Isaiah - యెషయా 7 | View All

1. యూదా రాజైన ఉజ్జియా మనుమడును యోతాము కుమారుడునైన ఆహాజు దినములలో సిరియా రాజైన రెజీనును ఇశ్రాయేలు రాజును రెమల్యా కుమారుడునైన పెకహును యుద్ధము చేయవలెనని యెరూషలేముమీదికి వచ్చిరి గాని అది వారివలన కాకపోయెను

2. అప్పుడుసిరియనులు ఎఫ్రాయిమీయులను తోడు చేసికొనిరని దావీదు వంశస్థులకు తెలుపబడగా, గాలికి అడవి చెట్లు కదలినట్లు వారి హృదయమును వారి జనుల హృదయమును కదిలెను.

3. అప్పుడు యెహోవా యెషయాతో ఈలాగు సెల విచ్చెనుఆహాజు నెదుర్కొనుటకు నీవును నీ కుమారుడైన షెయార్యాషూబును చాకిరేవు మార్గమున పై కోనేటి కాలువకడకు పోయి అతనితో ఈలాగు చెప్పుము

4. భద్రముసుమీ, నిమ్మళించుము; పొగ రాజుచున్న యీ రెండు కొరకంచు కొనలకు, అనగా రెజీనును, సిరియనులు, రెమల్యా కుమారుడును అనువారి కోపాగ్నికి జడియకుము, నీ గుండె అవియ నీయకుము.

5. సిరియాయు, ఎఫ్రాయి మును, రెమల్యా కుమారుడును నీకు కీడుచేయవలెనని ఆలోచించుచు

6. మనము యూదా దేశముమీదికి పోయి దాని జనులను భయపెట్టి దాని ప్రాకారములను పడగొట్టి టాబెయేలను వాని కుమారుని దానికి రాజుగా నియమించెదము రండని చెప్పుకొనిరి.

7. అయితే ప్రభువైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడుఆ మాట నిలువదు, జరు గదు.

8. దమస్కు సిరియాకు రాజధాని; దమస్కునకు రెజీనురాజు; అరువదియయిదు సంవత్సరములు కాకమునుపు ఎఫ్రాయిము జనము కాకుండ నాశనమగును.

9. షోమ్రోను ఎఫ్రాయిమునకు రాజధాని; షోమ్రోనునకు రెమల్యా కుమారుడు రాజు; మీరు నమ్మకుండినయెడల స్థిరపడక యుందురు.

10. యెహోవా ఇంకను ఆహాజునకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను

11. నీ దేవుడైన యెహోవావలన సూచన నడుగుము. అది పాతాళమంత లోతైనను సరే ఊర్థ్వలోకమంత ఎత్తయినను సరే.

12. ఆహాజునేను అడుగను యెహోవాను శోధింప నని చెప్పగా

13. అతడుఈలాగు చెప్పెను, దావీదు వంశస్థులారా, వినుడి; మనుష్యులను విసికించుట చాలదను కొని నా దేవుని కూడ విసికింతురా?

14. కాబట్టి ప్రభువు తానే యొక సూచన మీకు చూపును. ఆలకించుడి, కన్యక గర్భవతియై కుమారుని కని అతనికి ఇమ్మానుయేలను పేరు పెట్టును.
మత్తయి 1:23, లూకా 1:31, యోహాను 1:45, ప్రకటన గ్రంథం 12:5

15. కీడును విసర్జించుటకును మేలును కోరుకొనుటకును అతనికి తెలివి వచ్చునప్పుడు అతడు పెరుగు, తేనెను తినును.

16. కీడును విసర్జించుటకును మేలును కోరుకొనుటకును ఆ బాలునికి తెలివిరాక మునుపు నిన్ను భయపెట్టు ఆ యిద్దరు రాజుల దేశము పాడుచేయ బడును.

17. యెహోవా నీ మీదికిని నీ జనము మీదికిని నీ పితరుల కుటుంబపువారి మీదికిని శ్రమ దినములను, ఎఫ్రా యిము యూదానుండి తొలగిన దినము మొదలుకొని నేటి వరకు రాని దినములను రప్పించును; ఆయన అష్షూరు రాజును నీమీదికి రప్పించును.

18. ఆ దినమున ఐగుప్తు నదుల అంతమందున్న జోరీగలను, అష్షూరుదేశములోని కందిరీగలను యెహోవా ఈలగొట్టి పిలుచును.

19. అవి అన్నియు వచ్చి మెట్టల లోయలలోను బండల సందులలోను ముండ్ల పొదలన్నిటిలోను గడ్డి బీళ్లన్నిటిలోను దిగి నిలుచును.

20. ఆ దినమున యెహోవా నది (యూప్రటీసు) అద్దరి నుండి కూలికి వచ్చు మంగలకత్తిచేతను, అనగా అష్షూరు రాజు చేతను తలవెండ్రుకలను కాళ్లవెండ్రుకలను క్షౌరము చేయించును, అది గడ్డముకూడను గీచివేయును.

21. ఆ దినమున ఒకడు ఒక చిన్న ఆవును రెండు గొఱ్ఱె లను పెంచుకొనగా

22. అవి సమృద్ధిగా పాలిచ్చినందున అతడు పెరుగు తినును; ఏలయనగా ఈ దేశములో విడువ బడిన వారందరును పెరుగు తేనెలను తిందురు.

23. ఆ దినమున వెయ్యి వెండి నాణముల విలువగల వెయ్యి ద్రాక్షచెట్లుండు ప్రతి స్థలమున గచ్చపొదలును బలు రక్కసి చెట్లును పెరుగును.

24. ఈ దేశమంతయు గచ్చ పొదలతోను బలురక్కసి చెట్లతోను నిండియుండును గనుక బాణములను విండ్లను చేత పట్టుకొని జనులు అక్కడికి పోవుదురు.

25. పారచేత త్రవ్వబడుచుండిన కొండ లన్నిటిలోనున్న బలురక్కసి చెట్ల భయముచేతను గచ్చ పొదల భయముచేతను జనులు అక్కడికి పోరు; అది యెడ్లను తోలుటకును గొఱ్ఱెలు త్రొక్కుటకును ఉపయోగమగును.



Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Isaiah - యెషయా 7 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

ఆహాజ్ ఇజ్రాయెల్ మరియు సిరియాచే బెదిరించాడు; మరియు వారి దాడి ఫలించదని హామీ ఇవ్వబడింది. (1-9) 
దుష్ట వ్యక్తులు తరచూ ఇలాంటి అవినీతిపరులైన ఇతరుల నుండి పర్యవసానాలను ఎదుర్కొంటారు. యూదులు తమను తాము చాలా బాధలో మరియు గందరగోళంలో కనుగొన్నప్పుడు, వారు అన్ని ఆశలు కోల్పోయినట్లు భావించారు. వారు అనుకోకుండా దేవుణ్ణి విరోధిగా మార్చారు మరియు అతని అనుగ్రహాన్ని ఎలా తిరిగి పొందాలో తెలియక పోయారు. ప్రవక్త యొక్క విధి వారి ప్రత్యర్థులను తొలగించేటప్పుడు వారి విశ్వాసం మరియు దేవునిపై విశ్వాసం ఉంచడానికి వారికి మార్గనిర్దేశం చేయడం.
భయంతో నడిచే ఆహాజు, ఈ విరోధులను శక్తివంతమైన రాకుమారులుగా భావించాడు. అయినప్పటికీ, ప్రవక్త అతనిని సరిదిద్దాడు, వాటికి బదులుగా మంటలు అప్పటికే ఆరిపోయిన మంటలతో పోల్చాడు. సిరియా మరియు ఇజ్రాయెల్ రాజ్యాలు పతనం అంచున ఉన్నాయి. దేవుడు వ్యక్తులను తన ఉద్దేశ్యానికి సాధనంగా ఉపయోగించినప్పుడు, వారు విధ్వంసక శక్తితో ప్రకాశిస్తారు, కానీ వారి లక్ష్యం నెరవేరిన తర్వాత, వారు పొగను వెదజల్లినట్లుగా మరుగున పడిపోతారు.
హాస్యాస్పదంగా, ఆహాజ్ అత్యంత భయంకరమైన ముప్పుగా భావించినది వారి ఓటమికి చాలా కారణమైంది, ఎందుకంటే ఈ శత్రువులు యూదులకు వ్యతిరేకంగా చెడు ప్రణాళికలను రూపొందించారు, ఇది దేవునికి అవమానంగా ఉంది. తనను అపహాస్యం చేసేవారిని దేవుడు ఎగతాళి చేస్తాడు మరియు వారి ప్రయత్నాలు ఫలించవని గట్టిగా హామీ ఇస్తాడు. మానవులు తమ ప్రణాళికలను రూపొందించుకున్నప్పటికీ, చివరికి దేవుడే ఫలితాన్ని నిర్ణయిస్తాడు. తమ పొరుగువారికి హాని కలిగించడానికి ప్రయత్నించే వారు తాము విధ్వంసం అంచున కూరుకుపోయినప్పుడు ఇది మూర్ఖత్వం. యూదులు తమకు ఇచ్చిన వాగ్దానాలపై విశ్వాసం ఉంచాలని యెషయా సందేశం కోరింది. పరీక్షల సమయాల్లో, మనస్సుకు శాంతి మరియు ప్రశాంతతను తీసుకురావడానికి విశ్వాసం అవసరం.

దీర్ఘకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న మెస్సీయ వాగ్దానం ద్వారా దేవుడు ఒక ఖచ్చితమైన సంకేతాన్ని ఇస్తాడు. (10-16) 
దేవుని పట్ల దాగి ఉన్న అసంతృప్తి తరచుగా ఆయన పట్ల గౌరవం చూపించే ముసుగులో కప్పబడి ఉంటుంది. దేవునిపై నమ్మకం ఉంచకూడదని నిర్ణయించుకున్న వారు కూడా ఆయన సహనాన్ని పరీక్షించనట్లు నటించవచ్చు. దైవిక ద్యోతకం పట్ల గౌరవం లేకపోవడాన్ని బట్టి ఆహాజ్ మరియు అతని ఆస్థానాన్ని ప్రవక్త మందలించాడు. అపనమ్మకం కంటే దేవుణ్ణి ఏదీ నిరాశపరచదు, కానీ మానవ అవిశ్వాసం దేవుని వాగ్దానాలను రద్దు చేయదు. ప్రభువు స్వయంగా ఒక సంకేతాన్ని అందిస్తాడు.
మీ పరిస్థితులు ఎంత భయంకరంగా ఉన్నా మరియు మీ ప్రమాదం ఎంత పెద్దదైనా, మీ మధ్యలో మెస్సీయ జన్మించబడతాడు మరియు ఈ ఆశీర్వాదం మీతో ఉన్నంత వరకు, మీరు నాశనం చేయబడలేరు. ఈ నెరవేర్పు అద్భుతమైన రీతిలో జరుగుతుంది. కష్ట సమయాల్లో గొప్ప ఓదార్పు క్రీస్తు నుండి వస్తుంది, ఆయనతో మనకున్న సంబంధం, ఆయనలో మన వాటా, ఆయనపై మన ఆశలు మరియు ఆయన ద్వారా మనం పొందే ఆశీర్వాదాలు.
అతను ఇతర పిల్లల మాదిరిగానే పెరుగుతాడు, ఈ ప్రాంతంలోని సాధారణ ఆహారం ద్వారా పోషించబడతాడు. అయినప్పటికీ, ఇతర పిల్లల మాదిరిగా కాకుండా, అతను నిరంతరం చెడు కంటే మంచిని ఎన్నుకుంటాడు. అతని పుట్టుక పరిశుద్ధాత్మ శక్తి యొక్క ఫలితం అయినప్పటికీ, అతను దేవదూతల జీవనోపాధితో నిలదొక్కుకోడు.
దీనిని అనుసరించి, ప్రస్తుతం యూదాను భయభ్రాంతులకు గురిచేసే రాకుమారుల రాబోయే పతనానికి సంకేతం ఉంది. "ఈ బిడ్డకు ముందు," దీనిని ఇలా చదవవచ్చు, "నేను ఇప్పుడు నా చేతులలో పట్టుకున్న ఈ బిడ్డ" (3వ వచనంలో ప్రవక్త యొక్క స్వంత కొడుకు షీర్-జాషుబ్‌ను సూచిస్తూ), మూడు లేదా నాలుగు సంవత్సరాలు పెద్దవాడు, శక్తులు ఈ శత్రువులను వారి రాజులు ఇద్దరూ వదలివేయబడతారు. ప్రవచనం చాలా గంభీరంగా ఉంది మరియు సంకేతం చాలా స్పష్టంగా ఉంది, ఆహాజ్ ప్రారంభ ప్రతిపాదనను తిరస్కరించిన తర్వాత దేవుడే ఇచ్చాడు, ఇది తక్షణ పరిస్థితులకు మించిన ఆశను ప్రేరేపించి ఉండాలి.
దైవిక రక్షకుని రాకను గూర్చిన నిరీక్షణ ప్రాచీన విశ్వాసుల ఆశలకు తిరుగులేని మద్దతును అందించినట్లయితే, వాక్యము శరీరముగా మారినందుకు కృతజ్ఞతతో ఉండటానికి మనకు ప్రతి కారణం ఉంది. మనం ఆయనపై నమ్మకం ఉంచుదాం, ఆయనను ప్రేమిద్దాం మరియు ఆయన మాదిరిని అనుకరిద్దాం.

అస్సిరియా నుండి ఉపశమనాన్ని కోరుకునే మూర్ఖత్వం మరియు పాపం ఖండించబడ్డాయి. (17-25)
దేవుని వాగ్దానాలపై విశ్వాసం ఉంచడానికి నిరాకరించే వారు ఆయన రాబోయే తీర్పుల యొక్క అరిష్ట హెచ్చరికల కోసం తమను తాము కట్టుకోవాలి. దేవుని తీర్పులు విప్పబడినప్పుడు, వాటిని తట్టుకోగల లేదా తప్పించుకునే వారు ఎవరూ లేరు. ప్రభువు తన మార్గంలో అందరినీ తుడిచివేస్తాడు మరియు అతను తన సేవ కోసం ఎవరిని చేర్చుకుంటాడో వారికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. ఇది ఒకప్పుడు సంతోషకరమైన భూమి యొక్క భయంకరమైన పరివర్తనను సూచిస్తుంది.
నిజానికి, పాపం ద్వారా వచ్చిన మార్పు కంటే నిరుత్సాహపరిచే మార్పు మరొకటి లేదు. వ్యవసాయం ఎండిపోతుంది మరియు మోక్షానికి అవకాశాన్ని విస్మరించిన వారిపై అనేక దుఃఖాలు వస్తాయి. దైవిక దయ యొక్క ఆశీర్వాదాలు ఉన్నప్పటికీ మనం ఉత్పాదకత లేకుండా ఉంటే, ప్రభువు ఇలా ప్రకటించవచ్చు, "ఇప్పటి నుండి, ఎప్పటికీ మీపై ఎటువంటి ఫలం పెరగనివ్వండి."



Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |