనలోకి తీసుకున్నప్పుడు, అది ఒక తీవ్రమైన విషయం. క్రైస్తవ మతాన్ని ప్రకటించే దేశాలు మనలాగే దోషులుగా ఉన్నప్పుడు, వారి పాపాల కారణంగా ప్రభువు వారిని తగ్గించడంలో ఆశ్చర్యం లేదు. విస్తృతమైన మరియు హృదయపూర్వక పశ్చాత్తాపం లేకపోతే, విపత్తులు పెరిగే అవకాశంతో దృక్పథం అస్పష్టంగా ఉంటుంది.
తన ప్రజల కొరకు దేవుని విమోచనను పూర్తి చేయమని మరియు దాని ప్రారంభ పురోగతికి ప్రశంసలతో కూడిన ప్రార్థనతో కీర్తన ముగుస్తుంది. భూమిపై ఉన్న ప్రజలందరూ త్వరలో "ఆమేన్" అని చెబుతారని ఆశిస్తున్నాము.

మరింత పూర్తి విమోచన కోసం ప్రార్థన. (47,48)
Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |