Daniel - దానియేలు 7 | View All

1. బబులోను రాజగు బెల్షస్సరుయొక్క పరిపాలనలో మొదటి సంవత్సరమున దానియేలునకు దర్శనములు కలిగెను; అతడు తన పడకమీద పరుండి యొక కలకని ఆ కల సంగతిని సంక్షేపముగా వివరించి వ్రాసెను.

2. దానియేలు వివరించి చెప్పినదేమనగా రాత్రియందు దర్శనములు కలిగినప్పుడు నేను తేరిచూచుచుండగా ఆకాశపు నలుదిక్కుల నుండి సముద్రముమీద గాలి విసరుట నాకు కనబడెను.
ప్రకటన గ్రంథం 7:1

3. అప్పుడు నాలుగు మిక్కిలి గొప్ప జంతువులు మహా సముద్రములోనుండి పై కెక్కెను. ఆ జంతువులు ఒక దానికొకటి భిన్నములై యుండెను.
ప్రకటన గ్రంథం 11:7, ప్రకటన గ్రంథం 13:1, ప్రకటన గ్రంథం 17:8

4. మొదటిది సింహమును పోలినది గాని దానికి పక్షిరాజు రెక్కలవంటి రెక్కలుండెను. నేను చూచుచుండగా దాని రెక్కలు తీయబడినవి గనుక మనుష్యునివలె అది పాదములు పెట్టు కొని నేలపైన నిలువబడెను. మరియు మానవమనస్సు వంటి మనస్సు దానికియ్యబడెను.
ప్రకటన గ్రంథం 13:2

5. రెండవ జంతువు ఎలుగుబంటిని పోలినది, అది యొక పార్శ్వముమీద పండుకొని తన నోట పండ్లమధ్య మూడు ప్రక్కటెము కలను పట్టుకొనినది. కొందరులెమ్ము, విస్తారముగా మాంసము భక్షించుము అని దానితో చెప్పిరి.

6. అటు పిమ్మట చిరుతపులినిపోలిన మరియొక జంతువును చూచితిని. దాని వీపున పక్షిరెక్కలవంటి నాలుగు రెక్కలుండెను; దానికి నాలుగు తలలుండెను; దానికి ఆధిపత్య మియ్య బడెను.

7. పిమ్మట రాత్రియందు నాకు దర్శనములు కలిగినప్పుడు నేను చూచుచుండగా, ఘోరమును భయంకరమునగు నాలుగవ జంతువొకటి కనబడెను. అది తనకు ముందుగా నుండిన యితర జంతువులకు భిన్నమైనది; అది మహాబల మహాత్త్యములు గలది; దానికి పెద్ద ఇనుప దంతములును పది కొమ్ములు నుండెను. అది సమస్తమును భక్షించుచు తుత్తునియలుగా చేయుచు మిగిలినదానిని కాళ్లక్రింద అణగద్రొక్కుచుండెను.
ప్రకటన గ్రంథం 11:7, ప్రకటన గ్రంథం 12:3-17, ప్రకటన గ్రంథం 13:1-7, ప్రకటన గ్రంథం 17:3

8. నేను ఈ కొమ్ములను కనిపెట్టగా ఒక చిన్న కొమ్మువాటిమధ్యను లేచెను; దానికి స్థలమిచ్చుటకై ఆ కొమ్ములలో మూడు పెరికి వేయబడినవి. ఈ కొమ్మునకు మానవుల కన్నులవంటి కన్నులును గర్వముగా మాటలాడు నోరును ఉండెను.
ప్రకటన గ్రంథం 13:5

9. ఇంక సింహాసనములను వేయుట చూచితిని; మహా వృద్ధుడొకడు కూర్చుండెను. ఆయన వస్త్రము హిమము వలె ధవళముగాను, ఆయన తలవెండ్రుకలు శుద్ధమైన గొఱ్ఱెబొచ్చువలె తెల్లగాను ఉండెను. ఆయన సింహాసనము అగ్నిజ్వాలలవలె మండుచుండెను; దాని చక్ర ములు అగ్నివలె ఉండెను.
ప్రకటన గ్రంథం 1:14, ప్రకటన గ్రంథం 20:4-11, మత్తయి 19:28

10. అగ్నివంటి ప్రవాహము ఆయనయొద్దనుండి ప్రవహించుచుండెను. వేవేలకొలది ఆయనకు పరిచారకులుండిరి; కోట్లకొలది మనుష్యులు ఆయనయెదుట నిలిచిరి, తీర్పుతీర్చుటకై గ్రంథములు తెరువబడెను.
ప్రకటన గ్రంథం 5:11, ప్రకటన గ్రంథం 20:12

11. అప్పుడు నేను చూచుచుండగా, ఆ కొమ్ము పలుకుచున్న మహా గర్వపు మాటల నిమిత్తము వారు ఆ జంతువును చంపినట్టు కనబడెను; తరువాత దాని కళేబరము మండుచున్న అగ్నిలో వేయబడెను.

12. మిగిలిన ఆ జంతువుల ప్రభుత్వము తొలగిపోయెను; సమయము వచ్చువరకు అవి సజీవులమధ్యను ఉండవలెనని యొక సమయము ఒక కాలము వాటికి ఏర్పాటాయెను.

13. రాత్రి కలిగిన దర్శనములను నేనింక చూచుచుండగా, ఆకాశమేఘారూఢుడై మనుష్యకుమారునిపోలిన యొకడు వచ్చి, ఆ మహావృద్ధు డగువాని సన్నిధిని ప్రవేశించి, ఆయన సముఖమునకు తేబడెను.
మత్తయి 24:30, మత్తయి 26:64, మార్కు 13:26, మార్కు 14:62, లూకా 21:27, లూకా 22:69, ప్రకటన గ్రంథం 1:7-13, మత్తయి 24:30, మార్కు 13:26

14. సకల జనులును రాష్ట్రములును ఆ యా భాషలు మాటలాడువారును ఆయనను సేవించునట్లు ప్రభుత్వమును మహిమయు ఆధిపత్యమును ఆయన కీయ బడెను. ఆయన ప్రభుత్వము శాశ్వతమైనది అదెన్నటికిని తొలగిపోదు; ఆయన రాజ్యము ఎప్పుడును లయముకాదు.
మత్తయి 28:18, యోహాను 12:34, ప్రకటన గ్రంథం 11:15, ప్రకటన గ్రంథం 10:11, ప్రకటన గ్రంథం 19:6, మత్తయి 24:30, మార్కు 13:26

15. నాకు కలిగిన దర్శనములు నన్ను కలవరపరచుచున్నందున దానియేలను నేను నా దేహములో మనోదుఃఖము గలవాడనైతిని.

16. నేను దగ్గర నిలిచియున్న వారిలో ఒకని యొద్దకుపోయి ఇందునుగూర్చిన నిజమంతయు నాకు చెప్పుమని అడుగగా, అతడు నాతో మాటలాడి ఆ సంగతుల భావమును నాకు తెలియజేసెను.

17. ఎట్లనగా ఈ మహా జంతువులు నాలుగైయుండి లోకమందు ప్రభుత్వము చేయబోవు నలుగురు రాజులను సూచించుచున్నవి.

18. అయితే మహోన్నతుని పరిశుద్ధులే రాజ్యాధికారము నొందుదురు; వారు యుగయుగములు యుగయుగాంత ములవరకు రాజ్యమేలుదురు.
ప్రకటన గ్రంథం 22:5

19. ఇనుపదంతములును ఇత్తిడి గోళ్లును గల ఆ నాలుగవ జంతువు సంగతి ఏమైనదని నేను తెలిసికొనగోరితిని; అది యెన్నటికి భిన్నమును మిగుల భయంకరమునై, సమస్తమును పగులగొట్టుచు మింగుచు మిగిలిన దానిని కాళ్లక్రింద అణగద్రొక్కుచుండెను.

20. మరియు దాని తలపైనున్న పది కొమ్ముల సంగతియు, వాటి మధ్యనుండి పెరిగి మూడు కొమ్ములను కొట్టివేసి, కన్నులును గర్వముగా మాటలాడు నోరునుగల ఆ వేరగు కొమ్ము సంగతియు, అనగా దాని కడమ కొమ్ములకంటె బలము కలిగిన ఆ కొమ్ము సంగతియు విచారించితిని.
ప్రకటన గ్రంథం 13:5

21. ఈ కొమ్ము పరిశుద్ధులతో యుద్ధము చేయుచు వారిని గెలుచున దాయెను.
ప్రకటన గ్రంథం 11:7, ప్రకటన గ్రంథం 12:17, ప్రకటన గ్రంథం 13:7

22. ఆ మహావృద్ధుడు వచ్చి మహోన్నతుని పరిశుద్ధుల విషయములో తీర్పు తీర్చువరకు ఆలాగు జరుగును గాని సమయము వచ్చినప్పుడు ఆ పరిశుద్ధులు రాజ్యము నేలుదురను సంగతి నేను గ్రహించితిని.
లూకా 21:8, 1 కోరింథీయులకు 6:2, ప్రకటన గ్రంథం 20:4

23. నేనడగిన దానికి ఆ పరిచారకుడు ఈలాగున చెప్పెను ఆ నాలుగవ జంతువు లోకములో తక్కిన ఆ మూడు రాజ్యములకు భిన్నమగు నాలుగవ రాజ్యమును సూచించుచున్నది. అది సమస్తమును అణగద్రొక్కుచు పగులగొట్టుచు లోక మంతయు భక్షించును.

24. ఆ పది కొమ్ములు ఆ రాజ్యము నుండి పుట్టబోవు పదిమంది రాజులను సూచించుచున్నవి; కడపట ముందుగా ఉన్న రాజులకు భిన్నమగు మరియొక రాజుపుట్టి ఆ ముగ్గురు రాజులను పడద్రోయును.
ప్రకటన గ్రంథం 17:12

25. ఆ రాజుమహోన్నతునికి విరోధముగా మాటలాడుచు మహోన్నతుని భక్తులను నలుగగొట్టును; అతడు పండుగ కాలములను న్యాయ పద్ధతులను నివారణచేయ బూనుకొనును; వారు ఒక కాలము కాలములు అర్థకాలము అతని వశమున నుంచబడుదురు.
ప్రకటన గ్రంథం 12:14, ప్రకటన గ్రంథం 13:5

26. అతని యధికారము నశింపజేయుటకును నిర్మూలముచేయుటకును తీర్పు విధింపబడెను గనుక అది కొట్టి వేయబడును.

27. ఆకాశమంతటి క్రిందనున్న రాజ్యమును అధికారమును రాజ్య మహాత్మ్యమును మహోన్నతుని పరిశుద్ధులకు చెందును. ఆయన రాజ్యము నిత్యము నిలుచును, అధికారులందరును దానికి దాసులై విధేయులగుదురు. ఇంతలో సంగతి సమాప్తమాయెను అని చెప్పెను.
ప్రకటన గ్రంథం 20:5, ప్రకటన గ్రంథం 22:5

28. దానియేలను నేను విని మనస్సునందు అధికమైన కలతగలవాడ నైతిని; అందుచేత నా ముఖము వికారమాయెను; అయితే ఆ సంగతి నా మనస్సులో నుంచుకొంటిని.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Daniel - దానియేలు 7 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

నాలుగు జంతువులు దానియేలు దృష్టి. (1-8) 
ఈ దృష్టి నెబుచాడ్నెజార్ కలతో సమాంతర భవిష్య చిహ్నాలను పంచుకుంటుంది. గాలులచే కదిలిన అల్లకల్లోలమైన గొప్ప సముద్రం భూమి మరియు దాని నివాసులు ప్రతిష్టాత్మక పాలకులు మరియు విజేతల వల్ల కలిగే తిరుగుబాటును సూచిస్తుంది. నాలుగు మృగాలు కూడా నెబుచాడ్నెజార్ విగ్రహం యొక్క నాలుగు భాగాలలో చిత్రీకరించబడిన అదే నాలుగు సామ్రాజ్యాలను సూచిస్తాయి. ఈ శక్తివంతమైన విజేతలు పాపభరిత ప్రపంచంపై దేవుని దైవిక ప్రతీకారం యొక్క సాధనంగా పనిచేస్తారు. ఈ జంతువుల క్రూరమైన స్వభావం వారి పాత్ర యొక్క ప్రతికూల అంశాలను సూచిస్తుంది. అయినప్పటికీ, వారి ప్రతి ఆధిపత్యానికి ముందుగా నిర్ణయించిన పరిమితి ఉందని గమనించడం ముఖ్యం; అంతిమంగా, వారి చర్యలు దేవుడిని స్తుతించేలా నిర్దేశించబడతాయి మరియు ఏదైనా అదనపు దైవిక జోక్యం ద్వారా అరికట్టబడుతుంది.

మరియు క్రీస్తు రాజ్యం. (9-14) 
ఈ వచనాలు దేవుని ప్రజలు భరించే హింసల గురించి ఎదురుచూస్తూ వారికి ఓదార్పు మరియు బలాన్ని అందిస్తాయి. రాబోయే తీర్పు గురించి కొత్త నిబంధనలోని అనేక అంచనాలు ఈ దృష్టికి స్పష్టమైన సంబంధాలను కలిగి ఉన్నాయి, ముఖ్యంగా ప్రకటన గ్రంథం 20:11-12. ఈ భాగంలో, మెస్సీయను మనుష్యకుమారునిగా సూచిస్తారు, అతను పాపపు మాంసాన్ని ధరించి మనిషిగా కనిపించినప్పుడు, అతను కూడా దేవుని కుమారుడే అని నొక్కి చెప్పాడు.
ఈ భాగంలో ప్రవచించబడిన ప్రధాన సంఘటన క్రీస్తు యొక్క అద్భుతమైన పునరాగమనం. అతను అన్ని క్రైస్తవ వ్యతిరేక శక్తులను ఓడించడానికి మరియు భూమిపై తన సార్వత్రిక రాజ్యాన్ని స్థాపించడానికి వస్తాడు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, ఈ మహత్తరమైన సందర్భం ఆవిష్కృతమయ్యే ముందు, దేవుడు తన జీవులతో వ్యవహరించడంలో సమస్త సృష్టికి అతని మహిమ యొక్క ప్రత్యక్షతను సూచిస్తుంది, మనలో ప్రతి ఒక్కరి విధి మన మరణ సమయంలో నిర్ణయించబడుతుందని మనం ఊహించాలి. అంతిమ పరాకాష్టకు ముందు, తండ్రి తన అవతార కుమారునికి, మన మధ్యవర్తి మరియు న్యాయాధిపతికి, దేశాలను తన ఇష్టపూర్వక వ్యక్తులుగా బహిరంగంగా ప్రసాదిస్తాడు.

వివరణ. (15-28)
దేవుని నుండి మనకు లభించే దైవిక సందేశాలను వెతకడం మరియు పూర్తిగా గ్రహించడం చాలా ముఖ్యమైనది. అంతర్దృష్టిని పొందడానికి, విశ్వాసంతో మరియు దృఢమైన ప్రార్థనతో సంప్రదించాలి. దేవదూత సూటిగా ఆ సమాచారాన్ని దానియేలు‌కు తెలియజేశాడు, అతను పరిశుద్ధులకు వ్యతిరేకంగా యుద్ధం చేసి వారిపై ప్రబలంగా ఉన్న చిన్న కొమ్ము స్వభావాన్ని అర్థం చేసుకోవడంలో ప్రత్యేక ఆసక్తిని కలిగి ఉన్నాడు. ఇది నిజ క్రైస్తవులకు వ్యతిరేకంగా పాపల్ రోమ్ యొక్క శత్రుత్వాన్ని ముందే తెలియజేస్తుంది. అదేవిధంగా, అతని దర్శనాలు మరియు ప్రవచనాలలో, సెయింట్ జాన్, ప్రధానంగా రోమ్‌ను సూచిస్తూ, ఈ దర్శనాలతో స్పష్టమైన సమాంతరాలను గీయించాడు.
మానవాళిలో ప్రబలంగా ఉన్న దేవుని రాజ్యానికి సంబంధించిన మహిమాన్వితమైన నిరీక్షణను దానియేలు‌కు అందించారు. ఇది మన ఆశీర్వాద ప్రభువు రెండవ రాకడను సూచిస్తుంది, సాతాను రాజ్యం కూలిపోవడంతో పరిశుద్ధులు విజయం సాధిస్తారు. సర్వోన్నతుని పరిశుద్ధులు శాశ్వతంగా రాజ్యాన్ని కలిగి ఉంటారు. దయపై ఆధిపత్యం నిర్మించబడిందని దీనిని తప్పుగా అర్థం చేసుకోకుండా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. బదులుగా, ఇది సువార్త రాజ్య స్థాపనకు వాగ్దానం చేస్తుంది-కాంతి, పవిత్రత మరియు ప్రేమతో కూడిన రాజ్యం; దయ యొక్క రాజ్యం, దీని అధికారాలు మరియు సౌకర్యాలు కీర్తి రాజ్యానికి ముందస్తు రుచిగా ఉపయోగపడతాయి. ఈ వాగ్దానానికి సంబంధించిన పూర్తి సాక్షాత్కారం సాధువుల శాశ్వతమైన ఆనందంలో, స్థిరంగా మరియు అచంచలంగా నిలిచే రాజ్యంలో ఉంది. దేవుని కుటుంబం మొత్తం ఒకచోట చేరడం క్రీస్తు రాకడ యొక్క ఆశీర్వాద పరిణామం.Shortcut Links
దానియేలు - Daniel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |