Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 69 | View All

1. దేవా, జలములు నా ప్రాణముమీద పొర్లుచున్నవి నన్ను రక్షింపుము.

2. నిలుక యియ్యని అగాధమైన దొంగ ఊబిలో నేను దిగిపోవుచున్నాను అగాధ జలములలో నేను దిగబడియున్నాను వరదలు నన్ను ముంచివేయుచున్నవి.

3. నేను మొఱ్ఱపెట్టుటచేత అలసియున్నాను నా గొంతుక యెండిపోయెను నా దేవునికొరకు కనిపెట్టుటచేత నా కన్నులు క్షీణించిపోయెను.

4. నిర్నిమిత్తముగా నామీద పగపట్టువారు నా తలవెండ్రుకలకంటె విస్తారముగా ఉన్నారు అబద్ధమునుబట్టి నాకుశత్రువులై నన్ను సంహరింప గోరువారు అనేకులు నేను దోచుకొననిదానిని నేను ఇచ్చుకొనవలసి వచ్చెను.
యోహాను 15:25

5. దేవా, నా బుద్ధిహీనత నీకు తెలిసేయున్నది నా అపరాధములు నీకు మరుగైనవి కావు.

6. ప్రభువా, సైన్యములకధిపతివగు యెహోవా, నీకొరకు కనిపెట్టుకొనువారికి నావలన సిగ్గు కలుగనియ్యకుము ఇశ్రాయేలు దేవా, నిన్ను వెదకువారిని నావలన అవమానము నొంద నియ్యకుము.

7. నీ నిమిత్తము నేను నిందనొందిన వాడనైతిని నీ నిమిత్తము సిగ్గు నా ముఖమును కప్పెను.

8. నా సహోదరులకు నేను అన్యుడనైతిని నా తల్లి కుమారులకు పరుడనైతిని.

9. నీ యింటినిగూర్చిన ఆసక్తి నన్ను భక్షించియున్నది నిన్ను నిందించినవారి నిందలు నామీద పడియున్నవి.
యోహాను 2:17, రోమీయులకు 15:3, హెబ్రీయులకు 11:26

10. ఉపవాసముండి నేను కన్నీరు విడువగా అది నాకు నిందాస్పదమాయెను.

11. నేను గోనెపట్ట వస్త్రముగా కట్టుకొనినప్పుడు వారికి హాస్యాస్పదుడనైతిని.

12. గుమ్మములలో కూర్చుండువారు నన్నుగూర్చి మాటలాడుకొందురు త్రాగుబోతులు నన్ను గూర్చి పాటలు పాడుదురు.

13. యెహోవా, అనుకూల సమయమున నేను నిన్ను ప్రార్థించుచున్నాను. దేవా, నీ కృపా బాహుళ్యమునుబట్టి నీ రక్షణ సత్యమునుబట్టి నాకుత్తరమిమ్ము.

14. నేను దిగిపోకుండ ఊబిలోనుండి నన్ను తప్పించుము నా పగవారి చేతిలోనుండి అగాధ జలములలో నుండి నన్ను తప్పించుము.

15. నీటి వరదలు నన్ను ముంచనియ్యకుము అగాధసముద్రము నన్ను మింగనియ్యకుము గుంట నన్ను మింగనియ్యకుము.

16. యెహోవా, నీ కృప ఉత్తమత్వమునుబట్టి నాకు ఉత్తర మిమ్ము నీ వాత్సల్య బాహుళ్యతనుబట్టి నాతట్టు తిరుగుము.

17. నీ సేవకునికి విముఖుడవై యుండకుము నేను ఇబ్బందిలోనున్నాను త్వరగా నాకు ఉత్తరమిమ్ము.

18. నాయొద్దకు సమీపించి నన్ను విమోచింపుము. నా శత్రువులను చూచి నన్ను విడిపింపుము.

19. నిందయు సిగ్గును అవమానమును నాకు కలిగెనని నీకు తెలిసియున్నది. నా విరోధులందరు నీకు కనబడుచున్నారు.

20. నిందకు నా హృదయము బద్దలాయెను నేను బహుగా కృశించియున్నాను కరుణించువారికొరకు కనిపెట్టుకొంటినిగాని యెవరును లేకపోయిరి. ఓదార్చువారికొరకు కనిపెట్టుకొంటినిగాని యెవరును కానరారైరి.

21. వారు చేదును నాకు ఆహారముగా పెట్టిరి నాకు దప్పియైనప్పుడు చిరకను త్రాగనిచ్చిరి.
మత్తయి 27:34-38, మార్కు 15:23-36, లూకా 23:36, యోహాను 19:28-29

22. వారి భోజనము వారికి ఉరిగా నుండును గాక వారు నిర్భయులై యున్నప్పుడు అది వారికి ఉరిగా నుండును గాక.
రోమీయులకు 11:9-10

23. వారు చూడకపోవునట్లు వారి కన్నులు చీకటి కమ్మును గాక వారి నడుములకు ఎడతెగని వణకు పుట్టించుము.
రోమీయులకు 11:9-10

24. వారిమీద నీ ఉగ్రతను కుమ్మరించుము నీ కోపాగ్ని వారిని పట్టుకొనును గాక
ప్రకటన గ్రంథం 16:1

25. వారి పాళెము పాడవును గాక వారి గుడారములలో ఎవడును ఉండకపోవును గాక
అపో. కార్యములు 1:20

26. నీవు మొత్తినవానిని వారు తరుముచున్నారు నీవు గాయపరచినవారి వేదనను వివరించుచున్నారు.
మత్తయి 27:34, మార్కు 15:23, యోహాను 19:29

27. దోషముమీద దోషము వారికి తగులనిమ్ము నీ నీతి వారికి అందనీయకుము.

28. జీవగ్రంథములోనుండి వారి పేరును తుడుపు పెట్టుము నీతిమంతుల పట్టీలో వారి పేరులు వ్రాయకుము.
ఫిలిప్పీయులకు 4:3, ప్రకటన గ్రంథం 3:5, ప్రకటన గ్రంథం 13:8, ప్రకటన గ్రంథం 17:8, ప్రకటన గ్రంథం 20:12-15, ప్రకటన గ్రంథం 21:27

29. నేను బాధపడినవాడనై వ్యాకులపడుచున్నాను దేవా, నీ రక్షణ నన్ను ఉద్ధరించును గాక.

30. కీర్తనలతో నేను దేవుని నామమును స్తుతించెదను కృతజ్ఞతాస్తుతులతో నేనాయనను ఘనపరచెదను

31. ఎద్దుకంటెను, కొమ్ములును డెక్కలునుగల కోడె కంటెను అది యెహోవాకు ప్రీతికరము

32. బాధపడువారు దాని చూచి సంతోషించుదురు దేవుని వెదకువారలారా, మీ ప్రాణము తెప్పరిల్లును గాక.

33. యెహోవా దరిద్రుల మొఱ్ఱ ఆలకించువాడు ఖైదులో నుంచబడిన తన వారిని ఆయన తృణీకరించు వాడు కాడు.

34. భూమ్యాకాశములు ఆయనను స్తుతించును గాక సముద్రములును వాటియందు సంచరించు సమస్త మును ఆయనను స్తుతించును గాక.

35. దేవుడు సీయోనును రక్షించును ఆయన యూదా పట్టణములను కట్టించును జనులు అక్కడ నివసించెదరు అది వారివశమగును.

36. ఆయన సేవకుల సంతానము దానిని స్వతంత్రించు కొనును ఆయన నామమును ప్రేమించువారు అందులో నివసించెదరు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 69 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

డేవిడ్ గొప్ప బాధ గురించి ఫిర్యాదు చేశాడు. (1-12) 
ఇక్కడ ప్రస్తావించబడిన బాధితుడి గుర్తింపు గురించి మనం తరచుగా ఆలోచించాలి మరియు అతను ఏమి భరించాడో మాత్రమే కాకుండా అతను దానిని ఎందుకు భరించాడో కూడా ఆలోచించాలి. అటువంటి ధ్యానం ద్వారా, మన పాపాల పట్ల లోతైన వినయాన్ని మరియు మన ప్రమాదకరమైన స్థితి గురించి అధిక అవగాహనను పెంపొందించుకోవచ్చు. ఇది, మనలో కృతజ్ఞత మరియు ప్రేమ యొక్క లోతైన భావాన్ని రేకెత్తిస్తుంది, మన మోక్షానికి తనను తాను త్యాగం చేసిన వ్యక్తి యొక్క కీర్తి కోసం జీవించడానికి మనల్ని బలవంతం చేస్తుంది.
ఈ పాఠం మనకు కష్ట సమయాల్లో, చేదు లేదా నిరాశను పట్టుకోకుండా నిరోధించడానికి మన ఆత్మలను దేవుని సంరక్షణకు అప్పగించాలని బోధిస్తుంది. దావీదు అన్యాయంగా ద్వేషించబడ్డాడు, అయితే ఈ మాటలు క్రీస్తుకు మరింత లోతుగా వర్తిస్తాయి. చాలా అన్యాయంతో గుర్తించబడిన ప్రపంచంలో, తప్పుడు శత్రువులను ఎదుర్కోవడం మనకు ఆశ్చర్యం కలిగించదు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, మనం తప్పు చేయకుండా ఉండేందుకు అప్రమత్తంగా ఉందాం, తద్వారా మనకు అన్యాయం జరిగినప్పుడు, దానిని మరింత సునాయాసంగా భరించగలము.
క్రీస్తు తన స్వంత రక్తముతో మన పాపములకు చేసిన ప్రాయశ్చిత్తము ద్వారా, మన ఋణము చెల్లించి, మన అతిక్రమములకు పర్యవసానములను భరింపజేసి, అతడు తీసివేయని దానిని సమాధానపరచెను. మానవుల నుండి వచ్చే అన్యాయమైన ఆరోపణలకు వ్యతిరేకంగా మన నిర్దోషిత్వాన్ని నొక్కి చెప్పగలిగినప్పుడు కూడా, దేవుని ముందు మనకు సంభవించే అన్నింటికీ మనం అర్హులమని మనం గుర్తించాలి. మన మూర్ఖత్వం మన పాపాలన్నింటికి దారి తీస్తుంది మరియు దేవుడు వాటన్నింటినీ గమనిస్తాడు.
డేవిడ్ స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యుల దయతో విలపించాడు, ఇది క్రీస్తులో నెరవేరిన ప్రవచనం, అతని స్వంత సోదరులు ఆయనను విశ్వసించలేదు మరియు అతని శిష్యులచే విడిచిపెట్టబడ్డారు. క్రీస్తు మనపట్ల ఉన్న సంతృప్తి దేవునికి ఇవ్వాల్సిన గౌరవాలను వదులుకోవడమే కాకుండా ఏ వ్యక్తిపైనైనా కుప్పకూలిన గొప్ప అవమానాలను భరించడానికి కూడా విస్తరించింది.
దేవుని సత్యాలు, ఆజ్ఞలు మరియు ఆరాధనల పట్ల మన ఉత్సాహం కొందరి నుండి అపహాస్యాన్ని రేకెత్తిస్తే లేదా ఇతరులు మన భక్తి దుఃఖాన్ని మరియు ప్రాపంచిక విషయాల నుండి నిర్లిప్తతను అపహాస్యం చేసేలా నడిపిస్తే, మనం నిరుత్సాహపడకూడదు.

మరియు సహాయం కోసం వేడుకున్నాడు. (13-21) 
ఇక్కడ ప్రస్తావించబడిన బాధితుడి గుర్తింపు గురించి మనం తరచుగా ఆలోచించాలి మరియు అతను ఏమి భరించాడో మాత్రమే కాకుండా అతను దానిని ఎందుకు భరించాడో కూడా ఆలోచించాలి. అటువంటి ధ్యానం ద్వారా, మన పాపాల పట్ల లోతైన వినయాన్ని మరియు మన ప్రమాదకరమైన స్థితి గురించి అధిక అవగాహనను పెంపొందించుకోవచ్చు. ఇది, మనలో కృతజ్ఞత మరియు ప్రేమ యొక్క లోతైన భావాన్ని రేకెత్తిస్తుంది, మన మోక్షానికి తనను తాను త్యాగం చేసిన వ్యక్తి యొక్క కీర్తి కోసం జీవించడానికి మనల్ని బలవంతం చేస్తుంది.
ఈ పాఠం మనకు కష్ట సమయాల్లో, చేదు లేదా నిరాశను పట్టుకోకుండా నిరోధించడానికి మన ఆత్మలను దేవుని సంరక్షణకు అప్పగించాలని బోధిస్తుంది. దావీదు అన్యాయంగా ద్వేషించబడ్డాడు, అయితే ఈ మాటలు క్రీస్తుకు మరింత లోతుగా వర్తిస్తాయి. చాలా అన్యాయంతో గుర్తించబడిన ప్రపంచంలో, తప్పుడు శత్రువులను ఎదుర్కోవడం మనకు ఆశ్చర్యం కలిగించదు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, మనం తప్పు చేయకుండా ఉండేందుకు అప్రమత్తంగా ఉందాం, తద్వారా మనకు అన్యాయం జరిగినప్పుడు, దానిని మరింత సునాయాసంగా భరించగలము.
క్రీస్తు తన స్వంత రక్తముతో మన పాపములకు చేసిన ప్రాయశ్చిత్తము ద్వారా, మన ఋణము చెల్లించి, మన అతిక్రమములకు పర్యవసానములను భరింపజేసి, అతడు తీసివేయని దానిని సమాధానపరచెను. మానవుల నుండి వచ్చే అన్యాయమైన ఆరోపణలకు వ్యతిరేకంగా మన నిర్దోషిత్వాన్ని నొక్కి చెప్పగలిగినప్పుడు కూడా, దేవుని ముందు మనకు సంభవించే అన్నింటికీ మనం అర్హులమని మనం గుర్తించాలి. మన మూర్ఖత్వం మన పాపాలన్నింటికి దారి తీస్తుంది మరియు దేవుడు వాటన్నింటినీ గమనిస్తాడు.
డేవిడ్ స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యుల దయతో విలపించాడు, ఇది క్రీస్తులో నెరవేరిన ప్రవచనం, అతని స్వంత సోదరులు ఆయనను విశ్వసించలేదు మరియు అతని శిష్యులచే విడిచిపెట్టబడ్డారు. క్రీస్తు మనపట్ల ఉన్న సంతృప్తి దేవునికి ఇవ్వాల్సిన గౌరవాలను వదులుకోవడమే కాకుండా ఏ వ్యక్తిపైనైనా కుప్పకూలిన గొప్ప అవమానాలను భరించడానికి కూడా విస్తరించింది.
దేవుని సత్యాలు, ఆజ్ఞలు మరియు ఆరాధనల పట్ల మన ఉత్సాహం కొందరి నుండి అపహాస్యాన్ని రేకెత్తిస్తే లేదా ఇతరులు మన భక్తి దుఃఖాన్ని మరియు ప్రాపంచిక విషయాల నుండి నిర్లిప్తతను అపహాస్యం చేసేలా నడిపిస్తే, మనం నిరుత్సాహపడకూడదు.

అతను దేవుని తీర్పులను ప్రకటిస్తాడు. (22-29) 
ఈ వచనాలలో క్రీస్తును హింసించిన వారి పతనానికి సంబంధించిన ప్రవచనాలు ఉన్నాయి. రోమీయులకు 11:9-10. మన స్వభావం యొక్క అవినీతి కారణంగా జీవిత అవసరాలు మరియు ఇంద్రియాలకు సంబంధించిన ఆనందాలు పాపానికి పోషణ మరియు ప్రోత్సాహకరంగా మారినప్పుడు, మన పట్టిక ఉచ్చుగా మారుతుంది. వారి పాపం వారు చూడకూడదని ఎంచుకున్నారు; వారు ఉద్దేశపూర్వకంగా కాంతికి కళ్ళు మూసుకున్నారు, బదులుగా చీకటిని ఇష్టపడతారు. వారి శిక్ష ఏమిటంటే, వారు దృష్టిని కోల్పోతారు, వారి స్వంత పాపపు కోరికలను అనుసరించడానికి వదిలివేయబడతారు, ఇది వారి హృదయాలను మరింత కఠినతరం చేస్తుంది. దేవుడు తమకు అందించిన గొప్ప రక్షణను తిరస్కరించే వారు ఆయన ఉగ్రత తమపైకి వస్తుందని భయపడడానికి కారణం ఉంది. ప్రజలు పాపం చేయడానికి ఎంచుకుంటే, ప్రభువు వారికి జవాబుదారీగా ఉంటాడు. అయినప్పటికీ, విస్తృతమైన పాపంలో మునిగిపోయిన వారు కూడా మధ్యవర్తి యొక్క నీతి ద్వారా దయను పొందవచ్చు. దేవుడు ఈ నీతి నుండి ఎవరినీ మినహాయించడు; ఇది వ్యక్తులను దాని నుండి మినహాయించే అపనమ్మకం.
ఇంకా గర్వం మరియు మొండితనంతో నిండిన వారు, దేవుని నీతిని అంగీకరించడానికి నిరాకరించినంత వరకు, వారు స్వయంగా నిర్ణయించిన పరిణామాలను ఎదుర్కొంటారు. వారు దానిని ఇష్టపూర్వకంగా స్వీకరించడానికి ఇష్టపడకపోతే దాని నుండి ఎటువంటి ప్రయోజనాన్ని ఆశించకూడదు. ధనవంతులుగా, ఉల్లాసంగా ఉండటమే కాకుండా ఆయన శాపానికి గురై ప్రభువు ఆశీర్వాదంతో పేదలుగా మరియు దుఃఖంతో ఉండటం చాలా మేలు. ఈ భావనను క్రీస్తుకు కూడా అన్వయించవచ్చు. అతను భూమిపై ఉన్న సమయంలో, అతను దుఃఖంతో పరిచయం ఉన్న వ్యక్తి, తల వంచడానికి స్థలం లేదు; ఇంకా దేవుడు ఆయనను హెచ్చించాడు. మనము ప్రభువును పిలుద్దాము, మరియు మనం పేదవారమై, దుఃఖంతో బాధపడ్డా, అపరాధులమైనా మరియు పాపంతో తడిసినప్పటికీ, ఆయన మోక్షం మనల్ని పైకి లేపుతుంది మరియు మనలను ఉద్ధరిస్తుంది.

అతను ఆనందం మరియు ప్రశంసలతో ముగించాడు. (30-36)
కీర్తనకర్త తన కీర్తనను పవిత్రమైన ఆనందం మరియు ప్రశంసలతో ముగించాడు, అతను మొదట్లో వ్యక్తం చేసిన మనోవేదనలకు పూర్తి విరుద్ధంగా ఉన్నాడు. దేవుడు అత్యంత విపరీతమైన మరియు ఆడంబరమైన త్యాగాల కంటే వినయపూర్వకమైన మరియు కృతజ్ఞతతో కూడిన ప్రశంసలను మరింత సంతోషకరమైనదిగా గుర్తించడం ఒక భరోసా కలిగించే ఆలోచన. వినయస్థులు ఆయనను వెదకుతారు మరియు ఆనందాన్ని పొందుతారు; క్రీస్తు ద్వారా ఆయనను వెదకేవారు జీవాన్ని మరియు ఓదార్పును పొందుతారు. సువార్త చర్చి కొరకు దేవునికి విశేషమైన ప్రణాళికలు ఉన్నాయి మరియు హృదయంలో దాని ఉత్తమ ప్రయోజనాలను కలిగి ఉన్నవారందరూ సంతోషించాలి. ఒక తరం భూమిపై ఆయనను సేవిస్తుంది మరియు అతని నమ్మకమైన సేవకులు ఆయన పరలోక రాజ్యాన్ని వారసత్వంగా పొందుతారు. ఆయన నామాన్ని గౌరవించే వారు ఆయన సన్నిధిలో శాశ్వతంగా ఉంటారు.
దీనిని పరిగణించండి: దేవుడు తన స్వంత కుమారుడిని విడిచిపెట్టకుండా, మన నిమిత్తము ఆయనను అప్పగించినట్లయితే, మనకు అవసరమైన అన్నిటినీ ఆయన ఉదారంగా అందిస్తాడని మనం ఎలా సందేహించగలం? పురాతన నివాస స్థలాల గొప్ప పునరుద్ధరణకర్త, లేచి, నీ ప్రజల నుండి భక్తిహీనతను బహిష్కరించు
.Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |