Ephesians - ఎఫెసీయులకు 4 | View All

1. కాబట్టి, మీరు సమాధానమను బంధముచేత ఆత్మ కలిగించు ఐక్యమును కాపాడుకొనుటయందు శ్రద్ధ కలిగిన వారై, ప్రేమతో ఒకనినొకడు సహించుచు,

2. మీరు పిలువబడిన పిలుపునకు తగినట్లుగా దీర్ఘశాంతముతో కూడిన సంపూర్ణవినయముతోను సాత్వికముతోను నడుచుకొనవలెనని,

3. ప్రభువునుబట్టి ఖైదీనైన నేను మిమ్మును బతిమాలు కొనుచున్నాను.

4. శరీర మొక్కటే, ఆత్మయు ఒక్కడే; ఆ ప్రకారమే మీ పిలుపువిషయమై యొక్కటే నిరీక్షణ యందుండుటకు పిలువబడితిరి.

5. ప్రభువు ఒక్కడే, విశ్వాస మొక్కటే, బాప్తిస్మ మొక్కటే,

6. అందరికి తండ్రియైన దేవుడు ఒక్కడే. ఆయన అందరికిపైగా ఉన్నవాడై అందరిలోను వ్యాపించి అందరిలోఉన్నాడు.

7. అయితే మనలో ప్రతివానికిని క్రీస్తు అనుగ్రహించు వరము యొక్క పరిమాణముచొప్పున కృప యియ్యబడెను.

8. అందుచేత ఆయన ఆరోహణమైనప్పుడు, చెరను చెరగా పట్టుకొనిపోయి మనష్యులకు ఈవులను అనుగ్రహించెనని చెప్పబడియున్నది.
కీర్తనల గ్రంథము 68:18

9. ఆరోహణమాయెననగా ఆయన భూమియొక్క క్రింది భాగములకు దిగెననియు అర్థమిచ్చు చున్నదిగదా.
కీర్తనల గ్రంథము 47:5

10. దిగినవాడు తానే సమస్తమును నింపునట్లు ఆకాశమండలము లన్నిటికంటె మరి పైకి ఆరోహణమైన వాడునై యున్నాడు.

11. మనమందరము విశ్వాసవిషయములోను దేవుని కుమారునిగూర్చిన జ్ఞానవిషయములోను ఏకత్వముపొంది సంపూర్ణపురుషులమగువరకు,

12. అనగా క్రీస్తునకు కలిగిన సంపూర్ణతకు సమానమైన సంపూర్ణత కలవారమగువరకు, ఆయన ఈలాగు నియమించెను.

13. పరిశుద్ధులు సంపూర్ణులగునట్లు క్రీస్తు శరీరము క్షేమాభివృద్ధి చెందుటకును, పరిచర్య ధర్మము జరుగుటకును, ఆయన కొందరిని అపొస్తలులనుగాను, కొందరిని ప్రవక్తలనుగాను, కొందరిని సువార్తికులనుగాను, కొందరిని కాపరులనుగాను ఉపదేశకులనుగాను నియమించెను.

14. అందువలన మనమిక మీదట పసిపిల్లలమై యుండి, మనుష్యుల మాయో పాయములచేత వంచనతోను, తప్పుమార్గమునకు లాగు కుయుక్తితోను, గాలికి కొట్టుకొనిపోవునట్లు, కల్పింపబడిన ప్రతి ఉపదేశమునకు ఇటు అటు కొట్టుకొనిపోవుచు అలలచేత ఎగురగొట్టబడినవారమైనట్లుండక

15. ప్రేమగలిగి సత్యము చెప్పుచు క్రీస్తువలె ఉండుటకు, మనమన్ని విషయములలో ఎదుగుదము.

16. ఆయన శిరస్సయి యున్నాడు, ఆయననుండి సర్వశరీరము చక్కగా అమర్చ బడి, తనలోనున్న ప్రతి అవయవము తన తన పరిమాణము చొప్పున పనిచేయుచుండగా ప్రతి కీలువలన గలిగిన బలముచేత అతుకబడి, ప్రేమయందు తనకు క్షేమాభివృద్ధి కలుగునట్లు శరీరమునకు అభివృద్ధి కలుగజేసికొనుచున్నది.

17. కాబట్టి అన్యజనులు నడుచుకొనునట్లు మీరికమీదట నడుచుకొనవలదని ప్రభువునందు సాక్ష్యమిచ్చుచున్నాను.

18. వారైతే అంధకారమైన మనస్సుగలవారై, తమ హృదయ కాఠిన్యమువలన తమలోనున్న అజ్ఞానముచేత దేవునివలన కలుగు జీవములోనుండి వేరుపరచబడినవారై, తమ మనస్సు నకు కలిగిన వ్యర్థత అనుసరించి నడుచుకొనుచున్నారు.

19. వారు సిగ్గులేనివారైయుండి నానావిధమైన అపవిత్రతను అత్యాశతో జరిగించుటకు తమ్మునుతామే కాముకత్వమునకు అప్పగించుకొనిరి.

20. అయితే మీరు యేసునుగూర్చి విని,

21. ఆయనయందలి సత్యము ఉన్నది ఉన్నట్టుగానే ఆయన యందు ఉపదేశింపబడినవారైనయెడల, మీరాలాగు క్రీస్తును నేర్చుకొన్నవారుకారు.

22. కావున మునుపటి ప్రవర్తన విషయములోనైతే, మోసకరమైన దురాశవలన చెడిపోవు మీ ప్రాచీనస్వభావమును వదలుకొని

23. మీ చిత్తవృత్తియందు నూతనపరచబడినవారై,

24. నీతియు యథార్థమైన భక్తియుగలవారై, దేవుని పోలికగా సృష్టింప బడిన నవీనస్వభావమును ధరించుకొనవలెను.
ఆదికాండము 1:26

25. మనము ఒకరికొకరము అవయవములై యున్నాము గనుక మీరు అబద్ధమాడుట మాని ప్రతివాడును తన పొరుగువానితో సత్యమే మాటలాడవలెను.
జెకర్యా 8:16

26. కోపపడుడి గాని పాపము చేయకుడి; సూర్యుడస్తమించువరకు మీ కోపమునిలిచియుండకూడదు.
కీర్తనల గ్రంథము 4:4

27. అపవాదికి చోటియ్యకుడి;

28. దొంగిలువాడు ఇకమీదట దొంగిలక అక్కరగలవానికి పంచిపెట్టుటకు వీలుకలుగు నిమిత్తము తన చేతులతో మంచి పనిచేయుచు కష్టపడవలెను.

29. వినువారికి మేలు కలుగునట్లు అవసరమునుబట్టి క్షేమాభివృద్ధికరమైన అను కూలవచనమే పలుకుడి గాని దుర్భాషయేదైనను మీనోట రానియ్యకుడి.

30. దేవుని పరిశుద్ధాత్మను దుఃఖపరచకుడి; విమోచనదినమువరకు ఆయనయందు మీరు ముద్రింపబడి యున్నారు.
యెషయా 63:10

31. సమస్తమైన ద్వేషము, కోపము, క్రోధము, అల్లరి, దూషణ, సకలమైన దుష్టత్వము మీరు విసర్జించుడి.

32. ఒకని యెడల ఒకడు దయగలిగి కరుణాహృదయులై క్రీస్తునందు దేవుడు మిమ్మును క్షమించిన ప్రకారము మీరును ఒకరినొకరు క్షమించుడి.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Ephesians - ఎఫెసీయులకు 4 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

పరస్పర సహనం మరియు ఐక్యతకు ప్రబోధాలు. (1-6) 
క్రీస్తు రాజ్యానికి, మహిమకు పిలవబడిన వారికి తగిన విధంగా ప్రవర్తించవలసిన అవసరాన్ని లేఖనాలు ఎక్కువగా నొక్కిచెప్పడం లేదు. అణకువ అంటే వినయం అని అర్థం చేసుకోవాలి, అహంకారానికి పూర్తిగా వ్యతిరేకం. సౌమ్యత అనేది ఆత్మ యొక్క మెచ్చుకోదగిన స్వభావాన్ని సూచిస్తుంది, ఇది వ్యక్తులను రెచ్చగొట్టడానికి ఇష్టపడదు మరియు సులభంగా రెచ్చగొట్టడానికి లేదా మనస్తాపం చెందడానికి నిరోధకతను కలిగిస్తుంది. క్షమించడం కష్టతరమైన మనలోని లోపాలను గుర్తించడం, ఇతరులలో ఇలాంటి సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నప్పుడు మనం ఆశ్చర్యపోకూడదు. విశ్వాసులందరూ ఒకే క్రీస్తులో ఒక సాధారణ నిరీక్షణను పంచుకుంటారు మరియు ఏక స్వర్గం కోసం ఎదురు చూస్తారు, హృదయంలో ఒకటిగా ఏకం కావాలని వారిని కోరారు. వారు దాని వస్తువు, రచయిత, స్వభావం మరియు శక్తి పరంగా ఏకీకృత విశ్వాసాన్ని ప్రకటించారు. వారి భాగస్వామ్య నమ్మకాలు మతం యొక్క ప్రాథమిక సత్యాలను కలిగి ఉంటాయి మరియు వారందరూ ఒకే విధమైన బాప్టిజంను చర్చిలో పొందారు, నీటితో గుర్తించబడి తండ్రి, కుమారుడు మరియు పవిత్రాత్మ పేరిట నిర్వహించబడతారు, ఇది పునరుత్పత్తికి చిహ్నంగా పనిచేస్తుంది. ప్రతి విశ్వాసిలో, తండ్రి అయిన దేవుడు తన పవిత్ర ఆలయంలో వలె, అతని ఆత్మ మరియు ప్రత్యేక దయ ద్వారా నివసిస్తాడు.

ఆధ్యాత్మిక బహుమతులు మరియు దయలను తగిన విధంగా ఉపయోగించడం. (7-16) 
ప్రతి విశ్వాసి పరస్పర సహాయం కోసం ఉద్దేశించిన దయ యొక్క బహుమతిని కలిగి ఉంటాడు. క్రీస్తు, తన జ్ఞానంలో, ప్రతి వ్యక్తికి తగినట్లుగా భావించే విధంగా ఈ బహుమతులను అందజేస్తాడు. అతను విశ్వాసుల తరపున బహుమతులు మరియు కృపలను పొందాడు, ప్రత్యేకించి పరిశుద్ధాత్మ యొక్క బహుమతి, వారు తదనుగుణంగా పంపిణీ చేయబడాలనే ఉద్దేశ్యంతో. ఈ బహుమతి కేవలం మేధో జ్ఞానానికి లేదా క్రీస్తును దేవుని కుమారునిగా మిడిమిడి అంగీకారానికి మాత్రమే పరిమితం చేయలేదు; బదులుగా, ఇది నమ్మదగిన మరియు విధేయతతో కూడిన ప్రతిస్పందనను కలిగి ఉంటుంది. క్రీస్తులో సంపూర్ణత ఉన్నప్పటికీ, దేవుని ప్రణాళిక ప్రకారం ప్రతి విశ్వాసికి ఆ సంపూర్ణత యొక్క కొలమానం ఇవ్వబడినప్పటికీ, పూర్తి పరిపూర్ణత పరలోకంలో మాత్రమే పొందబడుతుంది. దేవుని పిల్లలు ఈ లోకంలో నివసించినంత కాలం నిరంతర వృద్ధిని అనుభవిస్తారు మరియు ఈ పెరుగుదల క్రీస్తు మహిమకు దోహదపడుతుంది. ఒక వ్యక్తి తన పాత్రలో ముందుకు సాగాలనే నిజమైన కోరికను గ్రహించినప్పుడు మరియు వారి సామర్థ్యాలకు అనుగుణంగా, ఇతరుల ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనం కోసం వారు అందుకున్న వాటిని ఉపయోగించినప్పుడు, వారు హృదయపూర్వక ప్రేమ మరియు దాతృత్వం యొక్క దయను కలిగి ఉన్నారని వారు మరింత నమ్మకంగా విశ్వసిస్తారు. వారి హృదయాలు.

స్వచ్ఛత మరియు పవిత్రతకు. (17-24) 
అపొస్తలుడు, ప్రభువైన జీసస్ యొక్క పేరు మరియు అధికారాన్ని ప్రార్థిస్తూ, సువార్తను ప్రకటించిన తర్వాత మారని అన్యజనుల జీవనశైలిని అనుకరించవద్దని ఎఫెసీయులను హెచ్చరించాడు. ప్రతిచోటా ప్రజలు తరచుగా తమ మనస్సు యొక్క వ్యర్థతతో నడుస్తారని స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. తత్ఫలితంగా, నిజమైన మరియు నామమాత్రపు క్రైస్తవుల మధ్య వ్యత్యాసాన్ని నొక్కి చెప్పడం చాలా కీలకం. పరివర్తన చెందని అన్యజనులకు అవసరమైన జ్ఞానం లేదు మరియు చీకటిలో నివసించారు, కాంతి కంటే దానిని ఇష్టపడతారు. వారు పవిత్ర జీవితం పట్ల విరక్తిని కలిగి ఉన్నారు, ఇది దేవుని అవసరాలు మరియు ఆమోదంతో సరిపోలడమే కాకుండా దేవుని స్వచ్ఛత, నీతి, సత్యం మరియు మంచితనం యొక్క కొంత పోలికను ప్రతిబింబిస్తుంది.
క్రీస్తు సత్యం యొక్క అందం మరియు శక్తి యేసు జీవితంలో మూర్తీభవించినప్పుడు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. అవినీతి స్వభావం ఒక వ్యక్తితో పోల్చబడింది, ఒకదానికొకటి మద్దతునిచ్చే మరియు బలపరిచే విభిన్న భాగాలతో మానవ శరీరంతో సమానంగా ఉంటుంది. పాపభరితమైన కోరికలు మోసపూరితమైనవి, సంతోషాన్ని వాగ్దానం చేస్తాయి, కానీ అంతిమంగా అణచివేయబడకపోతే మరియు అణచివేయబడకపోతే దుఃఖం మరియు వినాశనానికి దారి తీస్తుంది. అందువల్ల, ఈ కోరికలు పాత, మురికిగా ఉన్న వస్త్రం వలె విసర్జించబడాలి మరియు చురుకుగా అణచివేయబడాలి.
అయినప్పటికీ, కేవలం అవినీతి సూత్రాలను విస్మరించడం సరిపోదు; దయగలవాటిని ఆదరించాలి. "కొత్త మనిషి" అనే పదం కొత్త స్వభావాన్ని సూచిస్తుంది, కొత్త సూత్రం ద్వారా మార్గనిర్దేశం చేయబడిన పునరుత్పత్తి జీవి-పునరుత్పత్తి దయ-ఇది వ్యక్తులు నీతి మరియు పవిత్రతతో కూడిన కొత్త జీవితాన్ని గడపడానికి శక్తినిస్తుంది. ఈ కొత్త సృష్టి దేవుని సర్వశక్తితో ఉద్భవించింది.

మరియు అన్యజనుల మధ్య ఆచరించే పాపాల గురించి జాగ్రత్త వహించడం. (25-32)
25-28
మన క్రైస్తవ వృత్తిని మనం అలంకరించుకోవాల్సిన నిర్దిష్ట లక్షణాలను జాగ్రత్తగా గమనించండి. సత్యానికి విరుద్ధమైన వాటి పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండండి; ముఖస్తుతి మరియు మోసాన్ని నివారించండి. దేవుని ప్రజలుగా, మనం అబద్ధం చెప్పడానికి ఇష్టపడని, అబద్ధం చెప్పే ధైర్యం లేని మరియు అసత్యాన్ని అసహ్యించుకునే పిల్లలలా ఉంటాము. కోపం మరియు అనియంత్రిత కోరికల నుండి రక్షించండి. అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేయడానికి లేదా తప్పును ఖండించడానికి న్యాయమైన కారణం ఉంటే, అది పాపం లేకుండా జరుగుతుందని నిర్ధారించుకోండి. పాపం యొక్క మొదటి ప్రేరేపణలకు లొంగిపోవడం, వాటికి సమ్మతించడం లేదా పాపపు చర్యలను పునరావృతం చేయడం దెయ్యానికి తలుపులు తెరుస్తుంది. ఇది పాపాన్ని ప్రతిఘటించడం మరియు చెడు యొక్క ఏదైనా సారూప్యత నుండి దూరంగా ఉండటం యొక్క ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెబుతుంది.
పనిలేకుండా ఉండడం దొంగతనాలకు నిలయంగా మారుతుంది. పని చేయడానికి నిరాకరించే వారు దొంగిలించడానికి ప్రలోభాలకు గురిచేస్తారు. వ్యక్తులు తమ శ్రేయస్సు కోసమే కాకుండా ప్రలోభాలకు గురికాకుండా ఉండేందుకు కూడా కష్టపడి పనిచేయడం చాలా అవసరం. వారు నిజాయితీగా జీవించడానికి మాత్రమే కాకుండా అవసరంలో ఉన్న ఇతరులకు సహాయం చేయడానికి కూడా పని చేయాలి. క్రైస్తవులుగా గుర్తించబడి మోసం, అణచివేత మరియు మోసపూరిత పద్ధతుల ద్వారా సంపదను కూడబెట్టుకునే వారి గురించి మనం ఏమి చేయాలో పరిశీలించండి. భిక్ష, దేవునికి ఆమోదయోగ్యంగా ఉండాలంటే, అధర్మం మరియు దోపిడీ ద్వారా కాకుండా నీతి మరియు నిజాయితీతో కూడిన శ్రమ ద్వారా సంపాదించాలి. నిజాయితీ లేని మార్గాల ద్వారా పొందిన అర్పణలను దేవుడు అసహ్యించుకుంటాడని గుర్తించడం చాలా ముఖ్యం.

29-32
అసభ్యకరమైన భాష మాట్లాడేవారిలోని అవినీతి నుండి వెలువడుతుంది మరియు అది వినేవారి మనస్సులు మరియు ప్రవర్తనపై హానికరమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. క్రైస్తవులు అలాంటి ప్రసంగంలో పాల్గొనే విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. దేవుని ఆశీర్వాదం సహాయంతో, విషయాలను తీవ్రంగా ఆలోచించేలా వ్యక్తులను ప్రేరేపించడం మరియు వారి సంభాషణల ద్వారా తోటి విశ్వాసులకు మద్దతు ఇవ్వడం మరియు హెచ్చరించడం క్రైస్తవుల బాధ్యత. హృదయంలో ప్రేమ యొక్క సూత్రాన్ని మరియు వినయపూర్వకమైన మరియు మర్యాదపూర్వక ప్రవర్తన ద్వారా దాని బాహ్య వ్యక్తీకరణను ప్రతిబింబిస్తూ ఒకరి పట్ల మరొకరు దయను ప్రదర్శించండి.
దేవుని క్షమాపణ మన స్వంత క్షమాపణకు ఒక నమూనాగా ఎలా పనిచేస్తుందో గమనించండి. మనకు వ్యతిరేకంగా పాపం చేసినందుకు ఎటువంటి సమర్థన లేనప్పుడు కూడా దేవుడు మనల్ని క్షమిస్తాడు మరియు మనం ఇతరులను అదే పద్ధతిలో క్షమించమని పిలువబడతాము. అనైతిక కోరికలు మరియు కోరికలను ప్రేరేపించే ఏ విధమైన అబద్ధం మరియు అవినీతి సంభాషణ దేవుని ఆత్మను విచారిస్తుంది. ద్వేషం, కోపం, కోపం, కోలాహలం, చెడు మాట్లాడటం మరియు దుర్మార్గం వంటి అవినీతి భావోద్వేగాలు కూడా పరిశుద్ధాత్మను దుఃఖపరుస్తాయి. దేవుని యొక్క పవిత్రమైన మరియు ఆశీర్వదించబడిన ఆత్మను రెచ్చగొట్టకుండా ఉండటం చాలా ముఖ్యం, అతని ఉనికిని మరియు దయగల ప్రభావాలను ఉపసంహరించుకునే ప్రమాదం ఉంది.
పునరుత్థానం రోజున సమాధి యొక్క శక్తి నుండి శరీరం విముక్తి పొందుతుంది. ఆశీర్వదించబడిన ఆత్మ పరిశుద్ధుడుగా నివసించే చోట, ఆ విమోచన దినం యొక్క అన్ని ఆనందాలు మరియు మహిమలకు హామీ ఇచ్చే హృదయపూర్వకంగా ఆయన సేవచేస్తాడు. దేవుడు తన పరిశుద్ధాత్మను మన నుండి తీసివేస్తే మనం పూర్తిగా నష్టపోతాం.Shortcut Links
ఎఫెసీయులకు - Ephesians : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |