Judges - న్యాయాధిపతులు 16 | View All

1. తరువాత సమ్సోను గాజాకు వెళ్లి వేశ్య నొకతెను చూచి ఆమెయొద్ద చేరెను.

2. సమ్సోను అక్కడికి వచ్చె నని గాజావారికి తెలిసినప్పుడు వారు మాటు పెట్టిరేపు తెల్లవారిన తరువాత అతని చంపుదమను కొని పట్టణపు ద్వారమునొద్ద ఆ రాత్రి అంతయు పొంచియుండిరి.

3. సమ్సోను మధ్యరాత్రివరకు పండు కొని మధ్యరాత్రి లేచి పట్టణపు తలుపులను వాటి రెండు ద్వారబంధములను పట్టుకొని వాటి అడ్డకఱ్ఱతోటి వాటిని ఊడబెరికి తన భుజములమీద పెట్టుకొని హెబ్రోనుకు ఎదురుగానున్న కొండకొనకు వాటిని తీసి కొనిపోయెను.

4. పిమ్మట అతడు శోరేకు లోయలోనున్న దెలీలా అను స్త్రీని మోహింపగా

5. ఫిలిష్తీయుల సర్దారులు ఆమె యొద్దకు వచ్చి ఆమెతోనీవు అతని లాలనచేసి అతని గొప్ప బలము దేనిలోనున్నదో, మేమేలాగు అతని గెలువ వచ్చునో తెలిసికొనుము; మేము అతని బంధించి అతని గర్వము అణుపుదుము, అప్పుడు మాలో ప్రతివాడును వెయ్యిన్నినూరు వెండి నాణములను నీకిచ్చెదమని చెప్పిరి.

6. కాబట్టి దెలీలానీ మహాబలము దేనిలోనున్నదో నిన్ను దేనిచేత కట్టి బాధింపవచ్చునో నాకు దయచేసి తెలుపు మని సమ్సోనుతో ననగా

7. సమ్సోనుఏడు నిరవంజి చువ్వలతో నన్ను బంధించినయెడల నేను బలహీనుడనై సామాన్య మనుష్యులలో ఒకనివలె అవుదునని ఆమెతో చెప్పెను.

8. ఫిలిష్తీయుల సర్దారులు ఏడు నిరవంజి చువ్వ లను ఆమెయొద్దకు తీసికొని రాగా ఆమె వాటితో అతని బంధించెను.

9. మాటుననుండువారు ఆమెతో అంతఃపుర ములో దిగియుండిరి గనుక ఆమెసమ్సోనూ, ఫిలిష్తీ యులు నీమీద పడుచున్నారని అతనితో అనగా, అతడు అగ్నితగిలిన నూలు రీతిగా ఆ తడపలను తెంపెను గనుక అతని బలము తెలియబడలేదు.

10. అప్పుడు దెలీలాఇదిగో నీవు నన్ను ఎగతాళిచేసి నాతో అబద్ధమాడితివి, నిన్ను దేనిచేత బంధింప వచ్చునో దయచేసి నాకు తెలుపుమని సమ్సోనుతో చెప్పగా

11. అతడుపేనిన తరువాత పనికిపెట్టని క్రొత్తతాళ్లతో నన్ను బాగుగా బంధించినయెడల నేను బలహీనుడనై సామాన్య మనుష్యులలో ఒకనివలె అవుదునని ఆమెతో చెప్పెను

12. అంతట దెలీలా పేనబడిన క్రొత్త తాళ్లను తీసికొని వాటితో అతని బంధించి సమ్సోనూ, షిలిష్తీయులు నీమీద పడుచున్నారని అతనితో అనెను. అప్పుడు మాటున నుండువారు అంతఃపురములో నుండిరి. అతడు తన చేతులమీదనుండి నూలుపోగునువలె ఆ తాళ్లు తెంపెను.

13. అప్పుడు దెలీలాఇదివరకు నీవు నన్ను ఎగతాళిచేసి నాతో అబద్ధములాడితివి, నిన్ను దేని వలన బంధింపవచ్చునో నాకు తెలుపుమని సమ్సోనుతో చెప్పగా అతడునీవు నా తల జడలు ఏడును అల్లిక అల్లిన యెడల సరి అని ఆమెతో చెప్పెను.

14. అంతట ఆమె మేకుతో దాని దిగగొట్టిసమ్సోనూ, ఫిలిష్తీయులు నీ మీద పడుచున్నారని అతనితో చెప్పినప్పుడు అతడు నిద్రమేలు కొని మగ్గపు మేకును నేతను ఊడదీసికొని పోయెను.

15. అప్పుడు ఆమెనాయందు నీకిష్టము లేనప్పుడునేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నానని నీవెందుకు చెప్పు చున్నావు? ఇదివరకు నీవు ముమ్మారు నన్ను ఎగతాళిచేసి నీ గొప్పబలము దేనిలోనున్నదో నాకు తెలుపక పోతివని అతనితో అనెను.

16. ఆమె అనుదినమును మాటలచేత అత ని బాధించి తొందరపెట్టుచున్నందున అతడు ప్రాణము విసికి చావగోరెను.

17. అప్పుడతడు తన అభిప్రాయమంతయు ఆమెకు తెలియజేసినేను నా తల్లిగర్భమునుండి పుట్టి నది మొలుకొని దేవునికి నాజీరు చేయబడినవాడనై యున్నాను, నా తలమీదికి మంగలకత్తి రాలేదు, నాకు క్షౌరముచేసినయెడల నా బలము నాలోనుండి తొలగి పోయి యితర మనుష్యులవలె అవుదునని ఆమెతో అనెను.

18. అతడు తన అభిప్రాయమును తనకు తెలిపెనని దెలీలా యెరిగి, ఆమె వర్తమానము పంపి ఫిలిష్తీయుల సర్దారులను పిలిపించియీసారికి రండి; ఇతడు తన అభి ప్రాయమంతయు నాకు తెలిపెననెను. ఫిలిష్తీయుల సర్దారులు రూపాయిలను చేత పట్టుకొని ఆమెయొద్దకు రాగా

19. ఆమె తన తొడమీద అతని నిద్రబుచ్చి, ఒక మనుష్యుని పిలిపించి వానిచేత అతని తలమీది యేడు జడ లను క్షౌరము చేయించి అతని బాధించుటకు మొదలు పెట్టెను. అప్పుడు అతనిలోనుండి బలము తొలగిపోయెను.

20. ఆమెసమ్సోనూ, ఫిలిష్తీయులు నీమీద పడు చున్నారనగా అతడు నిద్రమేలుకొనియెప్పటియట్లు నేను బయలుదేరి విడజిమ్ముకొందుననుకొనెను. అయితే యెహోవా తనను ఎడబాసెనని అతనికి తెలియలేదు.

21. అప్పుడు ఫిలిష్తీయులు అతని పట్టుకొని అతని కన్నులను ఊడదీసి గాజాకు అతని తీసికొని వచ్చి యిత్తడి సంకెళ్లచేత అతని బంధించిరి.

22. అతడు బందీగృహములో తిరగలి విసరువాడాయెను. అయితే అతడు క్షౌరము చేయబడిన తరువాత అతని తలవెండ్రుకలుతిరిగి మొలుచుటకు మొదలు పెట్టెను.

23. ఫిలిష్తీయుల సర్దారులుమన దేవత మన శత్రువైన సమ్సోనును మనచేతికి అప్పగించియున్నదని చెప్పుకొని, తమ దేవతయైన దాగోనుకు మహాబలి అర్పించుటకును పండుగ ఆచరించుటకును కూడు కొనిరి.

24. జనులు సమ్సో నును చూచినప్పుడుమన దేశమును పాడుచేసినవాడును మనలో అనేకులను చంపినవాడునైన మన శత్రువుని మన దేవత మన చేతి కప్పగించియున్నదని చెప్పుకొనుచు తమ దేవతను స్తుతించిరి.

25. వారి హృదయములు సంతోషముతో నిండియుండగా వారుమనము పరిహాసము చేయుటకు సమ్సోనును పిలిపించుదము రండని సమ్సోనును బందీ గృహమునుండి పిలువనంపిరి. వారు అతని చూచి గుడి స్తంభముల మధ్యను అతని నిలువ బెట్టి పరిహాసముచేయగా

26. సమ్సోను తనచేతిని పట్టు కొనిన బంటుతో ఇట్లనెనుఈ గుడికి ఆధారముగానున్న స్తంభములను నన్ను తడవనిచ్చి విడువుము, నేను వాటిమీద ఆనుకొందును.

27. ఆ గుడి స్త్రీ పురుషులతో నిండియుండెను, ఫిలిష్తీయుల సర్దారు లందరు అక్కడ నుండిరి, వారు సమ్సోనును ఎగతాళి చేయగా గుడి కప్పుమీద స్త్రీ పురుషులు రమారమి మూడు వేలమంది చూచుచుండిరి.

28. అప్పుడు సమ్సోను యెహోవా ప్రభువా, దయచేసి నన్ను జ్ఞాపకము చేసి కొనుము, దేవా దయచేసి యీసారి మాత్రమే నన్ను బల పరచుము, నా రెండు కన్నుల నిమిత్తము ఫిలిష్తీయులను ఒక్కమారే దండించి పగతీర్చుకొననిమ్మని యెహోవాకు మొఱ్ఱపెట్టి
హెబ్రీయులకు 11:32

29. ఆ గుడికి ఆధారముగానున్న రెండు మధ్య స్తంభములలో ఒకదానిని కుడిచేతను ఒకదానిని ఎడమ చేతను పట్టుకొని

30. నేనును ఫిలిష్తీయులును చనిపోదుము గాక అని చెప్పి బలముతో వంగినప్పుడు గుడి ఆ సర్దారుల మీదను దానిలోనున్న జనులందరి మీదను పడెను. మరణ కాలమున అతడు చంపినవారి శవముల లెక్క జీవితకాల మందు అతడు చంపినవారి లెక్కకంటె ఎక్కువాయెను.

31. అప్పుడు అతని స్వదేశజనులును అతని తండ్రి యింటివా రందరును కూడి అతనిని మోసికొనివచ్చి జొర్యాకును ఎష్తాయోలుకును మధ్యనున్న అతని తండ్రియైన మానోహ సమాధిలో అతని పాతిపెట్టిరి. అతడు ఇరువది సంవత్సర ములు ఇశ్రాయేలీయులకు అధిపతిగానుండెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Judges - న్యాయాధిపతులు 16 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

గాజా నుండి సమ్సోను తప్పించుకోవడం. (1-3) 
ఈ సమయం వరకు, సామ్సన్ పాత్ర ఆకట్టుకునేలా ఇంకా అసాధారణంగా చిత్రీకరించబడింది. అయితే, ఈ అధ్యాయంలో, అతను నిజంగా దైవభక్తి గల వ్యక్తి కాదా అని కొందరు ప్రశ్నించేంత దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించాడు. అయినప్పటికీ, అపొస్తలుడు ఈ విషయాన్ని హెబ్రీయులకు 11:32లో పరిష్కరించాడు. గ్రంథంలోని బోధనలు మరియు ఉదాహరణలను పరిశీలించడం ద్వారా, సాతాను యొక్క మోసపూరిత పథకాలను, మానవ హృదయం యొక్క మోసాన్ని గుర్తించడం ద్వారా మరియు ప్రభువు తన ప్రజలతో తరచుగా వ్యవహరించే మార్గాలను పరిశీలిస్తే, ఈ చరిత్ర నుండి మనం విలువైన పాఠాలను నేర్చుకోవచ్చు. కొందరు ఈ ఖాతాల వద్ద అనవసరంగా పొరపాట్లు చేస్తారు, మరికొందరు విమర్శించడానికి మరియు అభ్యంతరం చెప్పడానికి కారణాలను కనుగొంటారు. సమ్సోనునివసించిన నిర్దిష్ట సమయాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం, ఎందుకంటే ఇది కొన్ని చర్యలను వివరించవచ్చు, స్వర్గం యొక్క ప్రత్యేక నియామకం లేకుండా మన కాలంలో చేస్తే, అది చాలా ఖండించదగినది. అదనంగా, సామ్సన్ జీవితంలో భక్తి మరియు భక్తి చర్యలు ఉండవచ్చు, అవి రికార్డ్ చేయబడితే, అతని పాత్రపై వేరొక కాంతిని ప్రసరింపజేసేవి. సమ్సోను యొక్క ప్రమాదకరమైన పరిస్థితిని గమనిద్దాం. మద్యపానం లేదా ఏదైనా దేహసంబంధమైన కోరికలలో మునిగిపోయే వారు తమ ఆధ్యాత్మిక విరోధులచే లక్ష్యంగా మరియు ఉచ్చులో చిక్కుకున్నప్పుడు వారు తమను తాము పెట్టుకునే ఆసన్నమైన ప్రమాదాన్ని చూస్తారు. వారు తమ పాపపు మార్గాల్లో ఎంత ఎక్కువగా మునిగిపోతారు మరియు సురక్షితంగా భావిస్తారు, వారు ఎదుర్కొనే ప్రమాదం అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది. సమ్సోను తన నిద్ర నుండి లేచి, తాను ఉన్న ఆపదను గ్రహించి, తన పాపానికి తిరిగి రాకూడదని నిర్ణయించుకున్నాడని మనం ఆశించవచ్చు. "ఈ అపరాధం కింద నేను సురక్షితంగా ఉండగలనా?" అనే ప్రశ్నను ఎదుర్కొంటుంది. అనేది కీలకం. అతను అలాంటి తనిఖీలు లేకుండా పడుకోవడం అనువైనది కాదు, కానీ అతను వాటిని విస్మరించి తన పాప స్థితిలో ఉండి ఉంటే అది చాలా ఘోరంగా ఉండేది.

సమ్సోను తన బలాన్ని ప్రకటించడానికి ప్రలోభపెట్టాడు. (4-17) 
స్త్రీల పట్ల మోహం కారణంగా గతంలో ఇబ్బందులు మరియు ఆపదలను ఎదుర్కొన్నప్పటికీ, సామ్సన్ తన తప్పుల నుండి నేర్చుకోలేకపోయాడు. మరోసారి, అతను అదే ఉచ్చులో పడ్డాడు మరియు విషాదకరంగా, ఈసారి అది ప్రాణాంతకంగా నిరూపించబడింది. లైసెన్షియల్ ప్రవర్తన యొక్క ఆకర్షణ ప్రజలను తప్పుదారి పట్టించేంత శక్తివంతమైనది మరియు వారి సున్నితత్వాన్ని దోచుకుంటుంది. చాలా మంది ఈ లోతైన గొయ్యిలో చిక్కుకున్నారు, మరియు కొంతమంది మాత్రమే తప్పించుకోగలిగారు, తరచుగా దైవిక దయ యొక్క అద్భుత ప్రదర్శన ద్వారా. అయినప్పటికీ, అటువంటి తప్పించుకోవడం తరచుగా ఒకరి కీర్తి, ఉపయోగము మరియు ఇతర ప్రాపంచిక లాభాల యొక్క ఖర్చుతో వస్తుంది, వారి ఆత్మలు మాత్రమే చెక్కుచెదరకుండా ఉంటాయి. అటువంటి చర్యలను అనుసరించే బాధలు మరియు వేదనలు పాపం అందించే ఏవైనా క్షణికమైన ఆనందాలను అధిగమించి, పర్యవసానాల తీవ్రతను పెంచుతాయి.

ఫిలిష్తీయులు సమ్సోనును పట్టుకొని అతని కన్నులు బయటపెట్టారు. (18-21) 
తప్పుడు భద్రత నుండి ఉత్పన్నమయ్యే వినాశకరమైన పరిణామాలకు ఇది స్పష్టమైన ఉదాహరణగా పనిచేస్తుంది. సాతాను మోసపూరితంగా ప్రజలను సురక్షిత భావంలోకి నెట్టడం ద్వారా మరియు ఏవైనా ఆందోళనలు లేదా భయాలను పట్టించుకోకుండా వారిని ఒప్పించడం ద్వారా నాశనం చేస్తాడు. ఈ స్థితిలో, వారు తమ బలాన్ని, గౌరవాన్ని కోల్పోయే అవకాశం ఉంది మరియు చివరికి, వారు అతని పథకాలకు బందీలుగా మారతారు. మనం భౌతికంగా విశ్రాంతి తీసుకోవచ్చు, మన ఆధ్యాత్మిక విరోధులు తమ ప్రయత్నాలను ఎప్పటికీ ఆపరు. సమ్సోను పతనం అతని కళ్ళ ద్వారా ప్రారంభమైంది, ఎందుకంటే అవి అతని పాపపు చర్యలకు ప్రవేశ ద్వారం (వచనం 1). పర్యవసానంగా, ఫిలిష్తీయులు అతనిని అంధుడిని చేశారు, అతని స్వంత కామము అతని ఎంపికల ప్రమాదాల పట్ల అతనిని ఎలా అంధుడిని చేశాయో ఆలోచించడానికి అతనికి సమయాన్ని అందించారు. మన ఆధ్యాత్మిక దృష్టిని కాపాడుకోవడానికి ఒక ప్రభావవంతమైన మార్గం ఏమిటంటే, మన దృష్టిని పనికిరాని మరియు పాపాత్మకమైన పరధ్యానాల నుండి దూరంగా ఉంచడం. సమ్సోను పతనం నుండి మనం జాగ్రత్త వహించాలి మరియు అన్ని శరీర కోరికల నుండి కాపాడుకోవడంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. మనము దేవునికి మన సమర్పణను రాజీ చేసుకొని, ఆధ్యాత్మిక నజరైట్‌ల వలె ఆయనతో మన విడిపోవడాన్ని ఉల్లంఘించినప్పుడు, మనలను గౌరవప్రదంగా మరియు సమర్థించుకునేవాటిని కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది. అతని కథ విశ్వాసంగా ఉండటానికి మరియు ధర్మమార్గానికి కట్టుబడి ఉండటానికి రిమైండర్‌గా ఉపయోగపడనివ్వండి.

సమ్సోను బలం పునరుద్ధరించబడింది. (22-24) 
సమ్సోను యొక్క బాధలు అతనిలో ప్రగాఢమైన పశ్చాత్తాపానికి ఉత్ప్రేరకంగా పనిచేశాయి. అతని భౌతిక దృష్టిని కోల్పోవడం అతని అవగాహన యొక్క కళ్ళు తెరిచింది, మరియు శారీరక బలం కోల్పోవడం అతని ఆధ్యాత్మిక శక్తిని పునరుద్ధరించడానికి దారితీసింది. కొందరు దారి తప్పి చాలా లోతులకు దిగడానికి అనుమతించబడినప్పటికీ, ప్రభువు చివరికి వారిని తిరిగి పొందుతాడు, వారి తీవ్రమైన తాత్కాలిక బాధల ద్వారా పాపం పట్ల తన అసంతృప్తిని ప్రదర్శిస్తాడు మరియు నాశనం అంచు నుండి వారిని రక్షించాడు. వేషధారులు ఈ ఉదాహరణలను వక్రీకరించవచ్చు మరియు అవిశ్వాసులు వారిని ఎగతాళి చేసినప్పటికీ, నిజమైన క్రైస్తవులు వారిలో వినయం, జాగరూకత మరియు జాగరూకత యొక్క మూలాన్ని కనుగొంటారు. వారు ప్రభువుపై మరింత సరళంగా ఆధారపడటం నేర్చుకుంటారు, తడబడకుండా ఉండటానికి ప్రార్థనలో మరింత ఉత్సాహంగా ఉంటారు మరియు వారి సంరక్షణ కోసం ప్రశంసలు అందిస్తారు. ఒకవేళ కుంగిపోయినా, వారు నిరాశలో మునిగిపోకుండా ఉంటారు.

అతను చాలా మంది ఫిలిష్తీయులను నాశనం చేస్తాడు. (25-31)
వారి స్వంత మూర్ఖపు చర్యలు వారి పతనానికి దారితీస్తున్నప్పటికీ, దేవుని సేవకులను ఎగతాళి చేయడం మరియు దుర్వినియోగం చేయడం వ్యక్తులు లేదా మొత్తం సమాజాల కోసం పాపాలు పేరుకుపోవడాన్ని వేగవంతం చేస్తుంది. సమ్సోను విషయంలో, దేవుడు తనకు, ఇశ్రాయేలు దేశానికి మరియు సమ్సోనుకు అన్యాయం చేసిన వారిపై ప్రతీకారం తీర్చుకోవడానికి అతని హృదయాన్ని కదిలించాడు, ప్రతినిధి వ్యక్తిగా వ్యవహరించాడు. ప్రార్థన ద్వారా, సామ్సన్ తన అతిక్రమణల కారణంగా కోల్పోయిన బలాన్ని తిరిగి పొందాడు. సమ్సోను యొక్క చర్యలు వ్యక్తిగత ప్రతీకారం లేదా కేవలం అభిరుచితో నడపబడలేదని గమనించడం చాలా ముఖ్యం, కానీ దేవుని మహిమ మరియు ఇజ్రాయెల్ సంక్షేమం కోసం పవిత్రమైన ఉత్సాహంతో. సామ్సన్ ప్రార్థనను దేవుడు అంగీకరించడం మరియు అతని తదుపరి సమాధానం అతని ధర్మానికి సాక్ష్యంగా నిలుస్తాయి. ఇంటి నాశనము సమ్సోను యొక్క మానవ బలంతో కాదు, దేవుని సర్వశక్తిమంతమైన శక్తితో జరిగింది. ఈ పరిస్థితిలో సామ్సన్ చర్యలు సమర్థించబడ్డాయి, ఎందుకంటే అతను తన మరణాన్ని కాకుండా ఇజ్రాయెల్ యొక్క విమోచన మరియు వారి శత్రువుల ఓటమిని కోరుకున్నాడు. సమ్సోను ఫిలిష్తీయుల మధ్య బందిఖానాలో తన మరణాన్ని ఎదుర్కొన్నప్పటికీ, తన పాపాలకు కఠినమైన మందలింపుగా సేవ చేస్తూ, అతను తన హృదయంలో నిజమైన పశ్చాత్తాపంతో మరణించాడు. అతని మరణం యొక్క ప్రభావం, సాతాను ఆధిపత్యం యొక్క పునాదులను పడగొట్టి, తన ప్రజలకు విముక్తిని అందించి, అతిక్రమించినవారి మధ్య తన జీవితాన్ని ఇష్టపూర్వకంగా త్యాగం చేసిన క్రీస్తు యొక్క ప్రభావాన్ని సూచిస్తుంది. సామ్సన్ యొక్క ముఖ్యమైన పాపాలు మరియు అతను ఎదుర్కొన్న న్యాయమైన తీర్పులు ఉన్నప్పటికీ, అతను చివరికి ప్రభువు నుండి దయను పొందాడు. రక్షకునిలో ఆశ్రయం పొందుతున్న ప్రతి పశ్చాత్తాపపడిన ఆత్మ, ఎవరి రక్తం అన్ని పాపాలను శుభ్రపరుస్తుంది, వాస్తవానికి ఇది దయను పొందుతుందని ఇది శక్తివంతమైన రిమైండర్‌గా పనిచేస్తుంది. అయితే, ఇది తరువాత పశ్చాత్తాపం మరియు మోక్షం యొక్క ఆశతో పాపంలో మునిగిపోయే ఆహ్వానంగా చూడకూడదని స్పష్టం చేయడం చాలా అవసరం. అలాంటి దృక్పథం లోపభూయిష్టమైనది మరియు ప్రమాదకరమైనది. బదులుగా, ఇది నిజంగా పశ్చాత్తాపపడి, క్రీస్తు ద్వారా క్షమాపణ కోరుతూ ఆయన వైపు తిరిగే వారిపట్ల దేవునికి ఉన్న అనంతమైన కరుణను హైలైట్ చేస్తుంది.Shortcut Links
న్యాయాధిపతులు - Judges : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |