Genesis - ఆదికాండము 39 | View All

1. యాసేపును ఐగుప్తునకు తీసికొని వచ్చినప్పుడు ఫరో యొక్క ఉద్యోగస్థుడును రాజసంరక్షక సేనాధిపతియు నైన పోతీఫరను నొక ఐగుప్తీయుడు, అక్కడికి అతని తీసికొని వచ్చిన ఇష్మాయేలీయులయొద్ద నతని కొనెను.

2. యెహోవా యోసేపునకు తోడైయుండెను గనుక అతడు వర్ధిల్లుచు తన యజమానుడగు ఆ ఐగుప్తీయుని యింట నుండెను.
అపో. కార్యములు 7:9

3. యెహోవా అతనికి తోడై యుండెననియు, అతడు చేసినదంతయు అతని చేతిలో యెహోవా సఫలము చేసెననియు అతని యజమానుడు చూచినప్పుడు
అపో. కార్యములు 7:9

4. యోసేపు మీద అతనికి కటాక్షము కలిగెను గనుక అతని యొద్ద పరిచర్య చేయువాడాయెను. మరియు అతడు తన యింటిమీద విచారణకర్తగా అతని నియమించి తనకు కలిగినదంతయు అతనిచేతి కప్పగించెను.

5. అతడు తన యింటిమీదను తనకు కలిగినదంతటి మీదను అతని విచారణ కర్తగా నియమించిన కాలము మొదలుకొని యెహోవా యోసేపు నిమిత్తము ఆ ఐగుప్తీయుని యింటిని ఆశీర్వదించెను. యెహోవా ఆశీర్వాదము యింటిలో నేమి అతనికి కలిగిన సమస్తము మీదను ఉండెను.

6. అతడు తనకు కలిగినదంతయు యోసేపు చేతి కప్పగించి, తాను ఆహారము తినుట తప్ప తనకేమి ఉన్నదో ఏమి లేదో విచారించినవాడు కాడు. యోసేపు రూపవంతుడును సుందరుడునై యుండెను.

7. అటు తరువాత అతని యజమానుని భార్య యోసేపు మీద కన్నువేసి - తనతో శయనించుమని చెప్పెను

8. అయితే అతడు ఒప్పక నా యజమానుడు తనకు కలిగిన దంతయు నా చేతి కప్పగించెనుగదా, నా వశమున తన యింటిలో ఏమి ఉన్నదో అతడెరుగడు; ఈ యింటిలో నాకంటె పైవాడు ఎవడును లేడు.

9. నీవు అతని భార్యవైనందున నిన్ను తప్ప మరి దేనిని నా కప్పగింపక యుండలేదు. కాబట్టి నేనెట్లు ఇంత ఘోరమైన దుష్కార్యము చేసి దేవునికి విరోధముగా పాపము కట్టుకొందునని తన యజమానుని భార్యతో అనెను.

10. దిన దినము ఆమె యోసేపుతో మాటలాడుచుండెను గాని అతడు ఆమెతో శయనించుటకైనను ఆమెతో నుండుటకైనను ఆమె మాట విన్నవాడుకాడు.

11. అట్లుండగా ఒక నాడు అతడు తన పనిమీద ఇంటిలోపలికి వెళ్లినప్పుడు ఇంటి మనుష్యులలో ఎవరును అక్కడ లేరు.

12. అప్పుడామె ఆతని వస్త్రము పట్టుకొని తనతో శయనింపుమని చెప్పగా అతడు తన వస్త్రమును ఆమె చేతిలో విడిచి పెట్టి తప్పించుకొని బయటికి పారిపోయెను.

13. అతడు తన వస్త్రమును ఆమె చేతిలో విడిచి తప్పించుకొనిపోవుట ఆమె చూచినప్పుడు

14. తన యింటి మనుష్యులను పిలిచిచూడుడి, అతడు మనలను ఎగతాళి చేయుటకు ఒక హెబ్రీయుని మనయొద్దకు తెచ్చియున్నాడు. నాతో శయనింపవలెనని వీడు నా యొద్దకురాగా నేను పెద్దకేక వేసితిని.

15. నేను బిగ్గరగా కేకవేయుట వాడు విని నా దగ్గర తన వస్త్రమును విడిచిపెట్టి తప్పించుకొని బయటికి పారిపోయెనని వారితో చెప్పి

16. అతని యజమానుడు ఇంటికి వచ్చువరకు అతని వస్త్రము తనదగ్గర ఉంచుకొనెను.

17. అప్పుడామె తన భర్తతో ఈ మాటల చొప్పున చెప్పెను నీవు మనయొద్దకు తెచ్చిన ఆ హెబ్రీదాసుడు నన్ను ఎగతాళి చేయుటకు నాయొద్దకు వచ్చెను.

18. నేను బిగ్గరగా కేక వేసినప్పుడు వాడు తన వస్త్రము నా దగ్గర విడిచిపెట్టి తప్పించుకొని బయటికి పారి పోయెననెను

19. కాబట్టి అతని యజమానుడు ఇట్లు నీ దాసుడు నన్ను చేసెనని తన భార్య తనతో చెప్పిన మాటలు విన్నప్పుడు కోపముతో మండిపడి

20. అతనిని పట్టుకొని రాజు ఖైదీలు బంధింపబడు చెరసాలలో వేయించెను. అతడక్కడ చెరసాలలో ఉండెను.
హెబ్రీయులకు 11:36

21. అయితే యెహోవా యోసేపునకు తోడైయుండి, అతని యందు కనికరపడి అతనిమీద ఆ చెరసాలయొక్క అధిపతికి కటాక్షము కలుగునట్లుచేసెను.
అపో. కార్యములు 7:9-10

22. చెరసాల అధిపతి ఆ చెరసాలలోనున్న ఖైదీలనందరిని యోసేపు చేతి కప్పగించెను. వారక్కడ ఏమి చేసిరో అదంతయు అతడే చేయించువాడు.

23. యెహోవా అతనికి తోడైయుండెను గనుక ఆ చెరసాల అధిపతి అతని చేతికి అప్పగింపబడిన దేనిగూర్చియు విచారణ చేయక యుండెను. అతడు చేయునది యావత్తు యెహోవా సఫలమగునట్లు చేసెను.



Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Genesis - ఆదికాండము 39 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
జోసెఫ్ పోతీఫరుచే ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడ్డాడు. (1-6) 
కొన్నిసార్లు మనల్ని ఇష్టపడని వ్యక్తులు మనల్ని ప్రత్యేకంగా లేదా అందంగా కనిపించేలా చేసే వస్తువులను తీసివేయవచ్చు, కానీ వారు మనలోని మంచి విషయాలను, తెలివిగా మరియు దయగా ఉండటం వంటి వాటిని తీసివేయలేరు. వారు మన స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులు మరియు ఇంటి నుండి మనలను దూరం చేసేలా చేయవచ్చు, కానీ దేవుడు ఎల్లప్పుడూ మనతో ఉన్నారనే వాస్తవాన్ని వారు తీసివేయలేరు. వారు మన స్వేచ్ఛను తీసివేసి, మనల్ని చిన్న చీకటి ప్రదేశంలో ఉంచవచ్చు, కానీ వారు దేవునితో మాట్లాడకుండా మరియు రక్షించబడకుండా ఆపలేరు. దేవుడు తనతో ఉన్నాడు కాబట్టి యోసేపు బానిసగా ఉన్నప్పుడు కూడా సంతోషంగా ఉన్నాడు. మంచి వ్యక్తులు ఒక ప్రదేశంలో నివసించినప్పుడు, వారు ధనవంతులు లేదా ముఖ్యమైనవారు కాకపోయినా, వారు దానిని మంచి ప్రదేశంగా మారుస్తారు. కొన్నిసార్లు చెడ్డ వ్యక్తులు కూడా తమ కుటుంబంలోని ఒక మంచి వ్యక్తి వల్ల ఆశీర్వదించబడతారు.

జోసెఫ్ టెంప్టేషన్‌ను నిరోధించాడు. (7-12) 
ఎవరైనా చాలా అందంగా ఉన్నప్పుడు, వారు ఇతరుల కంటే మెరుగైన వారిగా భావించడం వారికి టెంప్టింగ్‌గా ఉంటుంది మరియు ఇతర వ్యక్తులు వారి రూపాన్ని బట్టి వారితో విభిన్నంగా ప్రవర్తించడం కూడా టెంప్టింగ్‌గా ఉంటుంది. చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉన్న వ్యక్తిని చూసినప్పుడు మన కళ్ళు మరియు మన భావాలు నియంత్రణలోకి రాకుండా జాగ్రత్తపడాలి, ఎందుకంటే అది తప్పుగా చేసే పనులకు దారి తీస్తుంది. ఒక కథలో ఒక స్త్రీ ఉంది, అతను అందంగా ఉన్నాడని భావించి అతనికి చెడు చేయాలనుకున్నాడు మరియు ఆమెలాగా మన కోరికలు మనల్ని నియంత్రించకుండా జాగ్రత్తపడాలి. ఇతర రకాల సమస్యలను ఎదిరించే శక్తి మనకున్నప్పటికీ, అందం గురించిన మన భావాలు మనల్ని తప్పుదారి పట్టించకుండా జాగ్రత్తపడాలి. ఒకప్పుడు, జోసెఫ్ అనే వ్యక్తి ఒక కష్టమైన సవాలును ఎదుర్కొన్నాడు. అతని యజమాని భార్య అతనికి తప్పు అని తెలిసిన ఏదో ఒకటి చేయాలని కోరుకుంది, కానీ ఆమె చాలా ముఖ్యమైనది మరియు అతనికి ముందుకు రావడానికి సహాయం చేయగలదు. దీంతో ఆమె టెంప్టేషన్‌ను అడ్డుకోవడం మరింత కష్టమైంది. కానీ ఆమె కోరుకున్నది చేయడం చాలా చెడ్డదని జోసెఫ్‌కు తెలుసు, మరియు అతను తన యజమాని తనపై ఉంచిన నమ్మకాన్ని వమ్ము చేయలేకపోయాడు. దేవుని సహాయంతో, జోసెఫ్ ఈ శోధనను ఎదిరించి సరైన పని చేయగలిగాడు. తనను విశ్వసించిన వారికి తాను గౌరవప్రదంగా మరియు కృతజ్ఞతతో ఉండాల్సిన అవసరం ఉందని అతనికి తెలుసు మరియు దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టడానికి ఏమీ చేయకూడదనుకున్నాడు.  1. ఒకప్పుడు ఎలా ఉండేవాడో, ఎందుకు టెంప్ట్ అయ్యాడో ఆలోచిస్తాడు. అతను దేవుణ్ణి విశ్వసించే వ్యక్తి మరియు అతనితో ప్రత్యేక అనుబంధం కలిగి ఉన్నాడు. 2. కొంతమంది పెద్ద విషయం కాదని భావించే పనిని జోసెఫ్ చేయడానికి శోదించబడ్డాడు, కానీ అది తప్పు అని అతనికి తెలుసు. మనం ఎప్పుడూ చెడ్డవాటిని వాటి అసలు పేరుతోనే పిలవాలి మరియు వాటిని తక్కువ చెడుగా అనిపించేలా ప్రయత్నించకూడదు. చిన్న పాపాలు కూడా చాలా తప్పు. 3. జోసెఫ్ ఏదో తప్పు చేయాలని శోధించబడ్డాడు, కానీ అది దేవుడు కోరుకున్నదానికి విరుద్ధంగా జరుగుతుందని మరియు దేవునితో తన సంబంధాన్ని దెబ్బతీస్తుందని అతనికి తెలుసు. దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టే పని చేయకూడదనుకున్నాడు, కాబట్టి అతను టెంప్టేషన్ నుండి పారిపోయాడు. మనం కూడా తప్పు పనులు చేయకుండా ఉండేందుకు ప్రయత్నించాలి మరియు ఉచ్చు నుండి తప్పించుకునే పక్షిలాగా లేదా వేటగాడి నుండి పారిపోతున్న జింకలాగా వాటి నుండి పారిపోవాలి. 

జోసెఫ్ అతని ఉంపుడుగత్తె ద్వారా తప్పుగా నిందించబడ్డాడు. (13-18) 
జోసెఫ్ అనే వ్యక్తి తాను చేయాలనుకున్న చెడు పని చేయనందుకు ఒక స్త్రీ అతనిపై పిచ్చిగా ఉంది. అందుకే అతను ఏదో చెడ్డ పని చేశాడని అబద్ధాలు చెప్పి అతని వద్దకు తిరిగి రావడానికి ప్రయత్నించింది. కొన్నిసార్లు చెడ్డ పనులు చేసే వ్యక్తులు మంచి వ్యక్తులు చెడు పనులు చేస్తున్నారని నిందిస్తారు. కానీ ఏదో ఒక రోజు, ప్రతి ఒక్కరూ వారు నిజంగా ఎవరో చూపబడతారు.


అతను చెరసాలలో వేయబడ్డాడు, దేవుడు అతనితో ఉన్నాడు. (19-23)
జోసెఫ్ బాస్ అతని గురించి అబద్ధాన్ని నమ్మాడు మరియు అతన్ని నిజంగా చెడ్డ జైలుకు పంపాడు. కానీ జోసెఫ్ ఒంటరిగా ఉన్నప్పటికీ, అతనికి సహాయం చేయడానికి ఎవరూ లేనప్పటికీ, దేవుడు అతనితో ఉన్నాడు మరియు అతనికి సహాయం చేశాడు. జైలు బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్న వ్యక్తి జోసెఫ్ మంచి వ్యక్తి అని చూసి అతనికి ఒక ముఖ్యమైన ఉద్యోగం ఇచ్చాడు. విషయాలు కఠినంగా ఉన్నప్పటికీ, మంచి వ్యక్తులు మంచి పనులు చేయగలరు మరియు ఇతరులకు ఆశీర్వాదంగా ఉంటారు. జోసెఫ్ లాగా యేసు వైపు చూడటం మర్చిపోవద్దు. యేసు శోధించబడడం, తాను చేయని పనులపై ఆరోపణలు చేయడం మరియు ఎటువంటి కారణం లేకుండా జైలులో ఉంచడం వంటి కఠినమైన విషయాల ద్వారా వెళ్ళాడు. కానీ అతను ఏ తప్పూ చేయలేదు. అతను రాజు కావడానికి వీటన్నింటిని ఎదుర్కొన్నాడు. మనం అతనిలా ఉండడానికి ప్రయత్నించాలి మరియు విషయాలు కఠినంగా ఉన్నప్పుడు కూడా అతనిని అనుసరించాలి, తద్వారా మనం కూడా అతనిలానే ఉండి మంచి ముగింపుని కలిగి ఉండవచ్చు.



Shortcut Links
ఆదికాండము - Genesis : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |