Revelation - ప్రకటన గ్రంథము 16 | View All

1. మరియుమీరు పోయి దేవుని కోపముతో నిండిన ఆ యేడు పాత్రలను భూమిమీద కుమ్మరించుడని ఆలయములోనుండి గొప్ప స్వరము ఆ యేడుగురు దేవదూతలతో చెప్పగా వింటిని.
కీర్తనల గ్రంథము 69:24, కీర్తనల గ్రంథము 79:6, యెషయా 66:6, యిర్మియా 10:25, యెహెఙ్కేలు 22:31, జెఫన్యా 3:8

2. అంతట మొదటి దూత వెలుపలికి వచ్చి తన పాత్రను భూమిమీద కుమ్మరింపగా ఆ క్రూరమృగముయొక్క ముద్రగలవారికిని దాని ప్రతిమకు నమస్కారము చేయువారికిని బాధకరమైన చెడ్డ పుండుపుట్టెను.
ద్వితీయోపదేశకాండము 28:35

3. రెండవ దూత తన పాత్రను సముద్రములో కుమ్మరింపగా సముద్రము పీనుగ రక్తము వంటిదాయెను. అందు వలన సముద్రములో ఉన్న జీవజంతువులన్నియు చచ్చెను.
నిర్గమకాండము 7:20-21

4. మూడవ దూత తన పాత్రను నదులలోను జలధారలలోను కుమ్మరింపగా అవి రక్తమాయెను.
కీర్తనల గ్రంథము 78:44

5. అప్పుడు వర్తమాన భూతకాలములలో ఉండు పవిత్రుడా, పరిశుద్ధుల రక్తమును ప్రవక్తల రక్తముమ వారు కార్చినందుకు తీర్పుతీర్చి వారికి రక్తము త్రాగనిచ్చితివి;
నిర్గమకాండము 3:14, ద్వితీయోపదేశకాండము 32:4, కీర్తనల గ్రంథము 119:137, కీర్తనల గ్రంథము 145:17, యెషయా 41:4

6. దీనికి వారు పాత్రులే. నీవు ఈలాగు తీర్పుతీర్చితివి గనుక నీవు న్యాయవంతుడవని జలముల దేవదూత చెప్పగా వింటిని.
కీర్తనల గ్రంథము 79:3, యెషయా 49:26

7. అందుకు అవును ప్రభువా, దేవా, సర్వాధికారీ, నీ తీర్పులు సత్యములును న్యాయములునై యున్నవని బలిపీఠము చెప్పుట వింటిని.
కీర్తనల గ్రంథము 19:9, కీర్తనల గ్రంథము 119:137, ఆమోసు 4:13

8. నాలుగవ దూత తన పాత్రను సూర్యునిమీద కుమ్మ రింపగా మనుష్యులను అగ్నితో కాల్చుటకు సూర్యునికి అధికారము ఇయ్యబడెను.

9. కాగా మనుష్యులు తీవ్రమైన వేడిమితో కాలిపోయి, యీ తెగుళ్లమీద అధికారముగల దేవుని నామమును దూషించిరి గాని, ఆయనను మహిమ పరచునట్లు వారు మారుమనస్సు పొందినవారుకారు.

10. అయిదవ దూత తన పాత్రను ఆ క్రూరమృగము యొక్క సింహాసనముమీద కుమ్మరింపగా, దాని రాజ్యము చీకటి కమ్మెను; మనుష్యులు తమకు కలిగిన వేదననుబట్టి తమ నాలుకలు కరచుకొనుచుండిరి.
నిర్గమకాండము 10:22, యెషయా 8:22

11. తమకు కలిగిన వేదనలను బట్టియు పుండ్లను బట్టియు పరలోకమందున్న దేవుని దూషించిరి గాని తమ క్రియలను మాని మారు మనస్సు పొందినవారు కారు.
దానియేలు 2:19

12. ఆరవ దూత తన పాత్రను యూఫ్రటీసు అను మహానదిమీద కుమ్మరింపగా తూర్పునుండి వచ్చు రాజులకు మార్గము సిద్ధపరచబడునట్లు దాని నీళ్లు యెండి పోయెను.
ఆదికాండము 15:18, ద్వితీయోపదేశకాండము 1:7, యెషయా 11:15, యెషయా 41:2, యెషయా 41:25, యెషయా 44:27, యిర్మియా 50:38, యిర్మియా 51:36

13. మరియు ఆ ఘటసర్పము నోట నుండియు క్రూరమృగము నోటనుండియు అబద్ధ ప్రవక్త నోటనుండియు కప్పలవంటి మూడు అపవిత్రాత్మలు బయలువెడలగా చూచితిని.
నిర్గమకాండము 8:3

14. అవి సూచనలు చేయునట్టి దయ్యముల ఆత్మలే; అవి సర్వాధికారియైన దేవుని మహాదినమున జరుగు యుద్ధమునకు లోకమంతట ఉన్న రాజులను పోగుచేయవలెనని వారియొద్దకు బయలు వెళ్లి
ఆమోసు 4:13

15. హెబ్రీభాషలో హార్‌ మెగిద్దోనను చోటుకు వారిని పోగుచేసెను.

16. ఇదిగో నేను దొంగవలె వచ్చుచున్నాను; తాను దిగంబరుడుగా సంచరించుచున్నందున జనులు తన దిసమొలను చూతురేమో అని మెలకువగా ఉండి తన వస్త్రము కాపాడు కొనువాడు ధన్యుడు.
న్యాయాధిపతులు 5:19, 2 రాజులు 9:27, 2 రాజులు 23:29, జెకర్యా 12:11

17. ఏడవ దూత తన పాత్రను వాయుమండలముమీద కుమ్మరింపగా సమాప్తమైనదని చెప్పుచున్నయొక గొప్ప స్వరము గర్భాలయములో ఉన్న సింహాసనము నుండి వచ్చెను.
కీర్తనల గ్రంథము 69:24, కీర్తనల గ్రంథము 79:6, యెషయా 66:6

18. అప్పుడు మెరుపులును ధ్వనులును ఉరుములును పుట్టెను, పెద్ద భూకంపమును కలిగెను. మనుష్యులు భూమిమీద పుట్టినది మొదలుకొని అట్టి మహాభూకంపము కలుగలేదు, అది అంత గొప్పది.
నిర్గమకాండము 19:16, దానియేలు 12:1

19. ప్రసిద్ధమైన మహాపట్టణము మూడు భాగములాయెను, అన్యజనుల పట్టణములు కూలిపోయెను, తన తీక్షణమైన ఉగ్రతయను మద్యముగల పాత్రను మహా బబులోనునకు ఇయ్యవలెనని దానిని దేవుని సముఖమందు జ్ఞాపకము చేసిరి.
కీర్తనల గ్రంథము 75:8, యెషయా 51:17, యిర్మియా 25:15, దానియేలు 4:30

20. ప్రతి ద్వీపము పారిపోయెను, పర్వతములు కనబడక పోయెను.

21. అయిదేసి మణుగుల బరువుగల పెద్దవడగండ్లు ఆకాశము నుండి మనుష్యులమీద పడెను; ఆ వడగండ్ల దెబ్బ మిక్కిలి గొప్పదైనందున మనుష్యులు ఆ దెబ్బనుబట్టి దేవుని దూషించిరి.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Revelation - ప్రకటన గ్రంథము 16 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

ప్రకటన 16:1 మరియుమీరు పోయి దేవుని కోపముతో నిండిన ఆ యేడు పాత్రలను భూమిమీద కుమ్మరించుడని ఆలయ ములోనుండి గొప్ప స్వరము ఆ యేడుగురు దేవదూతలతో చెప్పగా వింటిని.

ప్రకటన 16:2 - 12 అంతట మొదటి దూత ..... నీళ్లు యెండి పోయెను.
జీవముగల దేవుని తెలుసుకొనక ఎంత కాలము జీవితము కొనసాగిస్తాడు మానవుడు !? ఆ క్రూరమృగముయొక్క ముద్రగలవారికిని దాని ప్రతిమకు నమస్కారముచేయువారి మీదికి దేవుని ఉగ్రత పాత్రలు క్రుమ్మరింప బడుట ఈ 16వ అధ్యాయములో చూపిస్తున్నారు దర్శన కర్తయైన యేసుక్రీస్తు. పరిశుద్ధుల రక్తమును ప్రవక్తల రక్తముమ త్రాగిన ఈ భూమిమీదికి దేవుని ఉగ్రత దిగివచ్చున్నది.
ఆదాము పాపము చేసినప్పుడు: నీ నిమిత్తము నేల శపింపబడియున్నది (ఆది 3:17) అంటున్నారు. అలాగే మరో మారు: నరుల చెడు తనము భూమిమీద గొప్పది (ఆది 6:5) అంటున్నారు దేవుడు. ప్రియ నేస్తం, నేను పాపము చేస్తే, నేను పాపక్షమాపణ పొందక పోతే నేనే కదా నరకానికి పోయేది అనుకుంటున్నావా. అది భూమికి, అందున్న సమస్త జీవరాశికి ప్రమాదమే అని గ్రహించాలి మనము.
ఒక మనిషి రక్షించబడితే,భూమిమీద సమాధానము, పరలోకములో సంతోషము. పాపము ఎంత భయంకరమైనదో దాని ప్రభావము భూమిమీద ఎలా వుంటుందో స్పష్టము చేస్తుంది ఈ ఏడు పాత్రల దర్శనము. ఒక్కో పాత్ర భూమియొక్క ఒక్కో భాగము మీద కుమ్మరింపబడుట ధ్యానము చేద్దాం. ప్రభును మనతో నుండి నడిపించును గాక. ప్రభువును , సర్వాధికారియూనైన దేవుని తీర్పులు సత్యములును న్యాయములునైయున్నవి.
జీవముగల దేవుని విస్మరించి ప్రకృతి ఆరాధకునిగా మారిన నేటి మనిషి దైవ దూషణ ఒక ఆయుధముగా ధరించి విమర్శించుట నేర్చుకున్నాడు. ప్రతి మారుమూల ప్రాంతాలకు సైతం సువార్త అందుతున్నప్పటికీ పెడచెవిని బెట్టి మారుమనస్సు పొందని వారిగతి ఏమౌతుందో తెలుసుకుందాం, అనేకులకు తెలియ పరచుదాం. ప్రభువు మనతో నుండి ఆయన ఆజ్ఞ మేరకు సర్వలోకమునకు సర్వ సృష్టికి సువార్త అందించుదాం. ఆమెన్
మొదటి (తెగులు) పాత్ర - బాధకరమైన చెడ్డ పుండు పుట్టెను
రెండవ (తెగులు) పాత్ర – సముద్రము లోని జీవరాశి మరణము సంభవించెను
మూడవ (తెగులు) పాత్ర - నదుల లోని జీవరాశి మరణము సంభవించెను
నాలుగవ (తెగులు) పాత్ర – సూర్య తాపముచే మరణము సంభవించెను
ఐదవ (తెగులు) పాత్ర – అనేక వేదనలు పుండ్లు పుట్టెను
ఆరవ (తెగులు) పాత్ర – పరిశుద్ధులతో యుద్ధము చేయు దయ్యములు, రక్షణ వస్త్రములు పోగొట్టుకొని దిగంబరులైన విశ్వాసులు

ప్రకటన 16:13 -21 మరియు ఆ ఘటసర్పము నోట నుండియు క్రూరమృగము నోటనుండియు అబద్ధ ప్రవక్త నోటనుండియు … … … ఆ దెబ్బనుబట్టి దేవుని దూషించిరి.
ఆరవ (తెగులు) పాత్ర – పరిశుద్ధులతో యుద్ధము చేయు దయ్యములు, రక్షణ వస్త్రములు పోగొట్టుకొని దిగంబరులైన విశ్వాసులు
భూరాజులు యుద్ధములు చేయునట్లు సాతాను తాను పంపిన అపవిత్రాత్మల చేత వారిని రేపుచూ లోకములో సమాధానము లేకుండా చేయుచున్నది. దాని సైన్యము దయ్యముల ఆత్మలే అని తెలియబడుచున్నది. దేవునికి దేవుని ప్రజలకు విరోధులుగా వారు చెలరేగి అశాంతి నెలకొల్పునట్లు అది వారికి బోధించుచున్న అబద్ద ప్రవక్త. జనముమీదికి జనమును రాజ్యముమీదికి రాజ్యమును లేచును. అక్కడక్కడ కరవులును భూకంపములును కలుగును; ఇవన్నియు వేదన లకు ప్రారంభము.
అప్పుడు జనులు మిమ్మును శ్రమల పాలుచేసి చంపెదరు; మీరు నా నామము నిమిత్తము సకల జనములచేత ద్వేషింపబడుదురు (మత్త 24:7-9). ప్రియ స్నేహితుడా, యుద్ద్ధములు, కరవులు, భూకంపములు లోకమునకు వేదనలు వస్తే; క్రైస్తవులు శ్రమల పాలు కావడము ఏమిటీ? అనేకులైన అబద్ధ ప్రవక్తలు వచ్చి మనలను మోసపరచెదరు. అంత్యదినములలోవినిపిస్తున్న బోధలు అన్నీ నమ్మకూడదు సుమా. వాక్యము ధ్యానము చేద్దాం, ప్రభువే మనతో మాటాడుతారు. ఆమెన్
ఏడవ (తెగులు) పాత్ర – భూమిమీది కట్టడములన్నియూ నాశనమగునట్లు మహా భూకంపము కలిగెను.


Shortcut Links
ప్రకటన గ్రంథం - Revelation : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |