Romans - రోమీయులకు 6 | View All

1. ఆలాగైన ఏమందుము? కృప విస్తరింపవలెనని పాపమందు నిలిచియుందుమా?

2. అట్లనరాదు. పాపము విషయమై చనిపోయిన మనము ఇకమీదట ఏలాగు దానిలో జీవించుదుము?

3. క్రీస్తు యేసులోనికి బాప్తిస్మము పొందిన మనమందరము ఆయన మరణములోనికి బాప్తిస్మము పొందితిమని మీరెరుగరా?

4. కాబట్టి తండ్రి మహిమవలన క్రీస్తు మృతులలోనుండి యేలాగు లేపబడెనో, ఆలాగే మనమును నూతనజీవము పొందినవారమై నడుచుకొనునట్లు, మనము బాప్తిస్మమువలన మరణములో పాలు పొందుటకై ఆయనతోకూడ పాతిపెట్టబడితివిు.

5. మరియు ఆయన మరణముయొక్క సాదృశ్యమందు ఆయనతో ఐక్యముగలవారమైన యెడల, ఆయన పునరుత్థానముయొక్క సాదృశ్యమందును ఆయనతో ఐక్యముగల వారమై యుందుము.

6. ఏమనగా మనమికను పాపమునకు దాసులము కాకుండుటకు పాపశరీరము నిరర్థకమగునట్లు, మన ప్రాచీన స్వభావము ఆయనతోకూడ సిలువవేయ బడెనని యెరుగుదుము.

7. చనిపోయినవాడు పాపవిముక్తుడని తీర్పుపొందియున్నాడు.

8. మనము క్రీస్తుతోకూడ చనిపోయిన యెడల, మృతులలోనుండి లేచిన క్రీస్తు ఇకను చనిపోడనియు,

9. మరణమునకు ఇకను ఆయనమీద ప్రభుత్వము లేదనియు ఎరిగి, ఆయనతోకూడ జీవించుదుమని నమ్ముచున్నాము.

10. ఏలయనగా ఆయన చనిపోవుట చూడగా, పాపము విషయమై, ఒక్కమారే చనిపోయెను గాని ఆయన జీవించుట చూడగా, దేవుని విషయమై జీవించుచున్నాడు

11. అటువలె మీరును పాపము విషయమై మృతులుగాను, దేవుని విషయమై క్రీస్తుయేసు నందు సజీవులుగాను మిమ్మును మీరే యెంచుకొనుడి.

12. కాబట్టి శరీర దురాశలకు లోబడునట్లుగా చావునకు లోనైన మీ శరీరమందు పాపమును ఏలనియ్యకుడి.

13. మరియు మీ అవయవములను దుర్నీతి సాధనములుగా పాపమునకు అప్పగింపకుడి, అయితే మృతులలోనుండి సజీవులమనుకొని, మిమ్మును మీరే దేవునికి అప్పగించు కొనుడి, మీ అవయవములను నీతిసాధనములుగా దేవునికి అప్పగించుడి.

14. మీరు కృపకే గాని ధర్మశాస్త్రమునకు లోనైనవారు కారు గనుక పాపము మీ మీద ప్రభుత్వము చేయదు.

15. అట్లయినయెడల కృపకే గాని ధర్మశాస్త్రమునకు లోనగువారము కామని పాపము చేయుదమా? అదెన్న టికిని కూడదు.

16. లోబడుటకు దేనికి మిమ్మును మీరు దాసులుగా అప్పగించుకొందురో, అది చావు నిమిత్తముగా పాపమునకే గాని, నీతి నిమిత్తముగా విధేయతకే గాని దేనికి మీరు లోబడుదురో దానికే దాసులగుదురని మీరెరుగరా?

17. మీరు పాపమునకు దాసులై యుంటిరిగాని యే ఉపదేశక్రమమునకు మీరు అప్పగింపబడితిరో, దానికి హృదయపూర్వకముగా లోబడినవారై,

18. పాపమునుండి విమోచింపబడి నీతికి దాసులైతిరి; ఇందుకు దేవునికి స్తోత్రము.

19. మీ శరీర బలహీనతను బట్టి మనుష్య రీతిగా మాటలాడుచున్నాను; ఏమనగా అక్రమము చేయుటకై, అపవిత్రతకును అక్రమమునకును మీ అవయవములను దాసులుగా ఏలాగు అప్ప గించితిరో, ఆలాగే పరిశుద్ధత కలుగుటకై యిప్పుడు మీ అవయవములను నీతికి దాసులుగా అప్పగించుడి.

20. మీరు పాపమునకు దాసులై యున్నప్పుడు నీతివిషయమై నిర్బంధము లేనివారై యుంటిరి.

21. అప్పటి క్రియలవలన మీకేమి ఫలము కలిగెను? వాటినిగురించి మీరిప్పుడు సిగ్గుపడుచున్నారు కారా? వాటి అంతము మరణమే,
యెహెఙ్కేలు 16:61, యెహెఙ్కేలు 16:63

22. అయినను ఇప్పుడు పాపమునుండి విమోచింపబడి దేవునికి దాసులైనందున పరిశుద్ధత కలుగుటయే మీకు ఫలము; దాని అంతము నిత్యజీవము.

23. ఏలయనగా పాపమువలన వచ్చు జీతము మరణము, అయితే దేవుని కృపావరము మన ప్రభువైన క్రీస్తుయేసునందు నిత్య జీవము.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Romans - రోమీయులకు 6 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

విశ్వాసులు పాపానికి చనిపోవాలి మరియు దేవునికి జీవించాలి. (1,2) 
అపొస్తలుడు సువార్త యొక్క ఉచిత దయ యొక్క ప్రాముఖ్యతను తగ్గించకుండా పవిత్రత యొక్క ముఖ్యమైన ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెప్పాడు. అతను సమర్థన మరియు పవిత్రత మధ్య విడదీయరాని సంబంధాన్ని నొక్కి చెప్పాడు. కృపను పెంపొందించడానికి పాపంలో కొనసాగాలనే భావనను తిరస్కరించాలి. నిజమైన విశ్వాసులు ఆత్మీయంగా పాపానికి చనిపోయినందున, వారు దానిని వెంబడించడం సరికాదు. ఒక వ్యక్తి ఏకకాలంలో మరణించి, సజీవంగా ఉండలేడు. పాపం కోసం చనిపోవాలని కోరుకునే వ్యక్తి తాను దానిలో జీవించగలనని నమ్మడం అవివేకం.

ఇది వారి క్రైస్తవ బాప్టిజం మరియు క్రీస్తుతో ఐక్యత ద్వారా ప్రేరేపించబడింది. (3-10) 
బాప్టిజం అనేది పాపాన్ని విడిచిపెట్టడం, భక్తిహీనమైన మరియు అపవిత్రమైన పనుల యొక్క అలంకారిక సమాధికి లోనవడం మరియు దేవునితో కొత్త జీవితంలో నడవడం వంటి ఆవశ్యకతను సూచిస్తుంది. బాహ్యంగా, పవిత్రత లేనివారు పాపానికి మరణం మరియు ధర్మానికి పునర్జన్మ సంకేతాలను ప్రదర్శించినప్పటికీ, వారు నిజంగా సాతాను డొమైన్ నుండి దేవునికి మారలేదు. ప్రతి నిజమైన విశ్వాసిలో, పాత మనిషి అని పిలువబడే అవినీతి స్వభావం మరియు మన మొదటి పూర్వీకుడైన ఆడమ్ నుండి వారసత్వంగా పొందబడింది, క్రీస్తు యొక్క సిలువ నుండి పొందిన కృప ద్వారా సిలువ వేయబడుతుంది. ఇది బలహీనంగా మరియు క్షీణత స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ, ఇది జీవితం మరియు విజయం కోసం దాని పోరాటంలో కొనసాగుతుంది. అయితే, విశ్వాసి ఇకపై పాపానికి బానిస కాకుండా దేవుని కోసం జీవిస్తూ, ఆయన సేవలో ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉండేలా, మొత్తం పాప శరీరం, దేవుని పవిత్ర చట్టానికి విరుద్ధంగా ఏదైనా నిర్మూలించబడాలి.

వారు దేవునికి జీవింపబడ్డారు. (11-15) 
పాపాన్ని నిరోధించడానికి మరియు పవిత్రతను నిలబెట్టడానికి అత్యంత బలమైన కారణాలు ఇక్కడ వివరించబడ్డాయి. పాపం యొక్క దౌర్జన్యం నుండి విముక్తి పొంది, దేవునిలో జీవించి, మరియు నిత్యజీవం యొక్క ఆశతో, విశ్వాసులు పురోగతి కోసం తీవ్రంగా ప్రయత్నించాలని కోరారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, అపవిత్రమైన కోరికలు ఈ జీవితంలో కొనసాగవచ్చు కాబట్టి, ఈ మర్త్య స్థితిలో వారి ఆధిపత్యాన్ని నిరోధించడానికి దైవిక దయ ద్వారా దృఢ నిశ్చయంతో పోరాడుతూ, వారి ప్రభావాన్ని నిరోధించడం క్రైస్తవుని బాధ్యత. ఈ రాష్ట్రం త్వరలో ముగుస్తుంది అనే హామీ నిజమైన క్రైస్తవుని ధైర్యాన్నిస్తుంది, ప్రత్యేకించి తరచుగా కలవరపడే మరియు బాధ కలిగించే కోరికల నేపథ్యంలో. అతని సేవలో ధర్మానికి సంబంధించిన యుద్ధానికి మరియు పనికి సిద్ధంగా ఉన్న సాధనాలుగా మన శక్తిసామర్థ్యాలన్నింటినీ దేవునికి అంకితం చేద్దాం. దయ యొక్క ఒడంబడిక మనకు బలాన్ని అందిస్తుంది; పాపానికి పాండిత్యం ఉండదు. దేవునికి మనం చేసిన వాగ్దానాల కంటే పాపాన్ని అణచివేయడానికి దేవుడు మనకు చేసిన వాగ్దానాలు ఎక్కువ శక్తివంతమైనవి. పాపం నిజమైన విశ్వాసులకు ఇబ్బందిని మరియు బాధను కలిగించవచ్చు, అయితే అది వారిని ఏలదు. ఎవరైనా ఈ ప్రోత్సాహకరమైన సిద్ధాంతాన్ని పాపం చేయడానికి ఒక సాకుగా ఉపయోగించాలని శోధించబడ్డారా? ఇటువంటి అసహ్యకరమైన ఆలోచనలు దేవుని పరిపూర్ణత యొక్క స్వభావానికి విరుద్ధంగా ఉంటాయి, ఆయన సువార్త యొక్క ఉద్దేశ్యానికి విరుద్ధంగా ఉంటాయి మరియు కృప క్రింద జీవించడానికి వ్యతిరేకంగా ఉంటాయి. పాపానికి క్రీస్తు ప్రేమ కంటే బలమైన నిరోధకం ఏముంటుంది? అటువంటి మంచితనం మరియు ప్రేమ ముందు మనం పాపంలో నిమగ్నమై ఉందా?

మరియు పాపం యొక్క ఆధిపత్యం నుండి విముక్తి పొందారు. (16-20) 
ప్రతి వ్యక్తి విధ్వంసక చర్యలకు దారితీసే పాపపు ప్రవృత్తి అయినా లేదా పునరుత్పత్తి ద్వారా ప్రోత్సహించబడిన కొత్త మరియు ఆధ్యాత్మిక విధేయత అయినా వారు సమర్పించిన యజమానికి సేవ చేస్తారు. అపొస్తలుడు సువార్తలో మలచబడినప్పుడు వారి హృదయపూర్వక విధేయతతో సంతోషించాడు. లోహాన్ని కరిగించి, కొత్త అచ్చులో పునర్నిర్మించినప్పుడు, కొత్త పాత్రగా మారినట్లే, విశ్వాసి కొత్త సృష్టిగా రూపాంతరం చెందుతాడు. నిజమైన క్రైస్తవుడు అనుభవించే మనస్సు మరియు ఆత్మ యొక్క స్వేచ్ఛ, బానిసత్వ స్థితికి పూర్తి విరుద్ధంగా, వారు తమ నిజమైన ప్రభువును తమ తండ్రిగా మరియు తమను దత్తత ద్వారా అతని దత్తపుత్రులుగా మరియు వారసులుగా గుర్తించి సేవ చేయడానికి అనుమతిస్తుంది. పాపం యొక్క ఆధిపత్యం దానిని ఇష్టపూర్వకంగా సేవించడం నుండి పుడుతుంది, విజయం కోసం పోటీ పడుతున్న అసహ్యకరమైన శక్తిగా దానితో పోరాడటం నుండి కాదు. ఇప్పుడు దేవుణ్ణి సేవించే వారు ఒకప్పుడు పాపానికి బానిసలు.

పాపం యొక్క ముగింపు మరణం, మరియు పవిత్రత యొక్క శాశ్వత జీవితం. (21-23)
పాపం యొక్క ఫలితాలు, ఆనందం మరియు గ్రహించిన లాభంతో వర్ణించబడతాయి, "పండు" హోదాకు హామీ ఇవ్వవు. పాపులు తప్పనిసరిగా అధర్మాన్ని పెంపొందించుకుంటారు, శూన్యతను విత్తుతున్నారు మరియు అదే పండిస్తున్నారు. అవమానం పాపంతో పాటు ప్రపంచంలోకి ప్రవేశించింది మరియు దాని అనివార్య పరిణామంగా కొనసాగుతుంది. పాపం యొక్క అంతిమ ఫలితం మరణం, మరియు మార్గం ప్రారంభంలో ఆహ్లాదకరంగా మరియు ఆకర్షణీయంగా కనిపించినప్పటికీ, అది చివరికి చేదుకు దారి తీస్తుంది. అయితే విశ్వాసులు పాపం నుండి విముక్తి పొందినప్పుడు ఈ శిక్ష నుండి విముక్తి పొందుతారు. పండు పవిత్రత వైపు మళ్లించబడి, నిజమైన మరియు పెరుగుతున్న దయతో గుర్తించబడితే, అంతిమ ఫలితం నిత్యజీవం-నిజంగా సంతోషకరమైన ఫలితం. ప్రయాణం యొక్క ఎత్తుపైకి, ఇరుకైన, ముళ్లతో కూడిన మరియు సవాలు చేసే స్వభావం ఉన్నప్పటికీ, దాని ముగింపులో శాశ్వత జీవితం యొక్క హామీ స్థిరంగా ఉంటుంది. నిత్యజీవము దేవుని నుండి వచ్చిన బహుమతి, మరియు ఈ బహుమతి మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా పొందబడుతుంది. క్రీస్తు దానిని కొనుగోలు చేసి, సిద్ధం చేయడమే కాకుండా, దాని కోసం మనల్ని సిద్ధం చేస్తాడు మరియు దాని కోసం మన సంరక్షణను నిర్ధారిస్తాడు; మన మొత్తం మోక్ష ప్రక్రియలో ఆయన ప్రధాన వ్యక్తి.Shortcut Links
రోమీయులకు - Romans : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |