Romans - రోమీయులకు 15 | View All

1. కాగా బలవంతులమైన మనము, మనలను మనమే సంతోషపరచుకొనక, బలహీనుల దౌర్బల్యములను భరించుటకు బద్ధులమై యున్నాము.

2. తన పొరుగువానికి క్షేమాభివృద్ధి కలుగునట్లు మనలో ప్రతివాడును మేలైన దానియందు అతనిని సంతోషపరచవలెను.

3. క్రీస్తుకూడ తన్ను తాను సంతోషపరచుకొనలేదు గాని నిన్ను నిందించువారి నిందలు నామీద పడెను. అని వ్రాయబడియున్నట్లు ఆయనకు సంభవించెను.
కీర్తనల గ్రంథము 69:9

4. ఏలయనగా ఓర్పువలనను, లేఖనములవలని ఆదరణవలనను మనకు నిరీక్షణ కలుగుటకై పూర్వమందు వ్రాయబడిన వన్నియు మనకు బోధ కలుగు నిమిత్తము వ్రాయబడి యున్నవి.

5. మీరేకభావము గలవారై యేకగ్రీవముగా మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు తండ్రియగు దేవుని మహిమ పరచు నిమిత్తము,

6. క్రీస్తుయేసు చిత్తప్రకారము ఒకనితో నొకడు మనస్సు కలిసినవారై యుండునట్లు ఓర్పునకును ఆదరణకును కర్తయగు దేవుడు మీకు అనుగ్రహించును గాక.

7. కాబట్టి క్రీస్తు మిమ్మును చేర్చుకొనిన ప్రకారము దేవునికి మహిమ కలుగునట్లు మీరును ఒకనినొకడు చేర్చు కొనుడి.

8. నేను చెప్పునదేమనగా, పితరులకు చేయబడిన వాగ్దానముల విషయములో దేవుడు సత్యవంతుడని స్థాపించుటకును, అన్యజనులు ఆయన కనికరమును గూర్చి దేవుని మహిమపరచుటకును క్రీస్తు సున్నతి గలవారికి పరిచారకుడాయెను.
మీకా 7:20

9. అందు విషయమై ఈ హేతువుచేతను అన్యజనులలో నేను నిన్ను స్తుతింతును; నీ నామసంకీర్తనము చేయుదును అని వ్రాయబడియున్నది.
2 సమూయేలు 22:50, కీర్తనల గ్రంథము 18:49

10. మరియు అన్యజనులారా, ఆయన ప్రజలతో సంతోషించుడి అనియు
ద్వితీయోపదేశకాండము 32:43

11. మరియు సమస్త అన్యజనులారా, ప్రభువును స్తుతించుడి సకల ప్రజలు ఆయనను కొనియాడుదురు గాక అనియు చెప్పియున్నది.
కీర్తనల గ్రంథము 117:1

12. మరియయెషయా యీలాగు చెప్పుచున్నాడు యెష్షయిలోనుండి వేరు చిగురు, అనగా అన్యజనుల నేలుటకు లేచువాడు వచ్చును; ఆయన యందు అన్యజనులు నిరీక్షణ యుంచుదురు.
యెషయా 11:10

13. కాగా మీరు పరిశుద్ధాత్మశక్తి పొంది, విస్తారముగా నిరీక్షణ గలవారగుటకు నిరీక్షణకర్తయగు దేవుడు విశ్వాసము ద్వారా సమస్తానందముతోను సమాధానముతోను మిమ్మును నింపునుగాక.

14. నా సహోదరులారా, మీరు కేవలము మంచివారును, సమస్త జ్ఞానసంపూర్ణులును, ఒకరికి ఒకరు బుద్ధిచెప్ప సమర్థులునై యున్నారని నామట్టుకు నేనును మిమ్మును గూర్చి రూఢిగా నమ్ముచున్నాను.

15. అయినను అన్యజనులు అను అర్పణ పరిశుద్ధాత్మవలన పరిశుద్ధపరచబడి ప్రీతికర మగునట్లు, నేను సువార్త విషయమై యాజక ధర్మము జరిగించుచు, దేవుని చేత నాకు అనుగ్రహింపబడిన కృపనుబట్టి, అన్యజనులనిమిత్తము యేసుక్రీస్తు పరిచారకుడనైతిని.

16. ఇది హేతువు చేసికొని మీకు జ్ఞాపకము చేయవలెనని యుండి యెక్కువ ధైర్యము కలిగి సంక్షేపముగా మీకు వ్రాయుచున్నాను.

17. కాగా, క్రీస్తుయేసునుబట్టి దేవుని విషయమైన సంగతులలో నాకు అతిశయకారణము కలదు.

18. ఏలాగనగా అన్యజనులు విధేయులగునట్లు, వాక్యముచేతను, క్రియచేతను, గురుతుల బలముచేతను, మహత్కార్యముల బలముచేతను, పరిశుద్ధాత్మ బలముచేతను క్రీస్తు నా ద్వారా చేయించిన వాటిని గూర్చియే గాని మరి దేనినిగూర్చియు మాటలాడ తెగింపను.

19. కాబట్టి యెరూషలేము మొదలుకొని చుట్టుపట్లనున్న ప్రదేశములందు ఇల్లూరికు ప్రాంతమువరకు క్రీస్తు సువార్తను పూర్ణముగా ప్రకటించియున్నాను.

20. నేనైతే మరియొకని పునాదిమీద కట్టకుండు నిమిత్తము ఆయననుగూర్చిన సమాచారమెవరికి తెలియజేయబడ లేదో వారు చూతురనియు, విననివారు గ్రహింతు రనియు,

21. వ్రాయబడిన ప్రకారము క్రీస్తు నామమెరుగని చోట్లను సువార్తను ప్రకటింపవలెనని మిక్కిలి ఆశగలవాడనై యుండి ఆలాగున ప్రకటించితిని.
యెషయా 52:15

22. ఈ హేతువుచేతను మీయొద్దకు రాకుండ నాకు అనేక పర్యాయములు ఆటంకము కలిగెను.

23. ఇప్పుడైతే ఈ ప్రదేశములలో నేనిక సంచరింపవలసిన భాగము లేదు గనుక, అనేక సంవత్సరములనుండి మీయొద్దకు రావలెనని మిక్కిలి అపేక్షకలిగి,

24. నేను స్పెయిను దేశమునకు వెళ్లునప్పుడు మార్గములో మిమ్మును చూచి, మొదట మీ సహవాసమువలన కొంత మట్టుకు సంతృప్తిపొంది, మీచేత అక్కడికి సాగనంపబడుదునని నిరీక్షించుచున్నాను.

25. అయితే ఇప్పుడు పరిశుద్ధులకొరకు పరిచర్య చేయుచు యెరూషలేమునకు వెళ్లుచున్నాను.

26. ఏలయనగా యెరూషలేములో ఉన్న పరిశుద్ధులలో బీదలైన వారి నిమిత్తము మాసిదోనియ వారును అకయవారును కొంత సొమ్ము చందా వేయ నిష్టపడిరి.

27. అవును వారిష్టపడి దానిని చేసిరి; వారు వీరికి ఋణస్థులు; ఎట్లనగా అన్యజనులు వీరి ఆత్మ సంబంధమైన విషయములలో పాలి వారై యున్నారు గనుక శరీరసంబంధమైన విషయములలో వీరికి సహాయముచేయ బద్ధులై యున్నారు.

28. ఈ పనిని ముగించి యీ ఫలమును వారికప్పగించి, నేను, మీ పట్టణముమీదుగా స్పెయినునకు ప్రయాణము చేతును.

29. నేను మీయొద్దకు వచ్చునప్పుడు, క్రీస్తుయొక్క ఆశీర్వాద సంపూర్ణముతో వత్తునని యెరుగుదును.

30. సహోదరులారా, నేను యూదయలోనున్న అవిధేయుల చేతులలోనుండి తప్పింపబడి యెరూషలేములో చేయవలసియున్న యీ పరిచర్య పరిశుద్ధులకు ప్రీతికరమగునట్లును,

31. నేను దేవుని చిత్తమువలన సంతోషముతో మీయొద్దకు వచ్చి, మీతో కలిసి విశ్రాంతి పొందునట్లును,

32. మీరు నాకొరకు దేవునికి చేయు ప్రార్థనలయందు నాతో కలిసి పోరాడవలెనని, మన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తును బట్టియు, ఆత్మవలని ప్రేమను బట్టియు మిమ్మును బతిమాలు కొనుచున్నాను.

33. సమాధానకర్తయగు దేవుడు మీకందరికి తోడై యుండును గాక. ఆమేన్‌.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Romans - రోమీయులకు 15 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

బలహీనుల పట్ల ఎలా ప్రవర్తించాలో సూచనలు. (1-7) 
క్రైస్తవ స్వేచ్ఛ మన వ్యక్తిగత సంతృప్తి కోసం కాదు, దేవుని మహిమ కోసం మరియు ఇతరుల ప్రయోజనం కోసం ఇవ్వబడింది. మన లక్ష్యం మన పొరుగువారి ఆత్మ బాగు కోసం వారిని సంతోషపెట్టడం, వారి దుష్ట కోరికల భోగాన్ని నివారించడం మరియు పాపపు ప్రవర్తనకు దూరంగా ఉండాలి. ఇతరులను సంతోషపెట్టే మన ప్రయత్నాలలో వారి పాపపు కోరికలను సేవించడం ఇమిడి ఉంటే, మనం నిజంగా క్రీస్తును సేవించడం లేదు. క్రీస్తు, తన మొత్తం జీవితంలో, స్వీయ-తిరస్కరణ మరియు స్వీయ-అసంతృప్త ఉనికికి ఉదాహరణగా నిలిచాడు. క్రైస్తవ పురోభివృద్ధి యొక్క పరాకాష్ట క్రీస్తు సారూప్యతకు మనల్ని మనం అనుగుణంగా మార్చుకోవడంలో ఉంది.
క్రీస్తు యొక్క నిష్కళంకమైన స్వచ్ఛత మరియు పవిత్రతను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, పాపం యొక్క బరువును మోయడం మరియు అన్యాయస్థుల కోసం దేవుని నిందలను భరించడం మరియు మనకు శాపంగా మారడం కంటే అతని స్వభావానికి భిన్నంగా ఏమీ ఉండదు. అతను పాపం యొక్క అపరాధం మరియు శాపాన్ని భరించాడు, అయితే మనం దాని కష్టాలలో కొంత భాగాన్ని మాత్రమే భరించాలని పిలుస్తాము. క్రీస్తు దుర్మార్గుల దురభిమాన పాపాలను భరించాడు, బలహీనుల వైఫల్యాలను భరించడానికి మనం పిలువబడ్డాము. ఈ దృష్ట్యా, మనం ఒకే శరీరంలోని సభ్యులమని గుర్తించి, వినయం, స్వీయ-నిరాకరణ మరియు ఒకరినొకరు పరిగణనలోకి తీసుకునే సంసిద్ధతను పెంపొందించుకోకూడదా?
మన ఉపయోగం మరియు ప్రయోజనం కోసం ఇవ్వబడిన లేఖనాలు, వాటిని లోతుగా పరిశోధించే వారికి జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తాయి. దేవుని వాక్యం నుండి పొందిన ఓదార్పు అత్యంత నమ్మదగినది, మధురమైనది మరియు గొప్ప నిరీక్షణకు మూలం. ఆత్మ, ఆదరణకర్తగా సేవ చేయడం, మన వారసత్వానికి హామీ. ఈ మనస్సు మరియు ఆత్మ యొక్క ఐక్యత క్రీస్తుచే నిర్దేశించబడిన సూత్రాలు మరియు ఉదాహరణలతో సమలేఖనం కావాలి, ఇది మనం హృదయపూర్వకంగా వెతకవలసిన దేవుని నుండి విలువైన బహుమతి. మన దైవ గురువు, సాత్వికత మరియు వినయాన్ని ప్రదర్శించడంలో, తన శిష్యులను దానిని అనుసరించమని ఆహ్వానిస్తారు మరియు ప్రోత్సహిస్తారు. బలహీనుల పట్ల బలమైన విశ్వాసుల ప్రవర్తనలో ఈ వైఖరి చాలా కీలకమైనది.
మన చర్యలన్నింటిలో, దేవుని మహిమపరచడం అంతిమ లక్ష్యం అయి ఉండాలి మరియు అదే విశ్వాసాన్ని ప్రకటించేవారిలో పరస్పర ప్రేమ మరియు దయ తప్ప మరేదీ దీనిని ప్రోత్సహించదు. క్రీస్తులో ఐక్యంగా ఉన్నవారు తమలో తాము అంగీకారం మరియు సామరస్యాన్ని కనుగొనాలి.

అందరూ ఒకరినొకరు సహోదరులుగా స్వీకరించాలి. (8-13) 
యూదుల గురించిన ప్రవచనాలు మరియు వాగ్దానాలను క్రీస్తు నెరవేర్చాడు, అన్య మతం మారిన వారిని అసహ్యించుకునే అవకాశం లేదు. అన్యజనులు చర్చిలో విలీనం చేయబడినందున, వారు సహనం మరియు ప్రతిక్రియలో తోటి సహచరులు అవుతారు, దేవునికి స్తుతించమని వారిని ప్రేరేపిస్తారు. అన్ని దేశాలు ప్రభువును స్తుతించాలనే సార్వత్రిక పిలుపు వారు ఆయనను తెలుసుకుంటారని సూచిస్తుంది. క్రీస్తును వెదకడానికి ముందు ఆయనపై విశ్వాసం అవసరం, మరియు మొత్తం విమోచన ప్రణాళిక మన దయగల దేవునితో మనలను పునరుద్దరించటానికి మాత్రమే కాకుండా మన మధ్య ఐక్యతను పెంపొందించడానికి కూడా రూపొందించబడింది. ఈ ఐక్యత, నిత్యజీవం కోసం శాశ్వతమైన నిరీక్షణతో పాటు, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పవిత్రీకరణ మరియు ఓదార్పు ప్రభావం ద్వారా సాధ్యమవుతుంది. దీన్ని సాధించడం మన స్వంత సామర్థ్యాలకు మించినది; కాబట్టి, అటువంటి నిరీక్షణ పుష్కలంగా ఉన్న చోట, ఆశీర్వాదం పొందిన ఆత్మకు అన్ని క్రెడిట్ ఇవ్వాలి. "అన్ని ఆనందం మరియు శాంతి" అనే పదబంధం వివిధ రకాల నిజమైన ఆనందం మరియు శాంతిని కలిగి ఉంటుంది, పవిత్రాత్మ యొక్క శక్తివంతమైన పనితీరు ద్వారా సందేహాలు మరియు భయాలను సమర్థవంతంగా తొలగిస్తుంది.

అపొస్తలుడి రచన మరియు బోధ. (14-21)
రోమన్ క్రైస్తవులు కేవలం జ్ఞానాన్ని మాత్రమే కాకుండా కనికరం మరియు ఆప్యాయతగల స్ఫూర్తిని కలిగి ఉన్నారని అపొస్తలుడు నమ్మాడు. దేవుడు తనను అన్యజనులకు క్రీస్తు పరిచారకునిగా నియమించాడని గుర్తించి, వారి విధులను మరియు ప్రమాదాలను వారికి గుర్తుచేయడానికి అతను వారికి వ్రాసాడు. పౌలు వారికి బోధిస్తున్నప్పుడు, వారు నిజంగా దేవునికి అర్పించినది వారి పవిత్రీకరణ-ఇది పౌలు యొక్క పని కాదు కానీ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పని. పవిత్రమైన దేవునికి అపవిత్రమైన విషయాలు ఎన్నటికీ నచ్చవు.
ఆత్మల మార్పిడి దేవునికి చెందినది, ఇది ప్రాపంచిక విజయాల కంటే పాల్ యొక్క గర్వానికి ఆధారం. శక్తివంతమైన బోధకుడిగా ఉన్నప్పటికీ, దేవుని ఆత్మ తోడు లేకుండా తాను ఆత్మను విధేయుడిగా మార్చలేనని పాల్ అర్థం చేసుకున్నాడు. ఆధ్యాత్మిక అంధకారంలో ఉన్నవారి శ్రేయస్సుపై అతని ప్రధాన దృష్టి ఉంది. మనం ఏ మంచిని సాధించినా, అది క్రీస్తు మన ద్వారా పని చేస్తున్నాడు.

అతని ఉద్దేశిత ప్రయాణాలు. (22-29) 
అపొస్తలుడు తన స్వంత కోరికల కంటే క్రీస్తు విషయాలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చాడు మరియు రోమ్‌కు వెళ్లడం కంటే చర్చిలను నాటడానికి కట్టుబడి ఉన్నాడు. ప్రతి ఒక్కరూ చాలా ముఖ్యమైన వాటికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం చాలా ముఖ్యం. మన స్నేహితులు సామాజిక సందర్శనల కంటే దేవుని సంతోషపెట్టే పనిని ఎంచుకుంటే, మనల్ని మెప్పించే పొగడ్తలను మనం ఎంచుకుంటే, మనం బాధించకూడదు. క్రైస్తవులందరూ ప్రతి మంచి పనికి, ముఖ్యంగా ఆత్మ మార్పిడికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన ప్రయత్నానికి మద్దతునివ్వడం సహేతుకమైన నిరీక్షణ.
క్రిస్టియన్ ఫెలోషిప్ అనేది పరలోక అనుభవానికి ముందస్తు రుచి మరియు చివరి రోజున క్రీస్తుతో మన అంతిమ కలయిక యొక్క సంగ్రహావలోకనం. ఏది ఏమైనప్పటికీ, క్రీస్తుతో మన సహవాసంతో పోలిస్తే ఈ సహవాసం అసంపూర్ణమైనది, ఇది ఆత్మను మాత్రమే సంతృప్తిపరుస్తుంది. అపొస్తలుడు, దాతృత్వ దూతగా వ్యవహరిస్తూ, యెరూషలేముకు వెళ్లాడు, దేవునికి ప్రియమైన ఉల్లాసంగా ఇవ్వడం యొక్క విలువను హైలైట్ చేశాడు.
క్రైస్తవుల మధ్య పరస్పర చర్యలు యేసుక్రీస్తులో వారి ఐక్యతకు నిదర్శనంగా ఉపయోగపడాలి. అన్యజనులు, యూదుల నుండి సువార్తను స్వీకరించి, వారి భౌతిక అవసరాలను తీర్చడానికి బాధ్యత వహించారు. అపొస్తలుడు వారి నుండి తాను ఏమి ఆశిస్తున్నాడో అని అనిశ్చితి వ్యక్తం చేస్తున్నప్పుడు, అతను దేవుని నుండి తన నిరీక్షణల గురించి నమ్మకంగా మాట్లాడాడు. మానవుల నుండి తక్కువ మరియు దేవుని నుండి ఎక్కువ ఆశించడం తెలివైన పని. ఆత్మ యొక్క శక్తితో కూడిన సువార్త యొక్క గొప్పతనం అద్భుతమైన మరియు సంతోషకరమైన ప్రభావాలను తెస్తుంది.

అతను వారి ప్రార్థనలను అభ్యర్థిస్తున్నాడు. (30-33)
నీతిమంతులు చేసే శక్తివంతమైన మరియు హృదయపూర్వక ప్రార్థనల విలువను గుర్తిద్దాం. దేవుని ప్రార్థించే ప్రజల ప్రేమ మరియు ప్రార్థనలతో మన సంబంధాన్ని కోల్పోకుండా జాగ్రత్తగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. మనం ఆత్మ యొక్క ప్రేమను అనుభవించినట్లయితే, ప్రార్థన ద్వారా ఇతరులకు దయను విస్తరించే బాధ్యతను విస్మరించవద్దు. ప్రార్థనలో విజయం సాధించాలని కోరుకునే వారు తప్పనిసరిగా దాని కోసం కృషి చేయాలి మరియు ఇతరుల ప్రార్థనలను అభ్యర్థించేవారు తమ కోసం ప్రార్థించడం మర్చిపోకూడదు. క్రీస్తు మన పరిస్థితిని మరియు అవసరాలను సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకున్నప్పటికీ, అతను వాటిని మన నుండి వినాలని కోరుకుంటాడు.
మన శత్రువుల శత్రుత్వాన్ని అరికట్టడానికి మనం దేవుణ్ణి వెతుకుతున్నట్లే, మన స్నేహితుల సద్భావనను కొనసాగించడానికి మరియు పెంచడానికి కూడా మనం ఆయనను వెతకాలి. మన ఆనందం పూర్తిగా దేవుని చిత్తంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. క్రీస్తు కొరకు మరియు పరిశుద్ధాత్మ ప్రేమ ద్వారా, క్రైస్తవుల ఆత్మలపై మరియు పరిచారకుల ప్రయత్నాలపై గణనీయమైన ఆశీర్వాదాలు కుమ్మరించబడాలని, ఒకరికొకరు మరియు ఒకరికొకరు ప్రార్థించడంలో ఉత్సాహంగా ఉందాం.Shortcut Links
రోమీయులకు - Romans : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |