Joel - యోవేలు 2 | View All

1. సీయోను కొండమీద బాకా ఊదుడి నా పరిశుద్ధ పర్వతము మీద హెచ్చరిక నాదము చేయుడి యెహోవా దినము వచ్చుచున్నదనియు అది సమీపమాయెననియు దేశనివాసులందరు వణకుదురుగాక.

2. ఆ దినము అంధకారమయముగా ఉండును మహాంధకారము కమ్మును మేఘములును గాఢాంధకారమును ఆ దినమున కమ్మును పర్వతములమీద ఉదయకాంతి కనబడునట్లు అవి కనబడుచున్నవి. అవి బలమైన యొక గొప్ప సమూహము ఇంతకుముందు అట్టివి పుట్టలేదు ఇకమీదట తరతరములకు అట్టివి పుట్టవు.
మత్తయి 24:21

3. వాటి ముందర అగ్ని మండుచున్నది వాటి వెనుక మంట కాల్చుచున్నది అవి రాకమునుపు భూమి ఏదెనువనమువలె ఉండెను అవి వచ్చిపోయిన తరువాత తప్పించుకొనినదేదియు విడువబడక భూమి యెడారివలె పాడాయెను.

4. వాటి రూపములు గుఱ్ఱముల రూపములవంటివి రౌతులవలె అవి పరుగెత్తి వచ్చును.
ప్రకటన గ్రంథం 9:7

5. రథములు ధ్వని చేయునట్లు కొయ్యకాలు అగ్నిలో కాలుచు ధ్వని చేయునట్లు యుద్ధమునకు సిద్ధమైన శూరులు ధ్వని చేయునట్లు అవి పర్వతశిఖరములమీద గంతులు వేయుచున్నవి.
ప్రకటన గ్రంథం 9:9

6. వాటిని చూచి జనములు వేదననొందును అందరి ముఖములు తెల్లబారును.

7. బలాఢ్యులు పరుగెత్తునట్లు అవి పరుగెత్తుచున్నవి శూరులు ప్రాకారములను ఎక్కునట్లు అవి గోడలు దాటుచున్నవి ఇటు అటు తిరుగకుండ అవన్నియు చక్కగా పోవుచున్నవి

8. ఒకదానిమీద ఒకటి త్రొక్కులాడక అవన్నియు చక్కగా పోవుచున్నవి ఆయుధములమీద పడినను త్రోవ విడువవు.

9. పట్టణములో నఖముఖాల పరుగెత్తుచున్నవి గోడలమీద ఎక్కి యిండ్లలోనికి చొరబడుచున్నవి. దొంగలు వచ్చినట్లు కిటికీలలోగుండ జొరబడుచున్నవి.

10. వాటి భయముచేత భూమి కంపించుచున్నది ఆకాశము తత్తరించుచున్నది సూర్యచంద్రులకు తేజోహీనత కలుగుచున్నది నక్షత్రములకు కాంతి తప్పుచున్నది.
మత్తయి 24:29, మార్కు 13:24-25, ప్రకటన గ్రంథం 6:12-13, ప్రకటన గ్రంథం 8:12, ప్రకటన గ్రంథం 9:2

11. యెహోవా తన సైన్యమును నడిపించుచు ఉరుమువలె గర్జించుచున్నాడు ఆయన దండు బహు గొప్పదైయున్నది ఆయన ఆజ్ఞను నెరవేర్చునది బలముగలది యెహోవా దినము బహు భయంకరము, దానికి తాళ గలవాడెవడు?
ప్రకటన గ్రంథం 6:17

12. ఇప్పుడైనను మీరు ఉపవాసముండి కన్నీరు విడుచుచు దుఃఖించుచు మనఃపూర్వకముగా తిరిగి నాయొద్దకు రండి. ఇదే యెహోవా వాక్కు

13. మీ దేవుడైన యెహోవా కరుణావాత్సల్యములుగల వాడును, శాంతమూర్తియు అత్యంతకృపగలవాడునైయుండి, తాను చేయనుద్దేశించిన కీడును చేయక పశ్చాత్తాపపడును గనుక మీ వస్త్రములను కాక మీ హృదయములను చింపుకొని ఆయనతట్టు తిరుగుడి.

14. ఒకవేళ ఆయన మనస్సు త్రిప్పుకొని పశ్చాత్తాపపడి మీ దేవుడైన యెహోవాకు తగిన నైవేద్యమును పానార్పణమును మీకు దీవెనగా అనుగ్రహించును; అనుగ్రహింపడని యెవడు చెప్పగలడు?

15. సీయోనులో బాకా ఊదుడి, ఉపవాసదినము ప్రతిష్ఠించుడి, వ్రతదినము నియమించి ప్రకటనచేయుడి.

16. జనులను సమకూర్చుడి, సమాజకూటము ప్రతిష్ఠించుడి, పెద్దలను పిలువనంపించుడి, చిన్నవారిని స్తన్యపానము చేయు బిడ్డలను తోడుకొని రండి; పెండ్లికుమారుడు అంతఃపురములోనుండియు పెండ్లికుమార్తె గదిలోనుండియు రావలయును.

17. యెహోవాకు పరిచర్యచేయు యాజకులు మంటపము నకును బలిపీఠమునకును మధ్య నిలువబడి కన్నీరు విడుచుచు యెహోవా, నీ జనులయెడల జాలిచేసికొని, అన్య జనులు వారిమీద ప్రభుత్వము చేయునట్లు వారిని అవమానమున కప్పగింపకుము; లేనియెడల అన్యజనులువారి దేవుడు ఏమాయెనందురు గదా యని వేడుకొనవలెను.

18. అప్పుడు యెహోవా తన దేశమునుబట్టి రోషము పూని తన జనులయెడల జాలిచేసికొనెను.

19. మరియయెహోవా తన జనులకు ఉత్తరమిచ్చి చెప్పినదేమనగాఇకను అన్యజనులలో మిమ్మును అవమానాస్పదముగా చేయక, మీరు తృప్తినొందునంతగా నేను ధాన్యమును క్రొత్త ద్రాక్షారసమును తైలమును మీకు పంపించెదను

20. మరియు ఉత్తరదిక్కునుండి వచ్చువాటిని మీకు దూరముగా పార దోలి, యెండిపోయిన నిష్ఫల భూమిలోనికి వాటిని తోలివేతును; అవి గొప్ప కార్యములు చేసెను గనుక వాటి ముందటి భాగమును తూర్పు సముద్రములోకిని, వెనుకటి భాగమును పడమటి సముద్రములోకిని పడగొట్టుదును; అక్కడ వాటి దుర్గంధము లేచును అవి కుళ్లువాసన కొట్టును.

21. దేశమా, భయపడక సంతోషించి గంతులు వేయుము, యెహోవా గొప్పకార్యములు చేసెను.

22. పశువులారా, భయపడకుడి, గడ్డిబీళ్లలో పచ్చిక మొలుచును, చెట్లు ఫలించును, అంజూరపుచెట్లును, ద్రాక్షచెట్లు సమృద్ధిగా ఫలించును,

23. సీయోను జనులారా, ఉత్సహించి మీ దేవుడైన యెహోవా యందు సంతోషించుడి; తన నీతినిబట్టి ఆయన తొలకరి వర్షమును మీకనుగ్రహించును, వాన కురిపించి పూర్వమందువలె తొలకరి వర్షమును కడవరి వర్షమును మీకనుగ్రిహించును
యాకోబు 5:7

24. కొట్లు ధాన్యముతో నిండును, కొత్త ద్రాక్షారసమును క్రొత్త తైలమును గానుగలకుపైగా పొర్లి పారును.

25. మీరు కడుపార తిని తృప్తిపొంది మీకొరకు వింత కార్యములను జరిగించిన మీ దేవుడైన యెహోవా నామమును స్తుతించునట్లు నేను పంపిన మిడుతలును గొంగళి పురుగులును పసరు పురుగులును చీడపురుగులును అను నా మహా సైన్యము తినివేసిన సంవత్సరముల పంటను మీకు మరల నిత్తును.

26. నా జనులు ఇక నెన్నటికిని సిగ్గునొందరు.

27. అప్పుడు ఇశ్రాయేలీయులమధ్య నున్నవాడను నేనే యనియు, నేనే మీ దేవుడనైన యెహోవాననియు, నేను తప్ప వేరు దేవుడొకడును లేడనియు మీరు తెలిసికొందురు; నా జనులు ఇక నెన్నడను సిగ్గునొందకయుందురు.

28. తరువాత నేను సర్వజనులమీద నా ఆత్మను కుమ్మరింతును; మీ కుమారులును మీ కుమార్తెలును ప్రవచనములు చెప్పుదురు; మీ ముసలివారు కలలుకందురు, మీ ¸యౌవనులు దర్శనములు చూతురు.
అపో. కార్యములు 21:9, తీతుకు 3:6, అపో. కార్యములు 2:17-21

29. ఆ దినములలో నేను పనివారిమీదను పనికత్తెలమీదను నా ఆత్మను కుమ్మ రింతును.

30. మరియు ఆకాశమందును భూమియందును మహత్కార్యములను, అనగా రక్తమును అగ్నిని ధూమ స్తంభములను కనుపరచెదను
లూకా 21:25, ప్రకటన గ్రంథం 8:7

31. యెహోవా యొక్క భయంకరమైన ఆ మహాదినము రాకముందు సూర్యుడు తేజో హీనుడగును, చంద్రుడు రక్తవర్ణమగును.
మత్తయి 24:29, మార్కు 13:24-25, లూకా 21:25, ప్రకటన గ్రంథం 6:12

32. యెహోవా సెలవిచ్చినట్లు సీయోను కొండమీదను యెరూషలేము లోను తప్పించుకొనినవారుందురు, శేషించినవారిలో యెహోవా పిలుచువారు కనబడుదురు. ఆ దినమున యెహోవా నామమునుబట్టి ఆయనకు ప్రార్థనచేయు వారందరును రక్షింపబడుదురు.
అపో. కార్యములు 2:39, అపో. కార్యములు 22:16, రోమీయులకు 10:13Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Joel - యోవేలు 2 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

దేవుని తీర్పులు. (1-14) 
పూజారులు ప్రజలలో అలారం మోగించడం, రాబోయే దైవిక తీర్పుల గురించి వారిని హెచ్చరించడం అనే గంభీరమైన విధిని కలిగి ఉన్నారు. పాపం యొక్క భయంకరమైన పర్యవసానాలకు వ్యతిరేకంగా హెచ్చరించడం మరియు భక్తిహీనులు మరియు అన్యాయస్థులకు సంభవించే పరలోక కోపాన్ని ప్రకటించడం మంత్రులపై పడుతుంది. క్రింది స్పష్టమైన వర్ణన మిడతల వల్ల కలిగే వినాశనాన్ని వర్ణించడమే కాకుండా, భూమిపై కల్దీయులు చేసిన వినాశనాన్ని చిత్రీకరించినట్లు కూడా చూడవచ్చు. తాత్కాలిక తీర్పులను ఎదుర్కొంటున్న దేశాలకు హెచ్చరిక ఇవ్వబడితే, రాబోయే దైవిక ఉగ్రత నుండి మోక్షాన్ని పొందమని పాపులను ఎంత ఎక్కువగా ప్రోత్సహించాలి!
కాబట్టి, ఈ భూమిపై మన ప్రాథమిక శ్రద్ధ మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుతో సంబంధాన్ని పొందడం. ప్రాపంచిక ఆస్తుల నుండి మనల్ని మనం వేరుచేయడానికి ప్రయత్నించాలి, అది చివరికి వాటిని విగ్రహాలుగా ప్రాధాన్యతనిచ్చే వారి నుండి తీసివేయబడుతుంది. ఈ ప్రక్రియ ఉపవాసం, ఏడుపు మరియు సంతాపంతో సహా పశ్చాత్తాపం మరియు అవమానం యొక్క బాహ్య వ్యక్తీకరణలు అవసరం. కష్టాల కోసం కారుతున్న కన్నీళ్లు ఆ కష్టాలకు దారితీసిన పాపాలకు పశ్చాత్తాపంతో కూడిన కన్నీళ్లుగా మారాలి. నమ్రత మరియు స్వీయ-విరక్తితో హృదయాలు నలిగిపోతే తప్ప, పాపాల పట్ల ప్రగాఢమైన దుఃఖం మరియు వాటి నుండి తనను తాను దూరం చేసుకోవాలనే సంకల్పం ఉంటే తప్ప బట్టలు విడదీయడం అర్థరహితం.
మనం మన పాపాల పట్ల యథార్థంగా పశ్చాత్తాపపడితే, దేవుడు క్షమాపణ ప్రసాదిస్తాడనడంలో సందేహం లేదు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, అతను బాధను తొలగిస్తాడని ఎటువంటి హామీ లేదు, అయినప్పటికీ దాని సంభావ్యత పశ్చాత్తాపపడేలా మనల్ని ప్రేరేపిస్తుంది.

ఉపవాసం మరియు ప్రార్థనలకు ఉపదేశాలు; వాగ్దానం చేసిన ఆశీర్వాదాలు. (15-27) 
పురోహితులు మరియు నాయకులు గంభీరమైన ఉపవాసాలను స్థాపించే బాధ్యతను కలిగి ఉన్నారు. పాపాత్ముని మనవి, "ఓ ప్రభూ, మమ్మల్ని కరుణించు." దేవుడు తన ప్రజల సహాయానికి రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు మరియు దయ చూపించడానికి అతని సుముఖత ఎప్పుడూ ఉంటుంది. వారు అతని దయ కోసం దేవుణ్ణి వేడుకున్నారు మరియు అతను వారి విన్నపానికి ప్రతిస్పందించాడు. అతని వాగ్దానాలు విశ్వాసం ఉన్నవారి ప్రార్థనలకు స్పష్టమైన ప్రతిస్పందనలుగా పనిచేస్తాయి; అతనిలో, మాట్లాడటం మరియు నటన విడదీయరానివి. కొందరు ఈ వాగ్దానాలను రూపకంగా అర్థం చేసుకుంటారు, ఎందుకంటే అవి సువార్త యొక్క కృపను సూచిస్తాయి, కృప యొక్క ఒడంబడికలో విశ్వాసులకు కేటాయించబడిన సమృద్ధిగా ఉన్న సౌకర్యాలలో వ్యక్తమవుతుంది.

పరిశుద్ధాత్మ యొక్క వాగ్దానం, మరియు భవిష్యత్ దయ. (28-32)
వాగ్దానం పెంతెకోస్తు రోజున పరిశుద్ధాత్మ కుమ్మరింపుతో దాని సాక్షాత్కారాన్ని చూడటం ప్రారంభించింది. ఈ వాగ్దానం యూదులు మరియు అన్యులకు అందించబడిన పరివర్తనాత్మక దయ మరియు అసాధారణ బహుమతుల ద్వారా విప్పబడుతూనే ఉంది. పాపభరిత ప్రపంచంపై దేవుని తీర్పులు చివరి రోజున జరిగే అంతిమ తీర్పుకు పూర్వగామిగా పనిచేస్తాయి. మనం దేవుణ్ణి పిలిచినప్పుడు, అది ఆయన గురించి మనకున్న జ్ఞానాన్ని, ఆయనపై మనకున్న విశ్వాసాన్ని, ఆయన పట్ల మన వాంఛను, ఆయనపై మన ఆధారపడడాన్ని మరియు ఈ లక్షణాల యొక్క నిజాయితీకి నిదర్శనంగా, ఆయనకు మనం అంకితమైన విధేయతను సూచిస్తుంది. పాపం నుండి వైదొలగడానికి మరియు దేవుణ్ణి ఆలింగనం చేసుకోవడానికి, స్వయం నుండి క్రీస్తు వైపుకు మారడానికి మరియు భూసంబంధమైన వాటి కంటే పరలోక విషయాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడానికి సమర్థవంతంగా పిలువబడిన వారు మాత్రమే ఆ ముఖ్యమైన రోజున పంపిణీ చేయబడతారు.Shortcut Links
యోవేలు - Joel : 1 | 2 | 3 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |