Kings II - 2 రాజులు 7 | View All

1. అప్పుడు ఎలీషా రాజుతో ఇట్లనెనుయెహోవా మాట ఆలకించుము, యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగారేపు ఈ వేళకు షోమ్రోను ద్వారమందు రూపాయి ఒక టింటికి ఒక మానిక సన్నని పిండియు, రూపాయి ఒకటింటికి రెండు మానికల యవలును అమ్మబడును.

2. అందుకు ఎవరిచేతిమీద రాజు ఆనుకొని యుండెనో ఆ యధిపతియెహోవా ఆకాశమందు కిటికీలు తెరచినను ఆలాగు జరుగునా అని దైవజనునికి ప్రత్యుత్తరమీయగా అతడునీవు కన్నులార దానిని చూచెదవు గాని దానిని తినకుందువని అతనితో చెప్పెను.

3. అప్పుడు పట్టణపు గుమ్మమునొద్ద నలుగురు కుష్ఠరోగు లుండగా వారు ఒకరినొకరు చూచిమనము చచ్చిపోవు వరకు ఇచ్చట ఎందుకు కూర్చుండవలెను?

4. పట్టణములోనికి పోవుదమనుకొంటిమా పట్టణమందు క్షామమున్నం దున అచ్చట చచ్చిపోదుము; ఇచ్చట ఊరక కూర్చున్నను ఇచ్చటను చచ్చిపోదుము; పదండి, సిరియనుల దండుపేట లోనికి, పోవుదము రండి, వారు మనలను బ్రదుకనిచ్చిన బ్రదుకుదుము, మనలను చంపిన చత్తుము అని చెప్పుకొని

5. సందెచీకటియందు సిరియనుల దండు పేటలోనికి పోవలె నని లేచి, సిరియనుల దండు వెలుపలి భాగమునొద్దకు రాగా అచ్చట ఎవరును కనబడక పోయిరి.

6. యెహోవా రథముల ధ్వనియు గుఱ్ఱముల ధ్వనియు గొప్ప సమూహపు ధ్వనియు సిరియనుల దండునకు వినబడునట్లు చేయగా వారుమనమీదికి వచ్చుటకై ఇశ్రాయేలు రాజు హిత్తీయుల రాజులకును ఐగుప్తీయుల రాజులకును బత్తెమిచ్చి యున్నాడని సిరియనులు ఒకరితో నొకరు చెప్పుకొని

7. లేచి తమ గుడారములలోనైనను గుఱ్ఱములలోనైనను గాడిదలలోనైనను దండుపేటలో నున్నవాటిలోనైనను ఏమియు తీసికొనకయే తమ ప్రాణములు రక్షించుకొనుట చాలుననుకొని, సందె చీకటిని ఉన్నది ఉన్నట్లుగా పేట విడిచి పారిపోయియుండిరి.

8. కాబట్టి ఆ కుష్ఠ రోగులు దండుపేట వెలుపటి భాగమునొద్దకు వచ్చియొక గుడారము జొచ్చి భోజనపానములుచేసి, అచ్చట నుండి వెండి బంగారములను బట్టలను ఎత్తికొని పోయి దాచిపెట్టి, తిరిగి వచ్చి మరియొక గుడారము జొచ్చి అచ్చటనుండి సొమ్ము ఎత్తికొని పోయి దాచిపెట్టిరి.

9. వారు మనము చేయునది మంచి పనికాదు, నేటిదినము శుభవర్త మానముగల దినము, మనము ఊరకొననేల? తెల్లవారువరకు మనము ఇచ్చట నుండిన యెడల ఏదైన నొక అపాయము మనకు సంభవించును గనుక మనము వెళ్లి రాజు ఇంటి వారితో సంగతి తెలియజెప్పుదము రండని ఒకరితోనొకరు చెప్పుకొని

10. వచ్చి పట్టణపు ద్వారపాలకుని పిలిచిమేము సిరియనుల దండుపేటకు పోతివిు. అచ్చట ఏ మనిషియు కనబడలేదు, మనిషి చప్పుడైనను లేదు. కట్టబడిన గుఱ్ఱ ములును కట్టబడిన గాడిదలును ఉన్నవి గాని గుడారముల దగ్గర ఎవరును లేరని వానితో అనగా

11. వాడు ద్వారపాల కుని పిలిచెను. వారు లోపలనున్న రాజు ఇంటివారితో ఆ సమాచారము తెలియజెప్పగా

12. రాజు రాత్రియందు లేచి తన సేవకులను పిలిచిసిరియనులు మనకు చేసినదానిని నేను మీకు చూపింతును; మనము ఆకలితోనున్న సంగతి వారికి తెలిసియున్నది గనుకవారు పట్టణములోనుండి బయటకు వచ్చినయెడల మనము వారిని సజీవులనుగా పట్టు కొని పట్టణమందు ప్రవేశింపగలమని యోచనచేసి, పేట విడిచి పొలములోనికి పోయి పొంచియున్నారని వారితో అనెను.

13. అప్పుడు అతని సేవకులలో ఒకడు ఈలాగు మన విచేసెనుఇంతకుముందు ఇశ్రాయేలువారలలో బహు మంది మనుష్యులు లయమై పోయిరి గదా ఇక అయిదుగురు లయమై పోవుట అబ్బురమా? నీకు అనుకూలమైన యెడల పట్టణమందు మిగిలియున్న రౌతులలొ అయిదు గురిని తీసికొని పోనిమ్ము; మనము వారిని పంపి చూచెదమని చెప్పెను.

14. వారు జోడు రథములను వాటి గుఱ్ఱములను తీసికొనగాసిరియనుల సైన్యమువెనుక పోయి చూచి రండని రాజు వారికి సెలవిచ్చి పంపెను.

15. కాబట్టి వారు వారివెనుక యొర్దాను నదివరకు పోయి, సిరియనులు తొంద రగా పోవుచు, పోయినంత లెక్క పారవేసిన వస్త్రములను సామానులను చూచి, ఆ దూతలు తిరిగివచ్చి రాజుతో సంగతి తెలియజెప్పగా

16. జనులు బయలుదేరి సిరియనుల దండుపేటను దోచుకొనిరి. కాబట్టి యెహోవా మాట చొప్పున రూపాయి ఒకటింటికి ఒక మానిక సన్నని పిండియు రెండు మానికల యవలును అమ్మబడెను.

17. ఎవని చేతిమీద రాజు ఆనుకొని యుండెనో ఆ యధిపతి ఆ ద్వారమున నిలువబడుటకు నిర్ణయింపబడగా, రాజు దైవ జనునియొద్దకు వచ్చినప్పుడు ఆ దైవజనుడు అతనితో చెప్పినప్రకారము ద్వారమందు జనుల త్రొక్కుడుచేత అతడు మరణమాయెను.

18. మరియురూపాయి ఒకటింటికి రెండు మానికల యవలును, రూపాయి ఒకటింటికి ఒక మానిక సన్ననిపిండియు, రేపు ఈ వేళప్పుడు షోమ్రోనులో అమ్మబడునని దైవజనుడు రాజుతో చెప్పిన మాట నెరవేరెను.

19. ఆ యధి పతియెహోవా ఆకాశమందు కిటి కీలు తెరచినను అది జరుగునా అని ఆ దైవజనునితో చెప్పగా అతడునీవు కన్నులార చూచెదవుగాని దానిని తినకపోదువని ఆ యధిపతితో చెప్పెను.

20. జనులు ద్వార మందు అతని త్రొక్కగా అతడు మరణమాయెను గనుక ఆ మాట ప్రకారము అతనికి సంభవించెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Kings II - 2 రాజులు 7 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

ఎలీషా పుష్కలంగా ప్రవచించాడు. (1,2)
మానవ నిరాశ దేవుడు తన అద్భుతమైన శక్తిని వ్యక్తపరచడానికి ఒక సందర్భాన్ని అందిస్తుంది. అతను తన ప్రజలు బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు వారి తరపున తనను తాను బహిర్గతం చేయడానికి ఎంచుకున్నాడు. నమ్మడానికి నిరాకరించడం అనేది దేవునితో ఒకరి సంబంధాన్ని చెడగొట్టడమే కాకుండా ఆయన ఉద్దేశించిన ఆశీర్వాదాలను కూడా అడ్డుకునే ఘోరమైన నేరం. ఈ విధి నిత్యజీవం యొక్క హామీని అనుమానించే వారికి ఎదురుచూస్తుంది - వారు దానిని దూరం నుండి చూడవచ్చు కానీ దాని సారాంశాన్ని ఎన్నటికీ రుచి చూడలేరు. దేవుడి దయతో పశ్చాత్తాపం చెందితే తప్ప భూసంబంధమైన రక్షలు మరియు ఆశీర్వాదాలు అంతిమంగా శాశ్వత విలువను కలిగి ఉండవని పాపులు అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

 సిరియన్ సైన్యం యొక్క ఫ్లైట్. (3-11) 
తన అభీష్టానుసారం, దేవుడు చాలా లొంగని హృదయాన్ని కూడా వణుకు పుట్టించగలడు. దేవుని పట్ల భక్తిని కలిగి ఉండడానికి నిరాకరించే వారు ఒక ఆకు యొక్క చిన్న శబ్దానికి భయపడతారు. సిరియన్లు బయలుదేరిన వెంటనే కుష్టురోగులు వచ్చే విధంగా దైవిక ప్రావిడెన్స్ సమయాన్ని నిర్దేశించింది. వారి అంతర్గత నైతిక దిక్సూచి వారు తమ స్వంత శ్రేయస్సుపై మాత్రమే దృష్టి సారిస్తే వారికి విపత్తు సంభవించవచ్చని వారిని హెచ్చరించింది. సహజసిద్ధమైన కరుణ మరియు ప్రతీకారం యొక్క భయం అధర్మం యొక్క స్వీయ-కేంద్రీకరణపై శక్తివంతమైన నియంత్రణలుగా పనిచేస్తాయి. ఈ భావాలు ప్రపంచంలో సామరస్యాన్ని మరియు దయను నిలబెట్టడానికి దోహదం చేస్తాయి. అయితే, క్రీస్తు యొక్క అమూల్యమైన సంపదలను కనుగొన్న వారు ఇతరులతో సంతోషకరమైన వార్తలను పంచుకోవడంలో ఆలస్యం చేయరు. స్వప్రయోజనాల కంటే అతని పట్ల వారి భక్తితో ప్రేరేపించబడి, వారు తమ సహోదరుల మధ్య తమ ప్రాపంచిక ఆస్తులను సంతోషంగా పంచుకుంటారు.

సమరయ పుష్కలంగా సరఫరా చేయబడింది. (12-20)
ఇజ్రాయెల్ అవసరాలు వారు ఊహించని విధంగా తీర్చబడిన విధానం చూడండి. ఇది మన అత్యంత సవాలుగా ఉన్న క్షణాలలో దేవుని శక్తి మరియు దయపై ఆధారపడటానికి మనల్ని ప్రోత్సహించాలి. దేవుని హామీలను సురక్షితంగా విశ్వసించవచ్చు, ఎందుకంటే ఆయన నుండి ఒక్క మాట కూడా నెరవేరదు. ఎలీషా ప్రకటన యొక్క చెల్లుబాటును ప్రశ్నించిన గొప్ప వ్యక్తి అతని సంశయవాదాన్ని నిశ్శబ్దంగా మరియు అతని సందేహాన్ని అవమానకరంగా మార్చిన సమృద్ధిని చూశాడు. ఇందులో, అతను తన స్వంత వైఖరి యొక్క మూర్ఖత్వాన్ని గుర్తించాడు, అయినప్పటికీ అతను చూసిన పుష్కలంగా అతను పాలుపంచుకోలేదు. న్యాయంగా, ప్రపంచంలోని వాగ్దానాల నుండి నిరుత్సాహాన్ని ఎదురుచూసే వారు తరచుగా దేవుని వాగ్దానాల వల్ల నిరాశకు గురవుతారు, ఇది అపోహ. దేవుడు తన శక్తి, ప్రొవిడెన్స్ మరియు కట్టుబాట్లను లక్ష్యంగా చేసుకున్న అపనమ్మకాన్ని ఎంత లోతుగా బాధపెడతాడు అనే పాఠాన్ని లోతుగా పరిశోధించండి. నిస్సందేహంగా దోషులకు ఎదురయ్యే దేవుని హెచ్చరికల యొక్క అచంచలమైన నిశ్చయతతో పాటు జీవితంలోని అనిశ్చితి మరియు దాని ఆనందాల గురించి ఆలోచించండి. మనం ఆయన ఉపదేశాల క్రింద నిలబడతామా లేక ఆయన వాగ్దానాల గ్రహీతలమా అని పరిశీలించమని దేవుని మార్గనిర్దేశనాన్ని మనము వేడుకుందాము.Shortcut Links
2 రాజులు - 2 Kings : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |