Corinthians I - 1 కొరింథీయులకు 12 | View All

1. మరియు సహోదరులారా, ఆత్మసంబంధమైన వరము లనుగూర్చి మీకు తెలియకుండుట నాకిష్టము లేదు.

2. మీరు అన్యజనులై యున్నప్పుడు మూగ విగ్రహములను ఆరాధించుటకు ఎటుపడిన అటు నడిపింపబడితిరని మీకు తెలియును.
హబక్కూకు 2:18-19

3. ఇందుచేత దేవుని ఆత్మవలన మాటలాడు వాడెవడును యేసు శాపగ్రస్తుడని చెప్పడనియు, పరి శుద్ధాత్మవలన తప్ప ఎవడును యేసు ప్రభువని చెప్పలేడనియు నేను మీకు తెలియజేయుచున్నాను.

4. కృపావరములు నానావిధములుగా ఉన్నవి గాని ఆత్మ యొక్కడే.

5. మరియు పరిచర్యలు నానావిధములుగా ఉన్నవి గాని ప్రభువు ఒక్కడే.

6. నానావిధములైన కార్యములు కలవు గాని అందరిలోను అన్నిటిని జరిగించు దేవుడు ఒక్కడే.

7. అయినను అందరి ప్రయోజనము కొరకు ప్రతివానికి ఆత్మ ప్రత్యక్షత అనుగ్రహింపబడు చున్నది.

8. ఏలాగనగా, ఒకనికి ఆత్మ మూలముగా బుద్ధి వాక్యమును, మరియొకనికి ఆ ఆత్మననుసరించిన జ్ఞాన వాక్యమును,

9. మరియొకనికి ఆ ఆత్మవలననే విశ్వాసమును, మరియొకనికి ఆ ఒక్క ఆత్మవలననే స్వస్థపరచు వరము లను

10. మరియొకనికి అద్భుతకార్యములను చేయు శక్తియు, మరియొకనికి ప్రవచన వరమును, మరియొకనికి ఆత్మల వివేచనయు, మరియొకనికి నానావిధ భాషలును, మరి యొకనికి భాషల అర్థము చెప్పు శక్తియు అనుగ్రహింపబడి యున్నవి.

11. అయినను వీటినన్నిటిని ఆ ఆత్మ యొకడే తన చిత్తము చొప్పున ప్రతివానికి ప్రత్యేకముగా పంచి యిచ్చుచు కార్యసిద్ధి కలుగజేయుచున్నాడు.

12. ఏలాగు శరీరము ఏకమైయున్నను అనేకమైన అవయవములు కలిగియున్నదో, యేలాగు శరీరముయొక్క అవ యవములన్నియు అనేకములైయున్నను ఒక్కశరీరమై యున్నవో, ఆలాగే క్రీస్తు ఉన్నాడు.

13. ఏలాగనగా, యూదులమైనను, గ్రీసుదేశస్థులమైనను, దాసులమైనను, స్వతంత్రులమైనను, మనమందరము ఒక్క శరీరములోనికి ఒక్క ఆత్మయందే బాప్తిస్మము పొందితివిు. మనమందరము ఒక్క ఆత్మను పానము చేసినవారమైతివిు.

14. శరీరమొక్కటే అవయవముగా ఉండక అనేకమైన అవయవములుగా ఉన్నది.

15. నేను చెయ్యి కాను గనుక శరీరములోని దానను కానని పాదము చెప్పినంతమాత్రమున శరీరములోనిది కాక పోలేదు.

16. మరియునేను కన్ను కాను గనుక శరీరము లోనిదానను కానని చెవి చెప్పినంత మాత్ర మున శరీరములోనిది కాకపోలేదు.

17. శరీరమంతయు కన్నయితే వినుట ఎక్కడ? అంతయు వినుటయైతే వాసన చూచుట ఎక్కడ?

18. అయితే దేవుడు అవయవములలో ప్రతిదానిని తన చిత్తప్రకారము శరీరములో నుంచెను.

19. అవన్నియు ఒక్క అవయవమైతే శరీరమెక్కడ?

20. అవయవములు అనేకములైనను శరీర మొక్కటే.

21. గనుక కన్ను చేతితో నీవు నాకక్కరలేదని చెప్పజాలదు; తల, పాదములతోమీరు నాకక్కరలేదని చెప్పజాలదు.

22. అంతేకాదు, శరీరముయొక్క అవయవములలో ఏవి మరి బలహీనములుగా కనబడునో అవి మరి అవశ్యములే.

23. శరీరములో ఏ అవయవములు ఘనతలేనివని తలంతుమో ఆ అవయవములను మరి ఎక్కువగా ఘనపరచుచున్నాము. సుందరములుకాని మన అవయవములకు ఎక్కువైన సౌందర్యము కలుగును.

24. సుందరములైన మన అవయవములకు ఎక్కువ సౌందర్యమక్కరలేదు.

25. అయితే శరీరములో వివాదములేక, అవయవములు ఒకదాని నొకటి యేకముగా పరామర్శించులాగున, దేవుడు తక్కువ దానికే యెక్కువ ఘనత కలుగజేసి, శరీరమును అమర్చియున్నాడు.

26. కాగా ఒక అవయవము శ్రమపడునప్పుడు అవయవములన్నియు దానితోకూడ శ్రమపడును; ఒక అవయవము ఘనత పొందునప్పుడు అవయవములన్నియు దానితోకూడ సంతో షించును.

27. అటువలె, మీరు క్రీస్తుయొక్క శరీరమైయుండి వేరు వేరుగా అవయవములై యున్నారు

28. మరియదేవుడు సంఘములో మొదట కొందరిని అపొస్తలులు గాను, పిమ్మట కొందరిని ప్రవక్తలుగాను, పిమ్మట కొందరిని బోధకులుగాను, అటుపిమ్మట కొందరిని అద్భుతములు చేయువారిని గాను, తరువాత కొందరిని స్వస్థపరచు కృపావరములు గలవారినిగాను, కొందరిని ఉపకారములు చేయువారినిగాను, కొందరిని ప్రభుత్వములు చేయువారిని గాను, కొందరిని నానా భాషలు మాటలాడువారినిగాను నియమించెను.

29. అందరు అపొస్తలులా? అందరు ప్రవక్తలా? అందరు బోధకులా? అందరు అద్భుతములు చేయువారా? అందరు స్వస్థపరచు కృపావరములు గలవారా?

30. అందరు భాషలతో మాటలాడుచున్నారా? అందరు ఆ భాషల అర్థము చెప్పుచున్నారా?

31. కృపావరములలో శ్రేష్ఠమైన వాటిని ఆసక్తితో అపేక్షించుడి. ఇదియుగాక సర్వోత్తమమైన మార్గమును మీకు చూపుచున్నాను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Corinthians I - 1 కొరింథీయులకు 12 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

ఆధ్యాత్మిక బహుమతుల యొక్క వివిధ రకాల ఉపయోగం చూపబడింది. (1-11) 
ఆధ్యాత్మిక బహుమతులు క్రైస్తవ మతం యొక్క ప్రారంభ దశలలో అవిశ్వాసులను ఒప్పించడానికి మరియు సువార్తను వ్యాప్తి చేయడానికి అసాధారణమైన సామర్థ్యాలు. బహుమతులు మరియు దయలు ముఖ్యమైన వ్యత్యాసాలను ప్రదర్శిస్తాయి, రెండూ దేవునిచే ఉచితంగా అందించబడతాయి. గ్రేస్, ఇచ్చినప్పుడు, గ్రహీత యొక్క మోక్షానికి ఉపయోగపడుతుంది, అయితే బహుమతులు ఇతరుల ప్రయోజనం మరియు మోక్షానికి ఉద్దేశించబడ్డాయి. ముఖ్యంగా, దయతో పాటుగా గణనీయమైన బహుమతులు ఉండవచ్చు.
పవిత్రాత్మ యొక్క అసాధారణ బహుమతులు ప్రధానంగా బహిరంగ సభలలో ఉపయోగించబడ్డాయి, ఇక్కడ కొరింథీయులు భక్తి మరియు క్రైస్తవ ప్రేమ యొక్క స్ఫూర్తిని కలిగి ఉండకుండా వాటిని చాటుకున్నారు. అన్యమతస్థులుగా ఉన్న వారి పూర్వ స్థితిలో, వారికి క్రీస్తు ఆత్మ ప్రభావం లేదు. క్రీస్తు ప్రభువుగా నిజమైన విశ్వాసం, విశ్వాసం మరియు ఆధారపడటం ఆధారంగా, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పని ద్వారా మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది. పరిశుద్ధాత్మ సహాయం లేకుండా ఎవరూ తమ హృదయాన్ని నిజంగా విశ్వసించలేరు లేదా అద్భుతాల ద్వారా యేసును క్రీస్తుగా ప్రమాణీకరించలేరు.
విభిన్నమైన బహుమతులు మరియు కార్యాలయాలు ఉన్నాయి, అన్నీ ఆధ్యాత్మిక ఆశీర్వాదాలకు మూలమైన త్రియేక దేవుడు-తండ్రి, కుమారుడు మరియు పరిశుద్ధాత్మ నుండి ఉద్భవించాయి. ఈ బహుమతులు స్వీయ సేవ కాదు; ఒకరు ఇతరులకు ఎంత ఎక్కువ ప్రయోజనం చేకూరుస్తారో, అది వారి స్వంత ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధికి ఎంతగానో తోడ్పడుతుంది. ప్రస్తావించబడిన బహుమతులు క్రైస్తవ సిద్ధాంతాల యొక్క లోతైన అవగాహన మరియు ఉచ్చారణ, రహస్యాల పరిజ్ఞానం, సలహాలను అందించడంలో నైపుణ్యం, రోగులను నయం చేయడం మరియు అద్భుతాలు చేయగల సామర్థ్యం, అలాగే లేఖనాలను వివరించే మరియు వివరించే ప్రత్యేక నైపుణ్యం, మాట్లాడే సామర్థ్యంతో సహా. వివిధ భాషలు.
అటువంటి బహుమతులను కలిగి ఉన్నప్పుడు, వ్యక్తులు టెంప్టేషన్లకు ఎక్కువ అవకాశం కలిగి ఉంటారు, వినయం మరియు ఆధ్యాత్మికతను కాపాడుకోవడానికి దయ యొక్క పెద్ద కొలత అవసరం. వారు మరింత సవాలుతో కూడిన అనుభవాలను మరియు అవమానకరమైన పరిస్థితులను ఎదుర్కోవచ్చు. పర్యవసానంగా, ప్రసాదించిన బహుమతుల గురించి గొప్పగా చెప్పుకోవడానికి లేదా అవి లేనివారిని చిన్నచూపు చూడడానికి చాలా తక్కువ కారణం ఉంది.

మానవ శరీరంలో ప్రతి అవయవానికి దాని స్థానం మరియు ఉపయోగం ఉంటుంది. (12-26) 
క్రీస్తు మరియు అతని చర్చి ఒకే శరీరంగా ఐక్యమై ఉన్నాయి, క్రీస్తు శిరస్సుగా మరియు విశ్వాసులు సభ్యులుగా పనిచేస్తున్నారు. బాప్టిజం చర్య ద్వారా, క్రైస్తవులు ఈ శరీరంలో భాగమయ్యారు- కొత్త పుట్టుకను సూచించే దైవిక మూలం యొక్క బాహ్య ఆచారం, దీనిని తరచుగా తీతు 3:5లో "పునరుత్పత్తి యొక్క కడగడం"గా సూచిస్తారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పునరుద్ధరణ పని ద్వారా మాత్రమే వ్యక్తులు క్రీస్తు శరీరంలోకి చేర్చబడ్డారు.
ప్రభువు రాత్రి భోజన సమయంలో క్రీస్తుతో సహవాసం విశ్వాసులను బలపరుస్తుంది, వైన్ సేవించడం ద్వారా కాదు, కానీ ఒకే ఆత్మలో పాలుపంచుకోవడం ద్వారా. ఈ శరీరంలోని ప్రతి అవయవానికి ఒక ప్రత్యేక రూపం, స్థలం మరియు ప్రయోజనం ఉంటుంది. వినయపూర్వకమైన సభ్యుడు కూడా శరీరం యొక్క మొత్తం పనితీరుకు దోహదం చేస్తాడు. క్రీస్తు సభ్యుల మధ్య వివిధ శక్తులు మరియు పాత్రలు ఉన్నాయి, ఫిర్యాదు లేదా సంఘర్షణ లేకుండా వ్యక్తిగత బాధ్యతలను సామరస్యపూర్వకంగా అంగీకరించడం అవసరం.
శరీరంలోని ప్రతి అవయవం విలువైనది మరియు మొత్తం శ్రేయస్సు కోసం అవసరం. అదేవిధంగా, క్రీస్తు శరీరంలోని ప్రతి అవయవానికి తోటి సభ్యులకు ప్రయోజనకరంగా ఉండగల సామర్థ్యం మరియు బాధ్యత ఉంది. సహజ శరీరంలో, ప్రేమ యొక్క బలమైన బంధాలు వివిధ సభ్యులను గట్టిగా ఏకం చేస్తాయి, అందరూ సామూహిక మంచి కోసం పని చేస్తారు. మొత్తం శరీరం యొక్క సంక్షేమం ఉమ్మడి లక్ష్యం కావాలి.
క్రైస్తవుల మధ్య పరస్పర ఆధారపడటం చాలా అవసరం, ప్రతి వ్యక్తి ఇతరుల నుండి సహాయాన్ని ఆశించడం మరియు స్వీకరించడం. మన మతపరమైన ఆచారాలలో ఐక్యత యొక్క స్ఫూర్తిని స్వీకరించడం చాలా ముఖ్యమైనది.

ఇది క్రీస్తు చర్చికి వర్తించబడుతుంది. (27-30) మరియు ఆధ్యాత్మిక బహుమతుల కంటే అద్భుతమైనది మరొకటి ఉంది. (31)
ధిక్కారం, ద్వేషం, అసూయ మరియు అసమ్మతి క్రైస్తవులకు అత్యంత అసహజ ప్రవర్తనలు. ఇది ఒకే శరీరంలోని సభ్యులు ఉదాసీనత చూపించడం లేదా ఒకరితో ఒకరు గొడవలు చేసుకోవడం లాంటిది. ఆధ్యాత్మిక బహుమతులపై వివాదాలలో ప్రబలంగా ఉన్న గర్వం మరియు వివాదాస్పద స్ఫూర్తి నిస్సందేహంగా ఖండించబడింది. ముఖ్యమంత్రులు, లేఖనాలను అన్వయించగల సామర్థ్యం ఉన్న వ్యక్తులు, మౌఖిక మరియు సిద్ధాంతపరమైన శ్రమకు అంకితమైనవారు, వైద్యం చేసేవారు, అనారోగ్యంతో ఉన్నవారు మరియు బలహీనుల కోసం సంరక్షకులు, స్వచ్ఛంద సంస్థల నిర్వాహకులు వంటి వివిధ పాత్రలు మరియు బహుమతులు లేదా దీవెనలు, పవిత్రాత్మ ద్వారా అందించబడినవి. చర్చి లోపల, మరియు వివిధ భాషలు మాట్లాడటంలో ప్రావీణ్యం ఉన్నవారు.
భాషలలో మాట్లాడటం ఈ జాబితాలో చివరి మరియు అత్యల్ప స్థానాన్ని ఆక్రమించిందని నొక్కిచెప్పబడింది. వ్యక్తిగత వినోదం లేదా స్వీయ-ఉన్నతి కోసం మాత్రమే ఈ చర్యలో పాల్గొనడం వ్యర్థమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. 29 మరియు 30వ వచనాలలో చూసినట్లుగా ఈ బహుమతుల పంపిణీ ఏకరీతిగా ఉండదు. అలాంటి ఏకరూపత మొత్తం చర్చ్‌ను ఒక డైమెన్షనల్‌గా మార్చేలా ఉంటుంది, శరీరం పూర్తిగా చెవులు లేదా కళ్లతో ఉన్నట్లుగా ఉంటుంది. ఆత్మ తన స్వంత సంకల్పం ప్రకారం బహుమతులను కేటాయిస్తుంది మరియు వ్యక్తులు ఇతరులతో పోలిస్తే వారి బహుమతులు తక్కువ స్థాయిని కలిగి ఉన్నప్పటికీ సంతృప్తి చెందడానికి ప్రోత్సహించబడతారు. ఒక వ్యక్తి గొప్ప బహుమతులు కలిగి ఉంటే ఇతరుల పట్ల అసహ్యించుకోకూడదు.
సభ్యులందరూ తమ విధులను నమ్మకంగా నెరవేర్చినప్పుడు క్రైస్తవ చర్చి ఆశీర్వదించబడుతుంది. అత్యున్నత స్థానాలను ఆక్రమించడానికి లేదా అత్యంత ఆకర్షణీయమైన బహుమతులను కలిగి ఉండాలనే కోరికతో కాకుండా, విశ్వాసులు దేవునికి మరియు అతను ఎవరి ద్వారా పని చేస్తారో వారికి సాధనాల నియామకాన్ని అప్పగించాలని కోరారు. భవిష్యత్తులో ఆమోదం ప్రధాన పదవులను కోరుకోవడంపై ఆధారపడి ఉండదని గుర్తుంచుకోవడం కీలకం, కానీ అప్పగించిన బాధ్యతలకు విశ్వసనీయత మరియు మాస్టర్ యొక్క పనిని నెరవేర్చడంలో శ్రద్ధ ఉంటుంది.Shortcut Links
1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |