Samuel II - 2 సమూయేలు 5 | View All

1. ఇశ్రాయేలువారి సకల గోత్రములవారు హెబ్రోనులో దావీదునొద్దకు వచ్చిచిత్తగించుము; మేము నీ ఎముకనంటినవారము రక్తసంబంధులము;

2. పూర్వ కాలమున సౌలు మామీద రాజై యుండగా నీవు ఇశ్రాయేలీయులను నడిపించువాడవై ఉంటివి. అయితే ఇప్పుడునీవు ఇశ్రాయేలీయులనుబట్టి నా జనులను పాలించి వారిమీద అధిపతివై యుందువని యెహోవా నిన్నుగురించి సెల విచ్చియున్నాడని చెప్పిరి.
మత్తయి 2:6

3. మరియఇశ్రాయేలువారి పెద్దలందరు హెబ్రోనులో రాజునొద్దకు రాగా రాజైన దావీదు హెబ్రోనులో యెహోవా సన్నిధిని వారితో నిబంధన చేసెను గనుక ఇశ్రాయేలువారిమీద రాజగుటకై వారు దావీదునకు పట్టాభిషేకము చేసిరి.

4. దావీదు ముప్పది యేండ్లవాడై యేల నారంభించి నలు వది సంవత్సరములు పరిపాలనచేసెను.

5. హెబ్రోనులో అతడు యూదా వారందరిమీద ఏడు సంవత్సరములు ఆరు మాసములు, యెరూషలేములో ఇశ్రాయేలు యూదాల వారందరిమీద ముప్పదిమూడు సంవత్సరములు పరిపాలన చేసెను.

6. యెబూసీయులు దేశములో నివాసులై యుండగా రాజును అతని పక్షమువారును యెరూ షలేమునకు వచ్చిరి.

7. యెబూసీయులు దావీదు లోపలికి రాలేడని తలంచినీవు వచ్చినయెడల ఇచ్చటి గ్రుడ్డి వారును కుంటివారును నిన్ను తోలివేతురని దావీదునకు వర్తమానము పంపియుండిరి అయినను దావీదు పురమన బడిన సీయోను కోటను దావీదు స్వాధీన పరచుకొనెను. ఆ దినమున అతడు

8. యెబూసీయులను హతము చేయు వారందరు నీటి కాలువపైకి వెళ్లి, దావీదునకు హేయులైన గ్రుడ్డివారిని కుంటివారిని హతము చేయవలెనని చెప్పెను. అందును బట్టి గ్రుడ్డివారును కుంటివారును ఉన్నారు; అతడు ఇంటిలోనికి రాలేడని సామెతపుట్టెను.

9. దావీదు ఆ కోటలో కాపురముండి దానికి దావీదుపురమను పేరు పెట్టెను. మరియమిల్లోనుండి దిగువకు దావీదు ఒక ప్రాకారమును కట్టించెను.

10. దావీదు అంతకంతకు వర్ధిల్లెను. సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా అతనికి తోడుగా ఉండెను.

11. తూరురాజగు హీరాము, దూతలను దేవదారు మ్రాను లను వడ్రంగులను కాసెపనివారిని పంపగా వారు దావీదు కొరకు ఒక నగరిని కట్టిరి.

12. ఇశ్రాయేలీయులమీద యెహోవా తన్ను రాజుగా స్థిరపరచెననియు, ఇశ్రా యేలీయులనుబట్టి ఆయన జనుల నిమిత్తము, రాజ్యము ప్రబలము చేయుననియు దావీదు గ్రహించెను.

13. దావీదు హెబ్రోనునుండి వచ్చిన తరువాత యెరూష లేములోనుండి యింక అనేకమైన ఉపపత్నులను భార్యలను చేసికొనగా దావీదునకు ఇంకను పెక్కుమంది కుమారులును కుమార్తెలును పుట్టిరి

14. యెరూషలేములో అతనికి పుట్టినవారెవరనగా షమ్మూ యషోబాబు
లూకా 3:31

17. జనులు ఇశ్రాయేలీయులమీద రాజుగా దావీదునకు పట్టాభిషేకము చేసిరని ఫిలిష్తీయులకు వినబడినప్పుడు దావీదును పట్టుకొనుటకై ఫిలిష్తీయులందరు వచ్చిరి. దావీదు ఆ వార్తవిని ప్రాకారస్థలమునకు వెళ్లిపోయెను.

18. ఫలిష్తీయులు దండెత్తివచ్చి రెఫాయీము లోయలో వ్యాపింపగా

19. దావీదునేను ఫిలిష్తీయుల కెదురుగా పోయెదనా? వారిని నా చేతికప్పగింతువా? అని యెహోవా యొద్దవిచారించినప్పుడుపొమ్ము, నిస్సందేహముగా వారిని నీ చేతికప్పగించుదునని యెహోవా సెలవిచ్చెను.

20. కాబట్టి దావీదు బయల్పెరాజీమునకు వచ్చి అచ్చట వారిని హతముచేసి, జలప్రవాహములు కొట్టుకొనిపోవునట్లు యెహోవా నాశత్రువులను నా యెదుట నిలువకుండ నాశనము చేసెననుకొని ఆ స్థలమునకు బయల్పెరాజీమను పేరు పెట్టెను.

21. ఫలిష్తీయులు తమ బొమ్మలను అచ్చట విడిచిపెట్టి పారిపోగా దావీదును అతని వారును వాటిని పట్టు కొనిరి.

22. ఫిలిష్తీయులు మరల వచ్చి రెఫాయీము లోయలో వ్యాపింపగా

23. దావీదు యెహోవాయొద్ద విచారణ చేసెను. అందుకు యెహోవానీవు వెళ్లవద్దుచుట్టు తిరిగిపోయి, కంబళిచెట్లకు ఎదురుగావారిమీద పడుము.

24. కంబళిచెట్ల కొనలను చప్పుడు వినగానే ఫిలిష్తీయులను హతముచేయుటకై యెహోవా బయలుదేరుచున్నాడు గనుక అప్పుడే నీవు త్వరగా బయలుదేరవలెనని సెల విచ్చెను.

25. దావీదు యెహోవా తనకాజ్ఞాపించిన ప్రకారము చేసి, గెబనుండి గెజెరువరకు ఫిలిష్తీయులను తరుముచు హతముచేసెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Samuel II - 2 సమూయేలు 5 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

ఇశ్రాయేలీయులందరికీ దావీదు రాజు. (1-5) 
డేవిడ్ తన విశ్వాసం పరీక్షించబడటానికి మరియు విలువైన అనుభవాన్ని పొందటానికి అనుమతించడం ద్వారా క్రమంగా ప్రక్రియ ద్వారా మూడవసారి రాజుగా తన అభిషేకాన్ని అనుభవించాడు. ఇది మెస్సీయ రాజ్యానికి ప్రతీక, ఇది క్రమంగా పరాకాష్టకు చేరుకుంది. అదేవిధంగా, మన సోదరుడైన యేసు, మన మానవ స్వభావాన్ని స్వీకరించాడు, మన మధ్య నివసించి మన దయగల యువరాజు మరియు రక్షకుడు. ఈ వినయపూర్వకమైన చర్య పాపులు ఆయనతో వారి మనోహరమైన సంబంధంలో నిరీక్షణను పొందేందుకు, మోక్షాన్ని వెతకడానికి, ఆయన అధికారానికి లొంగిపోయి, ఆయన రక్షణను పొందేందుకు అనుమతిస్తుంది.

అతను సీయోను యొక్క బలమైన పట్టును స్వాధీనం చేసుకున్నాడు. (6-10) 
దేవుని ప్రజల విరోధులు తరచుగా తమ స్వంత బలంపై అచంచలమైన విశ్వాసాన్ని ప్రదర్శిస్తారు, తమ పతనానికి సమీపిస్తున్నప్పటికీ అత్యంత సురక్షితంగా భావిస్తారు. అయినప్పటికీ, డేవిడ్ యెబూసీయుల గర్వం మరియు అహంకారం నుండి ప్రేరణ పొందాడు మరియు అతను సైన్యాల దేవుడైన ప్రభువును కలిగి ఉన్నాడు. అదేవిధంగా, దేవుని శక్తి యొక్క రోజులో, మానవ హృదయంలో ఒకప్పుడు సాతాను యొక్క బలీయమైన కోట ఆత్మ ద్వారా దేవుని నివాస స్థలంగా మార్చబడుతుంది. ఇది దావీదు కుమారుడు రాజ్యం చేసే సింహాసనం అవుతుంది, ప్రతి ఆలోచనను తనకు సమర్పించుకుంటాడు. మన హృదయాలలోకి ఆయనను స్వాగతిద్దాం, ఆయన వాటిని క్లెయిమ్ చేయడానికి మరియు శుద్ధి చేయడానికి అనుమతించి, ప్రతి విగ్రహాన్ని కూల్చివేసి, తద్వారా అతను అక్కడ శాశ్వతంగా పాలించగలడు!

దావీదు రాజ్యం స్థాపించబడింది. (11-16) 
డేవిడ్ ఇంటిని విదేశీయులు నిర్మించారనే వాస్తవం దేవునికి అంకితం చేయడానికి దాని యోగ్యతను లేదా యోగ్యతను తగ్గించలేదు. సువార్త చర్చికి సంబంధించిన ప్రవచనాత్మక మాటలలో, అపరిచితుల కుమారులు గోడలు నిర్మించబడతారని మరియు వారి రాజులు దానికి సేవ చేస్తారని ముందే చెప్పబడింది యెషయా 60:10డేవిడ్ పాలన దృఢంగా స్థాపించబడింది మరియు బలమైన పునాదిపై నిర్మించబడింది. అదే విధంగా, దావీదు కుమారుడు మరియు అతని ద్వారా రాజులుగా మరియు యాజకులుగా మారిన వారందరూ స్థిరంగా స్థిరపడ్డారు. ఈ సమయంలో, ఇజ్రాయెల్ దేశం మునుపెన్నడూ లేని విధంగా దాని గొప్పతనాన్ని చేరుకుంది.
చాలా మంది వ్యక్తులు వారిపై దేవుని అనుగ్రహం మరియు ప్రేమను కలిగి ఉన్నారు, కానీ దానిని గుర్తించడంలో విఫలమవుతారు, తద్వారా అది తెచ్చే సౌకర్యాన్ని కోల్పోతారు. అయితే, ఈ విధంగా శ్రేష్ఠమైన మరియు దానిని గ్రహించిన వారు నిజంగా ధన్యులు. దేవుడు తన ప్రజల కొరకు తన కొరకు గొప్ప కార్యములను చేసాడని దావీదు అంగీకరించాడు, తద్వారా అతను వారికి ఆశీర్వాదముగా ఉండగలడు మరియు తన పాలనలో వారిని సంతోషానికి నడిపించగలడు.

అతను ఫిలిష్తీయులను ఓడించాడు. (17-25)
ఫిలిష్తీయులు డేవిడ్ దేవుని సన్నిధితో కలిసి ఉన్నారని గ్రహించలేకపోయారు, సౌలు అవిధేయత కారణంగా కోల్పోయాడు. అదేవిధంగా, భూమిపై మెస్సీయ రాజ్యం స్థాపించబడినప్పుడు, అది చీకటి శక్తుల నుండి తక్షణ వ్యతిరేకతను ఎదుర్కొంది. అన్యజనులు ఉగ్రరూపం దాల్చారు, మరియు భూసంబంధమైన రాజులు దానిని ఎదిరించడానికి తమను తాము సమం చేసుకున్నారు, act 2:2లో పేర్కొన్నట్లుగా వారి ప్రయత్నాలు ఫలించలేదు.Shortcut Links
2 సమూయేలు - 2 Samuel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |