Hebrews - హెబ్రీయులకు 12 | View All

1. ఇంత గొప్ప సాక్షి సమూహము మేఘమువలె మనలను ఆవరించియున్నందున

2. మనముకూడ ప్రతిభారమును, సుళువుగా చిక్కులబెట్టు పాపమును విడిచిపెట్టి, విశ్వాసమునకు కర్తయు దానిని కొనసాగించువాడునైన యేసువైపు చూచుచు, మన యెదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరుగెత్తుదము. ఆయన తనయెదుట ఉంచబడిన ఆనందముకొరకై అవమానమును నిర్లక్ష్యపెట్టి, సిలువను సహించి, దేవుని సింహాసనముయొక్క కుడి పార్శ్వమున ఆసీనుడైయున్నాడు.
కీర్తనల గ్రంథము 110:1

3. మీరు అలసట పడకయు మీ ప్రాణములు విసుకకయు ఉండునట్లు, పాపాత్ములు తనకు వ్యతిరేకముగ చేసిన తిరస్కార మంతయు ఓర్చుకొనిన ఆయనను తలంచుకొనుడి.
సంఖ్యాకాండము 16:38

4. మీరు పాపముతో పోరాడుటలో రక్తము కారునంతగా ఇంక దానిని ఎదిరింపలేదు.

5. మరియు నా కుమారుడా, ప్రభువు చేయు శిక్షను తృణీకరించకుము ఆయన నిన్ను గద్దించినప్పుడు విసుకకుము
సామెతలు 3:11-12

6. ప్రభువు తాను ప్రేమించువానిని శిక్షించి తాను స్వీకరించు ప్రతి కుమారుని దండించును అని కుమారులతో సంభాషించినట్లు మీతో సంభాషించు ఆయన హెచ్చరికను మరచితిరి.

7. శిక్షాఫలము పొందుటకై మీరు సహించుచున్నారు; దేవుడు కుమారులనుగా మిమ్మును చూచుచున్నాడు. తండ్రి శిక్షింపని కుమారుడెవడు?
ద్వితీయోపదేశకాండము 8:5, 2 సమూయేలు 7:14

8. కుమాళ్లయినవారందరు శిక్షలో పాలుపొందుచున్నారు, మీరు పొందనియెడల దుర్బీజులేగాని కుమారులు కారు.

9. మరియు శరీర సంబంధులైన తండ్రులు మనకు శిక్షకులై యుండిరి. వారి యందు భయభక్తులు కలిగి యుంటిమి; అట్లయితే ఆత్మలకు తండ్రియైన వానికి మరి యెక్కువగా లోబడి బ్రదుక వలెనుగదా?
సంఖ్యాకాండము 16:22, సంఖ్యాకాండము 27:16

10. వారు కొన్నిదినములమట్టుకు తమ కిష్టము వచ్చినట్టు మనలను శిక్షించిరిగాని మనము తన పరిశుద్ధతలో పాలుపొందవలెనని మన మేలుకొరకే ఆయన శిక్షించు చున్నాడు.

11. మరియు ప్రస్తుతమందు సమస్తశిక్షయు దుఃఖకరముగా కనబడునేగాని సంతోషకరముగా కనబడదు. అయినను దానియందు అభ్యాసము కలిగినవారికి అది నీతియను సమాధానకరమైన ఫలమిచ్చును.

12. కాబట్టి వడలిన చేతులను సడలిన మోకాళ్లను బలపరచుడి.
యెషయా 35:3

13. మరియు కుంటికాలు బెణకక బాగుపడు నిమిత్తము మీ పాదములకు మార్గములను సరళము చేసికొనుడి.
సామెతలు 4:26

14. అందరితో సమాధానమును పరిశుద్ధతయు కలిగి యుండుటకు ప్రయత్నించుడి. పరిశుద్ధతలేకుండ ఎవడును ప్రభువును చూడడు.
కీర్తనల గ్రంథము 34:14

15. మీలో ఎవడైనను దేవుని కృపను పొందకుండ తప్పిపోవునేమో అనియు, చేదైన వేరు ఏదైనను మొలిచి కలవరపరచుటవలన అనేకులు అపవిత్రులై పోవుదురేమో అనియు,
ద్వితీయోపదేశకాండము 29:18

16. ఒక పూట కూటి కొరకు తన జ్యేష్ఠత్వపు హక్కును అమ్మివేసిన ఏశావువంటి భ్రష్టుడైనను వ్యభిచారియైనను ఉండునేమో అనియు, జాగ్రత్తగా చూచుకొనుడి.
ఆదికాండము 25:33

17. ఏశావు ఆ తరువాత ఆశీర్వాదము పొందగోరి కన్నీళ్లు విడుచుచు దానికోసరము శ్రద్ధతో వెదకినను, మారుమనస్సుపొంద నవకాశము దొరకక విసర్జింపబడెనని మీరెరుగుదురు.

18. స్పృశించి తెలిసికొనదగినట్టియు, మండుచున్నట్టియు కొండకును, అగ్నికిని, కారు మేఘమునకును, గాఢాంధ కారమునకును, తుపానుకును,
నిర్గమకాండము 20:18-21, ద్వితీయోపదేశకాండము 4:11-12

19. బూరధ్వనికిని, మాటల ధ్వనికిని మీరు వచ్చియుండలేదు. ఒక జంతువైనను ఆ కొండను తాకినయెడల రాళ్లతో కొట్టబడవలెనని ఆజ్ఞాపించిన మాటకు వారు తాళలేక,
నిర్గమకాండము 19:16, ద్వితీయోపదేశకాండము 5:23, ద్వితీయోపదేశకాండము 5:25, నిర్గమకాండము 20:18-21, ద్వితీయోపదేశకాండము 4:11-12

20. ఆ ధ్వని వినినవారు మరి ఏ మాటయు తమతో చెప్పవలదని బతిమాలు కొనిరి.
నిర్గమకాండము 19:12-13

21. మరియు ఆ దర్శనమెంతో భయంకరముగా ఉన్నందున మోషేనేను మిక్కిలి భయపడి వణకు చున్నాననెను.
ద్వితీయోపదేశకాండము 9:19

22. ఇప్పుడైతే సీయోనను కొండకును జీవముగల దేవుని పట్టణమునకు, అనగా పరలోకపు యెరూషలేమునకును, వేవేలకొలది దేవదూతలయొద్దకును,

23. పరలోకమందు వ్రాయబడియున్న జ్యేష్టుల సంఘమునకును, వారి మహోత్సవమునకును, అందరి న్యాయాధిపతియైన దేవుని యొద్దకును, సంపూర్ణసిద్ధి పొందిన నీతిమంతుల ఆత్మల యొద్దకును,
ఆదికాండము 18:25, కీర్తనల గ్రంథము 50:6

24. క్రొత్తనిబంధనకు మధ్య వర్తియైన యేసునొద్దకును హేబెలుకంటె మరి శ్రేష్ఠముగ పలుకు ప్రోక్షణ రక్తమునకును మీరు వచ్చియున్నారు.

25. మీకు బుద్ధి చెప్పుచున్నవానిని నిరాకరింపకుండునట్లు చూచుకొనుడి. వారు భూమిమీదనుండి బుద్ధిచెప్పిన వానిని నిరాకరించినప్పుడు తప్పించుకొనకపోయినయెడల, పరలోకమునుండి బుద్ధిచెప్పుచున్న వానిని విసర్జించు మనము తప్పించుకొనకపోవుట మరి నిశ్చయముగదా.

26. అప్పు డాయన శబ్దము భూమిని చలింపచేసెను గాని యిప్పుడు నే నింకొకసారి భూమిని మాత్రమేకాక ఆకాశమును కూడ కంపింపచేతును అని మాట యిచ్చియున్నాడు.
నిర్గమకాండము 19:18, న్యాయాధిపతులు 5:4, కీర్తనల గ్రంథము 68:8, హగ్గయి 2:6

27. ఇంకొకసారి అను మాట చలింపచేయబడనివి నిలుకడగా ఉండు నిమిత్తము అవి సృష్టింపబడినవన్నట్టు చలింపచేయబడినవి బొత్తిగా తీసి వేయబడునని అర్ధమిచ్చుచున్నది.
హగ్గయి 2:6

28. అందువలన మనము నిశ్చలమైన రాజ్యమును పొంది, దైవ కృప కలిగియుందము. ఆ కృప కలిగి వినయ భయభక్తులతో దేవునికి ప్రీతికరమైన సేవచేయుదము,Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Hebrews - హెబ్రీయులకు 12 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

స్థిరంగా మరియు పట్టుదలతో ఉండాలనే ప్రబోధం, క్రీస్తు యొక్క ఉదాహరణ నిర్దేశించబడింది మరియు విశ్వాసులు అనుభవించిన అన్ని బాధలలో దేవుని దయతో కూడిన రూపకల్పన. (1-11) 
క్రీస్తుపై విశ్వాసం యొక్క శాశ్వతమైన నిబద్ధత హెబ్రీయుల ముందు ఉన్న ప్రయాణాన్ని ఏర్పరుస్తుంది, అక్కడ వారు కీర్తి కిరీటాన్ని పొందాలి లేదా శాశ్వతమైన దుఃఖాన్ని ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. ఈ ఛాలెంజ్ మాకు కూడా అందించబడింది. "సులభంగా మనలను చుట్టుముట్టే పాపం" అనేది అలవాటు, వయస్సు లేదా పరిస్థితుల కారణంగా మనం ఎక్కువగా మొగ్గు చూపే లేదా హాని కలిగించే పాపాన్ని సూచిస్తుంది. ఈ ప్రబోధం చాలా ముఖ్యమైనది ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క ప్రతిష్టాత్మకమైన పాపం జయించబడనంత కాలం, అది క్రైస్తవ జాతిలో ఒక అవరోధంగా మారుతుంది, వారి ప్రేరణను దోచుకుంటుంది మరియు నిరుత్సాహాన్ని పెంచుతుంది.
వ్యక్తులు అలసిపోయినప్పుడు మరియు నిరుత్సాహానికి గురైనప్పుడు, వారిని శాశ్వతమైన దుఃఖం నుండి రక్షించడానికి యేసు బాధలను సహించాడని వారు గుర్తుంచుకోవాలి. వారి దృష్టిని యేసుపై స్థిరంగా ఉంచడం ద్వారా, వారి ఆలోచనలు పవిత్రమైన ప్రేమలతో బలపడతాయి, వారి ప్రాపంచిక కోరికలను అరికట్టవచ్చు. కాబట్టి, ఆయనను తరచుగా ధ్యానించడం తప్పనిసరి. తులనాత్మకంగా, అతని వేదనలు లేదా మన అర్హత పర్యవసానాలతో విభేదించినప్పుడు మన చిన్న పరీక్షలు అసంభవమైనవి. విశ్వాసులు కృప యొక్క అసంపూర్ణత మరియు దీర్ఘకాలిక అవినీతి కారణంగా పరీక్షలు మరియు కష్టాల కారణంగా అలసిపోయి మరియు మూర్ఛపోయే అవకాశం ఉంది.
క్రైస్తవులు పరీక్షల యెదుట అలసటకు లొంగిపోకూడదు. శత్రువులు మరియు హింసించేవారు బాధలకు సాధనాలుగా పనిచేసినప్పటికీ, ఇవి స్వర్గపు తండ్రి చేతితో మార్గనిర్దేశం చేయబడిన దైవిక శిక్షలు, నెరవేర్చడానికి తెలివైన ఉద్దేశ్యం. విశ్వాసులు బాధలను తక్కువ అంచనా వేయకూడదు లేదా వాటి పట్ల ఉదాసీనంగా ఉండకూడదు, వాటిని దేవుని చేతి మరియు రాడ్-పాపానికి మందలింపుగా గుర్తించాలి. నిరాశ చెందడం లేదా ఫిర్యాదు చేయడం కంటే, వారు విశ్వాసం మరియు సహనంతో సహించాలి. దేవుడు ఇతరులను వారి పాపాలను కొనసాగించడానికి అనుమతించవచ్చు, కానీ అతను తన స్వంత పిల్లలలో పాపాన్ని సరిదిద్దాడు, శ్రద్ధగల తండ్రిగా వ్యవహరిస్తాడు.
మోహము నుండి శిక్షించబడే భూసంబంధమైన తల్లిదండ్రుల వలె కాకుండా, మన ఆత్మల తండ్రి తన పిల్లలను ఎప్పుడూ ఇష్టపూర్వకంగా దుఃఖించడు లేదా బాధించడు; అది ఎల్లప్పుడూ వారి ప్రయోజనం కోసమే. మన భూసంబంధమైన జీవితమంతా బాల్య స్థితిని పోలి ఉంటుంది, ఆధ్యాత్మిక విషయాలలో అసంపూర్ణంగా ఉంటుంది కాబట్టి, ఈ దశకు తగిన క్రమశిక్షణకు మనం లోబడాలి. మనం పరిపూర్ణతకు చేరుకున్నప్పుడు, మన భూసంబంధమైన ప్రయాణంలో దేవుని దిద్దుబాటును మనం పూర్తిగా అభినందిస్తాము. దేవుని దిద్దుబాటు ఖండించడం కాదు; దానిని సహనంతో సహించవచ్చు మరియు పవిత్రతకు గణనీయంగా దోహదపడుతుంది. కాబట్టి, ఇతరుల దురాలోచనల వల్ల కలిగే బాధలను మన ఆధ్యాత్మిక శ్రేయస్సు కోసం తెలివైన మరియు దయగల మన తండ్రి పంపిన దిద్దుబాట్లుగా చూడాలి.

ఆధ్యాత్మిక ఆశీర్వాదాలను తృణీకరించకుండా జాగ్రత్తలతో శాంతి మరియు పవిత్రత సిఫార్సు చేయబడ్డాయి. (12-17) 
బాధ యొక్క బరువు క్రైస్తవుని దృఢ నిశ్చయాన్ని బలహీనపరుస్తుంది, దీని వలన అతని చేతులు క్రిందికి వ్రేలాడదీయబడతాయి మరియు అతని మోకాలు బలహీనంగా పెరుగుతాయి, ఇది నిరుత్సాహానికి మరియు నిరుత్సాహానికి దారి తీస్తుంది. ఏది ఏమైనప్పటికీ, ఆధ్యాత్మిక జాతి మరియు కోర్సు యొక్క సాధనను మెరుగుపరచడానికి ఈ ప్రభావాన్ని చురుకుగా ఎదుర్కోవాలి. విశ్వాసం మరియు సహనం ద్వారా, విశ్వాసులు స్థిరంగా, శ్రద్ధగా మరియు ఆనందంగా శాంతి మరియు పవిత్రతను అనుసరించగలరు, ఒక వ్యక్తి వారి పిలుపుకు ఎలా కట్టుబడి ఉంటాడో అదే విధంగా. వివిధ వర్గాలు మరియు పార్టీల వ్యక్తులతో శాంతిని నెలకొల్పడం పవిత్రత కోసం అన్వేషణకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అయినప్పటికీ, పవిత్రత లేకుండా నిజమైన శాంతి ఉండదని గుర్తించడం చాలా అవసరం.
వ్యక్తులకు దేవుని నుండి నిజమైన అనుగ్రహం లేనప్పుడు, అవినీతి పైచేయి సాధించి, వ్యక్తమవుతుంది. అందువల్ల, హృదయంలో నిద్రాణమైన కానీ నియంత్రణ లేని కోరికలు పుట్టుకొచ్చి, మొత్తం ఆధ్యాత్మిక శ్రేయస్సుకు అంతరాయం కలిగించకుండా ఉండటానికి జాగ్రత్త అవసరం. క్రీస్తు నుండి మతభ్రష్టత్వం అనేది దేవుని ఆశీర్వాదం మరియు స్వర్గపు వారసత్వం కంటే మాంసం యొక్క ఆనందాలకు ప్రాధాన్యతనిస్తుంది, ఇది ఏసా యొక్క చర్యలను ప్రతిబింబిస్తుంది. అయినప్పటికీ, పాపులు ఎల్లప్పుడూ దైవిక ఆశీర్వాదం మరియు వారసత్వం పట్ల అంత తక్కువ గౌరవాన్ని కలిగి ఉండకపోవచ్చు. ఇది పొందే మార్గాలను విస్మరిస్తూనే, ఆశీర్వాదాన్ని కోరుకునే అపవిత్ర వ్యక్తి యొక్క స్వభావానికి అనుగుణంగా ఉంటుంది. అయినప్పటికీ, దేవుడు ఆశీర్వాదం నుండి మార్గాలను వేరు చేయడు లేదా మానవ కోరికల సంతృప్తితో ఆశీర్వాదాన్ని అనుసంధానించడు. దేవుని దయ మరియు ఆశీర్వాదం ఎప్పుడూ శ్రద్ధగా వెతకవు మరియు సాధించబడవు.

కొత్త నిబంధన కాలం పాతదాని కంటే చాలా అద్భుతమైనదిగా చూపబడింది. (18-29)
మౌంట్ సినాయ్, యూదుల చర్చి రాజ్యం స్థాపించబడిన ప్రదేశం, తాకడం నిషేధించబడినప్పటికీ, అనుభూతి చెందగల ప్రదేశం. తత్ఫలితంగా, మొజాయిక్ డిపెన్సేషన్ బాహ్య మరియు భూసంబంధమైన అంశాలను ఎక్కువగా నొక్కిచెప్పింది. దీనికి విరుద్ధంగా, సువార్త స్థితి దయగలది మరియు అనుకూలమైనది, మన బలహీనమైన స్వభావానికి అనుగుణంగా ఉంటుంది. సువార్త ప్రకారం, వ్యక్తులందరూ విశ్వాసంతో దేవుని సన్నిధిని చేరుకోవచ్చు. ఏదేమైనప్పటికీ, రక్షకుని మధ్యవర్తిత్వం లేకుండా, సినాయ్ నుండి ఇవ్వబడిన పవిత్ర చట్టం ద్వారా మాత్రమే తీర్పు ఇచ్చినట్లయితే, అత్యంత పవిత్రమైనది కూడా నిరాశకు గురవుతుంది.
సువార్త చర్చిని మౌంట్ జియాన్ అని పిలుస్తారు, ఇక్కడ విశ్వాసులు స్వర్గం యొక్క స్పష్టమైన దర్శనాలను అనుభవిస్తారు మరియు మరింత స్వర్గపు స్వభావాలను అభివృద్ధి చేస్తారు. దేవుని ప్రతి బిడ్డ వారసుడు, మొదటి సంతానం యొక్క అధికారాలను కలిగి ఉంటాడు. పైన ఉన్న మహిమాన్వితమైన అసెంబ్లీ మరియు చర్చిలో ఒక ఆత్మ చేరాలని మనం ఊహించుకున్నాము, కానీ దేవునికి తెలియని, ఇప్పటికీ శరీర సంబంధమైన మనస్తత్వంలో చిక్కుకుపోయి, ప్రస్తుత ప్రపంచం మరియు దాని వ్యవహారాలతో ఆకర్షితుడై, అహంకారం, మోసం మరియు కోరికలతో నిండిన వెనుకటి చూపులను చూపుతుంది. అటువంటి దృష్టాంతంలో, ఆత్మ తన మార్గాన్ని కోల్పోయినట్లు కనిపిస్తుంది, దాని స్థానాన్ని, స్థితిని మరియు సంస్థను తప్పుగా అంచనా వేసి, తనకు మరియు దాని చుట్టూ ఉన్నవారికి అసౌకర్యాన్ని కలిగిస్తుంది.
క్రీస్తు దేవుడు మరియు మానవాళి మధ్య కొత్త ఒడంబడికకు మధ్యవర్తిగా పనిచేస్తాడు, ఈ ఒడంబడికలో వారిని ఏకం చేస్తాడు, వారి ఐక్యతను కాపాడుతాడు, వారి తరపున దేవునితో వాదించాడు మరియు వైస్ వెర్సా. అంతిమంగా, క్రీస్తు దేవుణ్ణి మరియు అతని ప్రజలను స్వర్గంలో ఒకచోట చేర్చాడు. ఈ ఒడంబడిక యొక్క దృఢత్వం క్రీస్తు రక్తం ద్వారా స్థాపించబడింది, త్యాగం యొక్క రక్తం బలిపీఠం మరియు బాధితుడిపై చల్లబడినట్లే మన మనస్సాక్షిపై చల్లబడుతుంది. క్రీస్తు రక్తం పాపుల తరపున మాట్లాడుతుంది, ప్రతీకారం కోసం కాదు దయ కోసం వేడుకుంటుంది.
కాబట్టి, దయతో కూడిన పిలుపును తిరస్కరించకుండా ఉండటం మరియు క్రీస్తు నుండి రక్షణను అందించడం తప్పనిసరి. అనంతమైన సున్నితత్వం మరియు ప్రేమతో స్వర్గం నుండి మాట్లాడే వాని నుండి దూరంగా ఉండకండి. రాజీపడాలని దేవుని విన్నపాన్ని తిరస్కరించి, ఆయన శాశ్వతమైన అనుగ్రహాన్ని పొందేవారు తీర్పు నుండి తప్పించుకోలేరు. సువార్త కింద మానవాళితో దేవుడు దయతో వ్యవహరించడం, సువార్తను తృణీకరించే వారికి ఆయన తీర్పు తీరుస్తాడని సూచిస్తుంది. దేవుని ఆమోదయోగ్యమైన ఆరాధనకు భక్తి మరియు దైవిక భయం అవసరం, మరియు దేవుని దయ మాత్రమే మనం ఆయనను సరిగ్గా ఆరాధించగలుగుతుంది. న్యాయమైన మరియు నీతిమంతుడైన దేవుడు ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం సువార్త క్రింద స్థిరంగా ఉంటాడు. విశ్వాసుల వారసత్వం సురక్షితం, మరియు మోక్షానికి అవసరమైన ప్రతిదీ ప్రార్థనకు ప్రతిస్పందనగా ఉచితంగా ఇవ్వబడుతుంది. భక్తితో మరియు దైవభీతితో దేవుణ్ణి సేవించడానికి అనుగ్రహాన్ని కోరుకుందాం.Shortcut Links
హెబ్రీయులకు - Hebrews : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |