Mark - మార్కు సువార్త 11 | View All

1. వారు యెరూషలేమునకు సమీపించి ఒలీవల కొండ దగ్గరనున్న బేత్పగే బేతనియ అను గ్రామములకు వచ్చి నప్పుడు, ఆయన తన శిష్యులలో ఇద్దరిని చూచి

2. మీ యెదుటనున్న గ్రామమునకు వెళ్లుడి; అందులో మీరు ప్రవేశింపగానే కట్టబడియున్న యొక గాడిద పిల్ల కన బడును; దానిమీద ఏ మనుష్యుడును ఎప్పుడును కూర్చుండ లేదు; దానిని విప్పి, తోలుకొని రండి.

3. ఎవడైనను మీరెందుకు ఈలాగు చేయు చున్నారని మిమ్ము నడిగిన యెడల అది ప్రభువునకు కావలసియున్నదని చెప్పుడి. తక్షణమే అతడు దానిని ఇక్కడికి తోలి పంపునని చెప్పి వారిని పంపెను.

4. వారు వెళ్లగా వీధిలో ఇంటి బయట తలవాకిట కట్టబడియున్న గాడిద పిల్ల యొకటి వారికి కనబడెను; దానిని విప్పుచుండగా,

5. అక్కడ నిలిచియున్న వారిలో కొందరు మీరేమి చేయుచున్నారు? గాడిద పిల్లను ఎందుకు విప్పుచున్నారని వారినడిగిరి.

6. అందుకు శిష్యులు, యేసు ఆజ్ఞాపించినట్టు వారితో చెప్పగా వారు పోనిచ్చిరి.

7. వారు ఆ గాడిదపిల్లను యేసునొద్దకు తోలుకొని వచ్చి, తమ బట్టలు దానిపై వేయగా ఆయన దానిమీద కూర్చుం డెను.

8. అనేకులు తమ బట్టలను దారి పొడుగునను పరచిరి, కొందరు తాము పొలములలో నరికిన కొమ్మలను పరచిరి.

9. మరియు ముందు వెళ్లుచుండినవారును వెనుక వచ్చుచుండిన వారును జయము
కీర్తనల గ్రంథము 118:25-26

10. ప్రభువు పేరట వచ్చువాడు స్తుతింపబడుగాక వచ్చుచున్న మన తండ్రియైన దావీదు రాజ్యము స్తుతింపబడుగాక సర్వోన్నతమైన స్థలములలో జయము అని కేకలు వేయుచుండిరి.

11. ఆయన యెరూషలేమునకు వచ్చి దేవాలయములో ప్రవేశించి, చుట్టు సమస్తమును చూచి, సాయంకాలమైనందున పండ్రెండుమందితో కూడ బేతనియకు వెళ్లెను.

12. మరునాడు వారు బేతనియనుండి వెళ్లుచుండగా ఆయన ఆకలిగొని

13. ఆకులుగల ఒక అంజూరపు చెట్టును దూరము నుండి చూచి, దానిమీద ఏమైనను దొరకునేమో అని వచ్చెను. దానియొద్దకు వచ్చి చూడగా, ఆకులు తప్ప మరేమియు కనబడలేదు; ఏలయనగా అది అంజూరపు పండ్లకాలము కాదు.

14. అందుకాయన ఇకమీదట ఎన్నటికిని నీ పండ్లు ఎవరును తినకుందురు గాక అని చెప్పెను ; ఇది ఆయన శిష్యులు వినిరి.

15. వారు యెరూషలేమునకు వచ్చినప్పుడు ఆయన దేవా లయములో ప్రవేశించి, దేవాలయములో క్రయ విక్రయ ములు చేయువారిని వెళ్లగొట్ట నారంభించి, రూకలు మార్చువారి బల్లలను, గువ్వలమ్మువారి పీటలను పడద్రోసి

16. దేవాలయము గుండ ఏపాత్రయైనను ఎవనిని తేనియ్య కుండెను.

17. మరియు ఆయన బోధించుచు నా మందిరము సమస్తమైన అన్యజనులకు ప్రార్థన మందిరమనబడును అని వ్రాయబడలేదా? అయితే మీరు దానిని దొంగల గుహగా చేసితిరనెను.
యెషయా 56:7, యిర్మియా 7:11

18. శాస్త్రులును ప్రధానయాజకులును ఆ మాట విని, జన సమూహమంతయు ఆయన బోధకు బహుగా ఆశ్చర్య పడుట చూచి, ఆయనకు భయపడి, ఆయన నేలాగు సంహరించుదమా అని సమయము చూచుచుండిరి.

19. సాయంకాలమైనప్పుడు ఆయన పట్టణములోనుండి బయలుదేరెను.

20. ప్రొద్దున వారు మార్గమున పోవుచుండగా ఆ అంజూరపుచెట్టు వేళ్లు మొదలుకొని యెండియుండుట చూచిరి.

21. అప్పుడు పేతురు ఆ సంగతి జ్ఞాపకమునకు తెచ్చుకొని బోధకుడా, యిదిగో నీవు శపించిన అంజూరపుచెట్టు ఎండిపోయెనని ఆయనతో చెప్పెను.

22. అందుకు యేసు వారితో ఇట్లనెను మీరు దేవునియందు విశ్వాసముంచుడి.

23. ఎవడైనను ఈ కొండను చూచినీవు ఎత్తబడి సముద్రములో పడవేయబడు మని చెప్పి, తన మనస్సులో సందే హింపక తాను చెప్పినది జరుగునని నమ్మినయెడల వాడు చెప్పినది జరుగునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను.

24. అందుచేత ప్రార్థన చేయునప్పుడు మీరు అడుగుచున్న వాటినెల్లను పొందియున్నామని నమ్ముడి; అప్పుడు అవి మీకు కలుగునని మీతో చెప్పుచున్నాను.

25. మీకు ఒకనిమీద విరోధ మేమైనను కలిగియున్న యెడల, మీరు నిలువబడి ప్రార్థన చేయునప్పుడెల్లను వాని క్షమించుడి.

26. అప్పుడు పరలోకమందున్న మీ తండ్రియు మీ పాపములు క్షమించును.

27. వారు యెరూషలేమునకు తిరిగి వచ్చిరి. ఆయన దేవాలయములో తిరుగుచుండగా ప్రధానయాజకులును శాస్త్రులును పెద్దలును ఆయనయొద్దకువచ్చి

28. నీవు ఏ అధి కారమువలన ఈ కార్యములు చేయుచున్నావు? వీటిని చేయుటకు ఈ యధికారము నీకెవడిచ్చెనని అడిగిరి.

29. అందుకు యేసునేనును మిమ్మును ఒక మాట అడిగెదను, నా కుత్తరమియ్యుడి, అప్పుడు నేను ఏ అధికారమువలన వీటిని చేయుచున్నానో అది మీతో చెప్పుదును.

30. యోహాను ఇచ్చిన బాప్తిస్మము పరలోకమునుండి కలిగినదా మనుష్యులనుండి కలిగినదా? నాకు ఉత్తరమియ్యుడని చెప్పెను.

31. అందుకు వారుమనము పరలోకమునుండి కలిగినదని చెప్పినయెడల, ఆయన ఆలాగైతే మీరు ఎందుకతని నమ్మలేదని అడుగును;

32. మనుష్యులవలన కలిగిన దని చెప్పుదుమా అని తమలోతాము ఆలోచించుకొనిరి గాని, అందరు యోహాను నిజముగా ప్రవక్త యని యెంచిరి

33. గనుక ప్రజలకు భయపడిఆ సంగతి మాకు తెలియదని యేసునకు ఉత్తరమిచ్చిరి. అందుకు యేసు ఏ అధికారము వలన ఈ కార్యములు చేయుచున్నానో అదియు నేను మీతో చెప్పననెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Mark - మార్కు సువార్త 11 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

జెరూసలెంలోకి క్రీస్తు విజయవంతమైన ప్రవేశం. (1-11) 
ఈ అద్భుతమైన రీతిలో యెరూషలేములోనికి క్రీస్తు ప్రవేశం శక్తివంతమైన విరోధులు మరియు దురాచారాల నేపథ్యంలో అతని నిర్భయతను ప్రదర్శిస్తుంది. భయంతో పోరాడుతున్న ఆయన శిష్యులకు ఆయన ధైర్యం ఒక ప్రోత్సాహకరమైన ఉదాహరణగా పనిచేసింది. అంతేకాకుండా, రాబోయే బాధలను ఎదుర్కొనే అతని ప్రశాంతత అతని వినయాన్ని నొక్కిచెప్పింది, ఉన్నత స్థానాలను వెతకడం కంటే వినయంపై దృష్టి పెట్టాలని మనకు గుర్తుచేస్తుంది.
క్రీస్తు స్వయంగా అలాంటి వాదనలకు దూరంగా ఉన్నప్పుడు క్రైస్తవులు ప్రాపంచిక స్థితిని కొనసాగించడం పూర్తి విరుద్ధం. అనేక వాగ్దానాలను నెరవేరుస్తూ, దీర్ఘకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న "రాబోయేవాడు"గా ఆయన హోదాను గుర్తించి, ప్రజలు ఆయనకు ఘనస్వాగతం పలికారు. అతను ప్రభువు నామంలో వచ్చాడు, మరియు మేము ఆయనకు మన ప్రగాఢమైన ప్రేమను అందించడం సముచితం. ఆయన మనకు దీవెనలు తెచ్చే ఆశీర్వాద రక్షకుడు, ఆయనను పంపిన వ్యక్తిని కూడా మనం ఆశీర్వదించాలి. అత్యున్నతమైన స్వర్గంలో పరిపాలించే, అన్నింటికంటే ఉన్నతమైన, శాశ్వతమైన దీవెనలకు పాత్రుడైన మన దేవుణ్ణి స్తుతిద్దాం.

బంజరు అంజూరపు చెట్టు శపించింది, ఆలయం శుద్ధి చేయబడింది. (12-18) 
అంజూరపు పండ్లను సేకరించే సమయం ఆసన్నమైనప్పటికీ, ఇంకా రానప్పటికీ, క్రీస్తు అంజూరపు చెట్టు నుండి ఫలాలను కోరాడు. అయితే, దానిపై ఎలాంటి ఫలం లభించకపోవడంతో అతని అన్వేషణ ఫలించలేదు. అతను ఈ అంజూరపు చెట్టును ప్రతీకాత్మక పాఠంగా ఉపయోగించాడు, చెట్ల కోసం కాదు, ఆ తరం ప్రజల కోసం. ఇది యూదు చర్చిపై రాబోయే తీర్పుకు ప్రాతినిధ్యం వహించింది, ఎందుకంటే క్రీస్తు ఆధ్యాత్మిక ఫలాన్ని కోరుతూ వచ్చాడు, కానీ అది ఎక్కడా కనుగొనబడలేదు.
తదనంతరం, క్రీస్తు ఆలయానికి వెళ్లి దాని ఆవరణలో ఉన్న దుర్వినియోగాలను పరిష్కరించడం ప్రారంభించాడు. విమోచకుడు సీయోనుకు వచ్చినప్పుడు, యాకోబు వంశస్థుల నుండి భక్తిహీనతను రూపుమాపడమే అతని ఉద్దేశ్యమని ఈ చర్య సూచిస్తుంది. విచారకరంగా, శాస్త్రులు మరియు ప్రధాన యాజకులు అతనితో సయోధ్య కోసం ప్రయత్నించడం కంటే అతనిని నాశనం చేయాలనే పన్నాగంపై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టారు. వారి తీరని పథకం, సారాంశంలో, దేవునికి ప్రత్యక్ష సవాలు, మరియు వారు తమ చర్యల యొక్క తీవ్ర పరిణామాలను గ్రహించి ఉండాలి.

విశ్వాసంతో ప్రార్థన. (19-26) 
అంజూరపు చెట్టు వేగంగా ఎండిపోవడంతో శిష్యులు అయోమయంలో పడ్డారు, అది ఎందుకు జరిగిందో పూర్తిగా అర్థం కాలేదు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, ఈ ఎండిపోవడం యూదు చర్చి యొక్క స్థితికి చిహ్నంగా పనిచేసింది, క్రీస్తును తిరస్కరించే వారు చివరికి ఆధ్యాత్మికంగా ఎండిపోతారని చూపిస్తుంది.
మంచి పనులు చేయడానికి దారితీయని ఏ మత విశ్వాసాన్ని మనం స్వీకరించకూడదు. విశ్వాసంతో ప్రార్థించడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను వారికి బోధించడానికి క్రీస్తు ఈ సంఘటనను ఉపయోగించాడు. ఈ భావనను నిజమైన క్రైస్తవులందరిలో నివసించే బలమైన విశ్వాసానికి విస్తరించవచ్చు, ఆధ్యాత్మిక రంగంలో అద్భుత కార్యాలు చేస్తారు. అలాంటి విశ్వాసం మనల్ని సమర్థిస్తుంది, లేకపోతే మనకు వ్యతిరేకంగా తీర్పులో నిలబడే అపరాధ పర్వతాలను తొలగిస్తుంది. ఇది హృదయాన్ని శుద్ధి చేస్తుంది, అవినీతి పర్వతాలను సమం చేస్తుంది, దేవుని దయ ముందు వాటిని సాదాసీదాగా చేస్తుంది.
కృప యొక్క సింహాసనాన్ని చేరుకోవడానికి ఒక ముఖ్యమైన కారణం మన పాపాలకు క్షమాపణ కోరడం, మరియు ఈ ఆందోళన మన జీవితంలో రోజువారీ దృష్టిగా ఉండాలి.

పూజారులు మరియు పెద్దలు జాన్ బాప్టిస్ట్ గురించి ప్రశ్నించారు. (27-33)
మన రక్షకుడు తన బోధలకు మరియు జాన్ చేత నిర్వహించబడిన బాప్టిజం మధ్య సన్నిహిత సంబంధాన్ని ప్రదర్శించాడు. ఇద్దరికీ ఒకే ఉద్దేశ్యం మరియు లక్ష్యం ఉంది: సువార్త రాజ్యం యొక్క శకాన్ని ప్రారంభించడం. అయినప్పటికీ, ప్రశ్నలోని పెద్దలు నిజంగా బోధించబడటానికి అర్హులు కాదు, ఎందుకంటే వారి ఉద్దేశాలు సత్యాన్ని వెతకడం కంటే వాదనలను గెలుచుకోవడంపై స్పష్టంగా దృష్టి సారించాయి. అంతేకాకుండా, యేసు తన అధికారాన్ని వారికి మౌఖికంగా తెలియజేయడం అనవసరం, ఎందుకంటే అతని అద్భుత కార్యాలు అతను దైవిక అధికారాన్ని కలిగి ఉన్నాడని తిరస్కరించలేని సాక్ష్యంగా పనిచేసింది. దేవుడు అతనితో ఉన్నాడని ఈ పనులు రుజువు చేశాయి, ఎందుకంటే దైవిక సహాయం లేకుండా అతను చేసిన అసాధారణమైన అద్భుతాలను ఎవరూ చేయలేరు.Shortcut Links
మార్కు - Mark : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |