Samuel II - 2 సమూయేలు 6 | View All

1. తరువాత దావీదు ఇశ్రాయేలీయులలో ముప్పదివేల మంది శూరులను సమకూర్చుకొని

2. బయలుదేరి, కెరూబుల మధ్య నివసించు సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా అను తన నామము పెట్టబడిన దేవుని మందసమును అచ్చటనుండి తీసికొని వచ్చుటకై తన యొద్దనున్న వారందరితో కూడ బాయిలా యెహూదాలోనుండి ప్రయాణమాయెను.

3. వారు దేవుని మందసమును క్రొత్త బండి మీద ఎక్కించి గిబియాలోనున్న అబీనాదాబుయొక్క యింటిలోనుండి తీసికొనిరాగా అబీనాదాబు కుమారులగు ఉజ్జాయును అహ్యోయును ఆ క్రొత్త బండిని తోలిరి.

4. దేవుని మందసముగల ఆ బండిని గిబియాలోని అబీనాదాబు ఇంటనుండి తీసికొనిరాగా అహ్యో దానిముందర నడిచెను

5. దావీదును ఇశ్రాయేలీయులందరును సరళవృక్షపు కఱ్ఱతో చేయబడిన నానావిధములైన సితారాలను స్వర మండలములను తంబురలను మృదంగములను పెద్ద తాళము లను వాయించుచు యెహోవా సన్నిధిని నాట్యమాడుచుండిరి.

6. వారు నాకోను కళ్లము దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఎడ్లకు కాలు జారినందున ఉజ్జా చేయి చాపి దేవుని మందసమును పట్టుకొనగా

7. యెహోవా కోపము ఉజ్జా మీద రగులుకొనెను. అతడు చేసిన తప్పునుబట్టి దేవుడు ఆ క్షణమందే అతని మొత్తగా అతడు అక్కడనే దేవుని మందసమునొద్ద పడి చనిపోయెను.

8. యెహోవా ఉజ్జాకు ప్రాణోపద్రవము కలుగజేయగా దావీదు వ్యాకులపడి ఆ స్థలమునకు పెరెజ్‌ ఉజ్జా అను పేరు పెట్టెను.

9. నేటికిని దానికి అదేపేరు. ఆ దినమునయెహోవా మందసము నాయొద్ద ఏలాగుండుననుకొని, దావీదు యెహోవాకు భయపడి

10. యెహోవా మందసమును దావీదు పురములోనికి తనయొద్దకు తెప్పింపనొల్లక గిత్తీయు డగు ఓబేదెదోము ఇంటివరకు తీసికొని అచ్చట ఉంచెను.

11. యెహోవా మందసము మూడునెలలు గిత్తీయుడగు ఓబేదె దోము ఇంటిలో ఉండగా యెహోవా ఓబేదెదోమును అతని ఇంటివారినందరిని ఆశీర్వదించెను.

12. దేవుని మందసము ఉండుటవలన యెహోవా ఓబేదెదోము ఇంటివారిని అతనికి కలిగిన దానినంతటిని ఆశీర్వదించుచున్నాడను సంగతి దావీదునకు వినబడగా, దావీదు పోయి దేవుని మందసమును ఓబేదెదోము ఇంటిలోనుండి దావీదు పురమునకు ఉత్సవముతో తీసికొని వచ్చెను.

13. ఎట్లనగా యెహోవా మందసమును మోయువారు ఆరేసి యడుగులు సాగగా ఎద్దు ఒకటియు క్రొవ్విన దూడ ఒకటియు వధింపబడెను,

14. దావీదు నారతో నేయబడిన ఏఫోదును ధరించినవాడై శక్తికొలది యెహోవా సన్నిధిని నాట్య మాడుచుండెను.

15. ఈలాగున దావీదును ఇశ్రాయేలీయు లందరును ఆర్భాటముతోను బాకా నాదములతోను యెహోవా మందసమును తీసికొని వచ్చిరి.

16. యెహోవా మందసము దావీదు పురమునకు రాగా, సౌలు కుమార్తె యగు మీకాలు కిటికీలోనుండి చూచి, యెహోవా సన్నిధిని గంతులు వేయుచు నాట్య మాడుచు నున్న దావీదును కనుగొని, తన మనస్సులో అతని హీనపరచెను.

17. వారు యెహోవా మందసమును తీసికొని వచ్చి గుడారము మధ్యను దావీదు దానికొరకు ఏర్పరచిన స్థలమున నుంచగా, దావీదు దహనబలులను సమాధానబలులను యెహోవా సన్నిధిని అర్పించెను.

18. దహనబలులను సమాధానబలులను అర్పించుట చాలించిన తరువాత సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా నామమున దావీదు జనులను ఆశీర్వదించి,

19. సమూహముగా కూడిన ఇశ్రాయేలీయులగు స్త్రీపురుషుల కందరికి ఒక్కొక రొట్టెయు ఒక్కొక భక్ష్యమును ఒక్కొక ద్రాక్షపండ్ల అడయు పంచిపెట్టిన తరువాత జనులందరును తమ తమ యిండ్లకు వెళ్లిపోయిరి.

20. తన యింటివారిని దీవించుటకు దావీదు తిరిగి రాగా సౌలు కుమార్తెయగు మీకాలు దావీదును ఎదుర్కొన బయలుదేరి వచ్చిహీనస్థితి గల పనికత్తెలు చూచు చుండగా వ్యర్థుడొకడు తన బట్టలను విప్పివేసినట్టుగా ఇశ్రాయేలీయులకు రాజువైన నీవు నేడు బట్టలను తీసివేసియెంత ఘనముగా కనబడితివని అపహాస్యము చేసినందున దావీదు

21. నీ తండ్రిని అతని సంతతిని విసర్జించి ఇశ్రా యేలీయులను తన జనులమీద నన్ను అధిపతిగా నిర్ణయించు టకై నన్ను యేర్పరచుకొనిన యెహోవా సన్నిధిని నేనాలాగు చేసితిని; యెహోవా సన్నిధిని నేను ఆట ఆడితిని.

22. ఇంతకంటె మరి యెక్కువగా నేను తృణీకరింపబడి నా దృష్టికి నేను అల్పుడనై నీవు చెప్పిన పనికత్తెల దృష్టికి ఘనుడనగుదునని మీకాలుతో అనెను.

23. మరణమువరకు సౌలు కుమార్తెయగు మీకాలు పిల్లలను కనకయుండెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Samuel II - 2 సమూయేలు 6 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

కిర్జాత్-యెయారీము నుండి మందసము తీసివేయబడింది. (1-5) 
దేవుని సన్నిధి అతని ప్రజల ఆత్మలతో పాటు ఉంటుంది, ప్రత్యేకించి వారు ఆయన ఉనికికి సంబంధించిన బాహ్య సంకేతాలను వెతుకుతున్నప్పుడు. దావీదు సింహాసనాన్ని అధిరోహించినప్పుడు, ఓడ యొక్క ప్రాముఖ్యత పునరుద్ధరించబడింది. ఇది దేవుని పట్ల ఉన్నతమైన గౌరవాన్ని కలిగి ఉండాలని మరియు పవిత్రమైన ఆచారాలను గౌరవించాలని మనకు బోధిస్తుంది, ఇది మందసము ఇశ్రాయేలుకు ఉన్నట్లుగా, దేవుని ఉనికిని సూచిస్తుంది మత్తయి 28:20
క్రీస్తు మన మందసము యొక్క స్వరూపుడు, అతని ద్వారా దేవుడు తన అనుగ్రహాన్ని చూపిస్తాడు మరియు మన ప్రార్థనలను మరియు ప్రశంసలను అంగీకరిస్తాడు. మందసము క్రీస్తు మరియు అతని మధ్యవర్తిత్వానికి లోతైన చిహ్నంగా ఉంది, ఇది యెహోవా పేరును మరియు ఆయన మహిమాన్వితమైన లక్షణాలను వెల్లడిస్తుంది. పూర్వం, పూజారులు మందసాన్ని తమ భుజాలపై మోయడం దాని పవిత్రతను సూచిస్తుంది.
ఫిలిష్తీయులు పర్యవసానాలను ఎదుర్కోకుండా మందసాన్ని బండిలో తరలించగలిగారు, ఇశ్రాయేలీయులు అలా చేయకుండా నిషేధించబడ్డారు. అలా మోసుకెళ్లడం వల్ల అది దేవుడిచ్చిన పద్ధతికి దూరంగా ఉండడం వల్ల ప్రమాదం ఏర్పడింది.

మందసాన్ని తాకినందుకు ఉజ్జా దెబ్బలు తిన్నాడు, ఓబేద్-ఏదోమ్ ఆశీర్వదించబడ్డాడు. (6-11) 
ఉజ్జా ఓడను తాకడానికి ధైర్యం చేయడంతో విషాదకరమైన ముగింపును ఎదుర్కొన్నాడు, ఎందుకంటే దేవుడు అతని హృదయంలో అహంకారం మరియు అసభ్యతను గ్రహించాడు. ఈ సంఘటన ఒక హెచ్చరిక కథగా ఉపయోగపడుతుంది, అత్యంత పవిత్రమైన విషయాలతో కూడా పరిచయం ఎంత ధిక్కారానికి దారితీస్తుందో చూపిస్తుంది. తనకు ఎలాంటి హక్కు లేని ఓడను తాకడం వల్ల అంత తీవ్రమైన పరిణామాలు ఎదురైతే, దాని నిబంధనలకు కట్టుబడి ఉండకుండా ఒడంబడిక అధికారాలను క్లెయిమ్ చేయడం ఎంత గొప్ప తప్పు?
దానికి భిన్నంగా, ఓబేదెదోమ్ ఓడను నిర్భయంగా తన ఇంటికి స్వాగతించాడు, అది తప్పుగా నిర్వహించే వారికి మాత్రమే మరణాన్ని తెస్తుందని తెలుసు. దేవుడు ఓబేదెదోము యొక్క వినయపూర్వకమైన ధైర్యానికి ప్రతిఫలమిచ్చాడు, అదే చేతికి ఉజ్జా గర్వంగా ఉన్న ఊహను శిక్షించాడు.
సువార్తను తిరస్కరించిన వారికి ఇచ్చిన తీర్పుల ఆధారంగా తీర్పు తీర్చకూడదని ఈ వృత్తాంతాలు మనకు బోధిస్తాయి. బదులుగా, దానిని హృదయపూర్వకంగా స్వీకరించేవారికి అది తెచ్చే ఆశీర్వాదాలపై మనం దృష్టి పెట్టాలి. వారు తమ కుటుంబాలలో మతపరమైన ఆచారాలను కొనసాగించమని గృహాల పెద్దలను కూడా ప్రోత్సహిస్తారు. మందసాన్ని కుటుంబ సభ్యుల ఇంటిలో ఉంచడం దాని సమక్షంలో అందరికీ అనుకూలంగా మరియు ప్రయోజనాలను తెస్తుంది.

దావీదు ఓడను సీయోనుకు తీసుకువస్తాడు. (12-19) 
ఓడ సమీపంలో ఉండడం వల్ల ఒక వ్యక్తికి సంతోషం కలుగుతుందని స్పష్టమైంది. అదేవిధంగా, అవిధేయులైన వారికి క్రీస్తు అడ్డంకిగా మరియు అభ్యంతరకరంగా ఉంటాడు, కానీ విశ్వాసులకు, అతను ఎన్నుకోబడిన మరియు విలువైన మూల రాయి  1 పేతురు 2:6-8. మత భక్తిని అలవర్చుకుందాం.
మందసము యొక్క ఉనికి ఇతరుల ఇళ్లకు ఆశీర్వాదాలను తెచ్చిపెట్టింది మరియు మన పొరుగువారి నుండి దానిని తీసివేయకుండా దాని ఆశీర్వాదాలను మనం అనుభవించవచ్చు. దావీదు, ప్రారంభంలో, దేవునికి బలులు అర్పించడం ద్వారా తన ప్రయత్నాలను ప్రారంభించాడు. దేవునితో మన ప్రయత్నాలను ప్రారంభించడం మరియు ఆయనతో శాంతిని కోరుకోవడం తరచుగా విజయానికి దారి తీస్తుంది.
మన అనర్హత మరియు మా సేవల యొక్క అపవిత్రతను గుర్తించి, దేవునిలో ఉన్న ఆనందమంతా పశ్చాత్తాపం మరియు విమోచకుని ప్రాయశ్చిత్తం చేసే రక్తంపై విశ్వాసంతో కూడి ఉండాలి. దావీదు దేవుని ఆరాధనలో గొప్ప ఆనందాన్ని కనబరిచాడు, అతని మొత్తం జీవితో మరియు అతని ఉనికిలోని ప్రతి అంశంతో ఆయనకు సేవ చేశాడు.
ఈ సందర్భంగా, దావీదు వినయంగా తన రాజవస్త్రాలను పక్కనపెట్టి, సాధారణ నార వస్త్రాన్ని ధరించాడు. అతను ప్రజల కోసం మరియు ప్రార్థించాడు, ప్రవక్తగా వ్యవహరిస్తూ, ప్రభువు నామంలో వారిని గంభీరంగా ఆశీర్వదించాడు.

మీకాలు యొక్క చెడు ప్రవర్తన. (20-23)
అతను తిరిగి వచ్చిన తర్వాత, దావీదు తన ఇంటిని ఆశీర్వదించడానికి ప్రయత్నించాడు, వారితో మరియు వారి కోసం ప్రార్థిస్తూ, జాతీయ ఆశీర్వాదాలకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తాడు. దేవుడిని ఆరాధించడం దేవదూతలకు తగిన పని మరియు అత్యంత ప్రముఖ వ్యక్తుల గొప్పతనాన్ని కూడా తగ్గించదు. అయితే, యువరాజుల రాజభవనాలలో కూడా కుటుంబ సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. కొందరు వ్యక్తిగత భక్తి లేని పక్షంలో మతపరమైన ఆచారాలను చిన్నచూపు చూస్తారు.
అయినప్పటికీ, మనం మన మతపరమైన వ్యాయామాలలో దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టాలని హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటే, వాటిని హృదయపూర్వకంగా ఆయన ముందు సమర్పిస్తే, మనం నిందల గురించి చింతించాల్సిన అవసరం లేదు. భక్తికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది మరియు దానిని బహిరంగంగా స్వీకరించడానికి మనం ఉదాసీనంగా, భయపడకూడదు లేదా సిగ్గుపడకూడదు. మీకాలు యొక్క అవమానాన్ని ఎదుర్కొన్నప్పుడు, దావీదు మరింత నిందలు వేయకూడదని నిర్ణయించుకున్నాడు కానీ ఆమె చర్యలతో వ్యవహరించడానికి దేవుడు అనుమతించాడు.
దేవుణ్ణి గౌరవించే వారు ప్రతిఫలంగా ఆయన గౌరవాన్ని పొందుతారు, కానీ ఆయనను, ఆయన సేవకులను లేదా ఆయన సేవను తృణీకరించే వారిని ఆయన తేలికగా పరిగణిస్తారు.Shortcut Links
2 సమూయేలు - 2 Samuel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |