Romans - రోమీయులకు 2 | View All

1. కాబట్టి తీర్పు తీర్చు మనుష్యుడా, నీ వెవడవైనను సరే నిరుత్తరుడవై యున్నావు. దేనివిషయములో ఎదుటి వానికి తీర్పు తీర్చుచున్నావో దాని విషయములో నీవే నేరస్థుడవని తీర్పు తీర్చుకొనుచున్నావు; ఏలయనగా తీర్పు తీర్చు నీవును అట్టి కార్యములనే చేయుచున్నావు కావా?

2. అట్టి కార్యములు చేయువారిమీద దేవుని తీర్పు సత్యమును అనుసరించినదే అని యెరుగుదుము.

3. అట్టి కార్యములు చేయువారికి తీర్పు తీర్చుచు వాటినే చేయుచున్న మనుష్యుడా, నీవు దేవుని తీర్పు తప్పించు కొందువని అను కొందువా?

4. లేదా, దేవుని అనుగ్రహము మారు మనస్సు పొందుటకు నిన్ను ప్రేరేపించుచున్నదని యెరుగక, ఆయన అనుగ్రహైశ్వర్యమును సహనమును దీర్ఘ శాంతమును తృణీకరించుదువా?

5. నీ కాఠిన్యమును, మార్పు పొందని నీ హృదయమును అనుసరించి, ఉగ్రత దినమందు, అనగా దేవుని న్యాయమైన తీర్పు బయలు పరచబడు దినమందు నీకు నీవే ఉగ్రతను సమకూర్చు కొనుచున్నావు.

6. ఆయన ప్రతివానికి వాని వాని క్రియల చొప్పున ప్రతిఫలమిచ్చును.
కీర్తనల గ్రంథము 62:12, సామెతలు 24:12

7. సత్‌ క్రియను ఓపికగా చేయుచు, మహిమను ఘనతను అక్షయతను వెదకువారికి నిత్యజీవము నిచ్చును.

8. అయితే భేదములు పుట్టించి, సత్యమునకు లోబడక దుర్నీతికి లోబడువారి మీదికి దేవుని ఉగ్రతయు రౌద్రమును వచ్చును.

9. దుష్క్యార్యము చేయు ప్రతి మనుష్యుని ఆత్మకు, మొదట యూదునికి గ్రీసుదేశస్థునికికూడ, శ్రమయు వేదనయు కలుగును.

10. సత్‌ క్రియ చేయు ప్రతివానికి, మొదట యూదునికి గ్రీసుదేశస్థునికికూడ, మహిమయు ఘనతయు సమాధానమును కలుగును.

11. దేవునికి పక్షపాతములేదు. ధర్మశాస్త్రము లేక పాపము చేసినవారందరు ధర్మశాస్త్రము లేకయే నశించెదరు;
ద్వితీయోపదేశకాండము 10:17, 2 దినవృత్తాంతములు 19:7

12. ధర్మశాస్త్రము కలిగినవారై పాపము చేసినవారందరు ధర్మశాస్త్రానుసారముగా తీర్పు నొందు దురు.

13. ధర్మశాస్త్రము వినువారు దేవుని దృష్టికి నీతి మంతులు కారుగాని ధర్మశాస్త్రమును అనుసరించి ప్రవర్తించువారే నీతిమంతులుగా ఎంచబడుదురు.

14. ధర్మ శాస్త్రము లేని అన్యజనులు స్వాభావికముగా ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన క్రియలను చేసినయెడల వారు ధర్మశాస్త్రము లేనివారైనను, తమకు తామే ధర్మశాస్త్రమైనట్టున్నారు.

15. అట్టివారి మనస్సాక్షి కూడ సాక్ష్యమిచ్చుచుండగను, వారి తలంపులు ఒక దానిమీద ఒకటి తప్పు మోపుచు లేక తప్పులేదని చెప్పుచుండగను, ధర్మశాస్త్రసారము తమ హృదయములయందు వ్రాయబడినట్టు చూపుచున్నారు

16. దేవుడు నా సువార్త ప్రకారము యేసు క్రీస్తుద్వారా మనుష్యుల రహస్యములను విమర్శించు దినమందు ఈలాగు జరుగును.

17. నీవు యూదుడవని పేరు పెట్టుకొని ధర్మశాస్త్రమును ఆశ్రయించి దేవునియందు అతిశయించుచున్నావు కావా?

18. ఆయన చిత్తమెరిగి, ధర్మశాస్త్రమందు ఉపదేశము పొందిన వాడవై శ్రేష్ఠమైనవాటిని మెచ్చుకొనుచున్నావు కావా?

19. జ్ఞానసత్యస్వరూపమైన ధర్మశాస్త్రము గలవాడవైయుండి నేను గ్రుడ్డివారికి త్రోవచూపువాడను,

20. చీకటిలో ఉండువారికి వెలుగును, బుద్ధిహీనులకు శిక్షకుడను, బాలురకు ఉపాధ్యాయుడనై యున్నానని నీయంతట నీవే ధైర్యము వహించుకొనుచున్నావు కావా?

21. ఎదుటివానికి బోధించు నీవు నీకు నీవే బోధించుకొనవా? దొంగిలవద్దని ప్రకటించు నీవు దొంగిలెదవా?
కీర్తనల గ్రంథము 50:16-21

22. వ్యభిచరింపవద్దని చెప్పు నీవు వ్యభిచరించెదవా? విగ్రహములను అసహ్యించుకొను నీవు గుళ్లను దోచెదవా?

23. ధర్మశాస్త్రమందు అతిశయించు నీవు ధర్మశాస్త్రము మీరుటవలన దేవుని అవమానపర చెదవా?

24. వ్రాయబడిన ప్రకారము మిమ్మునుబట్టియే గదా దేవుని నామము అన్యజనుల మధ్యను దూషింపబడు చున్నది?
యెషయా 52:5, యెహెఙ్కేలు 36:20

25. నీవు ధర్మశాస్త్రమును అనుసరించి ప్రవర్తించు వాడవైతివా, సున్నతి ప్రయోజనకరమగును గాని ధర్మ శాస్త్రమును అతిక్రమించువాడవైతివా, నీ సున్నతి సున్నతి కాకపోవును.
యిర్మియా 4:4, యిర్మియా 9:25

26. కాబట్టి సున్నతి లేనివాడు ధర్మ శాస్త్రపు నీతి విధులను గైకొనిన యెడల అతడు సున్నతి లేనివాడై యుండియు సున్నతిగలవాడుగా ఎంచబడును గదా?

27. మరియు స్వభావమునుబట్టి సున్నతి లేనివాడు ధర్మశాస్త్రమును నెరవేర్చినయెడల అక్షరమును సున్నతియు గలవాడవై ధర్మశాస్త్రమును అతిక్రమించు నీకు తీర్పు తీర్చడా?

28. బాహ్యమునకు యూదుడైనవాడు యూదుడు కాడు; శరీరమందు బాహ్యమైన సున్నతి సున్నతికాదు.

29. అయితే అంతరంగమందు యూదుడైన వాడే యూదుడు. మరియు సున్నతి హృదయ సంబంధ మైనదై ఆత్మయందు జరుగునదే గాని అక్షరమువలన కలుగు నది కాదు. అట్టివానికి మెప్పు మనుష్యులవలన కలుగదు దేవునివలననే కలుగును.
ద్వితీయోపదేశకాండము 30:6Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Romans - రోమీయులకు 2 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

యూదులు మోషే చట్టం ద్వారా సమర్థించబడలేదు, ప్రకృతి చట్టం ద్వారా అన్యజనుల కంటే ఎక్కువ. (1-16) 
యూదులు తమను తాము పవిత్ర ప్రజలుగా భావించారు, వారు కృతజ్ఞత లేనివారు, తిరుగుబాటుదారులు మరియు అన్యాయమైనప్పటికీ, హక్కుగా హక్కులు పొందేందుకు అర్హులని విశ్వసించారు. ఏదేమైనప్పటికీ, అటువంటి ప్రవర్తనను ప్రదర్శించే ప్రతి దేశం, వయస్సు మరియు నేపథ్యం నుండి వ్యక్తులకు వారి నిజమైన స్వభావాన్ని బట్టి దేవుని తీర్పు ఉంటుందని రిమైండర్ అవసరం. విషయం యొక్క సరళత పాపుల స్వంత ప్రతిబింబాలకు విజ్ఞప్తి చేయడానికి అనుమతిస్తుంది. ఉద్దేశపూర్వకంగా చేసిన పాపం దేవుని మంచితనం పట్ల నిర్లక్ష్యం చూపుతుంది. అవిధేయత యొక్క వివిధ వ్యక్తీకరణలు ఉన్నప్పటికీ, అవన్నీ ఒకే మూలం నుండి ఉద్భవించాయి. నిజమైన పశ్చాత్తాపం గత పాపాల పట్ల ద్వేషాన్ని కలిగిస్తుంది, మంచిని ఎన్నుకోవడం మరియు చెడును తిరస్కరించడం వైపు మొగ్గు చూపే రూపాంతరం చెందిన మనస్తత్వం నుండి ఉద్భవించింది. ఇది అంతర్గత దౌర్భాగ్యం యొక్క అవగాహనను కూడా సూచిస్తుంది. పశ్చాత్తాపం, మార్పిడికి సమానమైన లోతైన మార్పు, ప్రతి మనిషికి అవసరం.
పాపుల పతనం వారి నాశనానికి దారితీసే కఠినమైన మరియు పశ్చాత్తాపపడని హృదయంతో వారి పట్టుదలలో ఉంది. వారి పాపపు చర్యలు "కోపాన్ని నిధి"గా స్పష్టంగా వర్ణించబడ్డాయి. న్యాయమైన వ్యక్తిని పరిశీలిస్తే, చట్టం యొక్క కఠినమైన డిమాండ్లను గమనిస్తాడు, స్వచ్ఛమైన ఉద్దేశ్యాలు అవసరం మరియు భూసంబంధమైన ఆశయాలచే నడిచే చర్యలను తిరస్కరించడం. దీనికి విరుద్ధంగా, అనీతిమంతులు వివాదాల ద్వారా వర్గీకరించబడతారు, ఇది అన్ని చెడుల మూలాన్ని సూచిస్తుంది. మానవ సంకల్పం దేవునికి వ్యతిరేకంగా శత్రుత్వ స్థితిలో ఉన్నట్లు చిత్రీకరించబడింది. వ్రాతపూర్వక చట్టం లేని అన్యజనులు కూడా ప్రకృతి కాంతి నుండి అంతర్గత మార్గదర్శకత్వాన్ని కలిగి ఉన్నారు. మనస్సాక్షి సాక్షిగా పనిచేస్తుంది, ఈ సహజ చట్టాలు మరియు ఆదేశాలకు కట్టుబడి ఉండటం లేదా ఉల్లంఘించడం ఆధారంగా వ్యక్తులను నిర్దోషిగా ప్రకటించడం లేదా ఖండించడం.
క్రీస్తు న్యాయాధిపతి అవుతాడనే జ్ఞానం కంటే ఏదీ పాపులకు ఎక్కువ భయాన్ని కలిగించదు మరియు పరిశుద్ధులకు ఎక్కువ ఓదార్పునిస్తుంది. రహస్య కార్యాలకు ప్రతిఫలం లభిస్తుంది, దాచిన పాపాలు బహిర్గతం చేయబడతాయి మరియు తీర్పు ఇవ్వబడతాయి.

యూదుల పాపాలు వారి బాహ్య ఆధిక్యతలపై వారి వ్యర్థమైన విశ్వాసాన్ని పూర్తిగా గందరగోళపరిచాయి. (17-29)
17-24
అపొస్తలుడు యూదులను ఉద్దేశించి, వారి వృత్తి మరియు ఖాళీ వాదనలు ఉన్నప్పటికీ వారు చేసిన పాపాలను బహిర్గతం చేశాడు. అన్ని మతం యొక్క పునాది సారాంశం వినయపూర్వకంగా, కృతజ్ఞతతో మరియు దేవుణ్ణి మహిమపరిచే విశ్వాసంలో ఉంది. ఏది ఏమైనప్పటికీ, ప్రగల్భాలు గర్వంగా మరియు ఫలించనివిగా మారినప్పుడు, ముఖ్యంగా మతపరమైన అనుబంధం యొక్క బాహ్య ప్రదర్శనలలో, అది కపటత్వం యొక్క ప్రధాన అంశంగా మారుతుంది. అహంకారం యొక్క వివిధ రూపాలలో, ఆధ్యాత్మిక అహంకారం అత్యంత ప్రమాదకరమైనదిగా గుర్తించబడింది.
ఒక నిర్దిష్ట విశ్వాసాన్ని అనుసరిస్తున్నామని చెప్పుకునే వారి యొక్క ఒక ముఖ్యమైన తప్పు ఏమిటంటే, వారు తమ విశ్వాసాలకు అనుగుణంగా జీవించడంలో విఫలమవడం ద్వారా దేవునికి మరియు మతానికి అగౌరవం కలిగించడం. జీవం లేని దైవభక్తికి కట్టుబడి ఉండే వారి తక్కువ సమాచారం ఉన్న పొరుగువారిని చాలా మంది అసహ్యించుకోవడం విడ్డూరం, అయినప్పటికీ వారు శక్తి మరియు శక్తి రెండూ లేని జ్ఞానం యొక్క రూపాన్ని విశ్వసిస్తారు. కొందరు సువార్తను అర్థం చేసుకోవడంలో గర్వపడతారు, కానీ వారి అపవిత్రమైన జీవనశైలి దేవుణ్ణి అగౌరవపరచడమే కాకుండా ఆయన నామాన్ని దూషించడానికి కూడా దారి తీస్తుంది.

25-29
విశ్వాసం ద్వారా దేవునిలో నీతి కోసం హృదయపూర్వక కోరికకు దారితీసే దయ యొక్క పరివర్తన శక్తి లేకుండా బాహ్య రూపాలు, ఆచారాలు లేదా మేధోపరమైన భావనలు ప్రయోజనకరంగా ఉండవు. ఒక వ్యక్తి కేవలం బాహ్య రూపాన్ని బట్టి క్రైస్తవుడు కాదు, గతంలో ఎవరైనా కేవలం బాహ్య అభ్యాసాల కారణంగా నిజమైన యూదుడు కాదు. అదేవిధంగా, బాప్టిజం బాహ్య, శారీరక చర్య మాత్రమే అయితే చెల్లదు. నిజమైన క్రైస్తవ మతం అంతర్గతంగా నిజమైన విశ్వాసి, విధేయతతో కూడిన విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉన్న వ్యక్తి ద్వారా మూర్తీభవిస్తుంది.
ప్రామాణికమైన బాప్టిజం అనేది నీటితో కూడిన బాహ్య ఆచారం కాదు; బదులుగా, ఇది హృదయ బాప్టిజం, పునరుత్పత్తి యొక్క శుద్ధీకరణ మరియు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా పునరుద్ధరించబడిన పునరుద్ధరణ ద్వారా సాధించబడుతుంది. ఇది ఆధ్యాత్మిక మనస్తత్వాన్ని మరియు సత్యాన్ని దాని పవిత్ర మార్గాలలో అనుసరించడానికి ఇష్టపడటానికి దారితీస్తుంది. వ్రాతపూర్వకమైన చట్టానికి కట్టుబడి ఉండటమే కాకుండా, హృదయంలో మరియు ఆత్మలో రూపాంతరం చెంది, ఉపరితలంగా కాకుండా లోతైన క్రైస్తవులుగా మారడానికి మనం హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థిద్దాం. మన బాప్టిజం కేవలం నీటితో కూడిన భౌతిక చర్యగా కాకుండా పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఆత్మీయంగా ముంచబడుగాక. మన ప్రశంసల వ్యక్తీకరణలలో, మనం ప్రజల నుండి కాకుండా దేవుని నుండి అంగీకారాన్ని కోరుకుందాం.Shortcut Links
రోమీయులకు - Romans : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |