Job - యోబు 9 | View All

1. అప్పుడు యోబు ఈలాగున ప్రత్యుత్తరమిచ్చెను

2. వాస్తవమే, ఆ సంగతి అంతేయని నేనెరుగుదును. నరుడు దేవుని దృష్టికి ఎట్లు నిర్దోషియగును?

3. వాడు ఆయనతో వ్యాజ్యెమాడ గోరినయెడలవేయి ప్రశ్నలలో ఒక్కదానికైనను వాడు ఆయనకుఉత్తరమియ్యలేడు.

4. ఆయన మహా వివేకి, అధిక బలసంపన్నుడుఆయనతో పోరాడ తెగించి హాని నొందనివాడెవడు?

5. వాటికి తెలియకుండ పర్వతములను తీసివేయువాడు ఆయనే ఉగ్రతకలిగి వాటిని బోర్లదోయువాడు ఆయనే

6. భూమిని దాని స్థలములో నుండి కదలించువాడుఆయనేదాని స్తంభములు అదరచేయువాడు ఆయనే

7. ఉదయింపవద్దని ఆయన సూర్యునికి ఆజ్ఞాపింపగా అతడు ఉదయింపడు ఆయన నక్షత్రములను మరుగుపరచును.

8. ఆయన ఒక్కడే ఆకాశమండలమును విశాలపరచువాడు సముద్రతరంగములమీద ఆయన నడుచుచున్నాడు.

9. ఆయన స్వాతి మృగశీర్షము కృత్తిక అనువాటిని దక్షిణనక్షత్రరాసులను చేసినవాడు.

10. ఎవడును తెలిసికొనలేని మహత్తయిన కార్యములను లెక్కలేనన్ని అద్భుతక్రియలను ఆయన చేయుచున్నాడు.

11. ఇదిగో ఆయన నా సమీపమున గడచిపోవుచున్నాడుగాని నేనాయనను కనుగొనలేను నా చేరువను పోవుచున్నాడు గాని ఆయన నాకు కనబడడు.

12. ఆయన పట్టుకొనిపోగా ఆయనను అడ్డగింపగలవాడెవడు? నీవేమి చేయుచున్నావని ఆయనను అడుగతగినవాడెవడు?

13. దేవుని కోపము చల్లారదురాహాబు సహాయులు ఆయనకు లోబడుదురు.

14. కావున ఆయనకు ప్రత్యుత్తరమిచ్చుటకు నేనెంతటివాడను? ఆయనతో వాదించుచు సరియైన మాటలు పలుకుటకు నేనేపాటివాడను?

15. నేను నిర్దోషినై యుండినను ఆయనకు ప్రత్యుత్తరము చెప్పజాలను న్యాయకర్తయని నేనాయనను బతిమాలుకొనదగును.

16. నేను మొఱ్ఱపెట్టినప్పుడు ఆయన నాకుత్తరమిచ్చినను ఆయన నా మాట ఆలకించెనని నేను నమ్మజాలను.

17. ఆయన ఆలకింపక పెనుగాలిచేత నన్ను నలుగగొట్టు చున్నాడు నిర్ణిమిత్తముగా నా గాయములను విస్తరింపజేయుచున్నాడు

18. ఆయన నన్ను ఊపిరి తీయనియ్యడు చేదైనవాటిని నాకు తినిపించును.

19. బలవంతుల శక్తినిగూర్చి వాదము కలుగగా - నేనే యున్నానని ఆయన యనును న్యాయవిధినిగూర్చి వాదము కలుగగా - ప్రతివాదిగా నుండ తెగించువాడెవడని ఆయన యనును?

20. నా వ్యాజ్యెము న్యాయమైనను నా మాటలు నామీద నేరము మోపును నేను యథార్థవంతుడనైనను దోషియని ఆయన నన్ను నిరూపించును.

21. నేను యథార్థవంతుడనైనను నాయందు నాకిష్టములేదునేను నా ప్రాణము తృణీకరించుచున్నాను.

22. ఏమి చేసినను ఒక్కటే కావున - యథార్థవంతులనేమి దుష్టులనేమి భేదములేకుండ ఆయన అందరిని నశింపజేయుచున్నాడని నేను వాదించుచున్నాను.

23. సమూలధ్వంసము ఆకస్మికముగా కలిగి నాశనముచేయగానిర్దోషుల ఆపదను చూచి ఆయన హాస్యము చేయును.

24. భూమి దుష్టులచేతికి అప్పగింపబడియున్నదివారి న్యాయాధిపతులు మంచి చెడ్డలు గుర్తింపలేకుండ ఆయన చేయును. ఆయన గాక ఇవి అన్నియు జరిగించువాడు మరి ఎవడు?

25. పరుగుమీద పోవువానికంటె నా దినములు త్వరగా గతించుచున్న విక్షేమము లేకయే అవి గతించిపోవుచున్నవి.

26. రెల్లుపడవలు దాటిపోవునట్లు అవి జరిగిపోవునుఎరమీదికి విసురున దిగు పక్షిరాజువలె అవి త్వరపడిపోవును.

27. నా శ్రమను మరచిపోయెదననియుదుఃఖముఖుడనై యుండుట మాని సంతోషముగానుండెదననియు నేను అనుకొంటినా?

28. నా సమస్త బాధలకు భయపడి వణకుచున్నానునీవు నన్ను నిర్దోషినిగా ఎంచవను సంగతి నేను నిశ్చ యముగా ఎరిగియున్నాను

29. నన్ను దోషినిగా ఎంచవలసి వచ్చెను గదా కాబట్టి నాకు ఈ వ్యర్థప్రయాసమేల?

30. నేను హిమముతో నన్ను కడుగుకొనిననుసబ్బుతో నా చేతులు కడుగుకొనినను

31. నీవు నన్ను గోతిలో ముంచెదవు అప్పుడు నేను నా స్వంతవస్త్రములకై అసహ్యుడనగుదును.

32. ఆయన నావలె నరుడు కాడునేను ఆయనతో వ్యాజ్యెమాడజాలనుమేము కలిసి న్యాయవిమర్శకు పోలేము.

33. మా యిద్దరిమీద చెయ్య ఉంచదగిన మధ్యవర్తి మాకులేడు.

34. ఆయన తన దండమును నామీదనుండి తీసివేయవలెనునేను భ్రమసిపోకుండ ఆయన తన భయంకర మహాత్మ్యమును నాకు కనుపరచకుండవలెను.

35. అప్పుడు ఆయనకు భయపడక నేను మాటలాడెదను, ఏలయనగా నేను అట్టివాడను కాననుకొనుచున్నాను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Job - యోబు 9 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

యోబు దేవుని న్యాయాన్ని అంగీకరించాడు. (1-13) 
ఈ ప్రతిస్పందనలో, జాబ్ దేవుని న్యాయంపై తనకున్న అచంచలమైన విశ్వాసాన్ని ధృవీకరిస్తాడు, అదే సమయంలో కపటత్వం యొక్క ఏదైనా నెపంను తిరస్కరించాడు. దైవం ముందు మర్త్యుడు ఎలా సమానంగా నిలబడగలడని అతను ఆలోచిస్తాడు. అతను తన అనేక అతిక్రమణలను బహిరంగంగా అంగీకరిస్తాడు, గణనను అధిగమించాడు. దేవుని సంభావ్య పరిశీలనను ఎదుర్కొన్నప్పుడు, తన ఆలోచనలు, మాటలు లేదా పనులలో కొంత భాగం కూడా నీతియుక్తమైన తీర్పును తట్టుకోలేవని యోబు అంగీకరించాడు. అందువలన, అతను తన ప్రస్తుత బాధలు న్యాయమైన పర్యవసానంగా నమ్ముతాడు. యోబు దేవుని ప్రగాఢ జ్ఞానం మరియు సర్వశక్తి గురించి ఆలోచించినప్పుడు, అతని మనోవేదనలు నేపథ్యానికి మరుగునపడిపోతాయి. మన పరిమిత అవగాహన దేవుని ఉద్దేశాలను లేదా చర్యలను అర్థం చేసుకోకుండా నిరోధిస్తుంది. దేవుని అధికారం సవాలు చేసే ఏ జీవి సామర్థ్యానికి మించి పనిచేస్తుంది. ఇతరులకు సహాయం చేసే శక్తి తమకు ఉందని విశ్వసించే వారు దానిని ఎదుర్కొన్నప్పుడు తమను తాము శక్తిహీనులుగా భావిస్తారు.

అతడు దేవునితో వాదించలేడు. (14-21) 
అధ్యాయం 1లో అందించబడినట్లుగా, జాబ్ తన స్వంత అంచనాలో స్థిరంగా నీతిమంతుడిగా ఉంటాడు. ఈ ప్రతిస్పందన, దేవుని గొప్పతనాన్ని మరియు ఆధిపత్యాన్ని ఎత్తిచూపుతూ, అంతర్లీన విషయాల కంటే, విధి యొక్క ఆర్కెస్ట్రేటర్ మరియు బాధపడ్డ వ్యక్తి మధ్య సంఘర్షణ శక్తి డైనమిక్స్‌కు సంబంధించినదని సూక్ష్మంగా సూచిస్తుంది. న్యాయం. స్పష్టంగా, గర్వం యొక్క సంకేతాలు మరియు స్వీయ-నీతి యొక్క వైఖరి బయటపడటం ప్రారంభమవుతుంది. తనను తాను సమర్థించుకోవడానికి దేవుణ్ణి విమర్శించాలనే యోబు యొక్క మొగ్గు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది, ఆ ధోరణి అతనికి తర్వాత చీవాట్లు తెచ్చిపెట్టింది. ఏది ఏమైనప్పటికీ, జాబ్ యొక్క స్వీయ-అవగాహన అతని పాత్రను పరీక్షించడానికి ధైర్యం చేయకుండా నిరోధిస్తుంది. మనం మన నిర్దోషిత్వాన్ని మరియు పాపం లేనివారమని చెప్పుకుంటే, మనం మనల్ని మనం మోసం చేసుకోవడమే కాకుండా దేవునికి సవాలు చేస్తాము, ఎందుకంటే ఈ వాదన సత్యానికి విరుద్ధంగా మరియు లేఖనానికి విరుద్ధంగా ఉంది. అయినప్పటికీ, యోబ్ తన బాధలకు స్పష్టమైన కారణం లేదని నొక్కి చెప్పడం ద్వారా దేవుని దయ మరియు నిష్పక్షపాతం రెండింటినీ ఆలోచిస్తాడని గమనించడం చాలా అవసరం.

పురుషులు బాహ్య స్థితిని బట్టి అంచనా వేయకూడదు. (22-24) 
చర్చలో ఉన్న కేంద్ర వివాదాన్ని జాబ్ క్లుప్తంగా ప్రస్తావించారు. అతని సహచరులు ఈ భూసంబంధమైన రాజ్యంలో శ్రేయస్సు కేవలం నీతిమంతులు మరియు సద్గురువులకు మాత్రమే కేటాయించబడిందని వాదించారు, దుఃఖాన్ని మరియు బాధలను ప్రత్యేకంగా దుష్టులకు ఆపాదించారు. దీనికి విరుద్ధంగా, నీతిమంతులు గణనీయమైన కష్టాలను సహిస్తున్నప్పుడు దుష్టులు అభివృద్ధి చెందుతారని తరచుగా గమనించినట్లు జాబ్ నొక్కిచెప్పాడు. అయితే, దేవుడు ఇష్టపూర్వకంగా బాధించనందున, యోబు వ్యక్తీకరణలో తీవ్రమైన భావోద్వేగం ఉంటుంది. వాగ్వాదం లేదా అసంతృప్తితో ఒకరి ఆత్మ రెచ్చిపోయినప్పుడు, ఒకరి మాటల పట్ల జాగ్రత్త వహించడం తప్పనిసరి అవుతుంది.

ఉద్యోగం సమస్యల గురించి ఫిర్యాదు చేసింది. (25-35)
మన క్షణికమైన సమయాన్ని తిరిగి పొందడం మరియు జ్ఞానయుక్తంగా ఉపయోగించడం అనే తక్షణ అవసరంతో విభేదించినప్పుడు కాలక్షేపాల కోసం మన అవసరం ఎంత తక్కువగా కనిపిస్తుంది, అది అనంతమైన శాశ్వతమైన రాజ్యం వైపు నిరంతరాయంగా పరుగెత్తుతుంది! ప్రస్తుత క్షణం యొక్క క్షణికమైన ఆనందాలు వారి శూన్యతను బహిర్గతం చేస్తాయి, ఎందుకంటే అవి సమయం ముగిసేలోపు జారిపోతాయి. మన కర్తవ్యాలను నెరవేర్చినట్లు ప్రతిబింబించడం అంతిమంగా సంతృప్తిని ఇస్తుంది, పోగుచేసిన ప్రాపంచిక సంపదలను గుర్తుచేసుకోవడం వలె కాకుండా, అవి విస్మరించబడిన తర్వాత వాటికి విలువ ఉండదు.
దేవుని గురించి యోబు విలపించినది, అమోఘమైనది మరియు లొంగనిదిగా చిత్రీకరించబడింది, ఇది అతని మానవ బలహీనతలో పాతుకుపోయిన వ్యక్తీకరణ. అయితే, ఒక మధ్యవర్తి, ఒక డేస్‌మాన్, మధ్యవర్తి, మన పక్షాన నిలుస్తాడు-దేవుని ప్రియ కుమారుడు, సిలువపై తన రక్తాన్ని త్యాగం చేయడం ద్వారా మన శాంతిని కాపాడాడు. తన ద్వారా దేవుని సమీపించే వారందరినీ పూర్తిగా రక్షించగల సామర్థ్యం ఆయనకు ఉంది. ఆయన నామంలో మన నమ్మకాన్ని ఉంచడం ద్వారా, మన పాపాలు సముద్రపు లోతుల్లో మునిగిపోతాయి; మేము అన్ని అపవిత్రత నుండి శుద్ధి చేయబడతాము, మంచు కంటే స్వచ్ఛమైనదిగా మారాము, తద్వారా మనపై ఎటువంటి నిందలు మోపబడవు. మనం నీతి మరియు మోక్షాన్ని ధరించి, పరిశుద్ధాత్మ కృపతో అలంకరించబడ్డాము మరియు దేవుని మహిమ యొక్క ప్రకాశవంతమైన సన్నిధిలో దోషరహితులుగా ఆనందంగా సమర్పించబడ్డాము. మనల్ని మనం సమర్థించుకోవడం మరియు దేవుడు స్వయంగా ప్రసాదించిన దైవిక సమర్థనను స్వీకరించడం మధ్య వ్యత్యాసాన్ని మనం గ్రహిద్దాం.
అల్లకల్లోల సమయాల్లో, ఇతరులు ఈ భయంకరమైన అగాధాన్ని అధిగమించారని గుర్తించి, జాబ్ ప్రయాణం గురించి ఆందోళన చెందుతున్న ఆత్మను జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. దేవుడు వింటాడా లేదా విమోచనను అందిస్తాడా అనే సందేహంతో పోరాడుతున్నప్పటికీ, తుఫాను అణచివేయబడడాన్ని వారు చూశారు మరియు వారు కోరుకున్న స్వర్గానికి మార్గనిర్దేశం చేశారు. డెవిల్స్ కుతంత్రాలకు వ్యతిరేకంగా గట్టిగా నిలబడండి; దేవుని గురించి నిరుత్సాహపరిచే ఆలోచనలకు లేదా మీ గురించి నిరాశాజనకమైన తీర్పులకు లొంగకండి. బదులుగా, అలసిపోయిన మరియు భారంగా ఉన్నవారికి ఆహ్వానం పంపే వ్యక్తి వైపు తిరగండి, వారు దూరంగా ఉండరని హామీ ఇస్తారు.Shortcut Links
యోబు - Job : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |