John - యోహాను సువార్త 14 | View All

1. మీ హృదయమును కలవరపడనియ్యకుడి; దేవుని యందు విశ్వాసముంచుచున్నారు నాయందును విశ్వాస ముంచుడి.

2. నా తండ్రి యింట అనేక నివాసములు కలవు, లేనియెడల మీతో చెప్పుదును; మీకు స్థలము సిద్ధపరచ వెళ్లుచున్నాను.

3. నేను వెళ్లి మీకు స్థలము సిద్ధపరచినయెడల నేనుండు స్థలములో మీరును ఉండులాగున మరల వచ్చి నాయొద్ద నుండుటకు మిమ్మును తీసికొని పోవుదును.

4. నేను వెళ్లుచున్న స్థలమునకు మార్గము మీకు తెలియునని చెప్పెను.

5. అందుకు తోమా ప్రభువా, యెక్కడికి వెళ్లుచున్నావో మాకు తెలియదే; ఆ మార్గమేలాగు తెలియునని ఆయన నడుగగా

6. యేసు నేనే మార్గమును, సత్యమును, జీవమును; నా ద్వారానే తప్ప యెవడును తండ్రియొద్దకు రాడు.

7. మీరు నన్ను ఎరిగియుంటే నా తండ్రిని ఎరిగియుందురు; ఇప్పటినుండి మీరాయనను ఎరుగుదురు, ఆయనను చూచియున్నారని చెప్పెను.

8. అప్పుడు ఫిలిప్పుప్రభువా, తండ్రిని మాకు కనబరచుము, మాకంతే చాలునని ఆయనతో చెప్పగా

9. యేసు ఫిలిప్పూ, నేనింతకాలము మీ యొద్ద ఉండినను నీవు నన్ను ఎరుగవా? నన్ను చూచిన వాడు తండ్రిని చూచియున్నాడు గనుక తండ్రిని మాకు కనుపరచుమని యేల చెప్పుచున్నావు?

10. తండ్రి యందు నేనును నాయందు తండ్రియు ఉన్నామని నీవు నమ్ముటలేదా? నేను మీతో చెప్పుచున్న మాటలు నా యంతట నేనే చెప్పుటలేదు, తండ్రి నాయందు నివసించుచు తన క్రియలుచేయు చున్నాడు.

11. తండ్రియందు నేనును నాయందు తండ్రియు ఉన్నామని నమ్ముడి; లేదా యీ క్రియల నిమిత్తమైనను నన్ను నమ్ముడి.
నిర్గమకాండము 23:20-21

12. నేను తండ్రియొద్దకు వెళ్లుచున్నాను గనుక నేను చేయు క్రియలు నాయందు విశ్వాసముంచు వాడును చేయును, వాటికంటె మరి గొప్పవియు అతడు చేయునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను.

13. మీరు నా నామమున దేని నడుగుదురో తండ్రి కుమారుని యందు మహిమపరచబడుటకై దానిని చేతును.

14. నా నామమున మీరు నన్నేమి అడిగినను నేను చేతును.

15. మీరు నన్ను ప్రేమించిన యెడల నా ఆజ్ఞలను గైకొందురు.

16. నేను తండ్రిని వేడుకొందును, మీయొద్ద ఎల్లప్పుడు నుండు టకై ఆయన వేరొక ఆదరణకర్తను, అనగా సత్యస్వరూపి యగు ఆత్మను మీకనుగ్రహించును.

17. లోకము ఆయ నను చూడదు, ఆయనను ఎరుగదు గనుక ఆయనను పొంద నేరదు; మీరు ఆయనను ఎరుగుదురు. ఆయన మీతో కూడ నివసించును, మీలో ఉండును.

18. మిమ్మును అనాథలనుగా విడువను, మీ యొద్దకు వత్తును. కొంతకాలమైన తరువాత లోకము నన్ను మరి ఎన్నడును చూడదు;

19. అయితే మీరు నన్ను చూతురు. నేను జీవించుచున్నాను గనుక మీరును జీవింతురు.

20. నేను నా తండ్రియందును, మీరు నాయందును, నేను మీయందును ఉన్నామని ఆ దినమున మీరెరుగుదురు.

21. నా ఆజ్ఞలను అంగీకరించి వాటిని గైకొనువాడే నన్ను ప్రేమించువాడు; నన్ను ప్రేమించువాడు నా తండ్రివలన ప్రేమింపబడును; నేనును వానిని ప్రేమించి, వానికి నన్ను కనబరచుకొందునని చెప్పెను.

22. ఇస్కరియోతు కాని యూదా ప్రభువా, నీవు లోకమునకు కాక మాకు మాత్రమే నిన్ను నీవు కనబరచుకొనుటకేమి సంభవించెనని అడుగగా

23. యేసు ఒకడు నన్ను ప్రేమించిన యెడల వాడు నా మాట గైకొనును, అప్పుడు నా తండ్రి వానిని ప్రేమించును, మేము వాని యొద్దకువచ్చి వానియొద్ద నివాసము చేతుము.

24. నన్ను ప్రేమింపని వాడు నా మాటలు గైకొనడు; మీరు వినుచున్న మాట నామాట కాదు, నన్ను పంపిన తండ్రిదే.

25. నేను మీయొద్ద ఉండగానే యీ మాటలు మీతో చెప్పితిని.

26. ఆదరణకర్త, అనగా తండ్రి నా నామమున పంపబోవు పరిశుద్ధాత్మ సమస్తమును మీకు బోధించి నేను మీతో చెప్పిన సంగతులన్నిటిని మీకు జ్ఞాపకము చేయును.

27. శాంతి మీ కనుగ్రహించి వెళ్లుచున్నాను; నా శాంతినే మీ కనుగ్రహించుచున్నాను; లోకమిచ్చు నట్టుగా నేను మీ కనుగ్రహించుటలేదు; మీ హృదయ మును కలవరపడనియ్యకుడి, వెరవనియ్యకుడి.

28. నేను వెళ్లి మీయొద్దకు వచ్చెదనని మీతో చెప్పిన మాట మీరు వింటిరిగదా. తండ్రి నాకంటె గొప్పవాడు గనుక మీరు నన్ను ప్రేమించినయెడల నేను తండ్రియొద్దకు వెళ్లు చున్నానని మీరు సంతోషింతురు.

29. ఈ సంగతి సంభవించినప్పుడు, మీరు నమ్మవలెనని అది సంభవింపకముందే మీతో చెప్పుచున్నాను.

30. ఇకను మీతో విస్తరించి మాటలాడను; ఈ లోకాధికారి వచ్చుచున్నాడు. నాతో వానికి సంబంధమేమియులేదు.

31. అయినను నేను తండ్రిని ప్రేమించుచున్నానని లోకము తెలిసికొనునట్లు తండ్రి నాకు ఆజ్ఞాపించినది నెరవేర్చుటకు నేనీలాగు చేయుచున్నాను. లెండి, యిక్కడనుండి వెళ్లుదము.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
John - యోహాను సువార్త 14 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

క్రీస్తు తన శిష్యులను ఓదార్చాడు. (1-11) 
ఇక్కడ మూడు కీలక పదాలు ఉన్నాయి, ప్రతి ఒక్కటి ఉద్ఘాటన యొక్క బరువును భరించగల సామర్థ్యం కలిగి ఉంటాయి. "ఇబ్బంది"ని పరిగణించండి: బాధల క్షణాలలో, నిరాశ మరియు అశాంతిని నిరోధించండి. "హృదయం" గురించి ఆలోచించండి: మీ అంతరంగాన్ని దేవునిపై అచంచలమైన నమ్మకంతో నింపండి. "మీ" గురించి ఆలోచించండి: ఇతరులు ప్రస్తుత దుఃఖానికి లొంగిపోయినప్పటికీ, దృఢంగా నిలబడండి. క్రీస్తు శిష్యులు, ముఖ్యంగా, గందరగోళం మధ్య ప్రశాంతతను కాపాడుకోవాలి. మానసిక క్షోభకు విరుగుడు ఒక సాధారణ ప్రిస్క్రిప్షన్‌లో ఉంది: "నమ్మండి." దేవుడు మరియు మానవత్వం మధ్య మధ్యవర్తిగా క్రీస్తులో విశ్వాసాన్ని స్వీకరించడం ఓదార్పునిస్తుంది. స్వర్గం యొక్క ఆనందం విమోచించబడిన కుమారుల సమూహానికి శాశ్వత గదులతో కూడిన పితృ నివాసంతో పోల్చబడింది. క్రీస్తు, మన కోసం ఒక స్థలాన్ని సిద్ధం చేసి, మన తయారీని పూర్తి చేస్తామని హామీ ఇస్తున్నాడు. ఇనిషియేటర్ మరియు పరాకాష్టగా, అతను వాగ్దానం చేసిన నివాసానికి సంసిద్ధతకు హామీ ఇస్తాడు. క్రీస్తు తండ్రికి మరియు పరలోక రాజ్యాలకు వాహికగా పనిచేస్తాడు-దేవునిగా అవతరించి, త్యాగం ద్వారా ప్రాయశ్చిత్తం చేస్తాడు మరియు మన తరపున వాదించాడు. అతను ట్రూత్ మూర్తీభవించిన, భవిష్య వాగ్దానాలు నెరవేర్చుట; ఆయనపై నమ్మకం ద్వారా, పాపులు మార్గాన్ని కనుగొంటారు. ఆయన జీవం, ఆత్మీయంగా చనిపోయినవారిని తన జీవాన్ని ఇచ్చే ఆత్మ ద్వారా బ్రతికించాడు. దేవుని తండ్రిగా సమీపించడం వలన ఆయన ద్వారా జీవంగా పునరుజ్జీవింపబడడం మరియు సత్యంగా ఆయన ద్వారా ఉపదేశించబడడం-ఆయన ద్వారా మార్గంగా రావడం అవసరం. క్రీస్తు ద్వారా, మన ప్రార్థనలు దేవునికి ఆరోహణమవుతాయి, మరియు ఆయన ఆశీర్వాదాలు మనపైకి వస్తాయి-విశ్రాంతి కోసం దారితీసే మార్గం, కాలరహిత మార్గం. ఆయన పునరుత్థానం మరియు జీవం రెండూ. విశ్వాసం ద్వారా క్రీస్తును గ్రహించిన వారు అతనిలో తండ్రిని చూస్తారు. అతని బోధనలు దేవుణ్ణి లైట్ల తండ్రిగా వెల్లడిస్తాయి మరియు అతని అద్భుతాలు దేవుణ్ణి సర్వశక్తిమంతుడైన సృష్టికర్తగా ప్రదర్శిస్తాయి. దేవుని పవిత్రత క్రీస్తు ఉనికి యొక్క కళంకమైన స్వచ్ఛతలో ప్రసరిస్తుంది. విమోచకుని పనులు అతని మహిమను మరియు అతనిలో దేవుని ఉనికిని రెండింటినీ ప్రకాశింపజేస్తాయి కాబట్టి, క్రీస్తు ద్వారా దేవుని ప్రత్యక్షతపై విశ్వాసాన్ని స్వీకరించండి.

ఆయన తన శిష్యులను మరింత ఓదార్చేవాడు. (12-17) 
మన శ్రేయస్సుకు అనుగుణంగా మరియు మన పరిస్థితులకు సరిపోయే క్రీస్తు నామంలో మనం ఏది కోరితే, ఆయన మనకు అనుగ్రహిస్తాడు. క్రీస్తు నామంలో వెతకడం అంటే అతని యోగ్యత మరియు మధ్యవర్తిత్వం, ఆ విజ్ఞప్తిపై ఆధారపడటం. ఆత్మ యొక్క ప్రసాదం అనేది క్రీస్తు మధ్యవర్తిత్వం యొక్క ఫలితం, అతని యోగ్యత ద్వారా పొందబడింది మరియు అతని మధ్యవర్తిత్వం ద్వారా పొందబడింది. ఇక్కడ ఉపయోగించిన పదం న్యాయవాది, సలహాదారు, గైడ్ మరియు ఓదార్పు పాత్రలను తెలియజేస్తుంది. క్రీస్తు చివరి వరకు తన శిష్యులతో ఉంటాడని మరియు అతని బహుమతులు మరియు దయలు వారి హృదయాలను బలపరుస్తాయని హామీ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ మరియు మరెక్కడా ఉపయోగించబడిన భాష, నిస్సందేహంగా ఒక ప్రత్యేక వ్యక్తిని సూచిస్తుంది మరియు పాత్ర అన్ని దైవిక పరిపూర్ణతలను కలిగి ఉంటుంది. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క బహుమానం క్రీస్తు అనుచరులకు ఇవ్వబడుతుంది, ప్రపంచానికి కాదు-ఇది దేవుడు ఎన్నుకున్న వారి పట్ల అనుగ్రహం యొక్క అభివ్యక్తి. పవిత్రత మరియు ఆనందం యొక్క మూలంగా, పరిశుద్ధాత్మ ప్రతి విశ్వాసితో శాశ్వతంగా ఉంటాడు.

ఆయన తన శిష్యులను ఇంకా ఓదార్పునిచ్చాడు. (18-31)
18-24
క్రీస్తు తన శిష్యులను చూస్తూనే ఉంటానని హామీ ఇచ్చాడు. అతను వారిని అనాథలుగా లేదా తండ్రిలేని వారిగా విడిచిపెట్టకూడదని ప్రతిజ్ఞ చేస్తాడు, అతను భౌతికంగా విడిచిపెట్టినప్పటికీ, ఓదార్పునిచ్చే హామీ మిగిలి ఉంది: "నేను మీ వద్దకు వస్తాను." ఈ రాకడ వేగవంతమైనది-అతని పునరుత్థానంలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది-మరియు కొనసాగుతున్నది, ప్రేమ యొక్క వ్యక్తీకరణలు మరియు దయ యొక్క సందర్శనలలో అతని ఆత్మ ద్వారా ప్రతిరోజూ వ్యక్తమవుతుంది. సమయం ముగింపులో ఒక ఖచ్చితమైన పరాకాష్ట వేచి ఉంది. విశ్వాసం యొక్క లెన్స్ ద్వారా క్రీస్తును గ్రహించేవారు ఆయనతో శాశ్వతమైన సహవాసం కలిగి ఉంటారు; ప్రపంచం, అయితే, ఆయన రెండవ రాకడ వరకు ఆయనను చూడదు. అయినప్పటికీ, ఆయన లేనప్పుడు, శిష్యులు ఆయనతో లోతైన సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటారు. ఈ రహస్యాల గురించిన అవగాహన స్వర్గ రాజ్యాలలో పూర్తి స్పష్టతకు చేరుకుంటుంది, విశ్వాసులు ఆదరించడానికి అదనపు దయ. క్రీస్తు ఆజ్ఞలను స్వీకరించడం అత్యవసరం, మానసిక ధారణ మాత్రమే కాకుండా హృదయపూర్వకంగా మరియు ఆచరణాత్మకంగా పాటించాల్సిన అవసరం ఉంది. క్రీస్తు పట్ల ప్రేమకు అత్యంత బలవంతపు రుజువు ఆయన చట్టాలకు విధేయత చూపడం. క్రీస్తు ఉనికి మరియు ప్రేమ యొక్క ఆధ్యాత్మిక సూచనలు విశ్వాసులందరికీ అందించబడ్డాయి. క్రీస్తు పట్ల నిజమైన ప్రేమ ఉన్నచోట, విధేయత ఒక మార్గదర్శక శక్తిగా మారుతుంది—ఇది కృతజ్ఞతలో నాటుకుపోయిన సూత్రం. దేవుడు విధేయులైన విశ్వాసులను ప్రేమించడమే కాకుండా ఆ ప్రేమను వ్యక్తపరచడంలో, వారితో నివాసం ఏర్పరచుకోవడంలో సంతోషిస్తాడు. ఈ అధికారాలు ఎవరి విశ్వాసం ప్రేమలో చురుకుగా ఉందో మరియు యేసు పట్ల ఉన్న అభిమానం ఆయన ఆజ్ఞలను పాటించేలా వారిని పురికొల్పే వారికి ప్రత్యేకించబడింది. అలాంటి వ్యక్తులు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నూతన కృపలో పాలుపంచుకుంటారు.

25-27
మన ప్రయోజనం కోసం ఈ సత్యాలను అర్థం చేసుకోవడానికి, మనం పరిశుద్ధాత్మ యొక్క మార్గదర్శకత్వాన్ని వెతకాలి మరియు దానిపై ఆధారపడాలి. దీని ద్వారా, యేసు మాటలు మనకు గుర్తుకు వస్తాయి మరియు ఇతరులకు అస్పష్టంగా ఉన్న అనేక చిక్కులు స్పష్టమవుతాయి. దయ యొక్క ఆత్మ ఒక రిమైండర్‌గా పనిచేయడానికి అన్ని సెయింట్స్‌పై ప్రసాదించబడింది మరియు విశ్వాసం మరియు ప్రార్థన ద్వారా, మనం విన్న మరియు అర్థం చేసుకున్న వాటిని భద్రపరచడాన్ని మనం అప్పగించాలి. "శాంతి" అనే పదం నిజమైన మంచిని కలిగి ఉంటుంది మరియు క్రీస్తు మనకు వాగ్దానం చేసిన ప్రతి మంచిని-దేవునితో న్యాయబద్ధమైన సంబంధం యొక్క ప్రశాంతతను ఇచ్చాడు. క్రీస్తు దీనిని "తన శాంతి" అని సూచిస్తాడు, ఎందుకంటే అతను మన శాంతికి స్వరూపుడు. దేవుని శాంతి ప్రాథమికంగా పరిసయ్యులు లేదా వేషధారుల నుండి భిన్నంగా ఉంటుంది, దాని వినయం మరియు పవిత్రీకరణ ప్రభావాలలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.

28-31
క్రీస్తు తన శిష్యుల అంచనాలను వారి అత్యంత సంతోషముగా భావించిన దానికంటే ఒక స్థాయికి పెంచాడు. వారితో సమయం తక్కువగా ఉందని తెలుసుకుని సుదీర్ఘంగా మాట్లాడారు. అనారోగ్యం మరియు మరణం సమీపించినప్పుడు, మన సంభాషించే సామర్థ్యం తగ్గిపోతుంది; అందువల్ల, మంచి ఆరోగ్యంతో ఉన్నప్పుడు విలువైన సలహాను అందించడం చాలా ముఖ్యం. మానవులతోనే కాకుండా చీకటి శక్తులతో కూడా రాబోయే సంఘర్షణ గురించి క్రీస్తు ఎదురుచూడడాన్ని గమనించండి. మన పాపాల కారణంగా సాతాను మనలో కలవరానికి కారణాలను కనుగొన్నప్పటికీ, అతను క్రీస్తులో దోపిడీ చేయడానికి పాపభరితమైన పునాదిని కనుగొనలేదు. తండ్రి పట్ల మనకున్న ప్రేమకు అత్యంత బలవంతపు రుజువు ఆయన ఆజ్ఞలకు విధేయత చూపడంలో కనిపిస్తుంది. ఈ లోకానికి అధిపతియైన సాతానుపై రక్షకుని సాధించిన విజయాలలో మనం ఆనందాన్ని పొందుతాము మరియు ప్రేమ మరియు విధేయతలో అతని మాదిరిని అనుకరించడానికి కృషి చేద్దాం.


Shortcut Links
యోహాను - John : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |