Isaiah - యెషయా 28 | View All

1. త్రాగుబోతులగు ఎఫ్రాయిమీయుల అతిశయ కిరీటమునకు శ్రమ వాడిపోవుచున్న పుష్పమువంటివారి సుందర భూషణ మునకు శ్రమ ద్రాక్షారసమువలన కూలిపోయినవారి ఫలవంతమైన లోయ తలమీదనున్న కిరీటమునకు శ్రమ.

2. ఆలకించుడి, బలపరాక్రమములు గలవాడొకడు ప్రభువుకు ఉన్నాడు ప్రచండమైన వడగండ్లును ప్రచండమైన జలముల ప్రవాహమును ప్రచండమైన వరదయు కొట్టివేయునట్లు ఆయన తన బలముచేత పడద్రోయువాడు.

3. త్రాగుబోతులగు ఎఫ్రాయిమీయుల అతిశయ కిరీటము కాళ్లతో త్రొక్కబడును.

4. ఫలవంతమైన లోయ తలమీదనున్న వాడిపోవు పుష్పమువంటిదాని సుందరభూషణము వసంతకాలము రాకమునపు పండిన మొదటి అంజూరపు పండువలె అగును దాని కనుగొనువాడు దాని చూడగానే అది వాని చేతిలో పడినవెంటనే అది మింగివేయబడును.

5. ఆ దినమున సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా శేషిం చిన తన ప్రజలకు తానే భూషణ కిరీటముగా నుండును సౌందర్యముగల మకుటముగా నుండును.

6. ఆయన న్యాయపీఠముమీద కూర్చుండువారికి తీర్పు తీర్చ నేర్పు ఆత్మగాను గుమ్మమునొద్ద యుద్ధమును పారగొట్టువారికి పరాక్రమము పుట్టించువాడుగాను ఉండును.

7. అయితే వీరును ద్రాక్షారసమువలన సొక్కి సోలుదురు మద్యమువలన తత్తరపడుదురు యాజకులేమి ప్రవక్తలేమి అందరును మద్యమువలన సొక్కి సోలుదురు ద్రాక్షారసము వారిని మింగివేయుచున్నది మద్యమువలన తత్తరపడుచున్నారు దర్శనము కలుగునప్పుడు సోలుదురు తీర్పుతీర్చుకాలమున తత్తరపడుదురు.

8. వారి భోజనపు బల్లలన్నియు వాంతితోను కల్మషముల తోను నిండియున్నవి అవి లేనిచోటు లేదు.

9. వాడు ఎవరికి విద్య నేర్పును? ఎవరికి వర్తమానము తెలియ జేయును? తల్లిపాలు విడిచినవారికా? చన్ను విడిచినవారికా?

10. ఆజ్ఞవెంబడి ఆజ్ఞ ఆజ్ఞవెంబడి ఆజ్ఞ సూత్రమువెంబడి సూత్రము సూత్రమువెంబడి సూత్రము కొంత ఇచ్చట కొంత అచ్చట చెప్పుచున్నాడని వారనుకొందురు.

11. నిజమే అలసినవానికి నెమ్మది కలుగజేయుడి ఇదే నెమ్మది ఇదే విశ్రాంతి అని చెప్పినవాడు నత్తివారి పెదవుల చేతను అన్యభాషతోను ఈ జనులతో మాటలాడుచున్నాడు.
1 కోరింథీయులకు 14:21

12. అయినను వారు విననొల్లరైరి. కావున వారు వెళ్లి వెనుకకు మొగ్గి విరుగబడి చిక్కు బడి పట్టబడునట్లు

13. ఆజ్ఞవెంబడి ఆజ్ఞ ఆజ్ఞవెంబడి ఆజ్ఞ సూత్రమువెంబడి సూత్రము సూత్రమువెంబడి సూత్రము కొంత ఇచ్చట కొంత అచ్చట యెహోవా వాక్యము మీకు వచ్చును.

14. కాబట్టి యెరూషలేములోనున్న యీ జనులను ఏలు అపహాసకులారా, యెహోవా వాక్యము వినుడి

15. మేము మరణముతో నిబంధన చేసికొంటిమి పాతాళముతో ఏకమైతివిు ఉపద్రవము ప్రవాహమువలె వడిగా దాటునప్పుడు అది మాయొద్దకు రాదు అబద్ధములను మాకు ఆశ్రయముగా చేసికొంటిమి మాయక్రింద దాగియున్నాము అని మీరు చెప్పుకొనుచున్నారే.

16. ప్రభువగు యెహోవా ఈలాగున సెలవిచ్చుచున్నాడు సీయోనులో పునాదిగా రాతిని వేసినవాడను నేనే అది పరిశోధింపబడిన రాయి అమూల్యమైన తలరాయి బహు స్థిరమైన పునాదియైన మూలరాయియైయున్నది విశ్వసించువాడు కలవరపడడు.
రోమీయులకు 9:33, రోమీయులకు 10:11, 1 కోరింథీయులకు 3:11, ఎఫెసీయులకు 2:20, 1 పేతురు 2:4-6

17. నేను న్యాయము కొలనూలుగాను నీతి మట్టపుగుండుగాను పెట్టెదను వడగండ్లు మీ మాయాశరణ్యమును కొట్టివేయును దాగియున్నచోటు నీళ్లచేత కొట్టుకొనిపోవును.

18. మరణముతో మీరు చేసికొనిన నిబంధన కొట్టివేయ బడును పాతాళముతో మీరు చేసికొనిన ఒడంబడిక నిలు వదు ప్రవాహమువలె ఉపద్రవము మీ మీదుగా దాటు నప్పుడు మీరు దానిచేత త్రొక్కబడిన వారగుదురు

19. వచ్చునప్పుడెల్లను అది మిమ్మును ఈడ్చుకొనిపోవును ప్రతి ఉదయము ప్రతి పగలు ప్రతి రాత్రి అది వచ్చును ఇట్టి ప్రకటన గ్రహించుటవలన మహా భయము పుట్టును.

20. పండుకొనుటకు మంచము పొడుగు చాలదు కప్పుకొనుటకు దుప్పటి వెడల్పు చాలదు.

21. నిజముగా తన కార్యమును తన ఆశ్చర్యమైన కార్యమును చేయుటకు అపూర్వమైన తన కార్యము నొనరించుటకు ఆయన పెరాజీము అను కొండమీద లేచినట్లు యెహోవా లేచును గిబియోనులోయలో ఆయన రేగినట్లు రేగును.

22. మీ బంధకములు మరి బిగింపబడకుండునట్లు పరిహాసకులై యుండకుడి భూమియందంతట నాశనము ఖండితముగా నియమింప బడెను ప్రభువును సైన్యములకధిపతియునగు యెహోవావలన నేను దాని సమాచారము వింటిని

23. చెవియొగ్గి నా మాట వినుడి ఆలకించి నేను పలుకునది వినుడి

24. దున్నువాడు విత్తుటకు నిత్యము తన పొలముదున్నునా? అతడు దుక్కి పెల్లలు నిత్యము బద్దలగొట్టునా?

25. అతడు నేల సదునుచేసిన తరువాత నల్ల జీలకఱ్ఱ చల్లును తెల్ల జీలకఱ్ఱ చల్లును గోధుమలు వరుసగా విత్తును యవలను తానేర్పరచిన చేనిలో చల్లును దాని అంచున మిరపమొలకలు వేయును గదా?

26. వాని దేవుడే తగిన క్రమము వానికి నేర్పియున్నాడు ఆయన వానికి ఆ పని బోధించుచున్నాడు.

27. సేద్యగాడు నల్ల జీలకఱ్ఱ పదునుగల యంత్రముచేత నూర్చడు బండిచక్రములను జీలకఱ్ఱమీద నడిపింపడు గాని కఱ్ఱచేత నల్ల జీలకఱ్ఱను చువ్వచేత జీలకఱ్ఱను దుళ్ల గొట్టును గదా?

28. మనుష్యులు గోధుమలు గాలింపగా దాని నలుచుదురా? సేద్యగాడును ఎల్లప్పుడు దాని నూర్చుచుండడు ఎల్లప్పుడును అతడు బండిచక్రమును గుఱ్ఱములను దాని మీద నడిపించుచుండడు, దాని నలుపడు గదా!

29. జనులు సైన్యములకధిపతియగు యెహోవాచేత దాని నేర్చుకొందురు. ఆశ్చర్యమైన ఆలోచనశక్తియు అధిక బుద్ధియు అనుగ్రహించువాడు ఆయనేPowered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Isaiah - యెషయా 28 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

సమరయ యొక్క నిర్జనములు. (1-4) 
“మనుష్యులు దేనిని గర్వంగా భావించినా, ఎంత అల్పమైనా, దానిని రాజకిరీటంలాగా ఆదరిస్తారు. అయితే, గర్వం తరచుగా వారి పతనానికి మార్గాన్ని సుగమం చేస్తుంది. తాగుబోతుల మూర్ఖపు ప్రవర్తనను పరిగణించండి! మద్యానికి లొంగిపోయే వారు తప్పనిసరిగా ఉంటారు. ప్రలోభాలకు లొంగిపోతూ, అతిగా తాగడం కంటే ఈ ప్రపంచంలో కొన్ని గొప్ప దుర్గుణాలు ఉన్నాయి.ఇది వారి ఆరోగ్యాన్ని నాశనం చేస్తుంది, వారి వృత్తిని మరియు ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని దెబ్బతీస్తుంది మరియు వారి కుటుంబాలను ఛిద్రం చేస్తుంది.ఇంకా ఘోరంగా, వారి ఆత్మలు శాశ్వతమైన శాపానికి గురయ్యే ప్రమాదం ఉంది. ఒక నీచమైన కోరికను తీర్చుకోవాలనే తపన.ఇజ్రాయెల్ వంటి దేవుని అనుచరులలో, ఈ ప్రవర్తన మరింత శోచనీయమైనది.వారు దుర్వినియోగం చేసిన సమృద్ధిని తీసివేయడంలో దేవుని న్యాయం కాదనలేనిది.వారు ఒకప్పుడు ప్రగల్భాలు పలికిన సమృద్ధి కేవలం నశ్వరమైన పుష్పం, ఇది ప్రారంభ కాలం వలె ఉంటుంది. పండు దొరికిన వెంటనే తీయబడి తినబడుతుంది."

యూదా శ్రేయస్సు; పాపం మరియు అవిశ్వాసం కోసం మందలింపులతో. (5-15) 
ప్రవక్త ఇప్పుడు తన దృష్టిని యూదా వైపు మళ్లించాడు, వారిని తన ప్రజల శేషం అని సూచిస్తున్నాడు. సేనల ప్రభువులో మాత్రమే తమ మహిమను కనుగొనే వారికే నిజమైన ఆనందం. ఈ భక్తి ద్వారా, దేవుని ప్రజలు వారు ఎదుర్కొనే ప్రతి పని మరియు సవాలు కోసం జ్ఞానం మరియు బలం పొందుతారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, పవిత్రమైన దేవుడు పాపభరితమైన మానవత్వంతో సంభాషించడం క్రీస్తు యేసు ద్వారా మాత్రమే. బోధించే స్థానాల్లో ఉన్నవారు ద్రాక్షారసంతో మత్తులో ఉన్నారా లేదా మెస్సీయ ద్వారా రాజ్యం మరియు మోక్షం గురించి తప్పుడు సిద్ధాంతాలు మరియు అపోహల వలలో చిక్కుకున్నా, వారు తమను తాము తప్పుదారి పట్టించడమే కాకుండా అసంఖ్యాకమైన ఇతరులను తప్పుదారి పట్టిస్తారు. అలాంటి వ్యక్తులు బోధించిన ఏ ప్రదేశం అయినా అబద్ధాలతో కలుషితం అవుతుంది.
దేవుని సత్యాలను మరింత సంపూర్ణంగా గ్రహించడంలో మనకు సహాయం చేయడానికి, అదే బోధలు మరియు మార్గదర్శకత్వం పదే పదే వినడం మనకు అవసరం. దేవుడు, తన వాక్యం ద్వారా, మనకు నిజంగా ప్రయోజనం చేకూర్చే వాటి వైపు మనల్ని పిలుస్తాడు. పాపపు జీవితంతో అలసిపోయిన వారికి దేవుణ్ణి సేవించడమే నిజమైన విశ్రాంతి, మరియు ప్రభువైన యేసు యొక్క సున్నితమైన కాడి క్రింద నిజమైన రిఫ్రెష్మెంట్ కనుగొనబడుతుంది. అయితే, ఈ నిజాలు ప్రజలపై తక్కువ ప్రభావం చూపాయి. స్పష్టంగా ఉన్నవాటిని అర్థం చేసుకోవడానికి నిరాకరిస్తూ, దానికి బదులు అసహ్యంగా మరియు ధిక్కారంగా భావించే వారు అనుసరించే పరిణామాలకు అర్హులు.
మనం దేవునితో రాజీపడి ఉంటే, మనం తప్పనిసరిగా మరణంతో ఒడంబడిక చేసుకున్నాము; అది చివరికి వచ్చినప్పుడు, మనం క్రీస్తుకు చెందినవారైతే అది మనకు నిజంగా హాని కలిగించదు. అయినప్పటికీ, పాపం ద్వారా దేవుణ్ణి మన ప్రత్యర్థిగా మార్చుకుంటూ మరణానికి స్నేహం చేయడానికి ప్రయత్నించడం అనే భావన అహేతుకం. మరణశయ్యపై పశ్చాత్తాపంపై తమ స్వంత నీతి లేదా బ్యాంకుపై ఆధారపడేవారు, వారు ఇకపై పాపం చేయలేనప్పుడు పాపం చేయడం మానేయాలనే నిబద్ధత, మోసంలో ఆశ్రయం పొందుతున్నారు.

విశ్వాసులందరికీ క్రీస్తు ఖచ్చితంగా పునాదిగా సూచించబడ్డాడు. (16-22) 
రాబోయే కోపం నుండి తప్పించుకోవడానికి ఏకైక ఆశాకిరణమైన క్రీస్తు గురించిన వాగ్దానం ఇక్కడ ఉంది. ఈ పునాది సీయోనులో, దేవుని శాశ్వతమైన ప్రణాళికలలో స్థాపించబడింది. ఈ పునాది అతని చర్చికి మద్దతు ఇవ్వగల ఘనమైన రాయి. ఇది పరీక్షించబడింది, ఎంపిక చేయబడింది, దేవునిచే ఆమోదించబడింది మరియు దానిపై ఆధారపడిన ఎవరినీ ఎన్నడూ విఫలం చేయలేదు. ఇది ఒక మూలస్తంభం వంటిది, మొత్తం నిర్మాణాన్ని ఒకదానితో ఒకటి బంధిస్తుంది మరియు పూర్తి బరువును మోస్తుంది. ఇది ప్రభువు మరియు ప్రతి విశ్వాసి దృష్టిలో విలువైనది, నిర్మించడానికి సురక్షితమైన ఆధారాన్ని అందిస్తుంది. ఎవరైనా, ఏ యుగంలో లేదా ప్రదేశంలో, ఈ సాక్ష్యాన్ని విశ్వసిస్తారు మరియు వారి ఆశలు మరియు వారి అమర ఆత్మను ఈ పునాదిపై ఉంచిన వారు ఎప్పటికీ నిరాశ చెందరు.
క్రీస్తుపై విశ్వాసం యొక్క సరైన ఫలితం ఆత్మకు శాంతి మరియు ప్రశాంతతను తీసుకురావడం, సంఘటనలు అంతిమంగా అన్ని కాలాలను పరిపాలించే వ్యక్తి చేతిలో మరియు నియంత్రణలో ఉంటాయి. క్రీస్తు నీతి, లేదా జ్ఞానం, బలం మరియు పవిత్రత కోసం, పరిశుద్ధాత్మ మార్గనిర్దేశం కాకుండా, లేదా ఆనందం కోసం, దేవుని అనుగ్రహం కోసం కాకుండా, సమర్థన కోసం ప్రజలు విశ్వసించిన మరేదైనా చివరికి వారు అనుకున్నది నెరవేరకుండా పోతుంది. ప్రయోజనం. తమ స్వంత నీతిపై ఆధారపడేవారు తమను తాము మోసం చేసుకుంటారు, మంచం చాలా పొట్టిగా ఉందని మరియు కవర్ చాలా ఇరుకైనదని తెలుసుకుంటారు. ఆయన ప్రణాళికలు నెరవేరినప్పుడు దేవుడు మహిమపరచబడతాడు.
దేవుని చర్చి సభ్యులమని చెప్పుకునే వారు తమ చర్యలలో ఫిలిష్తీయులు మరియు కనానీయులను పోలి ఉంటే, వారు తదనుగుణంగా వ్యవహరిస్తారని ఆశించాలి. కాబట్టి, వారు దేవుని దిద్దుబాటు వాక్యాన్ని అపహాస్యం చేయకూడదు లేదా రాబోయే తీర్పుల హెచ్చరికలను తోసిపుచ్చకూడదు.

తన ప్రజలతో దేవుని వ్యవహారాలు. (23-29)
రైతు తన వృత్తిని శ్రద్ధగా మరియు తెలివిగా చేరుకుంటాడు, దాని అన్ని పనులను వారి స్వాభావిక స్వభావానికి అనుగుణంగా నిర్వహిస్తాడు. అదేవిధంగా, మానవాళికి ఈ జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించిన ప్రభువు, అతని సలహాలో విశేషమైనది మరియు అతని చర్యలలో అసాధారణమైనది. పరిస్థితులపై ఆధారపడి, అతను హెచ్చరికలు జారీ చేయవచ్చు, సరిదిద్దవచ్చు, దయ చూపవచ్చు, విడిచిపెట్టవచ్చు లేదా తీర్పును అమలు చేయవచ్చు. బాధలు దేవుని దివ్య సాధనాలు, నూర్పిడి వాయిద్యాలకు సమానమైనవి, ప్రపంచం నుండి మనలను వేరు చేయడానికి, మన పనికిరాని పొట్టు నుండి మనలను వేరు చేయడానికి మరియు ఉన్నత ప్రయోజనం కోసం మమ్మల్ని సిద్ధం చేయడానికి రూపొందించబడ్డాయి. దేవుడు ఈ పరీక్షలను మన సామర్థ్యాలకు అనుగుణంగా మారుస్తాడు; వారు అవసరం కంటే ఎక్కువ భారంగా ఉండరు. అతని లక్ష్యాలు నెరవేరిన తర్వాత, అతని ప్రజల పరీక్షలు మరియు బాధలు ముగుస్తాయి, మరియు అతని నీతిమంతులైన అనుచరులు స్టోర్‌హౌస్‌లోకి పోగుచేయబడతారు, అదే సమయంలో పనికిరానివారు ఆర్పలేని అగ్నితో కాల్చబడతారు.Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |