Kings II - 2 రాజులు 5 | View All

1. సిరియారాజు సైన్యాధిపతియైన నయమాను అను నొక డుండెను. అతనిచేత యెహోవాయే సిరియా దేశమునకు జయము కలుగజేసి యుండెను గనుక అతడు తన యజ మానుని దృష్టికి ఘనుడై దయపొందినవాడాయెను. అతడు మహా పరాక్రమశాలియై యుండెను గాని అతడు కుష్ఠ రోగి.
లూకా 4:27

2. సిరియనులు గుంపు గుంపులుగా బయలుదేరి ఇశ్రా యేలు దేశముమీదికి పోయి యుండిరి. వారచ్చటనుండి యొక చిన్నదాని చెరగొని తేగా, అది నయమాను భార్యకు పరిచారము చేయుచుండెను.

3. అదిషోమ్రో నులోనున్న ప్రవక్తదగ్గర నా యేలినవాడుండవలెనని నేనెంతో కోరుచున్నాను; అతడు నా యేలినవానికి కలిగిన కుష్ఠరోగమును బాగుచేయునని తన యజమానురాలితో అనెను.

4. నయమాను రాజునొద్దకు పోయి ఇశ్రాయేలు దేశపు చిన్నది చెప్పిన మాటలను అతనికి తెలియజేయగా

5. సిరియా రాజునేను ఇశ్రాయేలు రాజునకు దూతచేత పత్రిక పంపించెదనని ఆజ్ఞ ఇచ్చెను గనుక అతడు ఇరువది మణుగుల వెండియు లక్ష యిరువది వేల రూపాయిల బంగారును పది దుస్తుల బట్టలను తీసికొని పోయి ఇశ్రా యేలురాజునకు పత్రికను అప్పగించెను.

6. ఆ పత్రికలో ఉన్న సంగతి యేదనగానా సేవకుడైన నయమానునకు కలిగిన కుష్ఠరోగమును నీవు బాగుచేయవలెనని యీ పత్రికను అతనిచేత నీకు పంపించి యున్నాను.

7. ఇశ్రాయేలురాజు ఈ పత్రికను చదివి వస్త్రములు చింపుకొనిచంపుటకును బ్రతికించుటకును నేను దేవుడనా? ఒకనికి కలిగిన కుష్ఠరోగమును మాన్పుమని నాయొద్దకు ఇతడు పంపుటయేమి? నాతో కలహమునకు కారణము అతడు ఎట్లు వెదకుచున్నాడో మీరు ఆలోచించుడనెను.

8. ఇశ్రాయేలు రాజు తన వస్త్రమును చింపుకొనిన సంగతి దైవజనుడైన ఎలీషాకు వినబడినప్పుడు అతడునీ వస్త్ర ములు నీ వెందుకు చింపుకొంటివి? ఇశ్రాయేలులో ప్రవక్త యొకడున్నాడని అతనికి తెలియబడునట్లు అతని నాయొద్దకు రానిమ్ము అని రాజునకు వర్తమానము చేసెను.

9. నయమాను గుఱ్ఱములతోను రథముతోను వచ్చి ఎలీషా యింటి ద్వారము ముందర నిలిచియుండగా

10. ఎలీషానీవు యొర్దానునదికి పోయి యేడు మారులు స్నానము చేయుము, నీ ఒళ్లు మరల బాగై నీవు శుద్ధుడవగుదువని అతనితో చెప్పుటకు ఒక దూతను పంపెను.
యోహాను 9:7

11. అందుకు నయమాను కోపము తెచ్చుకొని తిరిగి పోయి యిట్లనెను అతడు నా యొద్దకు వచ్చి నిలిచి, తన దేవుడైన యెహోవా నామ మునుబట్టి తన చెయ్యి రోగముగా ఉన్న స్థలముమీద ఆడించి కుష్ఠరోగమును మాన్పునని నేననుకొంటిని.

12. దమస్కు నదులైన అబానాయును ఫర్పరును ఇశ్రాయేలు దేశములోని నదులన్నిటికంటె శ్రేష్ఠమైనవి కావా? వాటిలో స్నానముచేసి శుద్ధి నొందలేనా అని అనుకొని రౌద్రుడై తిరిగి వెళ్లిపోయెను.

13. అయితే అతని దాసులలో ఒకడు వచ్చినాయనా, ఆ ప్రవక్త యేదైన నొక గొప్ప కార్యము చేయుమని నియమించినయెడల నీవు చేయ కుందువా? అయితే స్నానముచేసి శుద్ధుడవు కమ్మను మాట దానికంటె మేలుకాదా అని చెప్పినప్పుడు

14. అతడు పోయి దైవజనుడు చెప్పినట్లు యొర్దాను నదిలో ఏడు మారులు మునుగగా అతని దేహము పసిపిల్ల దేహమువలెనై అతడు శుద్ధుడాయెను.

15. అప్పుడతడు తన పరివారముతోకూడ దైవజనునిదగ్గరకు తిరిగివచ్చి అతని ముందర నిలిచిచిత్త గించుము; ఇశ్రాయేలులోనున్న దేవుడు తప్ప లోక మంతటియందును మరియొక దేవుడు లేడని నేను ఎరుగు దును; ఇప్పుడు నీవు నీ దాసుడనైన నా యొద్ద బహు మానము తీసికొనవలసినదని అతనితో చెప్పగా

16. ఎలీషాఎవని సన్నిధిని నేను నిలువబడియున్నానో, ఇశ్రాయేలు దేవుడైన ఆ యెహోవా జీవముతోడు నేనేమియు తీసికొనను అని చెప్పెను. నయమాను అతనిని ఎంతో బతి మాలినను అతడు ఒప్పక పోయెను.

17. అప్పుడుయెహో వాకు తప్ప దహనబలినైనను మరి యే బలినైనను ఇతరమైన దేవతలకు నేనికను అర్పింపను; రెండు కంచరగాడిదలు మోయుపాటి మన్ను నీ దాసుడనైన నాకు ఇప్పించ కూడదా?

18. నా యజమానుడు మ్రొక్కుటకు రిమ్మోను గుడిలో చొచ్చి నా చేతిమీద ఆనుకొనునప్పుడు, నేను రిమ్మోను గుడిలో నమస్కారము చేసినయెడల, రిమ్మోను గుడిలో నేను నమస్కారముచేసిన సంగతిని గూర్చి యెహోవా నీ దాసుడనైన నన్ను క్షమించునుగాకని

19. నయమాను చెప్పగాఒఎలీషానెమ్మదిగలిగి పొమ్మని అతనికి సెలవిచ్చెను. అతడు ఎలీషాయొద్దనుండి వెళ్లి కొంత దూరము సాగిపోయెను.
మార్కు 5:34

20. అంతట దైవజనుడైన ఎలీషాకు సేవకుడగు గేహజీ సిరియనుడైన యీ నయమాను తీసికొని వచ్చిన వాటిని అంగీకరించుటకు నా యజమానునికి మనస్సు లేకపోయెను గాని, యెహోవా జీవముతోడు నేను పరుగెత్తికొని పోయి అతని కలిసికొని అతనియొద్ద ఏదైనను తీసికొందు ననుకొని

21. నయమానును కలిసికొనుటకై పోవుచుండగా, నయమాను తన వెనుకనుండి పరుగున వచ్చుచున్న వానిని చూచి తన రథముమీదనుండి దిగి వానిని ఎదుర్కొనిక్షేమమా అని అడిగెను. అతడుక్షేమమే అని చెప్పి

22. నా యజమానుడు నాచేత వర్తమానము పంపిప్రవక్తల శిష్యులలో ఇద్దరు ¸యౌవనులు ఎఫ్రాయిము మన్యము నుండి నాయొద్దకు ఇప్పుడే వచ్చిరి గనుక నీవు వారికొరకు రెండు మణుగుల వెండియు రెండు దుస్తుల బట్టలును దయ చేయుమని సెలవిచ్చుచున్నాడనెను.

23. అందుకు నయమానునీకు అనుకూలమైతే రెట్టింపు వెండి తీసికొనుమని బతిమాలి, రెండు సంచులలో నాలుగు మణుగుల వెండి కట్టి రెండు దుస్తుల బట్టలనిచ్చి, తన పనివారిలో ఇద్దరి మీద వాటిని వేయగా వారు గేహజీ ముందర వాటిని మోసికొని పోయిరి.

24. మెట్లదగ్గరకు వారు రాగానే వారి యొద్దనుండి గేహజీ వాటిని తీసికొని యింటిలో దాచి వారికి సెలవియ్యగా వారు వెళ్లిపోయిరి.

25. అతడు లోపలికి పోయి తన యజమానుని ముందరనిలువగా ఎలీషా వానిని చూచిగేహజీ, నీవెచ్చటనుండి వచ్చితివని అడిగి నందుకు వాడునీ దాసుడనైన నేను ఎచ్చటికిని పోలే దనెను.

26. అంతట ఎలీషా వానితోఆ మనుష్యుడు తన రథము దిగి నిన్ను ఎదుర్కొనుటకు తిరిగి వచ్చినప్పుడు నా మనసు నీతోకూడ రాలేదా? ద్రవ్యమును వస్త్రములను ఒలీవచెట్ల తోటలను ద్రాక్షతోటలను గొఱ్ఱెలను ఎడ్లను దాసదాసీలను సంపాదించుకొనుటకు ఇది సమయమా?

27. కాబట్టి నయమానునకు కలిగిన కుష్ఠు నీకును నీ సంతతికిని సర్వకాలము అంటియుండును అని చెప్పగా వాడు మంచువలె తెల్లనైన కుష్ఠము గలిగి ఎలీషా ఎదుట నుండి బయటికి వెళ్లెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Kings II - 2 రాజులు 5 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

నయమాను కుష్ఠురోగము. (1-8) 
సిరియన్లు విగ్రహారాధనను ఆచరించి, దేవుని ప్రజలను అణచివేసినప్పటికీ, నయమాను ద్వారా వచ్చిన విమోచన ఈ ఖాతాలో ప్రభువుకు ఆపాదించబడింది. ఇది స్క్రిప్చర్‌లో ఉపయోగించిన భాషతో సమానంగా ఉంటుంది, అయితే సాంప్రదాయిక చారిత్రక కథనాలను కంపోజ్ చేసేవారు తరచుగా దేవుని పట్ల శ్రద్ధ లేకపోవడాన్ని ప్రదర్శిస్తారు. మానవుని గొప్పతనం లేదా ప్రతిష్ట ఏ ఒక్క వ్యక్తిని జీవితంలోని కఠినమైన పరీక్షల నుండి కాపాడలేవు. విలాసవంతమైన మరియు శక్తివంతమైన బాహ్య భాగాల క్రింద, పెళుసుగా మరియు అనారోగ్య శరీరాలు ఉండవచ్చు. ప్రతి వ్యక్తి కొన్ని లోపాలను లేదా అసంపూర్ణతను కలిగి ఉంటాడు, అది వారిని కలుషితం చేస్తుంది మరియు తగ్గిస్తుంది, వారి గొప్పతనాన్ని తగ్గిస్తుంది మరియు వారి ఆనందాన్ని తగ్గిస్తుంది.
ఆమె కేవలం చిన్న అమ్మాయి అయినప్పటికీ, ఈ చిన్న పనిమనిషి ఇశ్రాయేలీయులలో ప్రసిద్ధి చెందిన ప్రవక్త గురించి వివరాలను అందించగలదు. పిల్లలు ఎక్కడికి వెళ్లినా ఈ కథలను పంచుకునేలా చిన్నప్పటి నుండే దేవుని అద్భుత కార్యాలను పిల్లలకు పరిచయం చేయడం చాలా ముఖ్యం. ఈ యువతి తన యజమాని శ్రేయస్సును కోరుకున్నట్లే, బందీగా మరియు ఇష్టపడని సేవకురాలిగా ఉన్నప్పటికీ, ఇష్టపూర్వకంగా సేవ చేసే వారు తమ యజమానుల క్షేమం కోరడానికి మరింత మొగ్గు చూపాలి. సేవకులు దేవుని మహిమ మరియు ఆయన ప్రవక్తల గౌరవం గురించి వారి జ్ఞానాన్ని పంచుకోవడం ద్వారా వారు సేవ చేసే గృహాలకు దీవెనలు తీసుకురాగలరు.
ఆ యువతి నీచ స్థితి కారణంగా ఆమె మాటలను నయమాన్ తోసిపుచ్చలేదు. ప్రజలు శారీరక రుగ్మతల పట్ల పాపపు బరువుతో సమానంగా ఉంటే అది ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. వ్యక్తులు దేవుడు తన భక్తుల ప్రార్థనలకు ప్రతిస్పందనగా ప్రసాదించే ఆశీర్వాదాలను కోరినప్పుడు, ఈ ఆశీర్వాదాలు వినయపూర్వకమైన మరియు విన్నవించే హృదయంతో సంప్రదించినప్పుడు మాత్రమే లభిస్తాయని వారు కనుగొంటారు, ప్రభువులు డిమాండ్లు చేయడం లేదా వాటిని కొనుగోలు చేయడానికి ప్రయత్నించడం కాదు.

దాని నివారణ. (9-14) 
ఎలీషా నయమాను గర్వాన్ని గుర్తించాడు మరియు గొప్ప దేవుని సన్నిధిలో వ్యక్తులందరూ సమాన స్థాయిలో ఉన్నారని అతనికి గుర్తు చేయాలని నిశ్చయించుకున్నాడు. దేవుని ఆజ్ఞలు ప్రజల ఆత్మలను పరీక్షిస్తాయి, ముఖ్యంగా మోక్షం యొక్క ఆశీర్వాదాలను ఎలా పొందాలో పాపులకు మార్గనిర్దేశం చేస్తాయి. నయమాను విషయంలో, అతని గర్వం స్పష్టంగా వెల్లడైంది-అతను కేవలం వైద్యం మాత్రమే కాదు, గొప్పతనం మరియు ప్రదర్శనతో కూడిన నివారణను కోరతాడు. అతను తన అహాన్ని ప్రేరేపించే విధంగా అందించకపోతే వైద్యం అంగీకరించడానికి నిరాకరిస్తాడు. క్రీస్తు రక్తము మరియు ఆత్మ ద్వారా పవిత్రత మరియు విమోచనను పొందే మార్గం, అతని పేరు మీద మాత్రమే విశ్వాసం ద్వారా, పాపి హృదయ కోరికలను సంతృప్తి పరచడానికి తగినంతగా తనను తాను పొగిడదు లేదా నిమగ్నం చేయదు. మానవ జ్ఞానం అది శుద్ధి చేయడానికి మరింత తెలివైన మరియు ఉన్నతమైన పద్ధతులను అందించగలదని ఊహిస్తుంది.
మాస్టర్స్ హేతువుకు తెరిచి ఉండాలని గమనించండి. భక్తిహీనుల సలహాను మనం తిరస్కరించినట్లే, అది ప్రముఖులు మరియు గౌరవనీయమైన వ్యక్తుల నుండి వచ్చినప్పటికీ, మనం మంచి సలహాలను స్వీకరించాలి, అది హోదాలో ఉన్న మన నుండి వచ్చినప్పటికీ. మీరు ఏమీ చేయలేదా? బాధపడ్డ పాపులు స్వస్థత కోసం ఏదైనా చేయడానికి, దేనికైనా లొంగిపోవడానికి, దేనినైనా వదులుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు, అప్పుడు మాత్రమే వారి కోలుకునే ఆశ ఉంటుంది. పాపం యొక్క కుష్టు వ్యాధిని నయం చేసే సాధనాలు చాలా సూటిగా ఉంటాయి, వాటిని పాటించడంలో మన వైఫల్యాన్ని మనం సమర్థించలేము. ఇది కేవలం నమ్మడం మరియు రక్షింపబడడం, పశ్చాత్తాపం చెందడం మరియు క్షమాపణ పొందడం, కడగడం మరియు శుభ్రంగా మారడం. విశ్వాసి రక్షకుని సూచనలను నిర్లక్ష్యం చేయకుండా, మార్చకుండా లేదా జోడించకుండా మోక్షాన్ని కోరుకుంటాడు. ఈ విధంగా, వారు అపరాధం నుండి శుద్ధి చేయబడతారు, అయితే ఈ దిశలను విస్మరించిన ఇతరులు పాపపు కుష్టువ్యాధి యొక్క పట్టులో జీవించడం మరియు మరణిస్తున్నారు.

ఎలీషా నయమాను బహుమతులను తిరస్కరించాడు. (15-19) 
నయమాను అద్భుత చర్య కంటే తన స్వస్థత యొక్క దయతో మరింత లోతుగా కదిలించబడ్డాడు. పరమాత్మ కృపను వ్యక్తిగతంగా అనుభవించిన వారు దాని శక్తికి అత్యంత అనర్గళంగా సాక్షులు. నయమాన్ ప్రవక్త ఎలీషా పట్ల కూడా కృతజ్ఞతను ప్రదర్శిస్తాడు. ఎలిజా ఎటువంటి ప్రతిఫలాన్ని తిరస్కరించడం నిషేధించబడింది (అతను ఇతరుల నుండి బహుమతులు స్వీకరించినందున), కానీ ఇజ్రాయెల్ దేవుని సేవకులు భూసంబంధమైన సంపదలను పవిత్రమైన నిర్లక్ష్యంతో పరిగణిస్తున్నారని ఈ కొత్త విశ్వాసికి ప్రదర్శించడానికి కారణం కాదు.
దైవిక మార్గదర్శకత్వం లేనప్పుడు ప్రవక్త సలహా ఇవ్వడం మానుకోవడంతో మొత్తం ప్రక్రియ దేవుని మార్గదర్శకత్వంలో జరిగింది. ప్రారంభ నేరారోపణలతో కూడిన చిన్న తప్పులను తీవ్రంగా వ్యతిరేకించడం అవివేకం; మార్గనిర్దేశాన్ని పొందేందుకు ప్రభువు వారిని సిద్ధం చేసే వేగానికి మించి మనం ప్రజలను పరుగెత్తలేము. అయితే, దేవునితో మన స్వంత ఒడంబడికలో, మనకు తెలిసిన ఏదైనా పాపాన్ని నిలుపుకోవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంటే, దానిలో మనల్ని మనం కొనసాగించడానికి అనుమతిస్తే, అది ఒడంబడికను ఉల్లంఘించినట్లే. చెడును యథార్థంగా అసహ్యించుకునే వారు మనస్సాక్షితో చిన్నపాటి తప్పుకు కూడా దూరంగా ఉంటారు.

గేహాజీ యొక్క దురాశ మరియు అసత్యం. (20-27)
సిరియాకు చెందిన ప్రముఖ వ్యక్తి, ఆస్థాన మరియు సైనిక పదవులను కలిగి ఉన్న నయమాను అనేక మంది సేవకులు చుట్టుముట్టారు మరియు వారి జ్ఞానం మరియు ధర్మం గురించి మనం తెలుసుకుంటాము. దీనికి విరుద్ధంగా, ఎలీషా, గౌరవనీయమైన ప్రవక్త మరియు దేవునికి అంకితమైన సేవకుడు, దురదృష్టవశాత్తు మోసపూరితంగా నిరూపించబడిన ఒకే ఒక పరిచారకుడు ఉన్నాడు. ఎలీషా సేవకుడైన గెహాజీ చేసిన పాపం డబ్బుపై ప్రేమలో మూలాలను కలిగి ఉంది, ఇది అన్ని రకాల తప్పులకు మూలంగా గుర్తించబడింది. అతను ప్రవక్తను మోసగించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాడు, కానీ ప్రవచనం యొక్క ఆత్మను తప్పుదారి పట్టించలేమని వేగంగా గ్రహించాడు; పరిశుద్ధాత్మతో అబద్ధం చెప్పే ప్రయత్నం ఫలించలేదు. పాపాన్ని దాచుకోవాలనే ఆశతో కాలక్షేపం చేయడం మూర్ఖపు భావన. మీరు తప్పు మార్గంలో నడిచినప్పుడు, మీ స్వంత మనస్సాక్షి మీకు తోడుగా ఉండదా? దేవుని చూపు నీ మీద లేదా? తమ అపరాధములను దాచిపెట్టువారు వృద్ధిచెందరు; ముఖ్యంగా, అసత్యానికి నశ్వరమైన ఉనికి ఉంది.
ప్రాపంచిక వ్యక్తులు రూపొందించిన ప్రతి తప్పుదోవ పట్టించే ఆశయం మరియు పథకం దేవుని ముందు బహిర్గతమవుతుంది. ఉపయోగించిన పద్ధతులు దేవుని ముందు ఒకరి యథార్థతకు భంగం కలిగించి, మత సామరస్యానికి భంగం కలిగించినప్పుడు లేదా ఇతరులకు హాని కలిగించినప్పుడు పెరిగిన సంపదను అనుసరించడం సరికాదు. గేహాజీ తన చర్యల యొక్క పరిణామాలను ఎదుర్కొన్నాడు. నయమాను ఐశ్వర్యం కోసం అతని కోరిక ఫలితంగా నయమాను వ్యాధిని కూడా పొందాడు. ఈ సముపార్జన అతని ఆరోగ్యం, కీర్తి, అంతర్గత శాంతి, విశ్వాసపాత్రమైన సేవ మరియు అతను పశ్చాత్తాపపడడంలో విఫలమైతే అతని శాశ్వతమైన ఆత్మను కోల్పోయినప్పుడు, గెహాజీ రెండు ప్రతిభను సంపాదించడం ద్వారా ఏ లాభం పొందాడు? కపటత్వం మరియు దురభిమానం పట్ల మనం అప్రమత్తంగా ఉందాం మరియు ఆధ్యాత్మిక కుష్టువ్యాధి మన ఆత్మలకు అతుక్కుపోయే అవకాశాన్ని చూసి వణుకుదాం.Shortcut Links
2 రాజులు - 2 Kings : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |