Matthew - మత్తయి సువార్త 5 | View All

1. ఆయన ఆ జనసమూహములను చూచి కొండయెక్కి కూర్చుండగా ఆయన శిష్యులాయనయొద్దకు వచ్చిరి.

2. అప్పుడాయన నోరు తెరచి యీలాగు బోధింపసాగెను

3. ఆత్మవిషయమై దీనులైనవారు ధన్యులు; పరలోకరాజ్యము వారిది.
యెషయా 61:1

4. దుఃఖపడువారు ధన్యులు; వారు ఓదార్చబడుదురు.
యెషయా 61:2

5. సాత్వికులు ధన్యులు ; వారు భూలోకమును స్వతంత్రించుకొందురు.
కీర్తనల గ్రంథము 37:11

6. నీతికొరకు ఆకలిదప్పులు గలవారు ధన్యులు; వారుతృప్తిపరచబడుదురు.

7. కనికరముగలవారు ధన్యులు; వారు కనికరము పొందుదురు.

8. హృదయశుద్ధిగలవారు ధన్యులు; వారు దేవుని చూచెదరు.
కీర్తనల గ్రంథము 24:2

9. సమాధానపరచువారు ధన్యులు ; వారు దేవుని కుమారులనబడుదురు.

10. నీతి నిమిత్తము హింసింపబడువారు ధన్యులు; పరలోక రాజ్యము వారిది.

11. నా నిమిత్తము జనులు మిమ్మును నిందించి హింసించి మీమీద అబద్ధముగా చెడ్డమాటలెల్ల పలుకునప్పుడు మీరు ధన్యులు.

12. సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున వారు మీకు పూర్వమందుండిన ప్రవక్తలను హింసించిరి.
2 దినవృత్తాంతములు 36:16

13. మీరు లోకమునకు ఉప్పయి యున్నారు. ఉప్పు నిస్సారమైతే అది దేనివలన సారము పొందును? అది బయట పారవేయబడి మనుష్యులచేత త్రొక్కబడుటకే గాని మరి దేనికిని పనికిరాదు.

14. మీరు లోకమునకు వెలుగైయున్నారు; కొండమీదనుండు పట్టణము మరుగైయుండనేరదు.

15. మనుష్యులు దీపము వెలిగించి కుంచము క్రింద పెట్టరు కాని అది యింటనుండు వారికందరికి వెలుగిచ్చుటకై దీపస్తంభముమీదనే పెట్టుదురు.

16. మనుష్యులు మీ సత్క్రియలను చూచి పరలోకమందున్న మీ తండ్రిని మహిమపరచునట్లు వారియెదుట మీ వెలుగు ప్రకాశింప నియ్యుడి.

17. ధర్మశాస్త్రమునైనను ప్రవక్తల వచనములనైనను కొట్టి వేయవచ్చితినని తలంచవద్దు; నెరవేర్చుటకే గాని కొట్టి వేయుటకు నేను రాలేదు.
యెషయా 42:21

18. ఆకాశమును భూమియు గతించిపోయిననే గాని ధర్మశాస్త్రమంతయు నెరవేరువరకు దానినుండి యొక పొల్లయినను ఒక సున్నయైనను తప్పి పోదని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను.
యెషయా 42:21

19. కాబట్టి యీ యాజ్ఞలలో మిగుల అల్పమైన యొకదానినైనను మీరి, మనుష్యులకు ఆలాగున చేయ బోధించువాడెవడో వాడు పరలోకరాజ్యములో మిగుల అల్పుడనబడును; అయితే వాటిని గైకొని బోధించువాడెవడో వాడు పరలోక రాజ్యములో గొప్పవాడనబడును.

20. శాస్త్రుల నీతి కంటెను పరిసయ్యుల నీతికంటెను మీ నీతి అధికము కానియెడల మీరు పరలోకరాజ్యములో ప్రవేశింపనేరరని మీతో చెప్పుచున్నాను.

21. నరహత్య చేయవద్దు; నరహత్య చేయువాడు విమర్శకు లోనగునని పూర్వికులతో చెప్పబడిన మాట మీరు విన్నారు గదా.
నిర్గమకాండము 20:13, నిర్గమకాండము 21:12, లేవీయకాండము 24:17, ద్వితీయోపదేశకాండము 5:17

22. నేను మీతో చెప్పునదేమనగా తన సహోదరునిమీద కోపపడు ప్రతివాడు విమర్శకు లోనగును, తన సహోదరుని చూచి వ్యర్థుడా అని చెప్పు వాడు మహాసభకు లోనగును; ద్రోహీ అని చెప్పువాడు నరకాగ్నికి లోనగును.

23. కావున నీవు బలిపీఠమునొద్ద అర్పణము నర్పించుచుండగా నీమీద నీ సహోదరునికి విరోధ మేమైననుకలదని అక్కడ నీకు జ్ఞాపకము వచ్చినయెడల

24. అక్కడ బలిపీఠము నెదుటనే నీ యర్పణము విడిచిపెట్టి, మొదట వెళ్లి నీ సహోదరునితో సమాధానపడుము; అటు తరువాత వచ్చి నీ యర్పణము నర్పింపుము.

25. నీ ప్రతి వాదితో నీవును త్రోవలో ఉండగానే త్వరగా వానితో సమాధానపడుము; లేనియెడల ఒకవేళ నీ ప్రతివాది నిన్ను న్యాయాధిపతికి అప్పగించును, న్యాయాధిపతి నిన్ను బంట్రౌతుకు అప్పగించును, అంతట నీవు చెరసాలలో వేయబడుదువు.

26. కడపటి కాసు చెల్లించువరకు అక్కడ నుండి నీవు వెలుపలికి రానేరవని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను.

27. వ్యభిచారము చేయవద్దని చెప్పబడిన మాట మీరు విన్నారుగదా;
నిర్గమకాండము 20:14, ద్వితీయోపదేశకాండము 5:18

28. నేను మీతో చెప్పునదేమనగా ఒక స్త్రీని మోహపుచూపుతో చూచు ప్రతివాడు అప్పుడే తన హృదయమందు ఆమెతో వ్యభిచారము చేసినవాడగును.

29. నీ కుడికన్ను నిన్ను అభ్యంతర పరచినయెడల దాని పెరికి నీయొద్దనుండి పారవేయుము; నీ దేహ మంతయు నరకములో పడవేయబడకుండ నీ అవయవము లలో నొకటి నశించుట నీకు ప్రయోజనకరముగదా.

30. నీ కుడిచెయ్యి నిన్నభ్యంతర పరచినయెడల దాని నరికి నీయొద్దనుండి పారవేయుము; నీ దేహమంతయు నరక ములో పడకుండ నీ అవయవములలో ఒకటి నశించుట నీకు ప్రయోజనకరము గదా.

31. తన భార్యను విడనాడు వాడు ఆమెకు పరిత్యాగ పత్రిక యియ్యవలెనని చెప్ప బడియున్నది గదా;
ద్వితీయోపదేశకాండము 24:1-3

32. నేను మీతో చెప్పునదేమనగా వ్యభిచారకారణమునుబట్టి గాక, తన భార్యను విడనాడు ప్రతివాడును ఆమెను వ్యభిచారిణిగా చేయుచున్నాడు; విడనాడబడినదానిని పెండ్లాడువాడు వ్యభిచరించుచున్నాడు.

33. మరియు నీవు అప్రమాణము చేయక నీ ప్రమాణములను ప్రభువునకు చెల్లింపవలెనని పూర్వికులతో చెప్పబడిన మాట మీరు విన్నారు గదా,
నిర్గమకాండము 20:7, లేవీయకాండము 19:12, సంఖ్యాకాండము 30:2, ద్వితీయోపదేశకాండము 5:11, ద్వితీయోపదేశకాండము 23:21

34. నేను మీతో చెప్పునదేమనగా ఎంతమాత్రము ఒట్టుపెట్టుకొనవద్దు; ఆకాశము తోడన వద్దు; అది దేవుని సింహాసనము, భూమి తోడన వద్దు,
యెషయా 66:1

35. అది ఆయన పాదపీఠము, యెరూషలేముతోడన వద్దు; అది మహారాజు పట్టణము
కీర్తనల గ్రంథము 48:2, యెషయా 66:1

36. నీ తల తోడని ఒట్టుపెట్టుకొనవద్దు, నీవు ఒక వెండ్రుకనైనను తెలుపుగా గాని నలుపుగా గాని చేయలేవు.

37. మీ మాట అవునంటే అవును, కాదంటే కాదు అని యుండవలెను; వీటికి మించునది దుష్టునినుండి పుట్టునది.

38. కంటికి కన్ను, పంటికి పల్లు అని చెప్పబడిన మాట మీరు విన్నారు గదా.
నిర్గమకాండము 21:24, లేవీయకాండము 24:20, ద్వితీయోపదేశకాండము 19:21

39. నేను మీతో చెప్పునదేమనగా దుష్టుని ఎదిరింపక, నిన్ను కుడిచెంపమీద కొట్టువాని వైపునకు ఎడమచెంపకూడ త్రిప్పుము.

40. ఎవడైన నీమీద వ్యాజ్యెము వేసి నీ అంగీ తీసికొనగోరిన యెడల వానికి నీ పైవస్త్రముకూడ ఇచ్చివేయుము.

41. ఒకడు ఒక మైలు దూరము రమ్మని నిన్ను బలవంతము చేసినయెడల, వానితో కూడ రెండు మైళ్లు వెళ్లుము.

42. నిన్ను అడుగువానికిమ్ము, నిన్ను అప్పు అడుగ గోరువానినుండి నీ ముఖము త్రిప్పు కొనవద్దు.

43. నీ పొరుగువాని ప్రేమించి, నీ శత్రువును ద్వేషించుమని చెప్పబడిన మాట మీరు విన్నారు గదా;
లేవీయకాండము 19:18

44. నేను మీతో చెప్పునదేమనగా, మీరు పరలోకమందున్న మీ తండ్రికి కుమారులై యుండునట్లు మీ శత్రువులను ప్రేమించుడి. మిమ్మును హింసించు వారికొరకు ప్రార్థన చేయుడి.
నిర్గమకాండము 23:4-5, సామెతలు 25:21-22

45. ఆయన చెడ్డవారిమీదను మంచివారిమీదను తన సూర్యుని ఉదయింపజేసి, నీతిమంతులమీదను, అనీతి మంతులమీదను వర్షము కురిపించుచున్నాడు.

46. మీరు మిమ్మును ప్రేమించువారినే ప్రేమించినయెడల మీకేమి ఫలము కలుగును? సుంకరులును ఆలాగు చేయుచున్నారు గదా.

47. మీ సహోదరులకు మాత్రము వందనము చేసిన యెడల మీరు ఎక్కువ చేయుచున్నదేమి? అన్యజనులును ఆలాగు చేయుచున్నారు గదా.

48. మీ పరలోకపు తండ్రి పరిపూర్ణుడు గనుక మీరును పరిపూర్ణులుగా ఉండెదరు.
లేవీయకాండము 19:2, ద్వితీయోపదేశకాండము 18:13Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Matthew - మత్తయి సువార్త 5 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

కొండపై క్రీస్తు ప్రసంగం. (1,2) 
అతని బోధనల మార్గదర్శకత్వం ద్వారా క్రీస్తు నుండి ఆనందాన్ని పొందని వారు ఇహలోకంలో లేదా పరలోకంలో దానిని కనుగొనలేరు. వారు దేనికి దూరంగా ఉండాలి, ఏది చెడు, మరియు వారు దేనిని వెంబడించాలి మరియు అభివృద్ధి చెందాలి, ఏది మంచితనం అని క్రీస్తు వారికి బోధించాడు.

ఎవరు ధన్యులు. (3-12) 
ఈ ప్రకరణంలో, మన రక్షకుడు ఆశీర్వదించబడిన వ్యక్తుల యొక్క ఎనిమిది లక్షణాలను అందించాడు, ఇవి క్రైస్తవుని యొక్క ప్రాథమిక ధర్మాలను సూచిస్తాయి.
1. ఆత్మలో వినయము గలవారు ధన్యులు. వారు తమ అధమ స్థితిని గుర్తించి వినయంతో దానిని చేరుకుంటారు. వారు తమ అవసరాన్ని గుర్తిస్తారు, తమ పాపాలకు పశ్చాత్తాపపడతారు మరియు విమోచకుని కోసం ఆరాటపడతారు. దయ యొక్క రాజ్యం అటువంటి వ్యక్తులకు చెందినది మరియు కీర్తి రాజ్యం వారి కోసం వేచి ఉంది.
2. దుఃఖించువారు ధన్యులు. ఇది నిజమైన పశ్చాత్తాపం, అప్రమత్తత, వినయం మరియు క్రీస్తు ద్వారా దేవుని దయపై నిరంతరం ఆధారపడటానికి దారితీసే దైవిక దుఃఖాన్ని సూచిస్తుంది. ఈ భూలోక ప్రయాణంలో కన్నీరు కార్చినప్పటికీ, ఈ దుఃఖితులకు వారి దేవునిలో ఓదార్పు లభిస్తుంది.
3. సాత్వికులు ధన్యులు. సాత్వికత అంటే దేవునికి లొంగిపోవడం, అవమానాలను భరించడం, సౌమ్యతతో ప్రతిస్పందించడం, కష్టాల్లో కూడా ఓర్పుతో ఉండడం. సౌమ్యత ఈ ప్రపంచంలో కూడా శ్రేయస్సు, సౌలభ్యం మరియు భద్రతకు దారితీస్తుంది.
4. నీతి కొరకు ఆకలిదప్పులు గలవారు ధన్యులు. ఇది అన్ని ఆధ్యాత్మిక ఆశీర్వాదాల కోరికను కలిగి ఉంటుంది, ఇవి క్రీస్తు యొక్క నీతి మరియు దేవుని విశ్వసనీయత ద్వారా సురక్షితమైనవి. అలాంటి హృదయపూర్వక కోరికలు దేవుని బహుమతులు, ఆయన వాటిని నెరవేరుస్తాడు.
5. దయగలవారు ధన్యులు. మన స్వంత పరీక్షలను మనం ఓపికగా భరించడమే కాకుండా, అవసరమైన వారికి కనికరం మరియు సహాయాన్ని కూడా అందించాలి. పాపంలో ఉన్నవారిపట్ల మనం జాలి చూపాలి మరియు వారిని నాశనం నుండి రక్షించడానికి ప్రయత్నించాలి.
6. హృదయ శుద్ధులు ధన్యులు, వారు దేవుణ్ణి చూస్తారు. పవిత్రత మరియు ఆనందం ఇక్కడ అందంగా ముడిపడి ఉన్నాయి. స్వచ్ఛమైన హృదయం విశ్వాసం ద్వారా సాధించబడుతుంది మరియు దేవుని నివాసం కోసం ప్రత్యేకించబడింది. అపవిత్రత అతని పవిత్రతతో సహజీవనం చేయలేని విధంగా స్వచ్ఛమైన వారు మాత్రమే దేవుణ్ణి చూడగలరు.
7. శాంతికర్తలు ధన్యులు. వారు శాంతిని ప్రోత్సహిస్తారు, కోరుకుంటారు మరియు ఆనందిస్తారు. వారు శాంతిని కాపాడుకోవడానికి మరియు విచ్ఛిన్నమైనప్పుడు దానిని పునరుద్ధరించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. శాంతి స్థాపకులు ఆశీర్వదిస్తే, శాంతికి విఘాతం కలిగించే వారికి అయ్యో!
8. నీతి నిమిత్తము హింసించబడినవారు ధన్యులు. ఈ సూత్రం క్రైస్తవ మతానికి ప్రత్యేకమైనది మరియు ఇతరుల కంటే ఎక్కువగా నొక్కి చెప్పబడింది. హింస దేవునితో యోగ్యతను సంపాదించుకోదు, కానీ ఆయన నిమిత్తము బాధపడేవారు, తమ జీవితాలను త్యాగం చేసేంత వరకు కూడా చివరికి నష్టపోకుండా చూస్తాడు.
బ్లెస్డ్ జీసస్, మీ బోధనలు ప్రపంచంలోని విలువల నుండి చాలా భిన్నంగా ఉంటాయి, ఇది తరచుగా గర్వించదగిన, ఆకర్షణీయమైన, ధనవంతుల, శక్తివంతమైన మరియు విజయవంతమైన వారిని గొప్పగా చేస్తుంది. మేము దేవుని దయ, అతని పిల్లలుగా గుర్తింపు మరియు అతని రాజ్యంలో వారసత్వాన్ని కోరుకుంటాము. ఈ ఆశీర్వాదాలు మరియు ఆశలతో, సవాలు మరియు వినయపూర్వకమైన పరిస్థితులను మనం హృదయపూర్వకంగా స్వాగతించగలము.

ఉపదేశాలు మరియు హెచ్చరికలు. (13-16) 
"నువ్వు ప్రపంచానికి రుచికరం. అజ్ఞానం మరియు దుష్టత్వంలో చిక్కుకున్న మానవత్వం, కుళ్ళిపోయే అంచున ఉన్న ఒక విస్తారమైన కుప్పను పోలి ఉంది. అయినప్పటికీ క్రీస్తు తన శిష్యులను వారి జీవితాలు మరియు బోధనల ద్వారా జ్ఞానం మరియు దయతో నింపడానికి పంపాడు. వారు చేయకపోతే ఈ పాత్రను నిర్వర్తిస్తే, అవి రుచిని కోల్పోయిన ఉప్పు లాంటివి.ఒక వ్యక్తి అనుగ్రహం లేకుండానే క్రీస్తు వృత్తిని అవలంబించగలిగితే, మరే ఇతర సిద్ధాంతం లేదా పద్ధతి వాటిని ఫలవంతం చేయదు.మన కాంతి కనిపించే పరోపకార చర్యల ద్వారా ప్రకాశించాలి.దేవుని మధ్య విషయాలు మరియు మన ఆత్మలు ప్రైవేట్‌గా ఉండాలి, కానీ ప్రజల దృష్టికి తెరిచిన ఆ అంశాలు మన విశ్వాసాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి మరియు మెచ్చుకోదగినవిగా ఉండాలి. మన లక్ష్యం దేవుని మహిమపరచడం."

క్రీస్తు ధర్మశాస్త్రాన్ని ధృవీకరించడానికి వచ్చాడు. (17-20) 
దేవుని పవిత్ర ఆజ్ఞలలో దేనినైనా విస్మరించడానికి క్రీస్తు తన అనుచరులను అనుమతించాడని అనుకోకండి. తమ పాపపు పనుల గురించి పశ్చాత్తాపపడకుండా ఎవరూ క్రీస్తు నీతిమంతులలో పాలుపంచుకోలేరు. సువార్తలో వెల్లడి చేయబడిన దయ విశ్వాసులను మరింత గొప్ప స్వీయ ప్రతిబింబం మరియు వినయం వైపు నడిపిస్తుంది. క్రైస్తవుడు వారి నైతిక దిక్సూచిగా చట్టానికి కట్టుబడి ఉంటాడు మరియు అలా చేయడంలో ఆనందం పొందుతాడు. ఒక వ్యక్తి, తాను క్రీస్తు శిష్యునిగా చెప్పుకుంటూ, తన సామాజిక స్థితి లేదా కీర్తితో సంబంధం లేకుండా, దేవుని పవిత్ర చట్టాన్ని ఉద్దేశపూర్వకంగా ఉల్లంఘించమని తమను లేదా ఇతరులను ప్రోత్సహిస్తే, వారు నిజమైన శిష్యులు కాలేరు. విశ్వాసం ద్వారా మాత్రమే పొందబడిన క్రీస్తు నీతి, దయ లేదా మహిమ యొక్క రాజ్యంలోకి ప్రవేశించాలని కోరుకునే ఎవరికైనా అవసరం అయితే, పవిత్రత వైపు హృదయాన్ని మార్చడం ఒక వ్యక్తి యొక్క స్వభావం మరియు ప్రవర్తనలో లోతైన మార్పును తెస్తుంది.

ఆరవ ఆజ్ఞ. (21-26) 
ఆరవ ఆజ్ఞ ద్వారా అసలు హత్య మాత్రమే నిషేధించబడిందని యూదు ఉపాధ్యాయులు గతంలో అభిప్రాయపడ్డారు, దాని ఆధ్యాత్మిక ప్రాముఖ్యతను సమర్థవంతంగా తగ్గించారు. అయితే, క్రీస్తు ఈ ఆజ్ఞ యొక్క పూర్తి అర్థాన్ని వివరించాడు, దీని ద్వారా మనం భవిష్యత్తులో తీర్పు తీర్చబడతాము మరియు వర్తమానంలో జీవించాలి. తొందరపాటు కోపమైనా గుండెల్లో హత్యేనని ఆయన వెల్లడించారు. మన "సోదరుడు"ని సూచించేటప్పుడు, క్రీస్తు అంటే ఏ వ్యక్తి అయినా, వారి సామాజిక స్థితితో సంబంధం లేకుండా, మనమందరం ఉమ్మడి మానవత్వాన్ని పంచుకుంటాము. "రాకా" అనేది అహంకారం నుండి ఉద్భవించిన ధిక్కార పదం, అయితే "నువ్వు ఫూల్" అనేది ద్వేషంతో పుట్టిన ద్వేషపూరిత పదం. ఉద్దేశపూర్వక దూషణలు మరియు కఠినమైన తీర్పులు నెమ్మదిగా పనిచేసే విషం లాంటివి. ఈ పాపాలను ఎంత తేలికగా పరిగణించినా, తీర్పులో వ్యక్తులు నిస్సందేహంగా వాటికి జవాబుదారీగా ఉంటారని క్రీస్తు హెచ్చరించాడు.
మన సహోదరులందరితో క్రైస్తవ ప్రేమ మరియు శాంతిని కాపాడుకోవడంలో మనం శ్రద్ధగా ఉండాలి. సంఘర్షణ జరిగినప్పుడు, మన తప్పులను వెంటనే అంగీకరించాలి, మన సహోదరుల ముందు మనల్ని మనం తగ్గించుకోవాలి మరియు మాటలో లేదా చేతలో ఏదైనా తప్పులను సరిదిద్దుకోవాలి. ఇది త్వరితగతిన చేయాలి ఎందుకంటే, సయోధ్య ఏర్పడే వరకు, పవిత్రమైన ఆచారాల ద్వారా దేవునితో సహవాసంలో పాల్గొనడానికి మనం అనర్హులం. ఏదైనా మతపరమైన కార్యకలాపాలకు సిద్ధమవుతున్నప్పుడు, చిత్తశుద్ధితో ఆలోచించడం మరియు స్వీయ పరిశీలన కోసం దీనిని ఒక అవకాశంగా ఉపయోగించడం మంచిది. ఈ సలహా క్రీస్తు ద్వారా దేవునితో సయోధ్యను కోరుకోవడంలో సమానంగా ఉంటుంది. మనం సజీవంగా ఉన్నంత కాలం, మనం ఆయన తీర్పు పీఠానికి దారిలో ఉంటాము; మరణం తరువాత, చాలా ఆలస్యం అవుతుంది. విషయం యొక్క ప్రాముఖ్యత మరియు జీవితం యొక్క అనిశ్చితి కారణంగా, ఆలస్యం చేయకుండా దేవునితో శాంతిని కోరుకోవడం అత్యవసరం.

ఏడవ ఆజ్ఞ. (27-32) 
హృదయ కోరికలను అధిగమించడానికి కఠినమైన ప్రయత్నాలు అవసరం, తరచుగా అసౌకర్యంతో కూడి ఉంటుంది. అయినప్పటికీ, ఇది అవసరమైన ప్రయత్నం. మనకు ప్రసాదించబడినదంతా మన పాపాల నుండి మనల్ని రక్షించడానికే తప్ప వాటిని శాశ్వతం చేయడానికి కాదు. మన ఇంద్రియాలు మరియు సామర్థ్యాలపై నియంత్రణను కలిగి ఉండాలి, వాటిని అతిక్రమణలకు దారితీసే కార్యకలాపాలలో పాల్గొనకుండా నిరోధించాలి. వారి వస్త్రధారణ ద్వారా లేదా ఇతర మార్గాల్లో ఇతరులను పాపాత్మకమైన ప్రలోభాలకు గురిచేసేవారు లేదా పాపంలో వారిని విడిచిపెట్టేవారు లేదా వాటిని బహిర్గతం చేసేవారు వారి తప్పుకు బాధ్యత వహిస్తారు మరియు జవాబుదారీగా ఉంటారు. మన జీవితాలను కాపాడుకోవడానికి బాధాకరమైన వైద్య విధానాలను మనం భరించగలిగితే, మన ఆత్మల మోక్షానికి వచ్చినప్పుడు మన మనస్సు సవాళ్లను ఎదుర్కోవడానికి ఎంత ఎక్కువ సిద్ధంగా ఉండాలి? దేవుని అవసరాలన్నింటికీ ఒక దయగల అంశం ఉందని మరియు ఆయన దయ మరియు దయ ఎల్లప్పుడూ ఉంటాయని గుర్తించడం చాలా అవసరం.

మూడవ ఆజ్ఞ. (33-37) 
గంభీరమైన ప్రమాణాలు, న్యాయస్థానంలో లేదా తగిన సందర్భాలలో, అవి సరియైన గౌరవప్రదంగా తీసుకున్నంత వరకు, సహజంగా తప్పు అని నమ్మవలసిన అవసరం లేదు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, అనవసరమైన ప్రమాణాలు లేదా సాధారణ సంభాషణలో తీసుకోబడినవి పాపాత్మకమైనవిగా పరిగణించబడతాయి, అలాగే ప్రమాణం యొక్క అపరాధాన్ని నివారించడానికి దేవుని పేరును సూచించే వ్యక్తీకరణలు కూడా పాపాత్మకమైనవిగా పరిగణించబడతాయి. నైతికంగా నిటారుగా ఉన్న వ్యక్తులు ఎంత తక్కువగా ఉంటే, వారికి ప్రమాణాలు తక్కువగా ఉంటాయి, అయితే వారు తక్కువ ధర్మం కలిగి ఉంటారు, తక్కువ కట్టుబడి ప్రమాణాలు అవుతాయి. మన ప్రభువు ధృవీకరణలు లేదా తిరస్కరణల కోసం నిర్దిష్ట పదాలను సూచించలేదు కానీ ప్రమాణాలను నిరుపయోగంగా చేసే సత్యానికి స్థిరమైన నిబద్ధతను ప్రోత్సహిస్తాడు.

ప్రతీకార చట్టం. (38-42) 
స్పష్టమైన మార్గదర్శకత్వం ఇది: శాంతి కొరకు సహించగలిగే ఏదైనా హానిని సహించండి, మీ చింతలను ప్రభువు సంరక్షణకు అప్పగించండి. సారాంశంలో, క్రైస్తవులు వాదనలు మరియు వివాదాల నుండి దూరంగా ఉండాలి. తాము ఒక నిర్దిష్ట నేరాన్ని విస్మరించలేమని వాదించే వారికి, "మాంసము మరియు రక్తము" దేవుని రాజ్యాన్ని వారసత్వంగా పొందలేవని గుర్తుంచుకోవాలి. ధర్మబద్ధమైన సూత్రాలకు అనుగుణంగా ప్రవర్తించే వారు ఎక్కువ శాంతి మరియు సంతృప్తిని పొందుతారు.

ప్రేమ చట్టం వివరించబడింది. (43-48)
యూదు ఉపాధ్యాయులు తమ సొంత దేశం, దేశం మరియు మత సమూహంలోని వారిని మాత్రమే స్నేహితులుగా పరిగణిస్తూ, "పొరుగువారు" అనే పదానికి పరిమిత నిర్వచనాన్ని కలిగి ఉన్నారు. అయితే, వారి ఆధ్యాత్మిక శ్రేయస్సుపై ప్రత్యేక ప్రాధాన్యతనిస్తూ, అందరిపట్ల నిజమైన దయ చూపమని యేసు మనకు ఆదేశిస్తున్నాడు. వారి కొరకు మనం ప్రార్థించాలి. చాలా మంది దయతో దయతో ప్రతిస్పందించేటప్పుడు, చెడు ఎదురైనప్పటికీ దయతో స్పందించాలని మేము పిలుస్తాము. ఇది చాలా మంది ప్రజలు సాధారణంగా అనుసరించే దానికంటే గొప్ప సూత్రాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. కొందరు తమ సహోదరులను లేదా వారి పార్టీ, విశ్వాసాలు మరియు అభిప్రాయాలను పంచుకునే వారిని పలకరించి, ఆలింగనం చేసుకోవచ్చు, కానీ మన గౌరవం అలాంటి పద్ధతిలో పరిమితం కాకూడదు.
మన పరలోకపు తండ్రి 1 పేతురు 1:15-16 చూపిన మాదిరిని అనుసరించి మనల్ని మనం మోడల్ చేసుకోవడానికి కృషి చేస్తూ, దయ మరియు పవిత్రతలో పరిపూర్ణతను కోరుకోవడం క్రైస్తవుల బాధ్యత. క్రీస్తు అనుచరుల నుండి మనం ఎక్కువ ఆశించాలి మరియు ఇతరులలో కనిపించే దానికంటే మన జీవితాలలో ఎక్కువగా ప్రదర్శించడానికి ప్రయత్నించాలి. మనల్ని మనం ఆయన బిడ్డలుగా నిరూపించుకోవడానికి శక్తినివ్వమని దేవుడిని మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థిద్దాం.Shortcut Links
మత్తయి - Matthew : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |