Galatians - గలతీయులకు 5 | View All

1. ఈ స్వాతంత్ర్యము అనుగ్రహించి, క్రీస్తు మనలను స్వతంత్రులనుగా చేసియున్నాడు. కాబట్టి, మీరు స్థిరముగా నిలిచి మరల దాస్యమను కాడిక్రింద చిక్కు కొనకుడి.

2. చూడుడి; మీరు సున్నతి పొందినయెడల క్రీస్తువలన మీకు ప్రయోజనమేమియు కలుగదని పౌలను నేను మీతో చెప్పుచున్నాను.

3. ధర్మశాస్త్రము యావత్తు ఆచరింప బద్ధుడై యున్నాడని సున్నతిపొందిన ప్రతి మను ష్యునికి నేను మరల దృఢముగ చెప్పుచున్నాను.

4. మీలో ధర్మశాస్త్రమువలన నీతిమంతులని తీర్చబడువారెవరో వారు క్రీస్తులోనుండి బొత్తిగా వేరుచేయబడియున్నారు, కృప లోనుండి తొలగిపోయి యున్నారు.

5. ఏలయనగా, మనము విశ్వాసముగలవారమై నీతి కలుగునను నిరీక్షణ సఫలమగునని ఆత్మద్వారా ఎదురుచూచుచున్నాము.

6. యేసుక్రీస్తునందుండువారికి సున్నతిపొందుటయందేమియు లేదు, పొందకపోవుటయందేమియు లేదు గాని ప్రేమవలన కార్యసాధకమగు విశ్వాసమే ప్రయోజనకరమగును.

7. మీరు బాగుగా పరుగెత్తుచుంటిరి; సత్యమునకు విధే యులు కాకుండ మిమ్మును ఎవడు అడ్డగించెను?

8. ఈ ప్రేరేపణ మిమ్మును పిలుచుచున్న వానివలన కలుగలేదు.

9. పులిసిన పిండి కొంచెమైనను ముద్ద అంతయు పులియ చేయును.

10. మీరెంత మాత్రమును వేరుగా ఆలోచింపరని ప్రభువునందు మిమ్మునుగూర్చి నేను రూఢిగా నమ్ముకొను చున్నాను. మిమ్మును కలవరపెట్టుచున్నవాడు ఎవడైనను వాడు తగిన శిక్షను భరించును.

11. సహోదరులారా, సున్నతి పొందవలెనని నే నింకను ప్రకటించుచున్నయెడల ఇప్పటికిని హింసింపబడనేల? ఆ పక్షమున సిలువవిషయమైన అభ్యంతరము తీసివేయబడునుగదా?

12. మిమ్మును కలవరపెట్టువారు తమ్మును తాము ఛేదించుకొనుట మేలు.

13. సహోదరులారా, మీరు స్వతంత్రులుగా ఉండుటకు పిలువబడితిరి. అయితే ఒక మాట, ఆ స్వాతంత్ర్యమును శారీరక్రియలకు హేతువు చేసికొనక, ప్రేమ కలిగినవారై యొకనికొకడు దాసులైయుండుడి.

14. ధర్మశాస్త్ర మంతయునిన్నువలె నీ పొరుగువానిని ప్రేమించుము అను ఒక్క మాటలో సంపూర్ణమైయున్నది.
లేవీయకాండము 19:18

15. అయితే మీరు ఒకనినొకడు కరచుకొని భక్షించినయెడల మీరు ఒకనివలన ఒకడు బొత్తిగా నశించిపోదురేమో చూచుకొనుడి.

16. నేను చెప్పునదేమనగా ఆత్మానుసారముగా నడుచు కొనుడి, అప్పుడు మీరు శరీరేచ్ఛను నెరవేర్చరు.

17. శరీరము ఆత్మకును ఆత్మ శరీరమునకును విరోధముగా అపేక్షిం చును. ఇవి యొకదానికొకటి వ్యతిరేక ముగా ఉన్నవి గనుక మీరేవిచేయ నిచ్ఛయింతురో వాటిని చేయకుందురు.

18. మీరు ఆత్మచేత నడిపింపబడినయెడల ధర్మ శాస్త్రమునకు లోనైనవారు కారు.

19. శరీరకార్యములు స్పష్టమైయున్నవి; అవేవనగా, జారత్వము, అపవిత్రత, కాముకత్వము,

20. విగ్రహారాధన, అభిచారము, ద్వేషములు, కలహము, మత్సరములు, క్రోధములు, కక్షలు,

21. భేదములు, విమతములు, అసూయలు, మత్తతలు, అల్లరితో కూడిన ఆటపాటలు మొదలైనవి. వీటినిగూర్చి నేనుమునుపు చెప్పిన ప్రకారము ఇట్టి వాటిని చేయువారు దేవుని రాజ్యమును స్వతంత్రించుకొనరని మీతో స్పష్టముగా చెప్పుచున్నాను.

22. అయితే ఆత్మ ఫలమేమనగా, ప్రేమ, సంతోషము, సమాధానము, దీర్ఘశాంతము, దయా ళుత్వము, మంచితనము, విశ్వాసము, సాత్వికము, ఆశా నిగ్రహము.

23. ఇట్టివాటికి విరోధమైన నియమమేదియులేదు.

24. క్రీస్తుయేసు సంబంధులు శరీరమును దాని యిచ్ఛల తోను దురాశలతోను సిలువవేసి యున్నారు.

25. మనము ఆత్మ ననుసరించి జీవించువారమైతిమా ఆత్మను అనుసరించి క్రమముగా నడుచుకొందము.

26. ఒకరి నొకరము వివాదమునకు రేపకయు, ఒకరి యందొకరము అసూయపడకయు వృథాగా అతిశయపడకయు ఉందము.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Galatians - గలతీయులకు 5 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

సువార్త స్వాతంత్ర్యంలో స్థిరంగా నిలబడాలని ఒక తీవ్రమైన ప్రబోధం. (1-12) 
1-6
క్రీస్తును తమ ఏకైక రక్షకునిగా గుర్తించని మరియు ఆధారపడని వారు ఆయన ద్వారా మోక్షాన్ని పొందలేరు. సువార్త అందించే బోధలు మరియు స్వేచ్ఛలో స్థిరంగా ఉండేందుకు అపొస్తలుడి హెచ్చరికలు మరియు ఉపదేశాలను మనం పాటించడం చాలా ముఖ్యం. నిజమైన క్రైస్తవులు, పరిశుద్ధాత్మచే మార్గనిర్దేశం చేయబడి, తమ స్వంత పనుల ద్వారా కాకుండా, క్రీస్తుపై విశ్వాసం ద్వారా దేవుడు ప్రసాదించిన నీతి యొక్క ప్రతిఫలంగా నిత్యజీవాన్ని ఎదురుచూస్తారు. యూదు మతమార్పిడులు ఆచార వ్యవహారాలకు కట్టుబడి ఉండవచ్చు లేదా వారి స్వేచ్ఛను నొక్కిచెప్పవచ్చు, అయితే అన్యజనులు మోక్షం కోసం ఈ బాహ్య విషయాలపై ఆధారపడనంత కాలం వాటిని విస్మరించడం లేదా గమనించడం ఎంచుకోవచ్చు. యేసుపై నిజమైన విశ్వాసం లేకుండా దేవుని నుండి అంగీకారం పొందడంలో బాహ్య అధికారాలు మరియు వృత్తులకు ఎటువంటి విలువ ఉండదు. నిజమైన విశ్వాసం అనేది దేవుని పట్ల మరియు తోటి విశ్వాసుల పట్ల ప్రేమ ద్వారా వ్యక్తమయ్యే చురుకైన శక్తి. ఆత్మచేత శక్తిని పొంది, విశ్వాసం ద్వారా నీతి నిరీక్షణ కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూసేవారిలో మనం కూడా ఉంటాం. అనేక సమకాలీన ఆచారాలు మరియు అభ్యాసాల మాదిరిగానే, పురాతన కాలంలోని ప్రమాదం అసంభవమైన విషయాలలో ఉండదు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, ప్రేమకు ఆజ్యం పోసిన విశ్వాసం లేకుండా, మిగతావన్నీ వ్యర్థం, మరియు పోల్చినప్పుడు, ఇతర విషయాలు ముఖ్యమైనవి.

7-12
క్రైస్తవ ప్రయాణం ఒక రేసుతో పోల్చబడింది, అంతిమ బహుమతిని సాధించడానికి ఓర్పు మరియు పట్టుదల డిమాండ్ చేస్తుంది. క్రైస్తవ మతం యొక్క కేవలం వృత్తి తక్కువగా ఉంటుంది; ఆ ప్రకటనకు అనుగుణంగా చురుకుగా జీవించాలి. చాలామంది, తమ మతపరమైన ప్రయాణంలో నిజమైన ఉద్దేశ్యంతో ప్రారంభించినప్పటికీ, అడ్డంకులను ఎదుర్కొంటారు లేదా మార్గం నుండి తప్పుకుంటారు. దారి తప్పుతున్నవారు లేదా అలసిపోయినట్లు భావించేవారు తమ పోరాటాల వెనుక గల కారణాలను నిజాయితీగా పరిశీలించడం చాలా కీలకం. 8వ వచనంలో, ధర్మశాస్త్రాన్ని సమర్థించడం కోసం క్రీస్తుపై విశ్వాసంతో కలపడం వైపు మొగ్గు కనిపిస్తోంది. అపొస్తలుడు మూలాన్ని గుర్తించడానికి వారిని అనుమతించినప్పటికీ, అలాంటి విచలనం సాతాను తప్ప ఇతరులచే ప్రభావితం చేయబడదని అతను గట్టిగా సూచించాడు.
క్రైస్తవ సంఘాలు అనుసరించడమే కాకుండా విధ్వంసక సిద్ధాంతాలను ప్రచారం చేసే వ్యక్తులను ఆమోదించడం పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలి. పాపం మరియు దోషాన్ని పరిష్కరించేటప్పుడు, నాయకులు మరియు వారి అనుచరుల మధ్య తేడాను గుర్తించడం చాలా ముఖ్యం. పాపులకు మోక్షానికి ప్రత్యేకమైన సాధనంగా క్రీస్తు ప్రకటించబడినందున యూదులు బాధపడ్డారు. పౌలు మరియు ఇతరులు మోజాయిక్ ధర్మశాస్త్రానికి కట్టుబడి ఉండుట అనేది మోక్షానికి క్రీస్తుపై విశ్వాసంతో పాటు అవసరమని అంగీకరించినట్లయితే, విశ్వాసులు చాలా బాధలను నివారించి ఉండవచ్చు. అటువంటి తప్పుదోవ పట్టించే ప్రభావానికి సంబంధించిన ప్రారంభ సంకేతాలను వ్యతిరేకించడం అత్యవసరం, మరియు క్రైస్తవ సమాజానికి అంతరాయం కలిగించడంలో పట్టుదలతో ఉన్నవారు వారి చర్యల యొక్క పరిణామాలను భరించాలి.

పాపపు కోపానికి గురికాకుండా జాగ్రత్త వహించడం. (13-15) 
క్రైస్తవ ప్రయాణం ఒక రేసుతో పోల్చబడింది, అంతిమ బహుమతిని సాధించడానికి ఓర్పు మరియు పట్టుదల డిమాండ్ చేస్తుంది. క్రైస్తవ మతం యొక్క కేవలం వృత్తి తక్కువగా ఉంటుంది; ఆ ప్రకటనకు అనుగుణంగా చురుకుగా జీవించాలి. చాలామంది, తమ మతపరమైన ప్రయాణంలో నిజమైన ఉద్దేశ్యంతో ప్రారంభించినప్పటికీ, అడ్డంకులను ఎదుర్కొంటారు లేదా మార్గం నుండి తప్పుకుంటారు. దారి తప్పుతున్నవారు లేదా అలసిపోయినట్లు భావించేవారు తమ పోరాటాల వెనుక గల కారణాలను నిజాయితీగా పరిశీలించడం చాలా కీలకం. 8వ వచనంలో, ధర్మశాస్త్రాన్ని సమర్థించడం కోసం క్రీస్తుపై విశ్వాసంతో కలపడం వైపు మొగ్గు కనిపిస్తోంది. అపొస్తలుడు మూలాన్ని గుర్తించడానికి వారిని అనుమతించినప్పటికీ, అలాంటి విచలనం సాతాను తప్ప ఇతరులచే ప్రభావితం చేయబడదని అతను గట్టిగా సూచించాడు.
క్రైస్తవ సంఘాలు అనుసరించడమే కాకుండా విధ్వంసక సిద్ధాంతాలను ప్రచారం చేసే వ్యక్తులను ఆమోదించడం పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలి. పాపం మరియు దోషాన్ని పరిష్కరించేటప్పుడు, నాయకులు మరియు వారి అనుచరుల మధ్య తేడాను గుర్తించడం చాలా ముఖ్యం. పాపులకు మోక్షానికి ప్రత్యేకమైన సాధనంగా క్రీస్తు ప్రకటించబడినందున యూదులు బాధపడ్డారు. పౌలు మరియు ఇతరులు మోజాయిక్ ధర్మశాస్త్రానికి కట్టుబడి ఉండుట అనేది మోక్షానికి క్రీస్తుపై విశ్వాసంతో పాటు అవసరమని అంగీకరించినట్లయితే, విశ్వాసులు చాలా బాధలను నివారించి ఉండవచ్చు. అటువంటి తప్పుదోవ పట్టించే ప్రభావానికి సంబంధించిన ప్రారంభ సంకేతాలను వ్యతిరేకించడం అత్యవసరం, మరియు క్రైస్తవ సమాజానికి అంతరాయం కలిగించడంలో పట్టుదలతో ఉన్నవారు వారి చర్యల యొక్క పరిణామాలను భరించాలి.

మరియు ఆత్మలో నడవడం, మరియు శరీర కోరికలను నెరవేర్చడం కాదు: రెండింటి పనులు వివరించబడ్డాయి. (16-26)
మన ఆందోళన పరిశుద్ధాత్మ యొక్క మార్గదర్శకత్వం మరియు శక్తి క్రింద పని చేస్తే, మన అవినీతి స్వభావం యొక్క ప్రకంపనలు మరియు వ్యతిరేకతలను మనం ఇంకా అనుభవించినప్పటికీ, అది మనపై ఆధిపత్యం వహించదు. విశ్వాసులు తమను తాము సంఘర్షణలో పడ్డారు, దయ సంపూర్ణమైన మరియు వేగవంతమైన విజయాన్ని సాధించాలని తీవ్రంగా కోరుకుంటారు. పరిశుద్ధాత్మ నాయకత్వానికి ఇష్టపూర్వకంగా లొంగిపోయేవారు చట్టానికి కట్టుబడి పనిల ఒడంబడికగా ఉండరు లేదా దాని భయంకరమైన శాపానికి గురికారు. పాపం పట్ల వారి విరక్తి మరియు పవిత్రత కోసం వారి కోరిక సువార్త రక్షణలో వారి భాగస్వామ్యాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి.
శరీర క్రియలు అనేకం మరియు స్పష్టంగా ఉన్నాయి, మరియు ఈ పాపాలలో మునిగిపోవడం స్వర్గం నుండి వ్యక్తులను మినహాయిస్తుంది. అయినప్పటికీ, ఆశ్చర్యకరంగా, క్రైస్తవులుగా గుర్తించబడే చాలామంది స్వర్గం కోసం నిరీక్షణను వ్యక్తం చేస్తూ అలాంటి ప్రవర్తనలను కొనసాగించారు. అపొస్తలుడు, వ్యక్తులకు హాని కలిగించే మరియు వారి మధ్య విభేదాలను పెంపొందించే మాంసం యొక్క హానికరమైన పనులను ప్రధానంగా ఎత్తి చూపాడు, ఇప్పుడు ఆత్మ యొక్క ఫలాలను నొక్కి చెప్పాడు. ఈ పండ్లు వ్యక్తుల ఆనందానికి మాత్రమే కాకుండా క్రైస్తవుల మధ్య సామరస్యాన్ని పెంపొందిస్తాయి. అటువంటి వ్యక్తులు ఆత్మచే మార్గనిర్దేశం చేయబడతారని ఆత్మ యొక్క ఫలాలు నిస్సందేహంగా సూచిస్తున్నాయి.
శరీరానికి సంబంధించిన పనులను మరియు ఆత్మ యొక్క ఫలాలను వివరించడం ద్వారా, మనం దేనిని నివారించాలి మరియు వ్యతిరేకించాలి, అలాగే దేనిని ఆదరించాలి మరియు పండించాలి. ఇది నిజమైన క్రైస్తవులందరి హృదయపూర్వక శ్రద్ధ మరియు కృషి అవుతుంది. పాపం వారి మర్త్య శరీరాలలో ఇకపై రాజ్యం చేయదు, వారిని విధేయతకు నడిపిస్తుంది (రోమా 8:5). దేహంలోని క్రియలను మట్టుబెట్టి జీవితంలో కొత్తదనంలో నడవడానికి వారు శ్రద్ధగా కృషి చేస్తారు. వారి ఆకాంక్షలు వ్యర్థమైన కీర్తి లేదా మానవ గౌరవం మరియు ప్రశంసల కోసం అధిక కోరికతో నడపబడవు. బదులుగా, వారు ఒకరినొకరు రెచ్చగొట్టడం లేదా అసూయపడడం మానేసి, యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవునికి స్తుతి మరియు మహిమను తెచ్చే మంచి ఫలాలను సమృద్ధిగా ఉత్పత్తి చేయడానికి చురుకుగా ప్రయత్నిస్తారు.Shortcut Links
గలతియులకు - Galatians : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |